กรมอนามัยชี้ ฟันผุในหญิงตั้งครรภ์ สะเทือนถึงลูกในท้อง!!

กรมอนามัยชี้ ฟันผุในหญิงตั้งครรภ์ สะเทือนถึงลูกในท้อง!!

ในขณะตั้งครรภ์ ฮอร์โมนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายคุณแม่จะส่งผลมากมายแสดงออกมาให้เห็นได้ชัด เช่น อารมณ์ ร่างกาย นอกจากนี้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เพิ่มขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ ส่งผลให้มีน้ำลายมากผิดปกติ เรื่องของช่องปากใครว่าเรื่องเล็ก ยิ่งในตอนท้องยิ่งไม่ควรมองข้าม!!

กรมอนามัยชี้ ฟันผุในหญิงตั้งครรภ์ สะเทือนถึงลูกในท้อง!!

ฟันผุในหญิงตั้งครรภ์

ปัญหาสุขภาพปากในช่วงตั้งครรภ์ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ การดูแลอนามัยช่องปากที่ไม่ดี เกิดโรค กรมอนามัยชี้ ฟันผุในหญิงตั้งครรภ์ สะเทือนถึงลูกในท้อง!!

ปัญหาสุขภาพปากในช่วงตั้งครรภ์ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ การดูแลอนามัยช่องปากที่ไม่ดี เกิดโรค ฟันผุในหญิงตั้งครรภ์ แม่ท้องที่มีฟันผุหลายซี่จะมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมาก มีโอกาสสูงที่จะถ่ายทอดเชื้อแบคทีเรียจากแม่สู่ลูกมากขึ้น ทำให้ลูกที่จะเกิดมามีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคฟันผุ นอกจากนี้ มีการศึกษาที่พบว่าโรคปริทันต์หรือโรคเหงือกอักเสบตอนตั้งครรภ์ ก็จะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดได้ ส่งผลทำให้ทารกมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยเนื่องจากสาเหตุที่มีการติดเชื้อในช่องปาก

เหงือกอักเสบตอนท้อง

หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับคำแนะนำเพื่อไปพบทันตแพทย์ระหวางตั้งครรภ์เพื่อรับการป้องกันหรือรักษาโรคทางทันตกรรม เช่น ฟันผุ และเหงือกอักเสบ คุณแมจะต้องได้รับการรักษาทางทันต กรรมที่จำเป็นในช่วงระยะครรภ์ที่เหมาะสม ในความเป็นจริงหากได้รับการรักษาที่จำเป็นช้าเกินไปอาจกอให้เกิดอันตรายต่อคุณแม่ และส่งผลกระทบตอลูกในครรภ์ได้

การตั้งครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก มักมีการอาเจียนจากการแพ้ท้องทําใหนํ้าย่อยจากกระเพาะออกมาทําลายผิวเคลือบฟัน หญิงตั้งครรภ์ เสี่ยงต่อฟันผุ มากขึ้น ไม่ใช่เพราะลูกในครรภ์แย่งแคลเซยมจากฟันแม่แต่เกิดจากแม่กินจุบจิบมากขึ้นกินอาหาร/ขนมบ่อยครั้ง ไม่เป็นเวลา บางคนชอบกินของเปรี้ยวของดอง หรือของหวาน ทําให ้มีกรดเกิดขึ้นต่อเนื่อง

ลูกเจ็บคอ

เมื่ออายุครรภ์ 4 – 6 เดือน ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันและทำความสะอาดช่องปาก ไม่ควรรอจนกระทั่งมีอาการ

แปรงฟันให้สะอาด อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ นาน 2 นาที ร่วมกับการทำความสะอาดซอกฟันทุกวัน

หลังอาเจียนจากการแพ้ท้องหรือทานอาหารเปรี้ยว ควรบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าทุกครั้ง

หลีกเลี่ยง การกินอาหารที่มีน้ำตาลสูง เช่น น้ำอัดลม น้ำหวาน นมเปรี้ยว

เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพช่องปากและสุขภาพทั่วไปต่อตัวแม่และลูกในท้องที่จะเกิดมา คุณแม่ควรได้รับการตรวจสุขภาพฟันเพื่อทราบสภาวะช่องปากของตนเอง ขูดหินน้ำลายและทำความสะอาดช่องปาก ซึ่งจะช่วยลดภาวะเหงือกอักเสบ และการอุดฟันเมื่อเกิดฟันผุเพื่อช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของแม่ตั้งครรภ์ ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตรวจสุขภาพฟันในขณะตั้งครรภ์ควรจะเป็นช่วงไตรมาสที่ 2 หรือก่อนตั้งครรภ์ ซึ่งจะปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นตามมา

เมื่อสุขภาพช่องปากไม่ดีขณะตั้งครรภ์จะส่งผลต่อลูกอย่างไร

เจ็บคอ

ภาวะโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบ

เกิดจากการดูแลทำความสะอาดช่องปากไม่เพียงพอ อาจจะทำให้เกิดภาวะ “คลอดก่อนกำหนด” หรือ “น้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่าเกณฑ์” ได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อลูกน้อยตามมา เช่น มีอัตราการเสียชีวิตแรกคลอดและอัตราการเจ็บป่วยสูง มีโอกาสที่ทารกจะมีความผิดปกติแต่กำเนิด ได้แก่ ความผิดปกติของระบบหายใจ สมอง และพัฒนาการ

การกินอาหารที่มีน้ำตาลสูง

– มารดาเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ มีโอกาสเป็นเบาหวานในอนาคตและมีภาวะแทรกซ้อนทั้งขณะตั้งครรภ์และ

จากการคลอด เช่น ครรภ์เป็นพิษ รกลอกตัวก่อนกำหนด

– ลูกมีโอกาสน้ำหนักแรกคลอดมากและภาวะหายใจเร็วในทารกแรกคลอดได้

คนท้องปวดท้องน้อย

คนท้องปวดท้อ งน้อย

กรมอนามัยแนะแม่ตั้งครรภ์รักษาสุขภาพช่องปาก ตรวจ รักษา รับบริการขูดหินน้ำลาย ทำความสะอาดช่องปากเพื่อลดภาวะเหงือกอักเสบ ชี้อุดฟันช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก ลดปัญหาฟันผุในแม่และลูก

ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ปัญหาโรคเหงือกอักเสบพบได้บ่อยในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของของฮอร์โมนส่งผลให้เหงือกและเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆ ที่รองรับฟันอ่อนแอ อาการแพ้ท้อง อาเจียนบ่อย และการดูแลอนามัยช่องปากที่ไม่ดี ทำให้หญิงตั้งครรภ์เกิดโรคฟันผุได้

ปวดท้องด้านซ้ายระหว่างตั้งครรภ์ เกิดจากสาเหตุ อันตรายไหม?

ปวดท้องด้านซ้ายระหว่างตั้งครรภ์ เกิดจากสาเหตุ อันตรายไหม?

จากรายงานวิจัยผลการตรวจสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ของสำนักทันตสาธารณสุข พบว่า ร้อยละ 90.3 มีฟันผุ โดยค่าเฉลี่ยฟันผุถอนอุด 6.37 ซี่ต่อคน และร้อยละ 91.8 จำเป็นต้องได้รับการขูดหินน้ำลาย มารดาที่มีฟันผุหลายซี่จะมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมาก มีโอกาสสูงที่จะถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกมากขึ้น ทำให้ลูกมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคฟันผุ นอกจากนี้ มีการศึกษาที่พบว่าโรคปริทันต์อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดและเด็กมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยได้การได้รับบริการขูดหินน้ำลายและทำความสะอาดช่องปากจะช่วยลดภาวะเหงือกอักเสบ และการอุดฟันช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในช่องปากหญิงตั้งครรภ์

“ทั้งนี้ ควรหมั่นแปรงฟันแท้ด้วยการแปรงฟันตามสูตร 222 คือ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ นานครั้งละ 2 นาที วันละ 2 ครั้ง หลังแปรงฟันควรงดขนมหวาน น้ำอัดลม 2 ชั่วโมง และทำความสะอาดซอกฟันด้วยไหมขัดฟัน เพื่อลดโอกาสที่จะสูญเสียฟันเพิ่มขึ้น”

คนท้องปวดท้องน้อย

คนท้องป วดท้องน้อย

อย่าคิดว่าเรื่องในปากสำคัญ ปรับทัศนคติของแม่ให้เห็นความจำเป็นของการดูแลสุขภาพช่องปาก การแปรงฟันสม่ำเสมอหรือใช้อุปกรณ์เสริมช่วย เช่น แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ นานครั้งละ 2 นาที วันละ 2 ครั้ง เป็นประจำ หลังแปรงฟันควรงดขนมหวาน/น้ำอัดลม 2 ชั่วโมง ใช้ไหมขัดฟันเพื่อทำความสะอาดซอกฟัน ลดการกินอาหารกลุ่มแป้งและน้ำตาลเพื่อช่วยจำกัดคราบจุลินทรีย์ ที่เป็นแหล่งเชื้อโรคสะสมอยู่บนผิวฟัน ซึ่งจะเกาะจนกลายเป็นหินปูนและก่อให้เกิดโรคเหงือกเริ่มอักเสบ ช่วยลดการถ่ายทอดเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุฟันผุจากแม่สู่ลูก และเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของลูกน้อยที่จะเกิดมา.

The Asianparent Thailand

เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น The Asianparent ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน เพื่อติดตามพัฒนาการทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุดและผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว 

การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก The Asianparent เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง

เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”


ที่มา : www.thaihealth.or.th

บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :

ไม่อยากคลอดก่อนกำหนด อย่าลืมดูแลอนามัยช่องปากให้ดี!

แม่ท้องมีเลือดออกตามไรฟันจะเป็นอันตรายหรือไม่

10 อาหารคนท้องไตรมาสแรก  คนท้องไตรมาสแรกควรกินอะไรมาดูกัน!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner