สิทธิประกันสังคมคนท้อง เบิกได้เท่าไหร่ เบิกอะไรได้บ้าง รวมเรื่องที่คุณแม่ต้องรู้!

สิทธิประกันสังคมคนท้อง เบิกได้เท่าไหร่ เบิกอะไรได้บ้าง รวมเรื่องที่คุณแม่ต้องรู้!

สิทธิประกันสังคมคนท้อง คนท้องสามารถเบิกค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร ค่าชดเชยวันลาคลอด เงินสงเคราะห์บุตร รวมถึงกรณีแท้งลูก คนท้องจะได้เงินเท่าไหร่

สิทธิประกันสังคมคนท้อง ได้อะไรบ้าง

สิทธิประกันสังคมคนท้อง ของกองทุนประกันสังคม คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างการตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอดลูก และสามารถได้รับทุกเดือนจนกระทั่งลูกน้อยอายุ 6 ขวบ แต่ทั้งนี้ การจะได้รับเงินนั้นมีเงื่อนไขอยู่ คุณแม่สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ได้ดังนี้

1.ค่าฝากครรภ์

คุณแม่จะรับค่าฝากครรภ์ จำนวน 1000 บาท โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่

 • ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ จะได้รับเงิน 500 บาท
 • ครั้งที่ 2 อายุครรภ์ 20 สัปดาห์ จะได้รับเงิน 300 บาท
 • ครั้งที่ 3 อายุครรภ์ 20 สัปดาห์ จะได้รับเงิน 200 บาท

2.ค่าคลอดลูก

ประกันสังคมจะจ่ายค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย 13,000 บาท คุณแม่สามารถเบิกกับโรงพยาบาลไหนก็ได้ แต่มีข้อแม้ว่า ก่อนที่คุณแม่จะใช้สิทธิ ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมครบ 5 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนคลอดบุตร

ทั้งนี้ คุณแม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่าคลอดลูกได้เพียง 2 คนเท่านั้น แต่ในกรณีที่ คุณแม่และคุณพ่อมีประกันสังคมทั้งคู่ทั้งคู่ จะสามารถเบิกได้จำนวนบุตรคนละ 2 คน เป็นแบบต่างคนต่างเบิก ไม่สามารถนำบุตรคนเดียวกันไปเบิกได้

สิทธิประกันสังคมคนท้อง

ประกันสังคมคนท้อง

3.สิทธิวันลาคลอด

คุณแม่ที่ทำประกันสังคม สามารถใช้วันลาเพื่อคลอดบุตรได้ทั้งสิ้น 98 วัน (รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) โดนแบ่งเป็นนายจ้าง 45 วัน ประกันสังคมออกให้ 45 วัน

ในระหว่างที่คุณแม่ลาคลอด  ประกันจะจ่ายเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อลาคลอด 50% โดยที่ฐานเงินเดือนสูงสุด คือ 15,000 บาท ในกรณีนี้คุณแม่จะต้องส่งเงินประกันมาที่ประกันสังคมตั้งแต่ 5 เดือนขึ้นไป ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์เช่นกันค่ะ

เอกสารที่ต้องใช้เบิกค่าทดแทน กรณีคลอดลูก

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 ผู้ประกันตนกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
 2. สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด (กรณีคลอดบุตรแฝด ให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 3. สำหรับผู้ประกันตนชาย ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส
 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอมี 11 ธนาคาร ดังนี้
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สิทธิประกันสังคมคนท้อง

สิทธิประกันสังคมคนท้อง

4.ค่าแท้งลูก

สำหรับคุณแม่บางคนที่อุ้มท้องอยู่แต่เกิดแท้งขึ้นมา หรือคลอดลูกออกมาแล้วเด็กเสียชีวิต ทางประกันสังคมจะจ่ายค่าคลอดและค่าลาหยุดงานให้ แต่คุณแม่ต้องตั้งครรภ์ 7 เดือนขึ้นไปแล้วแท้ง สำหรับการเบิกเงิน คุณแม่ต้องแนบใบมรณะบัตรของงลูกด้วยค่ะ

5.เงินสงเคราะห์บุตร

เงินสงเคราะห์บุตร คือ เงินสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี ซึ่งคุณแม่จะได้รับทุกเดือน เดือนละ 400 บาทต่อลูก 1 คน

สิทธนี้คุณแม่จะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบเป็นประจำทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนที่จะแจ้งสิทธิ โดยจะจ่ายให้กับลูกครั้งละไม่เกิน 3 คน อีกทั้งต้องเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย ไม่ใช่เป็นลูกบุญธรรมค่ะ

หากคุณแม่มีข้อสงสัย หรือมีเรื่องที่อยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนประกันสังคม โทร 1506

ที่มา: sso.go.th

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

เช็คเลย! เรื่องที่แม่ท้องต้องรู้ เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม กรณีคลอดบุตร

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ปี62 เริ่มแล้ว พ่อแม่อย่าช้า..รีบไปเช็คสิทธิ์ด่วน!!

ค่าเทอมลูก ส่งลูกเรียนหนังสือ เก็บเงินเท่าไหร่ วางแผนยังไง

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner