ที่สุดของอันตราย! โทรศัพท์ระงับพัฒนาการเด็ก ผลเสียของการให้ลูกเล่นโทรศัพท์ 

ที่สุดของอันตราย! โทรศัพท์ระงับพัฒนาการเด็ก ผลเสียของการให้ลูกเล่นโทรศัพท์ 

จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า เด็กประมาณ 1 ใน 4  คนกำลังประปัญหากับความล่าช้าในการพัฒนาการทางอารมณ์และร่างกายเพราะ ผลเสียของการให้ลูกเล่นโทรศัพท์ 

ที่สุดของอันตราย! โทรศัพท์ระงับพัฒนาการเด็ก ผลเสียของการให้ลูกเล่นโทรศัพท์ 

 

จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า เด็กประมาณ 1 ใน 4  คนกำลังประปัญหากับความล่าช้าในการพัฒนาการ ขาดดุลพัฒนาการที่ชัดเจน ไม่สามารถสื่อสาร มีปัญหาการใช้ภาษาที่ชัดเจน และ บกพร่องในด้านอารมณ์ โดยปัญหาทั้งหมดนี้เป็น ผลเสียของการให้ลูกเล่นโทรศัพท์ ที่สุดของอันตราย! โทรศัพท์ระงับพัฒนาการเด็ก 

ที่สุดของอันตราย! โทรศัพท์ ระงับพัฒ นาการเด็ก ผลเสียของการให้ ลูกเล่น โทรศัพท์ 

ที่สุดของอันตราย! โทรศัพท์ ระงับพัฒ นาการเด็ก ผลเสียของการให้ ลูกเล่น โทรศัพท์

หากคุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้ลูกเล่นอุปกรณ์นี้นานจนเกินไป จะมีผลต่อเด็กทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย อารมณ์และสังคมดังนี้

 

ด้านสุขภาพร่างกาย : เด็กจะมีสุขภาพไม่แข็งแรงเพราะใช้เวลานั่งหน้าจอนาน จนไม่ได้ไปออกกำลังกายตามวัย เกิดปัญหาอดนอน ไม่ยอมทานอาหารที่มีประโยชน์ เพราะติดการเล่นหน้าจอ นอกจากนี้การนั่งจ้องหน้าจออุปกรณ์สื่อสารนาน ๆ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสายตาสั้นและปวดล้าตาได้ อีกทั้งมีการศึกษาที่พบว่าสัตว์ทดลองที่ได้สัมผัสกับคลื่นโทรศัพท์เป็นเวลานานจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกในสมอง ถึงแม้ว่าข้อมูลการศึกษาในมนุษย์ยังไม่ชัดเจนนักแต่ก็เป็นสิ่งที่เราควรระวังไว้ค่ะ

ที่สุดของอันตราย! โทรศัพท์ ระงับพัฒ นาการเด็ก ผลเสียของการให้ ลูก เล่น โทรศัพท์ 

ที่สุดของอันตราย! โทรศัพท์ ระงับพัฒ นาการเด็ก ผลเสียของการให้ ลูก เล่น โทรศัพท์

ด้านสุขภาพจิต : เด็กจะมีสุขภาพจิตแย่ลงและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เก็บตัว ซึมเศร้าได้ง่าย และอาจแสดงอาการต่อต้าน ก้าวร้าว หงุดหงิดง่ายหากผู้ปกครองไม่ยอมให้ใช้อุปกรณ์สื่อสาร และอาจกลายเป็นเด็กที่รอไม่เป็น ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทักษะของ EF (executive function) ในด้านการยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง และควบคุมอารมณ์ อันเป็นรากฐานความสำเร็จของเด็กในอนาคต อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสมาธิสั้นและออทิสติกเทียมในเด็กอีกด้วยนะคะ

 

นอกจากนี้ หากเด็ก ๆ ใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตนานเกินไปจะทำให้เสียเวลาและโอกาสในการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญด้านอื่น ๆ เช่น การเล่นอิสระหรือเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ การคิดวิเคราะห์ การอ่าน การเขียน รวมทั้งทักษะทางสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากในสำหรับเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

ที่สุดของอันตราย! โทรศัพท์ ระงับพัฒ นาการเด็ก ผลเสียของการให้ ลูก เล่น โทร ศัพท์ 

ที่สุดของอันตราย! โทรศัพท์ ระงับพัฒ นาการเด็ก ผลเสียของการให้ ลูก เล่น โทร ศัพท์

ความล่าช้าในการพัฒนาดังกล่าวนั้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จด้านการศึกษาของเด็ก จากกุมารเวชศาสตร์ของ American Academy พบว่า การเล่นโทรศัพท์ขอลูกควรถูกจำกัดไว้ ให้น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ในทำนองเดียวกันมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะหลีกเลี่ยงโทรศัพท์สำหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 เดือน

 

จากการศึกษาพบว่า ในสหรัฐอเมริกา ประมาณ 98% ของเด็กอายุ 0-8 ปี ใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน บนหน้าจอโทรศัพท์ หรือ โทรทัศน์ 

ที่สุดของอันตราย! โทรศัพท์ ระงับพัฒ นาการเด็ก ผลเสียของ การให้ ลูก เล่น โทร ศัพท์ 

ที่สุดของอันตราย! โทรศัพท์ ระงับพัฒ นาการเด็ก ผลเสียของ การให้ ลูก เล่น โทร ศัพท์

การศึกษาล่าสุดโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่าเด็กที่ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงบนหน้าจอโทรศัพท์ มีพลังการคิด การใช้เหตุผล และ การสามารถในการประมวลภาษาต่ำกว่า เด็กที่ไม่ใช้โทรศัพท์ นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นที่สมอง (เยื้อหุ้มสมอง) รับผิดชอบในการใช้เหตุผลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นบาง ในเด็กที่ใช้เวลามากกว่า 7 ชั่วโมงกับโทรศัพท์

 

โดยการศึกษาได้ทำใช้เด็กที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 2441 คน ในอายุ 2-5 ปี พบว่าการเล่นโทรศัพท์มากเกินไปในเด็กอายุ  2-3 ปี มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในการทดสอบพัฒนาการ

 

การศึกษายังพบว่าการเปิดรับหน้าจอโทรศัพท์นั้นได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยเช่น สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ภาวะซึมเศร้าของมารดา รูปแบบการนอนหลับของลูก เพศของลูก และ การออกกำลังกายของลูก

 

โทรศัพท์ส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กอย่างไร?

ที่สุดของ อันตราย! โทรศัพท์ ระงับพัฒ นาการเด็ก ผลเสียของ การให้ ลูก เล่น โทร ศัพท์ 

ที่สุดของ อันตราย! โทรศัพท์ ระงับพัฒ นาการเด็ก ผลเสียของ การให้ ลูก เล่น โทร ศัพท์

พัฒนาการทางร่าย พฤติกรรม และ อารมณ์ นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเด็กเล็กโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี โดยทั่วไป เด็กๆ จะเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมโดยรอบโดยสังเกตกิจกรรมของผู้ใหญ่ โดยเฉพาะพ่อและแม่

 

การเล่นโทรศัพท์มากเกินไปสามารถ จำกัด โอกาสของเด็กที่จะได้สัมผัสกับกิจวัตรประจำวันที่แตกต่างกัน รวมถึงทำให้ความสนใจโดยทั่วไปของเด็กน้อยลง 

 

กล่าวอีกนัยหนึ่งเด็กที่สัมผัสกับโลกเสมือนจริงบนหน้าจอโทรศัพท์จะใช้เวลาในการออกกำลังกาย หรือ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัวน้อยลง

 

ผลกระทบทางภาษา

การพัฒนาภาษานั้นสำคัญมากสำหรับเด็กที่กำลังเรียนรู้ การพัฒนาทางภาษานั้นจะเริ่มก็ต่อเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ และ การสนทนานั้นยังมีประโยชน์ต่อกการพัฒนาด้านอารมณ์เพราะจะพบการแสดงออกทางสีหน้าและการป้อนข้อมูลทางอารมณ์ของเด็กอีกด้วย จากการศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นโทรศัพท์จะมีความสนใจในการภาษาน้อยลง พวกเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับใครทั้งนั้น

 

ผลกระทบต่อการนอนหลับ

การรับแสดงสีฟ้ามากไปในจอโทรศัพท์จะทำให้ลูกนอนหลับยาก เพราะ แสงสีฟ้าไปยับยั้งการหลั่งเมลาโทนิน 

ที่สุดของ อันตราย! โทรศัพท์ ระงับพัฒ นาการเด็ก ผลเสียของ การ ให้ ลูก เล่น โทร ศัพท์ 

ที่สุดของ อันตราย! โทรศัพท์ ระงับพัฒ นาการเด็ก ผลเสียของ การ ให้ ลูก เล่น โทร ศัพท์

ซึ่งสิ่งนี้สามารถขัดขวางการพัฒนาการเรียนรู้จากเด็ก การศึกษาพบว่าทารกที่มีอายุระหว่าง 6-12 เดือน นั้นไม่สามารถนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มในเวลากลางคืน นั้นเป็นเพราะว่าการเล่นโทรศัพท์มากเกินไป

 

ผลกระทบทางอารมณ์ 

การเล่นโทรศัพท์มากเกินไปสามารถปรับพฤติกรรมทางอารมณ์ของเด็กได้หลายิวธี การพึ่งพาสื่อดิจิทัลจะไประงับจินตนาการ และ แรงบันดาลใจในเด็ก นอกจากนี้การเล่นโทรศัพท์มากเกินไปลดความสามารถเด็กในการอ่านสีหน้า และ ทักษะทางสังคมของเด็กอีกด้วย

 

Source : News Medical

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

เรื่องหนักใจของครอบครัวที่มีลูกกับการ ทำงานที่บ้าน ต้องรับมืออย่างไรบ้าง?

คนท้องเล่นโทรศัพท์ได้ไหม? คลื่นโทรศัพท์กับทารกในครรภ์ มีผลอะไรหรือเปล่า?

ลูกเล่นโทรศัพท์จนตาอักเสบหวิดตาบอด เคยได้ยินมาไม่อยากเชื่อ จนลูกเป็น!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner