โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางรัก

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางรัก

ตามคำสัญญากับโรงเรียนอนุบาลและประถมทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร สำหรับวันนี้ มากันที่เขตถัดไปเลยดีกว่าค่ะ “เขตบางรัก” เป็นอีกเขตหนึ่งที่มีโรงเรียนอนุบาลและประถมที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียว

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,เขตบางรัก

• โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม
รายละเอียด: การเรียนรู้ระดับปฐมวัย โรงเรียนได้ใช้นวัตกรรมการสอน จากทฤษฎีผสมผสานและบูรณาการหลายรูปแบบได้แก่ ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) , Project Approach และ พัฒนาทักษะการคิด โดยยึดหลักการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักการและแนวทางในการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า We learn in Action @ Plengprasiddhi โดยมีหลักการ ดังนี้ 1. การสังเกตการณ์ความต้องการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องหรือ Continuous Field Observation ( CFO ) 2. การพัฒนาแผนภูมิเชื่อมโยงแนวคิดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ หรือ
Mind-mapping Development คือ การนำสิ่งที่นักเรียนสนใจ และสิ่งที่กระตุ้นความอยากเรียนรู้ของนักเรียนมาเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวที่ โดยเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 3. การปฎิบัติการเรียนการสอน หรือ Plengprasiddhi Learning in Action (PLA) มีการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างการคิดและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก เน้นให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าแสดงออกเพื่อพัฒนาความมั่นใจ และความพร้อมในทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ
ที่มา: www.plengprasiddhi.ac.th/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 60 ซอย ศรีเวียง ถนน สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
โทร. 02 267 4264

• โรงเรียนอนุบาลจิดาภา
รายละเอียด: โรงเรียนยึดหลักการจัดแนวประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2546 ซึ่งนำมาเป็นแนวในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน กล่าวคือ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัยในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ามกลางความรัก ความเอาใจใส่ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ที่มา: www.jidapakinder.com/
ติดต่อ: 131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
โทร. 02 236 1215

• โรงเรียนสัจจพิทยา
รายละเอียด: โรงเรียนสัจจพิทยาจัดการศึกษาบนพื้นฐานของหลักคริสต์ศาสนา พัฒนา โรงเรียนสู่ มาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ ตามแบบองค์พระเยซูคริสต์ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และ พลโลก สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เด็ก ๆ จะได้รับการฝึกทักษะ 3 ภาษา ตั้งแต่ 2 ขวบ ด้วยการฝึกการฟัง พูด ร้องเพลง และสนุกกับครูเจ้าของภาษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย และโอกาสที่นักเรียนทุกคนจะได้ค้นหาความสามารถ และแสดงความสามารถของตัวเอง
ที่มา: www.sajja.ac.th/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 274 ถ.สาทรเหนือ บางรัก
โทร. 02 234 0003 , 081 404 2478

โรงเรียนอื่นๆ
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: www.as.ac.th/‎
22-23 ซอย 40 ถนนเจริญกรุง บางรัก
โทร. 02 630 6063

โรงเรียนกว่างเจ้า
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.kwongsiew.com/thai/school/school.html
525 ถนน สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
โทร. 02 635 0288

อนุบาลชวนชื่น
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 114 ซอยสาทร 10 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
โทร. 02 233 6818

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.acsilom.ac.th/
โทร. 02 236 4330

โรงเรียนเยนเฮส์เม็มโมเรียล
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.janehays.ac.th
2-2/1 ถนนสว่าง เขต บางรัก
โทร. 02 236 2080

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: www.sjc.ac.th
7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
โทร. 02 234 0561

โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.cts.ac.th/cts/index.php
586 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
โทร. 02 234 3734

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

ลูกมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้หรือไม่

ดูฮอร์โมนจากมุมมองแม่

https://baby.kapook.com/view221760.html

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner