33 คำถาม : เงินประกันสังคมกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรยื่นอย่างไรให้ได้เงิน

33 คำถาม : เงินประกันสังคมกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรยื่นอย่างไรให้ได้เงิน

เป็นคำถามที่พ่อแม่หลายคนสงสัยและอยากรู้กันว่ายื่น อย่างไรแบบไหนจะได้ไวและได้เงินเร็ว วันนี้เรามีคำตอบสำหรับเรื่องนี้มาบอกกันค่ะ รับรองว่าอ่านง่าย เข้าใจง่าย ไปดูกันค่ะ

เงินประกันสังคมกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรยื่นอย่างไรให้ได้เงิน

เงินประกันสังคมกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรยื่นอย่างไรให้ได้เงิน  เป็นคำถามที่พ่อแม่หลายคนสงสัยและอยากรู้กันว่ายื่น อย่างไรแบบไหนจะได้ไวและได้เงินเร็ว วันนี้เรามีคำตอบสำหรับเรื่องนี้มาบอกกันค่ะ รับรองว่าอ่านง่าย เข้าใจง่าย ไปดูกันค่ะ

 

ทารกแรกเกิดนอนกี่ชั่วโมง ทารกต้องนอนมากแค่ไหน นอนกี่ชั่วโมง?

เอกสารประกอบการยื่นคำขอประโยชน์ทดแทน กรณีคลอดบุตร มีอะไรบ้าง?

 •  แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 ผู้ประกันตนกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
 • กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ ใช้สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 • กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ ใช้สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสำเนา 1 ชุด สำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกันตน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก (กรุงไทย กรุงศรีฯ ธนชาต กรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทย  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซีไอเอ็มบีไทย)

ต้องทำอย่างไรจึงมีสิทธิได้รับเงินชดเชย?

 • หากเป็นกรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตรจึงมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้  หากเป็นกรณีเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน

สามารถยื่นเรื่องย้อนหลังเพื่อรับเงินค่าเหมาจ่ายทำคลอดและเงินสงเคราะห์บุตรได้หรือไม่?

 •  หรับสิทธิเบิกค่าคลอดเหมาจ่าย ผู้ประกันตนสามารถเบิกสิทธิได้หากยื่นเรื่องภายในเวลา 1 ปีนับจากวันที่บุตรเกิด แต่สำหรับสิทธิสงเคราะห์บุตร หากผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบครบ 12 เดือนภายในระยะเวลา 36 เดือนที่ผ่านมา สามารถยื่นเรื่องขอรับสิทธิได้ โดยเตรียมสูติบัตรบุตร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีธนาคาร ยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมที่รับผิดชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและสั่งจ่ายสิทธิผ่านบัญชีธนาคารของท่านได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไข

สามารถเบิกประกันสังคมได้ทั้งฝั่งสามีและภรรยาได้เลยหรือไม่?

 •  กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ไม่เกิน 4 ครั้ง* โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรแล้วไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตรได้อีก สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ 13,000 บาทต่อบุตร 1 คน

ถ้าสามีเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แต่ตัวเองเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะเบิกได้ทั้งคู่ไหม?

 •  เบิกได้แต่จะต้องเลือกเบิกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามเกณฑ์ข้อกำหนด

หากจดทะเบียนแล้วแต่ไม่อยู่กับสามี แต่อยู่กับแฟนอีกคนหนึ่งหากท้องกับแฟนสามารถเบิกได้ไหม?

 •  สามารถใช้สิทธิของตนเองเบิกได้ค่ะ

หากฝั่งภรรยาไม่มีเอกสารใดๆแม้แต่บัตรประชาชนจะสามารถเบิกได้หรือไม่ จะเบิกกับทางฝั่งสามีได้อย่างไร?

 • สำหรับการเบิก ผู้ประกันตนจะต้องมีหลักฐาน ในการยื่นเรื่องให้ครบตามหลักเกณท์  หากจะเบิกกับฝั่งสามีก็เช่นกัน คือต้องมีหลักฐานครบตามเกณฑ์จึงจะเบิกได้ค่ะ

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีสิทธิเบิกเกี่ยวกับการคลอดและเงินสงเคราะห์บุตรหรือไม่?

 •  มีสิทธิในการเบิกหากผู้ประกันตนมาตรา 39 มีการนำส่งเงินสมทบ  กรณีคลอดบุตร ครบ 7 เดือนภายใน 15 เดือน และมีการนำส่งเงินสมทบค่ากรณีสงเคราะห์บุตร 12 เดือนภาย ใน 36 เดือน

เบิกเงินค่าคลอดบุตรได้เท่าไร?

 •  เบิกได้ 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้งเป็นแบบเหมาจ่าย

ถ้าได้รับเงินค่าคลอดเหมาจ่าย 13,000 บาทแล้วจะยังได้รับเงินที่เกิดจากการหยุดงานอีกด้วยไหม?

 •  สำหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

กรณีลูกแฝดจะเบิกเงินค่าทำคลอดได้เท่าไหร่?

 •   เนื่องจากค่าทำคลอดเหมาจ่ายคิดเป็นต่อครั้ง จึงยังได้ครั้งละ 13,000 บาทตามปกติค่ะ

ถ้าตอนคลอดเรานอนห้องพิเศษจะสามารถเบิกกับประกันสังคมได้หรือไม่?

 •  เนื่องจากค่าทำคลอดเหมาจ่ายคิดเป็นต่อครั้ง จึงยังได้ครั้งละ 13,000 บาทตามปกติค่ะ

ต้องสำรองจ่ายเองก่อนไหม ในกรณีคลอดที่โรงพยาบาลที่ใช้สิทธิประกันสังคมอยู่?

 • ผู้ประกันตนสามารถฝากครรภ์และคลอดบุตรที่สถานพยาบาลใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรพ.ตามบัตรฯโดยต้องจ่ายค่าคลอดไปก่อน และจึงทำเรื่องเบิกที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ จังหวัดหรือสาขาที่สะดวก โดยมีเอกสารประกอบคือแบบสปส.2-01 สูติบัตรตัวจริงพร้อมสำเนา สำเนาบัตรประชาชน

ขาดส่งประกันสังคมมา 6 เดือนแต่ก่อนหน้านี้เคยส่งมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี จะยังได้สิทธิค่าคลอดบุตรไหม?

 •  ขึ้นอยู่กับการนำส่งเงินสมทบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตรจึงจะมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้

ถ้ายื่นเรื่องและได้รับหนังสือตอบรับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินอย่างไร?

 •  หากเป็นเงินเหมาจ่ายกรณีคลอดบุตร จะได้รับตามที่ยื่นเรื่องไว้ (เงินสด/เช็ค ธนาณัติ หรือโอนผ่านบัญชี) หากเป็นกรณีเงินสงเคราะห์บุตร จะได้รับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีตามที่ได้แจ้งไว้

จะเริ่มได้รับเงินเดือนไหน ตั้งแต่เดือนที่ลูกเกิดเลยหรือไม่?

 •    ใช่ค่ะ

 การนับอายุบุตรนับแบบไหน เช่น หากบุตรอายุครบ 6 ปี วันที่ 15 ตค. ในเดือน ตค.จะยังได้รับเงินเต็มจำนวนหรือไม่

 • ยังควรได้รับเงินเต็มจำนวนในเดือนที่บุตรอายุครบ 6 ปีค่ะ
เงินประกันสังคมกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรยื่นอย่างไรให้ได้เงิน

ทารกนอนกรน

เงินสงเคราะห์บุตร จะเข้าบัญชีทุกวันที่เท่าไหร่?

 • โดยทั่วไปแล้วจะได้รับทุกสิ้นเดือนค่ะ แต่หากมีตรงกับวันหยุดอาจจะมีการเลื่อนออกไปบ้างเล็กน้อย

หากเงินสงเคราะห์บุตรไม่เข้าบัญชีควรทำอย่างไร?

 • หากปกติเคยได้รับเงินทุกเดือน แต่อยู่ดีๆ ก็ไม่ได้รับเงินเข้าบัญชีตามที่ควรจะได้ เช่นบุตรยังอายุไม่ถึง 6 ปี กรุณาติดต่อประกันสังคมสาขาที่เคยยื่นเรื่องไว้ หรือโทรสอบถามกับสายด่วนประกันสังคม 1506 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้อีกครั้งค่ะ

ในกรณีที่เคยได้รับเงินสงเคราะห์บุตร แล้วออกจากงานเลยขาดส่งเงินประกันสังคมไประยะหนึ่ง ตอนนี้กลับมาทำงานแล้วส่งเงินใหม่อีกรอบไม่ทราบว่าจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอีกหรือไม่ และต้องทำอย่างไรบ้าง?

 • ผู้ประกันตนจะมีสิทธิเมื่อได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อผู้ประกันตนได้เข้างานใหม่ และได้รับสิทธิสงเคราะห์บุตรยังไม่ครบกำหนดตามเงื่อนไข ขอให้ติดต่อ และสำเนาบัตรประชาชน ที่สำนักงานประกันสังคมที่ได้เคยยื่นเรื่องไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกสิทธิต่อเนื่องต่อไป

หากเกิดการแท้งหรือคลอดแล้ว ลูกเสียชีวิต จะสามารถเบิกได้หรือไม่ เนื่องจากมีการสำรองจ่ายเงินไปแล้ว แล้วยังจะสามารถได้รับเงินจากการลาคลอดไม่เกิน 90 วันได้อยู่หรือไม่

 •  หากผู้ประกันตนแท้งบุตร อายุครรภ์ ประมาณ 28 สัปดาห์ แต่บุตรจะต้องออกจากครรภ์มารดา สามารถเบิกค่าคลอด และเบิกกรณีทดแทนการหยุดงานค่าคลอดบุตรได้ อย่างไรก็ตามควรติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะ

ถ้าลาออกจากงานแล้วจะยังมีสิทธิไหม?

 •  สิทธิจะเกิดเมื่อหากเป็นกรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตรจึงมีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ หากเป็นกรณีเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

ในกรณีไม่จดทะเบียนสมรส ต้องทำอย่างไรถึงจะได้สิทธิ

 • กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ สามารถตรวจสอบชื่อมารดาของบุตรในสูติบัตรว่าถูกต้องตรงกับชื่อ-ชื่อสกุลของผู้ประกันตนหรือไม่ แต่หากเป็นกรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ ให้ตรวจสอบชื่อบิดาของบุตรในสูติบัตรว่าถูกต้อง ตรงกับชื่อ-ชื่อสกุลของผู้ประกันหรือไม่ และตรวจสอบชื่อมารดาของบุตรในสูติบัตรว่าถูกต้องตรงกับชื่อ-ชื่อสกุลของคู่ สมรส หรือหญิงซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยากับผู้ประกันตนตามทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสหรือไม่

หากลาคลอดก่อนวันคลอดจริงแต่ไม่เกิน 90 วันจะยังได้รับสิทธินี้หรือไม่

 •  ถ้าคุณคลอดบุตรแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าคลอดได้ โดยฝ่ายหญิงเป็นผู้เบิก เงินชดเชยนี้ก็ย่อมได้ด้วยเป็นแบบเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

ถ้าลาคลอดไม่ถึง 90 วันจะได้รับเงินเต็ม 90 วันหรือไม่

 •  เนื่องจากเงินชดเชยนี้เป็นแบบเหมาจ่ายจึงสามารถมีสิทธิได้รับเต็มจำนวนค่ะ

ถ้าได้เงินครบ 90 วันจากทั้งนายจ้างและประกันสังคมไปแล้วแต่กลับมาทำงานก่อน 90 วันจะต้องคืนเงินหรือไม่

 •   เนื่องจากเงินชดเชยนี้เป็นแบบเหมาจ่ายจึงไม่จำเป็นต้องส่งคืนประกันสังคม แต่สำหรับฝั่งนายจ้างอาจจะต้องติดต่อสอบถามกับนายจ้างโดยตรงอีกครั้ง

ที่ทำงานจ่ายเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร ให้แค่ 30 วัน ผิดกฏหมายหรือไม่

 •   อาจต้องดูจำนวนวันที่คุณหยุดจริงประกอบด้วย โดยปกติกฏหมายแรงงานจะกำหนดให้จ่าย 50 % ของค่าจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันค่ะ

กรณีคลอดก่อน 20 ตค 2558 และเป็นบุตรคนที่ 3 โดยที่ยังไม่เคยใช้สิทธิประกันสังคมกับบุตร 2 คนก่อนหน้ามาก่อน สามารถใช้สิทธิได้หรือไม่

 • ถ้าเป็นกรณีสงเคราะห์บุตร แล้วบุตรสองคนแรกไม่ได้ใช้สิทธิ คนที่ 3 สามารถใช้ได้ค่ะ อย่างไรก็ตามหากบุตรคนที่ 1 หรือ 2 อายุยังไม่ถึง 6 ปี ยังสามารถมายื่นเรื่องให้ครบ 2 คนได้ ตามพรบ.ฉบับเดิม เงินสงเคราะห์บุตรจ่ายครั้งหนึ่งคราวละไม่เกิน 2 คน ส่วนบุตรคนที่ 3  สามารถยื่นเรื่องหลังวันที่ 20 ตค 2558 ได้เพราะตามพรบ.ใหม่ สิทธิประโยชน์จะเพิ่มเป็นจ่ายให้คราวละไม่เกิน 3 คนค่ะ

ผู้ประกันตนชาวต่างชาติมีสิทธิเบิกเกี่ยวกับการคลอดและเงินสงเคราะห์บุตรหรือไม่

 •  ผู้ประกันตนชาวต่างชาติ ถ้ามีการนำส่งเงินสมทบครบหลักเกณท์ สามารถเบิกค่าคลอดบุตรและสงเคราะห์บุตรได้ค่ะ

เป็นผู้ประกันตน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน จะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ในการคลอดบุตรได้หรือไม่

 • ได้  โดยขอหนังสือรับรองว่าส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือนจากสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่  แล้วไปติดต่อขอรับบริการที่ รพ.รัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่อาจจะต้องเช็คสิทธิอีกครั้ง เนื่องจากปัจจุบันสามารถใช้สิทธิการคลอดบุตรได้ 2 ครั้งค่ะ

การยื่นเรื่องย้อนหลังจะทำให้ได้เงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลังด้วยหรือไม่

 • ถ้าคุณมีการจ่ายเงินสมทบครบ 12 เดือนภายใน 36 เดือนอย่างต่อเนื่องก่อนหน้าที่บุตรคุณคลอด ทางประกันสังคมก็จะจ่ายนับตั้งแต่เงินสมทบครบ 12 เดือน โดยจะมีการย้อนจ่ายของเดือนเก่าให้หากคุณเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตรมาตั้งแต่ต้น

หากส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขแล้ว แต่หลังจากลาคลอดเสร็จได้ตัดสนใจลาออกมาเลี้ยงลูกอยู่กับบ้าน จะยังได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจนลูกอายุครบ ปีหรือไม่

 •  หากคุณเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อก็จะได้สิทธิค่ะ อย่างไรก็ตามแนะนำให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่เคยยื่นเรื่องไว้เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งค่ะ

 

ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ที่มา : https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3

 

บทความเกี่ยวข้อง

ค่าคลอดประกันสังคม เบิกอย่างไร เบิกได้เท่าไหร่ เบิกที่ไหน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 

เปิดบัญชีให้ลูก ธนาคารไหนดี ฝากเงินให้ลูก ธนาคารไหนดอกเบี้ยดีที่สุด

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบ 2 เดือนมกราคม แม่รอรับได้เลย! หลังชะลอจ่ายเงินเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Weerati

app info
get app banner