ทฤษฎีหมวก 6 ใบ คืออะไร สอนลูกให้คิด เปิดมุมมองของลูกให้มองอย่างรอบด้าน

ทฤษฎีหมวก 6 ใบ คืออะไร สอนลูกให้คิด เปิดมุมมองของลูกให้มองอย่างรอบด้าน

ทฤษฎีหมวก 6 ใบ คืออะไร ทฤษฎีหมวก 6 ใบ คือ เทคนิคการคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีการจำแนกความคิดออกเป็นด้าน ๆ และคิดอย่างมีคุณภาพ

ทฤษฎีหมวก 6 ใบคืออะไร สอนลูกให้คิด เปิดมุมมองของลูกให้มองอย่างรอบด้าน

ทฤษฎีหมวก 6 ใบ คืออะไร ทฤษฎีหมวก 6 ใบ คือ เทคนิคการคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีการจำแนกความคิดออกเป็นด้าน ๆ และคิดอย่างมีคุณภาพ เพื่อช่วยจัดระเบียบการคิด ทำให้การคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดหลักการคิดเป็นทักษะช่วยดึงเอาความรู้และประสบการณ์ของผู้คิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ทักษะความคิดจึงมีความสำคัญที่สุด

โดยทฤษฎีนี้ เป็นวิธีคิดที่ถูกออกแบบขึ้นมาโดย ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ศาสตราจารย์ด้านการคิดชาวอิตาลี เป็นการใช้หมวก 6 สี เข้ามาช่วยให้เรามีความคิดที่มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และครบในทุกมิติมากยิ่งขึ้น โดยใช้หมวกแต่ละใบเป็นตัวแทนของมุมมองที่แตกต่างกัน เป็นวิธีคิดที่ช่วยจัดระเบียบการคิด ทำให้การคิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ทฤษฎีนี้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับลูก  ๆ ในการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้ เพื่อที่จะได้คำตอบอย่างรอบได้ และสอนให้ลูกได้คิดอย่างรอบคอบได้อีกด้วย

ทฤษฎีหมวก 6 ใบ

ทฤษฎี หมวก 6 ใบ

ความหมายของหมวกแต่ละใบใน ทฤษฎีหมวก 6 ใบ

หมวกใบที่ 1 หมวกสีขาว White Hat 

ทฤษฎีหมวก 6 ใบ

ทฤษฎี หมวก 6 ใบ

หมวกสีขาวเป็นสีที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นกลาง จึงเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง จำนวนตัวเลข เมื่อสวมหมวกสีนี้ หมายความว่าที่ประชุมต้องการข้อเท็จจริงเท่านั้น คือ ข้อมูลเบื้องต้นของสิ่งนั้น ๆ ไม่ต้องการความคิดเห็น ไม่นำความรู้สึกลงไปเพื่อแสดงความเห็นในเรื่องนั้น ๆ

หมวกสีขาว เป็นตัวแทนของข้อเท็จจริง

หมวกใบที่ 2 หมวกสีแดง  Red Hat

ทฤษฎีหมวก 6 ใบ

ทฤษฎี หมวก 6 ใบ หมวกแดง

หมวกสีแดง สีแดงเป็นสีที่แสดงถึงอารมณ์และความรู้สึก เมื่อสวมหมวกสีนี้ เราสามารถบอกความรู้สึกของตนเองว่าชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี ซึ่งส่วนใหญ่การแสดงอารมณ์จะไม่มีเหตุผลประกอบ ซึ่งหมายความว่าหมวกสีแดงเป็นหมวกของการแสดงอารมณ์ หรือการตระหนักรู้ โดยฉับพลัน นั่นก็คือ เรื่องบางเรื่องที่เคยเข้าใจในแบบหนึ่ง อยู่ ๆ ก็เกิดเข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งการตระหนักรู้แบบนี้จะทำให้เกิดงานสร้างสรรค์ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีคิดทางคณิตศาสตร์แบบก้าวกระโดด ความคิดความเข้าใจในสถานการณ์โดยทันที

หมวกสีแดง เป็นตัวแทนของอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อเรื่องราวนั้น ๆ

หมวกใบที่ 3 หมวกสีดำ Black Hat

ทฤษฎีหมวก 6 ใบ

ทฤษฎี หมวก 6ใบ

หมวกสีดำ สีดำ เป็นสีที่แสดงถึงความโศกเศร้า และการปฏิเสธ เมื่อสวมหมวกสีนี้ ต้องพูดถึงจุดด้อย อุปสรรคโดยมีเหตุผลประกอบ ข้อที่ควรคำนึงถึง เช่น เราควรทำสิ่งนี้หรือไม่ ไม่ควรทำสิ่งนี้หรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ ทำให้การคิดมีความรอบคอบมากขึ้น มีเหตุและมีผลมารองรับการกระทำเสมอนั่งเอง ทำให้เราระวังตัวได้มากขึ้นอย่างดี ไตร่ตรองและยับยั้งการดำเนินการ ที่อาจทำให้ความเสียหายหรือล้มเหลวได้ ผู้บริหารจะใช้หมวกสีดำเพื่อพิจารณาว่าสิ่งที่จะทำนั้นเหมาะสมหรือไม่

หมวกสีดำ เป็นตัวแทนของความระมัดระวัง

หมวกใบที่ 4 หมวกสีเหลือง Yellow Hat

หมวกสีเหลือง สีเหลือง คือ สีของแสงแดด และ ความสว่างสดใส เมื่อสวมหมวกสีนี้ หมายถึง การคิดถึงจุดเด่น โอกาส สิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลในเชิงบวก เป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นหมวกที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสดใสตามสีของหมวก

หมวกสีเหลือง เป็นตัวแทนของการแสงหาทางเลือกอย่างมีความหวัง 

หมวกใบที่ 5 หมวกสีเขียว Green Hat

ทฤษฎีหมวก 6 ใบ

ทฤษฎีหมวก6ใบ

หมวกสีเขียว สีเขียว เป็นสีที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ และการเจริญเติบโต เมื่อสวมหมวกสีนี้ จะแสดงความคิดใหม่ ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นหมวกที่พร้อมจะพัฒนาเพื่อให้มีความเจริญเติบโตที่ดี

หมวกสีเขียว เป็นตัวแทนของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ

หมวกใบที่ 6 หมวกสีน้ำเงิน Blue Hat

ทฤษฎีหมวก 6 ใบ

ทฤษฎี หมวก 6 ใบ

หมวกสีน้ำเงิน สีน้ำเงินเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสงบ จะเป็นเหมือนท้องฟ้า หมวกนี้เกี่ยวกับการควบคุม การบริหารกระบวนการคิด หรือการจัดระเบียบการคิดได้ดีมากยิ่งขึ้น การคิดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของความคิดรวบยอด ข้อสรุป การยุติข้อขัดแย้ง การมองเห็นภาพและการดำเนินการที่มีขั้นตอนเป็นระบบ ต้องการให้มีการควบคุมสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ในระบบระเบียบที่ดีและถูกต้องหมวกสีน้ำเงินมักเป็นบทบาทของหัวหน้า ทำหน้าที่ควบคุมบทบาทของสมาชิก ควบคุมการดำเนินการประชุม การอภิปราย การทำงาน ควบคุมการใช้กระบวนการคิด การสรุปผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

หมวกสีน้ำเงิน เป็นตัวแทนของการควบคุมความคิดทั้งหมด

วิธีใช้หมวก 6 ใบ

  • ใช้หมวกทีละหนึ่งใบสำหรับความคิดแต่ละครั้ง โดยทุกคนจะต้องสวมหมวกใบเดียวกัน เพื่อให้ทุกคนคิดไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะได้ผลลัพท์อย่างมีประสิท
  • ใช้หมวกหลายใบต่อเนื่องกันเป็นชุด เรียงกันไปตามสีแล้วแต่ว่าจะใช้สีไหนก่อน ที่สำคัญคือควรคิดให้ครบทั้ง 6 แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการคิดให้รอบด้าน

Source : 1 , 2

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ความฉลาด 8 ด้าน ทฤษฎีพหุปัญญา วิธีพัฒนาความฉลาดลูก พร้อมอาชีพตามความฉลาดแต่ละด้าน

อาการแพ้ท้องแทนเมีย แพ้ท้องแทนเมียมีจริงหรือ? แพ้ท้องแทนเมีย

วิธีแก้ปัญหาพี่อิจฉาน้อง เทคนิคการเลี้ยงลูก 2 คนขึ้นไป วิธีทำให้พี่น้องรักกัน การป้องกันพี่อิจฉาน้อง ทำได้อย่างไร

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

J.J.

app info
get app banner