ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่ เริ่มเมื่อไหร่ ลงได้ที่ไหน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่ เริ่มเมื่อไหร่ ลงได้ที่ไหน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ

เตรียมเปิดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เริ่มเมื่อไหร่ ลงได้ที่ไหน

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมเปิดลงทะเบียนผู้มีสิทธิรายใหม่ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร เงิน 3,000 ใครได้บ้าง ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่ เพื่อรับเงินอุดหนุนเด็กพฤษภาคมนี้ ให้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่

ลงทะเบียนรับเงิ นอุดหนุนเด็กแรกเกิด2562รอบใหม่

คนท้อง แม่ลูกอ่อน เตรียมตัว! ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็ก 2562 เริ่มสิ้น พ.ค.นี้ เช็คเงื่อนไขเลย

นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวถึงการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี และขยายฐานรายได้ครอบครัว เป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยเริ่มปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. การจัดทำระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 โดยประกาศใช้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ประกอบด้วย 5 หมวด โดยหมวดแรก คือ 1.การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 2. การรับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 3. การประกาศรายชื่อและการบันทึกข้อมูลของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 4. การตรวจสอบสิทธิ์และการสิ้นสุดสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 5. การจ่ายเงินและการติดตามเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รวมทั้งการจัดอบรมชี้แจงการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในพื้นที่ 4 ภาค เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และแบบลงทะเบียน รวมทั้งระบบฐานข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะอบรมแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562

อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยจะมีการรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2562 โดยผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา และผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่เมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีภูมิลำเนา ส่วนผู้ที่ไปทำงานหรืออาศัยอยู่ต่างภูมิลำเนา สามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขต เมืองพัทยา เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ ที่อาศัยอยู่จริง

ที่มา : https://mgronline.com

 

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่ เริ่มเมื่อไหร่ ลงได้ที่ไหน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่เริ่มเร็ว ๆ นี้

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

เปิดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ช่วยคนรายได้น้อยรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท ทั่วประเทศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงข่าว “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562” พม.ได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการดังกล่าว จากปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิแล้ว 600,000 คน โดยคาดว่าจะมีผู้รับสิทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ล้านคน ใช้งบประมาณ 10,400 ล้านบาท โดย พม.จะเปิดให้ผู้มีสิทธิได้ยื่นคำร้องขอรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.- 31 ก.ค. และคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินอุดหนุนได้ตั้งแต่เดือน ก.ค.เป็นต้นไป

จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการตามแผนระยะที่ 3 คือ ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี และขยายฐานรายได้ครอบครัวเป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเด็กที่จะได้รับเงินอุดหนุนฯ ในกรณีดังกล่าวนั้นมี 3 กรณี ดังนี้

 1. เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 – 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561) และเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และจะได้รับเงินต่อเนื่องจนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
 2. เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 – 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561) ที่มีคุณสมบัติครบแต่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนให้ไปลงทะเบียนที่ท้องถิ่น หากเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนจะได้รับเงินภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนจนถึงมีอายุครบ6 ปีบริบูรณ์
 3. เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) กรณีมาลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 จะได้รับสิทธิ์นับจากวันที่เด็กเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ แต่หากลงทะเบียนช้าหลังจากปีงบประมาณ 2562 ไปแล้ว (30 กันยายน 2562) จะได้รับเงินนับจากวันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไปจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

ติดต่อสอบถาม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน

โทร. 02 651 6534

โทร. 02 255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147

 

เตรียมเปิดให้แม่ๆ ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด2562 รอบใหม่ เริ่มเมื่อไหร่ ลงที่ไหน

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่ เริ่มเมื่อไหร่ ลงได้ที่ไหน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่เริ่มเมื่อไหร่

 

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่

 • แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฯ (แบบ ดร.01)
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
 • แบบยืนยันเอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (แบบ ดร.04)
 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาของเด็ก
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของเด็ก
 • สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1
 • สำเนาสูจิบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่พ่อแม่ของเด็กไม่สามารถไปลงทะเบียนเองได้ ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับรับรองสำเนาของผู้รับอำนาจมาด้วย

 

ขั้นตอนการไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่

ลงทะเบียนรับเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิด2562รอบใหม่

 • คัดกรองคุณสมบัติ
 • กรอกเอกสารด้วยตนเองในแบบ ดร.1 และ ดร.2 พร้อมกับแนบเอกสารการลงทะเบียน
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะครัวเรือน เยี่ยมบ้าน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้ามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ให้ผู้รับรองลงชื่อในแบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.2)
 • ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์ภายใน 3 วันทำการ และลงประกาศเป็นเวลา 15 วัน
 • โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่

ลงทะเบียนรับเงินอุดห นุนเด็กแรกเกิด2562รอบใหม่

 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ทารกควรใส่ถุงมือถุงเท้า หรือไม่ ถุงมือถุงเท้าทารกใส่ถึงกี่เดือน การให้ทารกใส่ถุงมือ ถุงเท้า ปิดกั้นพัฒนาการลูกไหม

สัญญาณอันตรายของเด็ก วัยแรกเกิด-11 ปี ลูกมีอาการแบบนี้ ควรพบแพทย์ด่วน

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกับเงินสงเคราะห์บุตรคือตัวเดียวกันหรือไม่

วิธีเลี้ยงลูกแบบคนฟินแลนด์ พ่อแม่เลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่ง ฉลาด แบบไม่บังคับ

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner