พ่อแม่เช็กด่วน อัปเดต ตารางวัคซีน​ 2563 วัคซีนเด็กมีอะไรบ้าง ต้องฉีดตอนไหน

พ่อแม่เช็กด่วน อัปเดต ตารางวัคซีน​ 2563 วัคซีนเด็กมีอะไรบ้าง ต้องฉีดตอนไหน

เช็คได้เลย อัปเดต ตารางวัคซีน​ 2563 จาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วัคซีนพื้นฐานของเด็กมีอะไรบ้าง ตัวไหนต้องฉีดตอนอายุเท่าไหร่

อัปเดต ตารางวัคซีน​ 2563

คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายมาเช็กได้เลย ตารางวัคซีน​ 2563 กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2020 ได้ถูกปล่อยออกมาแล้ว มาอัปเดตกันได้ว่า วัคซีนพื้นฐานของเด็กแรกเกิด ไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอะไรบ้าง ตัวไหนต้องฉีดตอนอายุเท่าไหร่

การพาลูกไปฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรละเลย โดยเฉพาะสำหรับเด็กแรกเกิด ไปจนถึงเด็กประถมศึกษาปีที่ 6 หรืออายุประมาณ 12 ปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันโรคร้ายแรงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กได้

ตารางวัคซีน​พื้นฐานของเด็ก

ตอนนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค หรือตารางการให้วัคซีน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กฉีดวัคซีนพื้นฐานฟรี โดยในปัจจุบันวัคซีนพื้นฐานของเด็ก สามารถควบคุมโรคร้ายต่าง ๆ ได้มากกว่าสิบโรค ได้แก่

 • วัคซีนวัณโรค หรือวัคซีนบีซีจี
 • วัคซีนโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี
 • วัคซีนโรคคอตีบ
 • วัคซีนโรคไอกรน
 • วัคซีนโรคบาดทะยัก
 • วัคซีนโรคโปลิโอที่มีทั้งแบบชนิดรับประทานและชนิดฉีด
 • วัคซีนโรคหัด
 • วัคซีนโรคหัดเยอรมัน
 • วัคซีนโรคคางทูม
 • วัคซีนโรคไข้สมองอักเสบเจอี
 • วัคซีนโรคเอชพีวี
 • วัคซีนโรคฮิบ
 • วัคซีนโรต้า

กำหนดการฉีดวัคซีนให้เด็กตามอายุ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี

ตารางวัคซีน​ 2563

วัคซีนที่ให้เด็กแรกเกิด

 • HB1 วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด)
 • BCG วัคซีนป้องกันวัณโรค (ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล)

วัคซีนที่ให้เด็กอายุ 1 เดือน

 • HB2 วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (เฉพาะรายที่คลอดจากแม่ที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี)

วัคซีนที่ให้เด็กอายุ 2 เดือน

 • DTP-HB-Hib1 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี ฮิบ
 • OPV1 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
 • Rota1 วัคซีนโรต้า (ห้ามให้วัคซีนโรต้าครั้งที่ 1 ในเด็กอายุมากกว่า 15 สัปดาห์)

วัคซีนที่ให้เด็กอายุ 4 เดือน

 • DTP-HB-Hib2 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี ฮิบ
 • OPV2 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
 • IPV วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด 1 เข็ม พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน 1 ครั้ง)
 • Rota2 วัคซีนโรต้า (ห้ามให้วัคซีนโรต้าครั้งสุดท้าย ในเด็กอายุมากกว่า 32 สัปดาห์)

วัคซีนที่ให้เด็กอายุ 6 เดือน

 • DTP-HB-Hib3 วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี ฮิบ
 • OPV3 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
 • Rota3 วัคซีนโรต้า

วัคซีนที่ให้เด็กอายุ 9 เดือน

 • MMR1 วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (หากไม่ได้ฉีดเมื่ออายุ 9 เดือน ให้รีบติดตามฉีดโดยเร็วที่สุด)

ตารางวัคซีน​ 2020

วัคซีนที่ให้เด็กอายุ 1 ปี

 • LAJE1 วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์

วัคซีนที่ให้เด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน

 • DTP4 วัคซีนรวมป้องการโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
 • OPV4 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน

วัคซีนที่ให้เด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน

 • LAJE2 วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
 • MMR2 วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน

วัคซีนที่ให้เด็กอายุ 4 ปี

 • DTP5 วัคซีนรวมป้องการโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
 • OPV5 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน

วัคซีนที่ให้เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 (ตรวจสอบประวัติและเก็บตกวัคซีน)

 • MMR วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน
 • HB วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี
 • LAJE วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์
 • IPV วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด
 • dT วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัด
 • OPV วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
 • BCG วัคซีนป้องกันวัณโรค

วัคซีนที่ให้เด็กประถมศึกษาปีที่ 5 (เฉพาะผู้หญิง)

 • HPV1 และ HPV2 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี

วัคซีนที่ให้เด็กประถมศึกษาปีที่ 6

 • dT วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัด

ตารางวัคซีน​ 2563

สำหรับเด็กที่มารับวัคซีนล่าช้า

 • วัคซีนทุกชนิด ถ้าไม่สามารถเริ่มให้ตามกำหนดได้ ก็เริ่มให้ทันทีที่พบครั้งแรก
 • สำหรับวัคซีนที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเด็กมารับวัคซีนครั้งต่อไปล่าช้า สามารถให้วัคซีนครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่ 1 ใหม่
 • กรณีให้วัคซีนแก่ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า เด็กจะได้รับวัคซีนตามกำหนดครบภายในระยะเวลา 1 ปี จากนั้นให้วัคซีนต่อเนื่องตามที่กำหนดในกำหนดการให้วัคซีนปกติ

ตารางวัคซีน​ 2020

สถานที่ขอรับวัคซีนพื้นฐาน

คุณพ่อคุณแม่สามารถพาเด็กไปรับวัคซีนได้ตามคลินิกทั่วไป เทศบาลท้องถิ่น รวมไปถึงโรงพยาบาล โดยควรนำสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนของเด็กไปด้วยทุกครั้ง และไม่ควรรับวัคซีนถ้าหากเด็กมีไข้ขึ้นสูงค่ะ

วัคซีนโรต้า (Rota)

สิ่งที่คุณแม่จะต้องอัปเดตกันหน่อย ก็คือวัคซีนโรต้า (Rota) ที่ตอนนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้บรรจุไว้ในวัคซีนพื้นฐานของเด็กแล้ว คุณแม่สามารถขอรับวัคซีนหลักได้ฟรี

โดนสำหรับวัคซีนโรต้านั้น ให้หยอดตามตารางวัคซีนเด็ก ที่ช่วงอายุ 2, 4 และ 6 เดือน หยอดครั้งแรกอายุ 6-15 สัปดาห์ ส่วนครั้งสุดท้าย ให้หยอดในช่วงที่ไม่เกิน 8 เดือน แต่ละครั้งต้องห่างกันมากกว่า 1 เดือน สำหรับการรับวัคซีนล่าช้า สามารถทำได้ แต่องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำว่า อายุไม่ควรเกิน 2 ปีค่ะ

วัคซีนอีสุกอีใส (Varicella Vaccine / Chickenpox Vaccine)

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ถือเป็นวัคซีนเสริม สามารถให้ได้ที่อายุน้อยสุด 1 ปี แนะนำว่าควรได้รับวัคซีนเข็มแรกในช่วง 12-18 เดือน จะดีที่สุด ส่วนเข็มที่ 2 ควรให้เมื่ออายุ 2-4 ปี อาจจะฉีดก่อน 4 ปีได้ ถ้าหากช่วงนั้นโรคอีสุกอีใสกำลังระบาด

สำหรับเด็กอายุมากกว่า 13 ปีขึ้นไป ไปจนถึงผู้ใหญ่ ถ้าหากไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อน ให้ฉีด 2 เข็ม โดยเว้นระยะห่างกัน 1 เดือน

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก CYD-TDV (Chimeric Yellow Fever Dengue Tetravalent Dengue Vaccine) ถือเป็นอีกวัคซีนเสริม สามารถฉีดได้ช่วงอายุ 9-45 ปี จำนวนทั้งหมด 3 เข็ม สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อน ให้ฉีดตอน 0, 6 และ 12 เดือน ส่วนสำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อน ควรตรวจเลือดก่อนให้วัคซีน

ที่มา : 1 2

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ทำความรู้จัก 6 โรคอันตรายในเด็ก ที่ป้องกันได้ด้วย วัคซีนรวม เพียงเข็มเดียว

ฉีดวัคซีนแล้ว ทำไมลูกถึงไม่สบาย อาการต่าง ๆ หลังการรับวัคซีน มีอะไรบ้าง

แพ็คเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคาฉีดวัคซีนโรงพยาบาลชั้นนำ กรุงเทพฯ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

PP.

app info
get app banner