เว็บไซต์ theAsianparent.com ผลิตโดยบริษัท Tickled Media จำกัด

theAsianparent.com ลงบทความให้คำแนะนำ เคล็ดลับ และข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ คลอดบุตร การเลี้ยงลูก และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ครอบครัวชาวไทย

 

เงื่อนไขและข้อบังคับ

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัท Tickled Media จำกัด

 

บทความและรายละเอียดผลงาน

theAsianparent.com และเว็บไซต์ในเครือพยายามผลิตผลงานที่มีความถูกต้องมากที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเนื้อหาทุกเรื่องจะถูกต้อง สมบูรณ์แบบ เชื่อถือได้ หรือ ไม่มีข้อผิดพลาด

บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหา ข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือความรับผิดใด ๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้

 

การใช้บริการ

ท่านตกลง และยอมรับว่าท่านจะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตัว หรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงไม่นำข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่ผิดกฎหมาย มาทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์ theAsianparent.com และท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เป็นช่องทางในการหลอกลวง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด

 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

บริษัท Tickled Media จำกัด ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอน ดัดแปลงกฏข้อกำหนด และเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไว้ซึ่งการกระทำดังกล่าว