100 สิ่งที่คุณแม่หลังคลอดต้องรู้ ตอนที่ 3 แจ้งเกิด แจ้งย้าย

100 สิ่งที่คุณแม่หลังคลอดต้องรู้ ตอนที่ 3 แจ้งเกิด แจ้งย้าย

คุณพ่อคุณแม่จะต้องทำการ แจ้งเกิด ให้เจ้าตัวน้อย เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการ และการ แจ้งเกิด คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

 

การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิด

เด็กเกิดในบ้าน (อาคารที่มีบ้านเลขที่รวมถึงสถานพยาบาล)
ให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดาแจ้งต่อนายทะเบียนที่เด็กเกิด หรือสำนักทะเบียนที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

หลักฐานที่ใช้ 

 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้งและของบิดามารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กที่เกิด
 • หนังสือรับรองการเกิดที่ออกให้โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เด็กเกิด (กรณีเด็กในสถานพยาบาล)

 

เด็กเกิดนอกบ้าน
ให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ที่ได้รับหมอบหมายจากบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนที่เด็กเกิดหรือสำนักทะเบียนที่บิดา มารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

หลักฐานที่ใช้ 

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง และของบิดา มารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กที่เกิด

ขั้นตอนการติดต่อการแจ้งเกิด

 1. ผู้แจ้งงยื่นเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียน
 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนและลงรายการในสูติบัตรทั้ง 3 ตอน แล้วเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจึงมอบสูติบัตรตอนที่ 1 และสำเนาทะเบียนบ้านคืนให้กับผู้แจ้ง

 

การแจ้งการเกิดเกินกำหนด
ให้บิดา มารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบิดา มารดา แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่เกิดหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นอื่นที่บิดา มารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่พ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่เกิด ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

หลักฐานที่ใช้ 

 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งและของบิดา มารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็ก (ถ้ามี
 • รูปถ่ายเด็กขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • หนังสือรับรองการเกิดที่ออกให้โดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่เด็กเกิด

ขั้นตอนการติดต่อการแจ้งเกิดเกินกำหนด 

 1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียน
 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานแล้วเปรียบเทียบคดี ความผิด และสอบสวนผู้แจ้ง บิดา มารดา ให้ทราบสาเหตุที่ไม่แจ้งการเกิดภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่บิดามารดาไม่อาจมาให้ถอยคำในการสอบสวนได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลหรือกรณีใด นายทะเบียนจะบันทึกถึงสาเหตุดังกล่าวไว้

 

การแจ้งย้ายที่อยู่ 

การย้ายที่อยู่

การย้ายที่อยู่

การย้ายเข้า 

ต้องแจ้งการย้ายเข้าภายใน 15 วันนับแต่วันแจ้งย้ายออก

 

กรณีเจ้าบ้านมาเอง

หลักฐานที่ใช้

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • ใบแจ้งย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 หากไม่แจ้งภายในกำหนดมีโทษปรับ ไม่เกิน 1,000บาท

 

กรณีมอบหมายและผู้รับมอบหมายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

หลักฐานที่ใช้ 

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือสำเนาภาพถ่ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งในฐานะผู้รับมอบหมาย
 • ใบแจ้งย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 และตอนที่ 2
 • ให้เจ้าบ้านลงลายมือชื่อในใบแจ้งย้ายที่อยู่ช่อง “เจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้า”

 

กรณีเจ้าบ้านมอบหมายและผู้ได้รับมอบหมายไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

หลักฐานที่ใช้ 

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือสำเนาภาพถ่ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • ใบแจ้งย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 และตอนที่2
 • ให้เจ้าบ้านลงลายมือชื่อในใบแจ้งย้ายที่อยู่ช่อง “เจ้าบ้านผู้ยินยอมให้ย้ายเข้า”
 • หนังสือมอบหมายให้มาดำเนินการแจ้งย้ายเข้าของเจ้าบ้าน

ขั้นตอนการติดต่อการแจ้งย้ายเข้า 

 1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารหลักต่อนายทะเบียนท้องที่ ที่จะย้ายเข้า
 2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและรายการใบแจ้งการย้ายที่อยู่ และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) โดยตรวจสอบรายการให้ถูกต้องตรงกัน และมอบสำเนาทะเบียนบ้าน และ หลักฐานคืนให้ผู้แจ้ง

 

การย้ายออก
ผู้ใดย้ายออกจากบ้านใด ให้เจ้าบ้านนั้นแจ้งย้ายผู้นั้นออกภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออก หากไม่แจ้งภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

กรณีเจ้าบ้านมาเอง

หลักฐานที่ใช้

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

 

กรณีเจ้าบ้านมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือสำเนาภาพถ่ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งในฐานะที่ได้รับมอบหมาย
 • หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน

 

กรณีเจ้าบ้านมอบหมายและผู้รับมอบหมายไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

หลักฐานที่ใช้

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือสำเนาภาพถ่ายลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งในฐานะได้รับมอบหมาย
 • หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน

 

การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
ผู้ประสงค์จะย้ายที่อยู่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการแจ้งย้ายออกจากสำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่อาจติดต่อแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนที่จะย้ายเข้าไปโดยให้ผู้ประสงค์แจ้งด้วยตนเอง

หลักฐานที่ใช้

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • หนังสือยินยอมให้ย้ายเข้าจากเจ้าบ้าน (กรณีเจ้าบ้านไม่ได้มาด้วยตนเอง)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้ายและบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท
 • การย้ายที่อยู่ของคนต่างด้าวต้องมีการแจ้งย้ายที่อยู่ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวต่อนายทะเบียนคนต่างด้าวท้องที่ (สน.) ด้วย ทั้งกรณีย้ายเข้าและย้ายออก

 

การแจ้งย้ายบุคคลเข้าทะเบียนกลางของสำนักทะเบียน
บุคคลใดออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นเกินกว่า 180 วัน ถ้าไม่ทราบว่าบุคคลดังกล่าวไปอยู่ที่ใดหรือเป็นใคร ให้เจ้าบ้านแจ้งจำหน่ายชื่อบุคคลนั้นออกจากทะเบียนบ้าน โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน แจ้งย้ายชื่อบุคคลไปเข้าทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียน หากไม่แจ้งภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

หลักฐานที่ใช้

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

 

การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
ให้ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางยื่นคำร้องขอแจ้งย้ายออกด้วยตนเอง กรณีที่ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านกลางเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้แจ้งย้ายออกแทน

หลักฐานที่ใช้

 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานแสดงตัวของผู้แจ้ง สูติบัตร
 • คำสั่งศาล หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย (กรณีแจ้งย้ายให้ผู้เยาว์)
 • พยานหรือบุคคลที่เชื่อถือได้

 

ลงทะเบียนรับการดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ กับ theAsianparent Thailand ตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรก มาติดตามพัฒนาการของลูกอย่างใกล้ชิด ว่าลูกโตขึ้นแค่ไหนกันนะ ไตรมาสที่ 2  มาฟังเสียงลูกน้อย นับว่าหนึ่งวันลูกดิ้นไหมนะ และ ลูกดิ้นวันละกี่ครั้งด้วยแอพพลิเคชั่น theAsianparent Thailand  นี่เป็นแค่ตัวอย่างกิจกรรมบนแอพพลิเคชั่นในส่วนแรก เพราะคุณแม่จะได้รับการดูแลทั้งอาหารการกินโดยการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญว่าควรทานอะไรบ้างในแต่ช่วงอายุครรภ์ ยาที่เป็นอันตรายชนิดไหนบ้างที่ไม่ควรทาน กิจกรรมใดบ้างที่ทำได้หรือทำไม่ได้ เคล็ดลับการตั้งชื่อลูกอย่างไรให้เป็นมงคลทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย รวมถึงเตรียมแผนการล่วงหน้าถึงอนาคต การเตรียมคลอด การดูแลตนเองหลังคลอด ที่ครอบคลุมทุกช่วงเวลาที่คุณแม่ต้องการ

 

ที่มา :  (1),(2)

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : 

ถอนชื่อพ่อออกจากใบเกิด เปลี่ยนชื่อพ่อในสูติบัตร ทำได้ไหม และควรทำอย่างไร

เตรียมของก่อนคลอด แม่หลังคลอดและทารกแรกเกิด ต้องใช้อะไรบ้าง เช็คเลย!

แจ้งเกิดลูกภายในกี่วัน หลังคลอดลูกต้อง ทำสูติบัตรให้ลูกต้องใช้อะไรบ้าง?

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

nantichaphothatanapongbow

app info
get app banner