บทสวดมนต์คนท้อง คนท้องสวดมนต์ ให้ลูกปลอดภัยตอนคลอด

บทสวดมนต์คนท้อง คนท้องสวดมนต์ ให้ลูกปลอดภัยตอนคลอด

คนท้องหลายคนหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะบางครั้งเวลาท้อง อารมณ์มันก็จะสวิง หรือ มีความนอยๆ วันนี้มาดู บทสวดมนต์คนท้อง คนท้องสวดมนต์ ให้ลูกปลอดภัยตอนคลอด

บทสวดมนต์คนท้อง คนท้องสวดมนต์ ให้ลูกปลอดภัยตอนคลอด

คนท้องหลายคนหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะบางครั้งเวลาท้อง อารมณ์มันก็จะสวิง หรือ มีความนอยๆ มีความเครียด รู้ไหมคะว่าการสวดมนต์สามารถช่วยเราได้ และ ทำให้แม่ท้องมีจิตใจที่สงบขึ้นด้วย วันนี้เรา มาดู บทสวดมนต์คนท้อง คนท้องสวดมนต์ ให้ลูกปลอดภัยตอนคลอด

บทสวดมนต์ คนท้อง คนท้องสวดมนต์ ให้ลูกปลอด ภัยตอนคลอด

บทสวดมนต์ คนท้อง คนท้องสวดมนต์ ให้ลูกปลอด ภัยตอนคลอด

บทสวดมนต์ คนท้อง คนท้องสวดมนต์ ให้ลูกปลอดภัยตอนคลอด

 

บูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ

 อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ

กราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

 

นมัสการพระรัตนตรัย

บทสวดมนต์ คนท้อง คน ท้อง สวดมนต์ ให้ลูก ปลอด ภัย ตอน คลอด

บทสวดมนต์ คนท้อง คน ท้อง สวดมนต์ ให้ลูก ปลอด ภัย ตอน คลอด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

 

ขอขมาพระรัตนตรัย

วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

 

ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 

บทสวด ถวายพรพระ (พระพุทธเจ้า) 

บทสวดมนต์ คนท้อง คนท้องสวดมนต์ ให้ลูกปลอด ภัยตอน คลอด

บทสวดมนต์ คนท้อง คนท้องสวดมนต์ ให้ลูกปลอด ภัยตอน คลอด

บทพุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ-สัมปันโน สุคะโต

โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

 

บทธรรมคุณ

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

 

บทสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

 

ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

บทสวดมนต์ คนท้อง คนท้องสวดมนต์ ให้ลูก ปลอด ภัยตอน คลอด

บทสวดมนต์ คนท้อง คนท้องสวดมนต์ ให้ลูก ปลอด ภัยตอน คลอด

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะ สาวุธันตัง

ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิ ธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะ สัพพะรัตติง

โฆรัมปะนาฬะวะกะ มักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง

ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะ ขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง

ธาวันติโยชะนะปะถัง คุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ

กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา

จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง

วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานินันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิธิง

ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

พรัหมัง** วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเม* ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถาโย

วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

หิตวานะ เนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ

โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ 

 

 

ถ้าสวดให้คนอื่นให้เปลี่ยนจากคำว่า เม เป็น เต

ชัยปริตร (มหากาฯ)

บทสวดมนต์ คนท้อง คนท้องสวดมนต์ ให้ลูก ปลอด ภัย ตอน คลอด

บทสวดมนต์ คนท้อง คนท้องสวดมนต์ ให้ลูก ปลอด ภัย ตอน คลอด

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ 

สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี 

สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม* ชะยะมังคะลังฯ 

ชะยันโตโพธิยา มูเล สักยานัง 

นันทิวัฑฒะโน เอวัง อะหัง วิชะโยโหมิ*** 

ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะ ปัลลังเก 

สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก 

สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ 

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง 

สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ**** 

จาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง 

ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง 

ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณา นิ 

กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา 

สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม*ฯ 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา 

สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม*ฯ 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา 

สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม*ฯ

Source : Haus of Horo

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

“นอนแก้ผ้า” มีประโยชน์ยังไง? นอนแก้ผ้าดีไหม 10 ประโยชน์ของการนอนแก้ผ้า!

10 อาหารอันตรายหน้าโรงเรียน ภัยอันตรายจากอาหารหน้าโรงเรียน

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner