แม่ตั้งครรภ์เฮได้สิทธิฝากครรภ์และคลอดลูกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

แม่ตั้งครรภ์เฮได้สิทธิฝากครรภ์และคลอดลูกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ว่าที่คุณแม่ทราบกันหรือไม่ เราสามารถฝากครรภ์ฟรีได้จากการใช้สิทธิจากบัตรทองหรือจากประกันสังคม หรือ สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ ฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

แม่ตั้งครรภ์เฮได้ สิทธิฝากครรภ์และคลอดลูกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ครรภ์, แม่ท้อง, ฝากครรภ์, คลอดบุตร

คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคน มีสิทธิ ใช้ โครงการ ฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ ซึ่งจะ  ได้รับ บริการดูแล สุขภาพทั้งแม่ และ บุตร ตามมาตรฐาน คือ การฝากครรภ์คุณภาพ ต้องครบ 5 ครั้ง ตามมาตรฐานสากล

ครั้งที่ 1 อายุครรภ์น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 12 สัปดาห์

ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 18

ครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 26

ครั้งที่ 4  สัปดาห์ที่ 32

ครั้งที่ 5 สัปดาห์ที่ 38 ตามลำดับ

มี ระบบ การดูแล  ตรวจคัดกรอง ความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อ ลดปัญหา พัฒนาการ เด็ก ล่าช้า มี ระบบ ห้องคลอด การบริบาลทารกแรกเกิด และการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ขวบ  เพื่อให้เด็กเติบโตสมวัย ได้รับวัคซีนครบถ้วน เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหามากมาย เช่น แม่มีอัตราการขาดสารไอโอดีน ภาวะโลหิตจาง ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ทารกแรกเกิดมีภาวะดาวน์ซินโดรม ภาวะพร่องไทรอยด์แต่กำเนิด หรือเด็กติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก เป็นต้น

โดยโครงการนี้รัฐบาลได้มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการดูแลแม่และเด็กและส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ไทยทุกคน ที่มีปีละประมาณ 800,000 คน ได้เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ตามนโยบาย แม่คลอด ลูกรอด ปลอดภัย เท่าเทียมทั่วถึง เพื่อเน้นส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัย 0-5 ปี ที่เป็นหัวใจหลักต่อการพัฒนาสังคมของประเทศชาติpregnant, ท้อง, ฝากครรภ์, แม่ท้อง

คนท้องใช้สิทธิบัตรทองคลอดลูกฟรีได้

นอกจากการฝากครรภ์ฟรีแล้ว คุณแม่ที่ถือบัตรทอง (หรือบัตร 30 บาท) อยู่ยังสามารถใช้ได้ตลอดตั้งแต่ฝากครรภ์ จนถึงคลอดลูกเลยค่ะ (สามารถใช้บัตรทองในการคลอดบุตรได้ไม่เกินสองครั้ง)

สิทธินี้สำหรับคุณแม่ที่ไม่ได้ทำประกันสังคมหรือเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากท่านใดไม่มีบัตรทอง สามารถไปยื่นทำสิทธิบัตรทองได้ที่ สถานีอนามัย โรงพยาบาลของรัฐ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หลักฐานที่ใช้ในการทำบัตรทองใหม่หรือแจ้งย้ายบัตรทอง

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กต่ำกว่า 15 ปี  ใช้สำเนาใบสูติบัตร หรือใบเกิด)

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่

3. กรณีที่พักอาศัยอยู่จริงไม่ตรงตามทะเบียนบ้านให้เพิ่มเติมสำเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย ซึ่งมีลายมือ ชื่อเจ้าของบ้าน หรือหนังสือรับรองของผู้นำชุมชนรับรองว่าได้พักอาศัยอยู่จริง

สำหรับข้าราชการ

ในกรณีที่คุณพ่อคุณท่านใดท่านหนึ่งเป็นข้าราชการ ก็สามารถใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณีคลอดบุตรได้ โดยเบิกจ่ายเงินส่วนเกินจากประกันสังคมได้ มีเงื่อนไขดังนี้

1. ต้องการเป็นการคลอดบุตรจากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น

2. การเบิกส่วนเกินจากสิทธิประกันสังคม จะต้องเบิกผ่านระบบเบิกจ่ายตรง สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร)โดยสอบถามจากหน่วยงานที่สังกัดอยู่

3. เมื่อเข้ารับการรักษาเพิ่อคลอดบุตรในโรงพยาบาลแล้ว จะต้องแจ้งขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนเกินประโยชน์ทดแทนฯ (แบบ 7106)

ตั้งแต่วันนี้ (14 ส.ค.) เป็นต้นไป หญิงตั้งครรภ์กว่า 800,000 คน ทั่วประเทศ ในทุกสิทธิ สามารถเข้าร่วมโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ ได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจะได้รับบริการดูแลสุขภาพทั้งแม่และบุตร

โครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนทุกสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ 30 บาท ประกันสังคม และข้าราชการ สามารถฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จากเดิมหญิงตั้งครรภ์ในโครงการ 30 บาท และประกันสังคม ต้องฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลตามที่ระบุในสัญญา และหากผิดเงื่อนไขต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ทำให้ฝากท้องเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ เพียงร้อยละ 53 ส่งผลให้เด็กแรกเกิดมีต้นทุนชีวิตต่ำ เกิดมาไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังเพิ่มมาตรฐานบริการแม่และเด็ก สร้างคุณภาพประชากรตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดโรคต่างๆ โดยหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับบริการฝากครรภ์ 5 ครั้ง ส่วนเด็กจะได้รับการดูแลตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี

สำหรับผู้ที่มีประกันสังคม อ่านรายละเอียดที่นี่

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 นะคะ เพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณแม่ทุกท่าน

สิทธิฝากครรภ์และคลอดลูกฟรี

ที่มา: kmcenter

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner