เด็ก (6 - 10 ปี)

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกระตุ้นสมองของลูก เช่น เว็บไซต์การศึกษาที่ดี หรือสภาพแวดล้อมการรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสมซึ่งเอื้อต่อการเจริญเติบโตของลูก พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องระเบียบวินัยและมารยาทที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาแบบองค์รวมจะเกิดขึ้น

เด็ก