แจ้งเกิดลูกภายในกี่วัน หลังคลอดลูกต้อง ทำสูติบัตรให้ลูกต้องใช้อะไรบ้าง?

แจ้งเกิดลูกภายในกี่วัน หลังคลอดลูกต้อง ทำสูติบัตรให้ลูกต้องใช้อะไรบ้าง?

หลังคุณแม่คลอดลูก โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะมีเอกสารเพื่อให้คุณแม่กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอแจ้งเกิด หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล แต่ในกรณีที่คุณแม่ไม่ได้คลอดที่โรงพยาบาล เรื่องที่พลาดไม่ได้คือต้อง แจ้งเกิดลูกภายในกี่วัน ?

แจ้งเกิดลูกภายในกี่วัน และเอกสารที่ต้องเตรียมไปคลอด

ก่อนลูกคลอด แม่ต้องเตรียมตัว อย่างดี ทั้งการแพ็คกระเป๋าเตรียมคลอด จัดเสื้อผ้า ให้พร้อม ของใช้ลูกต้องมีครบ แต่สิ่งสำคัญ ที่แม่ลืม ไม่ได้เด็ดขาด คือ เอกสาร ที่ต้องเตรียมไปคลอด และอย่าลืม! เตรียมเอกสาร แจ้งเกิด มาดูกันดีกว่าว่า แม่ต้องเตรียมเอกสาร อะไรบ้าง และแม่ต้อง แจ้งเกิดลูกภายในกี่วัน

แจ้งเกิดลูกภายในกี่วัน และต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง

 •  เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนไปคลอด
 • การทำสูติบัตร แม่ต้องแจ้งเกิดลูกภายในกี่วัน
 • หลังคลอดลูกต้อง แจ้งเกิดลูกภายในกี่วัน ทำสูติบัตรให้ลูกต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
 • กรณีทารกเกิดในโรงในโรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือสถานพยาบาลต่างๆ
 • กรณีทารกเกิดนอกสถานพยาบาลหรือเกิดภายในบ้าน
 • กรณีที่ทารกเกิดนอกบ้าน
 • กรณีที่ทารกเกิดนอกบ้าน เช่น บนรถโดยสาร ศาลาข้างทาง บนรถแท็กซี่ ฯลฯ
 • กรณีที่ทารกถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง
 • กรณีเด็กที่เกิดในต่างประเทศ

รายละเอียด แจ้งเกิดลูกภายในกี่วัน หลังคลอด อ่านเพิ่มเติมได้เลย เลื่อนลงได้เลย

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนไปคลอด

เอกสารที่ต้องเตรียมไปคลอด เป็นสิ่งที่แม่ต้องเตรียมไว้ให้พร้อม เช่น

 • เอกสารที่ใช้ในโรงพยาบาล อย่างใบนัดหมอ บัตรโรงพยาบาล ที่สำคัญมาก ๆ คือ สมุดฝากครรภ์ เพราะในสมุดฝากครรภ์จะมีข้อมูลภาวะต่าง ๆ ที่ต้องระวังของคุณแม่หรือลูกน้อย จากรายละเอียดการฝากครรภ์
 • เอกสารส่วนตัว บัตรประชาชนของพ่อและแม่ หรือเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่ ติดตัวเอาไว้

การทำสูติบัตร แม่ต้องแจ้งเกิดลูกภายในกี่วัน

ลูกน้อยเกิดมาจำเป็นต้องแจ้งชื่อเกิด และต้องมีชื่อให้พร้อมสำหรับแจ้งการเกิดทุกคน แล้วพ่อแม่ต้องแจ้งเกิดลูกภายในกี่วัน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง รายละเอียดอยู่ตรงนี้ค่ะ

หลังคลอดลูกต้อง แจ้งเกิดลูกภายในกี่วัน ทำสูติบัตรให้ลูกต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

แจ้งเกิดลูกภายในกี่วัน

สูติบัตร แม่ต้องเตรียมเอกสารแจ้งเกิดอะไรบ้าง

 

กรณีทารกเกิดในโรงในโรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือสถานพยาบาลต่างๆ

 • ผู้ทำคลอด หรือ ทางโรงพยาบาล จะเป็นผู้ออกหนังสือ รับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ให้ไว้เป็นหลักฐานประกอบในการแจ้งเกิด เพื่อให้บิดา/มารดา ของทารก ที่เกิดนำไปยื่นแจ้งเกิดที่เทศบาล, อำเภอ
 • บิดา/มารดา จะต้องทำการแจ้งเกิดภายในเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกเกิด
 • หลักฐาน การแจ้งเกิด ที่ต้องนำไปด้วยคือ บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ที่ไปแจ้ง หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ที่ทางโรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือสถานพยาบาลที่คลอดบุตรเป็นผู้ออกให้ และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าบ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็กเข้าไป
 • แจ้งเกิดไม่มีทะเบียนบ้านได้ แต่ชื่อลูกจะอยู่ทะเบียนบ้านกลาง
 • เเจ้งเกิดลูกไม่มีพ่อ การที่ชื่อบิดาผู้ให้กำเนิดของเด็ก จะมีระบุในสูติบัตรคนเกิดหรือไม่ ย่อมเป็นสิทธิของมารดาเด็กที่จะแจ้งหรือไม่ก็ได้

 

แจ้งเกิดลูกภายในกี่วัน

สูติบัตร แม่ต้องเตรียมเอกสารแจ้งเกิดอะไรบ้าง

กรณีทารกเกิดนอกสถานพยาบาลหรือเกิดภายในบ้าน

 • กรณีที่เกิดในบ้าน เช่น บ้านพ่อแม่ บ้านญาติ ผู้ที่ต้องไปแจ้งคือ คนที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านในบ้านที่เด็กเกิด หรือบิดา/มารดาของทารกที่เกิด
 • ต้องไปแจ้งเกิดทารกภายในเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกเกิด โดยมีขั้นตอนคือ

– ถ้าในบ้านที่เด็กเกิดอยู่ในเขตท้องที่ของที่ว่าการอำเภอ ให้เดินทางไปแจ้งการเกิดที่ว่าการอำเภอโดยตรง หรือในกรณีที่เดินทางไปไม่สะดวก ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้านจะทำการรับแจ้ง และออกเอกสารเป็นใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร ๑ ตอนหน้า) ให้ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐาน และให้บิดา/มารดาของทารก นำหลักฐานมาแจ้งต่อนายอำเภอ ที่ว่าการอำเภออีกครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบสูติบัตรให้

– ถ้าในบ้านที่เด็กเกิดอยู่ในเขตท้องที่ของเทศบาล ให้ผู้แจ้งไปแจ้งการเกิดได้ที่งานทะเบียนในเขตเทศบาลที่ทารกเกิด

 • หลักฐานแจ้งเกิดที่ต้องนำไปแสดง คือ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ไปแจ้งเกิด ใบรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ที่ผู้ใหญ่บ้านออกให้ (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่จะเพิ่มชื่อลูกเข้าไป และพยานบุคคลที่รู้เห็นการเกิดของทารก เช่น หมอตำแย นางพยาบาลทำคลอด เพื่อนบ้าน เป็นต้น

ลูกเกิดนอกบ้าน เช่น บนรถแท๊กซี่ บนรถส่วนตัว ต้องแจ้งเกิดยังไง อ่านต่อหน้าถัดไปนะคะ >>

กรณีที่ทารกเกิดนอกบ้าน

แจ้งเกิดลูกภายในกี่วัน

สูติบัตร แม่ต้องเตรียมเอกสารแจ้งเกิดอะไรบ้าง

กรณีที่ทารกเกิดนอกบ้าน เช่น บนรถโดยสาร ศาลาข้างทาง บนรถแท็กซี่ ฯลฯ

 • แจ้งเกิดภายในกี่วัน : ผู้ที่ต้องทำการแจ้งเกิดทารก คือ พ่อหรือแม่ โดยแจ้งภายในกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นยังไม่สามารถแจ้งได้ภายในกำหนด สามารถขยายขยายเวลาออกไปได้ แต่ไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด และ เเจ้งเกิดลูกช้า กว่านี้ไม่ได้
 • วิธีแจ้งเกิดและหลักฐานการเกิดที่จะต้องนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทำเช่นเดียวกับกรณีที่เด็กเกิดภายในบ้าน

กรณีที่ทารกถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง

เมื่มีผู้พบเห็นเด็กทารก หรือเด็กเล็กอายุไม่เกิน 7 ขวบ ถูกทอดทิ้ง ผู้เห็นจะต้องรีบแจ้งการพบเด็ก พร้อมนำเด็กไปส่งต่อพนักงานฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอ) เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือเจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์ เพื่อทำหลักฐานรับตัวเด็ก และดำเนินการแจ้งเกิดตามกฎหมาย

 

แจ้งเกิดลูกภายในกี่วัน

สูติบัตร แม่ต้องเตรียมเอกสารแจ้งเกิดอะไรบ้าง

 

กรณีเด็กที่เกิดในต่างประเทศ

Register Baby Certificate

แจ้งเกิ ดลูกภายในกี่วัน

ทารกที่พ่อแม่ที่มีสัญชาติไทย แต่ไปเกิดในต่างแดน บิดา/มารดาสามารถทำการแจ้งเกิดได้ที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น ๆ ได้

ข้อควรรู้

1.หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ที่ทางโรงพยาบาลออกหรือใบรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑ส่วนหน้า) ที่ผู้ใหญ่บ้านออกให้ ไม่ใช่ใบเกิดหรือสูติบัตร

Baby Certificate

แจ้งเกิดลูกภาย ในกี่วัน

2.ทารกที่เกิดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นลูกของคนไทยหรือคนต่างด้าว สามารถแจ้งเกิดและมีสิทธิ์ได้รับหลักฐานการเกิด

3.การรับแจ้งเกิด การออกสูติบัตรหรือใบเกิดนั้น ไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

4.การไม่แจ้งเกิดทารกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด แจ้งเกิดช้า เป็นความผิดตามกฏหมาย มีบทกำหนดโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท


ภาพตัวอย่างสูติบัตร http://digi.library.tu.ac.th

ที่มา :

www.chawbanlaw.com

www.bora.dopa.go.th

บทความอื่นที่น่าสนใจ :

แจ้งเกิดลูกไม่มีพ่อ แจ้งเกิดอย่างไรเมื่อผู้ชายไม่รับผิดชอบ

7 สิ่งที่ควรทําหลังคลอด พาลูกกลับบ้านแล้วต้องทำอะไรอีกนะ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner