โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตปทุมวัน

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตปทุมวัน

ตามคำสัญญาค่ะ สำหรับโรงเรียนใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร วันนี้เราขอแนะนำโรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตปทุมวัน เป็นอีกเขตหนึ่งที่มีโรงเรียนชื่อดังมากมาย

เขตปทุมวัน , โรงเรียน , อนุบาล , ประถม

เขตปทุมวัน , โรงเรียน , อนุบาล , ประถม

•โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
รายละเอียด: โรงเรียนสีตบุตรบำรุง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข พัฒนาการเรียนรู้ การสื่อสารด้วยภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และ เทคโนโลยี อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รักษ์ความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เน้นพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ โดยเฉพาะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในการสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ที่มา: www.sitabutr.ac.th/web/
ระดับชั้น: ประถม มัธยม
ติดต่อ: 87 ถนน จรัสเมือง แขวงรองเมืองเขตปทุมวัน
โทร. 02 214 3738, 02 215 5875

•โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
รายละเอียด: โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม มีหลักการที่จะสนับสนุนส่งเสริม พัฒนานักเรียน
และบุคลากรให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เป็นผู้มีคุณธรรม
สามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นหน่วยการปฏิบัติงานในด้านวิชาการของคณะครุศาสตร์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ทำการศึกษา วิจัย ค้นคว้าทดลอง เพื่อแสวงหาและพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา รวมไปถึงการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความรู้ความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังมีโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการ เรียนรู้ จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ อาทิ เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า มีปัญหาการเรียนรู้ บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้เฉพาะด้าน สมาธิสั้น หรือ ออทิสติก เป็นต้น
ที่มา: www.satitchula.org/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: ซอยจุฬาลงกรณ์ 11 แขวงวังใหม่เขตปทุมวัน
โทร. 02-2182746


โรงเรียนอื่นๆ

•โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 534 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน
โทร. 02 252 6316

•อนุบาลจุไรรัตน์
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 19 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน
โทร. 02 250 1255, 02 252 7328

•โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 764 ซอยสุนทรพิมล ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง
โทร. 02 214 1377

•โรงเรียนสตรีศรีบำรุง
ระดับชั้น: ประถม
ติดต่อ: 18 ซอยตรอกโพธิ์ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมืองเขตปทุมวัน
โทร. 02 214 4045

•โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 123/15 ซอย 5 (ร่วมฤดี) ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
โทร. 02 256 6414

•อนุบาลสุนี
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 231/2 ซอยปลูกจิตต์ ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
โทร. 02 254 2319

•โรงเรียนวัดปทุมวนาราม
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: watpathumschool.siam2web.com/
969/1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
โทร. 02 251 2995

•โรงเรียนปทุมวัน
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.bmasmartschool.com/pathumwan/index.htm
130 ซอยจุฬาฯ 5 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

•โรงเรียนปลูกจิต
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: www.bmasmartschool.com/plookjit/Frameset-1.html
99 ซอยปลูกจิตต์ ถนนพระราม4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
โทร. 02 251 5954

•โรงเรียนสวนลุมพินี
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.suanlumpinee.ac.th/
196 ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
โทร. 02 252 6957

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

วิธีเพิ่มพลังให้แม่ในแต่ละวัน

ลูกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ทำไงดี

https://baby.kapook.com/view221760.html

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner