เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เข้าหรือยัง เงินอุดหนุนบุตรเช็คสิทธิ์อย่างไร

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เข้าหรือยัง เงินอุดหนุนบุตรเช็คสิทธิ์อย่างไร

แม่อยากรู้ เงินอุดหนุนบุตรเมื่อไหร่จะเข้า วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรต้องถามที่ไหน

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เข้าหรือยัง เงินอุดหนุนบุตรเช็คสิทธิ์อย่างไร

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร แม่ต้องทำอย่างไร อยากรู้เงินอุดหนุนบุตรเข้าหรือยัง? สำหรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร แม่ ๆ บางคนยังสับสน ระหว่างเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกับเงินสงเคราะห์บุตร ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะคะ

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เช็คสิทธิ์เงินอุด หนุนบุตร

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนบุตรหรือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีเงื่อนไขว่า เด็กที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ต้องเป็นเด็กสัญชาติไทย บิดาและ/หรือมารดามีสัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน และไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

ครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน

หมายถึง ครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาท ต่อคน ต่อปีโดยนํารายได้ของสมาชิก ทั้งหมดในครอบครัว หารด้วยจํานวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว ซึ่งรวมเด็กแรกเกิดด้วย

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เช็คสิทธิ์เงิ นอุดหนุนบุตร

ใครมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561

  1. เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561
  2. อยู่ในครอบครัวยากจน หรือ เสี่ยงต่อความยากจน คือ ครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี
  3. มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา /บิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)
  4. กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นำเอกสารหลักฐานของบิดา-มารดา ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์
  5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ แต่ถ้าหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เช็คสิทธิ์เงินอุดห นุนบุตร

1.แบบลงทะเบียน (ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คนคือ

ผู้รับรองคนที่ 1
– กรุงเทพมหานคร : ประธานกรรมการชุมชน หรือหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประจำสำนักงานเขต
– เมืองพัทยา : ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา
– เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตาบล : อพม. หรือ อสม.
– บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์

ผู้รับรองคนที่ 2
– กรุงเทพมหานคร : ผู้อำนวยการเขต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
– เมืองพัทยา : ปลัดเมืองพัทยา หรือรองปลัดเมืองพัทยาที่ได้รับมอบหมาย
– เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล : ปลัดเทศบาล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ที่ปลัดมอบหมายหรือกานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
– บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแม่เด็ก หรือพ่อของเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็กแล้วแต่กรณี

4. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)

6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

7. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

8. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)

 

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าหรือยัง เงินอุดหนุนบุตรเช็คสิทธิ์ยังไง เงินอุดหนุนบุตรเข้าเมื่อไหร่ วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าหรือยัง เงินอุดหนุนบุตรเช็คสิทธิ์ยังไง เงินอุดหนุนบุตรเข้าเมื่อไหร่ วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าหรือยัง เช็คสิทธิ์อย่างไร

วิธีเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

หลังจากยื่นเอกสารขอลงทะเบียนแล้ว จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ณ สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เราเคยลงทะเบียนไว้ โดยจะติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณานั้น ทางจุดลงทะเบียนจะมีการแจ้งผลให้รับทราบต่อไป

ผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร จะได้รับเงินภายในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน หากยังไม่ได้รับเงินภายในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยลงทะเบียนไว้ หรือโทร. ไปสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 02-306-8697, 02-306-8694 หรือ Call center 081-883-3520, 098-010-9525, 098-883-4195

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เช็คสิทธิ์เงิน อุดหนุนบุตร

  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
  • กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532 เลขที่ 818/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เว็บไซต์ www.dcy.go.th
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 255 ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 02-306-8694, 02-306-8697-8 หรือเว็บไซต์ csg.dcy.go.th
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยลงทะเบียนไว้ สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

แม่ ๆ ที่ลงทะเบียนแล้ว อย่าลืมไปเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรนะคะ

เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร 2020

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

33 คำถาม : เงินประกันสังคมกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรยื่นอย่างไรให้ได้เงิน

เงินเด็กแรกเกิดกับเงินสงเคราะห์บุตร ต่างกันมั๊ย ได้เมื่อไหร่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ทำงานขณะตั้งครรภ์ ต้องระวังเรื่องอะไร วิธีดูแลตัวเองตอนท้อง คนท้องทํางานแบบไหนได้บ้าง

10 งานที่สามารถทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วย สำหรับแม่เลี้ยงลูกอยู่บ้าน

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner