สิทธิประกันสังคมที่คุณแม่ควรรู้

สิทธิประกันสังคมที่คุณแม่ควรรู้

ว่าที่คุณแม่ป้ายแดงทราบหรือไม่ค่ะว่าเรามีสิทธิลาคลอดแล้วสามารถรับเงินได้จากทางประกันสังคมด้วย นอกจากนี้ยังมีสิทธิที่สามารถเบิกค่าคลอดบุตร และเงินสงเคราะห์บุตร สำหรับคุณแม่ที่ทำงานหรือผู้ประกันตนเองที่จ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคมอีกด้วย มาดูกัน

Pregnant with hubby

สิทธิประกันสังคมที่คุณแม่พึงจะได้รับ

  • สิทธิลาคลอดและการได้รับค่าจ้าง

สิทธิในการลาคลอดตามกฏหมายกำหนดว่า ลูกจ้างทุกประเภทที่เป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดตามกฏหมายคุ้มครองแรงงานได้ สามารถลาคลอดเพื่อการคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน และใช้สิทธิลาคลอดได้ทั้งก่อนและหลังคลอดโดยที่นายจ้างไม่มีสิทธิ์ยับยั้ง

ในการลาคลอดแต่ละครั้ง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างจากนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 50 จากเงินเดือน จำนวน 45 วัน และมีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคมอีก 45 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเช่นกัน เฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน (คิดจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท) และในกรณีที่มาทำงานก่อนโดยไม่รอให้หยุดครบ 90 วัน คุณแม่จะได้รับค่าจ้างตามปกติในวันที่มาทำงานด้วย

  • สิทธิการได้รับเงินประกันสังคมค่าคลอดบุตร

คุณแม่ต้องเป็นผู้ประกันตน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร และจ่ายเงินสมทบประกันสังคมครบ 7 เดือน ตามประกาศตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป คลอดบุตรที่ใดก็ได้ สามารถเบิกได้สูงสุด 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ในกรณีที่คุณพ่อคุณท่านใดท่านหนึ่งเป็นข้าราชการ ก็สามารถใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณีคลอดบุตรได้ โดยเบิกจ่ายเงินส่วนเกินจากประกันสังคมได้ มีเงื่อนไขดังนี้

  1. ต้องการเป็นการคลอดบุตรจากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น
  2. การเบิกส่วนเกินจากสิทธิประกันสังคม จะต้องเบิกผ่านระบบเบิกจ่ายตรง สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร)โดยสอบถามจากหน่วยงานที่สังกัดอยู่
  3. เมื่อเข้ารับการรักษาเพิ่อคลอดบุตรในโรงพยาบาลแล้ว จะต้องแจ้งขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนเกินประโยชน์ทดแทนฯ (แบบ 7106)

(ที่มา : http://kmcenter.rid.go.th/kcfad/km_nok/book/gf4.pdf)

  • สิทธิการได้รับเงินประกันสังคมค่าสงเคราะห์บุตร

คุณแม่ต้องเป็นผู้ประกันตนและจะต้องจ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีสงเคราะห์บุตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนที่จะทำเรื่องขอเบิก จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อบุตรหนึ่งคน ซึ่งเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ โดยใช้สิทธิได้คราวละไม่เกิน 3 คน 

เอกสารจำเป็นที่ต้องเตรียมไปขอรับประโยชน์ได้แก่

- แบบสปส.2-01

- สำเนาสูติบัตรของบุตร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- ทะเบียนสมรสพร้อมสำเนา (ถ้ามี)

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่ บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)

คุณแม่หรือคุณพ่อสามารถนำมายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดทุกแห่ง หากคุณแม่ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ http://www.sso.go.th/ หรือสายด่วนประกันสังคม 1506

สิทธิการฝากครรภ์ คลิกที่นี่

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner