ตั้งชื่อลูกสาว พร้อมความหมาย ตั้งชื่อจริงลูกสาว ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกเพราะๆ

ตั้งชื่อลูกสาว พร้อมความหมาย ตั้งชื่อจริงลูกสาว ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกเพราะๆ

ตั้งชื่อลูกสาว ว่าอะไรดี ชื่อมงคลลูกสาว ใช้ชื่ออะไร เติบโตไปชีวิตรุ่งเรือง มีแต่ความสุข ไม่ลำบาก

ตั้งชื่อลูกสาว พร้อมความหมาย ตั้งชื่อลูกสาวตามวันเกิด ชื่อมงคลลูกสาวที่ไพเราะ ความหมายดี ตั้งชื่อลูกตามตัวอักษร ชื่อจริงผู้หญิงเพราะๆ มาดูไอเดีย ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อมงคลพร้อมความหมายกันดีกว่าค่ะ

ตั้งชื่อลูกสาว มงคล ชื่อจริงลูกสาวมงคล

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อ ลูกสาว

กฤตติกา อ่านว่า กริดติกา แปลว่า ผู้มีความสุขเสมอ

จารุภา อ่านว่า จารุพา แปลว่า ผู้มีรัศมีงาม

ชลากร อ่านว่า ชะลากอน แปลว่า น้ำพุอันรุ่งเรือง

ณัชชา อ่านว่า นัดชา แปลว่า เกิดเพื่อความรู้

ดนิตา อ่านว่า ดะนิตา แปลว่า ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์

นิชาภา อ่านว่า นิชาพา แปลว่า มีรัศมีเฉพาะตน, รุ่งเรืองนาน

ปกิตตา อ่านว่า ปะกิดตา แปลว่า ผู้ได้รับคำชมเชย

รุจาภา อ่านว่า รุจาพา แปลว่า มีรัศมีเรืองรอง, ผู้รุ่งเรืองยิ่ง

ลฎาภา อ่านว่า ละดาพา แปลว่า หญิงงาม, หญิงสาวผู้น่ารัก

วิภาดา อ่านว่า วิพาดา แปลว่า ความงดงาม, รัศมีสุกใส, แสงสว่าง

กมลาภา อ่านว่า กะมะลาพา แปลว่า ผู้ประเสริฐเหมือนดอกบัว

เขมิกา อ่านว่า เขมิกา แปลว่า ผู้ให้ความเกษมสำราญ

ชลนาถ อ่านว่า ชนละนาด แปลว่า ผู้เป็นเจ้าแห่งสายน้ำ

ชัชชญา อ่านว่า ชัดชะยา แปลว่า ผู้มีความรู้รวดเร็ว, รอบรู้

ชัญญา อ่านว่า ชันยา แปลว่า ผู้ประเสริฐ, ผู้รู้

โชติกา อ่านว่า โชติกา แปลว่า ผู้รุ่งเรือง

ณภัทร อ่านว่า นะพัด แปลว่า ผู้ดีงามด้วยความรู้

ดนยา อ่านว่า ดะนะยา แปลว่า ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ดนุลดา อ่านว่า ดะนุละดา แปลว่า ผู้มีความงดงามยิ่ง

ดารัณ อ่านว่า ดารัน แปลว่า ผู้เอาชนะความยากลำบาก

ทยากร อ่านว่า ทะยากอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา

ธาริกา อ่านว่า ทาริกา แปลว่า ผู้อ่อนเยาว์

ธาริดา อ่านว่า ทาริดา แปลว่า ผู้มีความเกื้อหนุน

นิรดา อ่านว่า นิระดา แปลว่า เป็นที่ยินดี

ปาลิดา อ่านว่า ปาลิดา แปลว่า ผู้ได้รับการป้องกันแล้ว, รักษาแล้ว

นันทกร อ่านว่า นันทะกอน แปลว่า ผู้ได้รบความสุขความบันเทิง

ปราณชล อ่านว่า ปรานชน แปลว่า ผู้ได่รับเกียรติ์อันดีงาม

เมทนี อ่านว่า เมทะนี แปลว่า รุ่งเรืองในแผ่นดิน

รุจิกร อ่านว่า รุจิกอน แปลว่า ผู้มีความสุขสมบูรณ์ยิ่ง

กันยกา อ่านว่า กันยะกา แปลว่า ผู้มีความสดใสร่างเริง

กันติชา อ่านว่า กันติชา แปลว่า เกิดจากความรัก

กฤตวยา อ่านว่า กริดตะวะยา แปลว่า ผู้ได้รับความสุขทุกเมื่อ

คีติกา อ่านว่า คีติกา แปลว่า ผู้ได้รับความสุขเสมอ

จิตชญา อ่านว่า จิดชะยา แปลว่า ผู้มีความสามารถรู้ใจผู้อื่น

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้ง ชื่อลูกสาว

จินตภา อ่านว่า จินตะพา แปลว่า มีความจำอันเจิดจ้า

ชฎาพร อ่านว่า ชะดาพอน แปลว่า เครื่องสวมอันประเสริฐ

ชนาพร อ่านว่า ชะนาพอน แปลว่า คนผู้ประเสริฐ

ชนารดี อ่านว่า ชะนาระดี แปลว่า ผู้เป็นทีรักพอใจแห่งมวลชน

ชลณนาถ อ่านว่า ชนนะนาด แปลว่า ความรักอันมงคลยิ่ง

ตีรณา อ่านว่า ตีระนา แปลว่า มีปัญญาพิจารณา, ไตร่ตรอง

เตชินิ อ่านว่า เตชินี แปลว่า ผู้มีเดช, มีความรุ่งเรื่อง

ทิพนาถ อ่านว่า ทิบพะนาด แปลว่า เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน

ธนัชญา อ่านว่า ทะนัดชะยา แปลว่า ผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์

ธัญชนก อ่านว่า ทันชะนก แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล, ให้เกิดโชค

นทีนาถ อ่านว่า นะทีนาด แปลว่า ผู้มีความอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อม

นัจกร อ่านว่า นัดจะกอน แปลว่า ผู้มีความสุขมาก

ผริตา อ่านว่า ผะริตา แปลว่า กว้างใหญ่ไพศาล, แผ่ไพศาล

ผลิดา อ่านว่า ผลิดา แปลว่า สำเร็จผลสมปรารถนา

ภาวิตรา อ่านว่า พาวิตรา แปลว่า เป็นใหญ่รุ่งเรืองโลกสาม, จักรวาล

เมธยา อ่านว่า เมดทะยะ แปลว่า เข็มแข็งหมั่นเพียร

เมธิรา อ่านว่า เมทิรา แปลว่า ปัญญาความฉลาด

รุจยา อ่านว่า รุดจะยา แปลว่า ผู้มีความสว่าง, กระจ่าง, น่ารัก

ลลิตา อ่านว่า ละลิตา แปลว่า ผู้มีความน่ารัก, น่าเอ็นดู

ลัคนา อ่านว่า ลักคะนา แปลว่า เวลาอันเป็นมงคล

วารัตดา อ่านว่า วารัตดา แปลว่า ความชำนาญ, ความสุขสมบูรณ์ของสุขภาพ

วิชิตา อ่านว่า วิชิตา แปลว่า ผู้ชนะแล้ว

ณัจยา อ่านว่า นัดจะยา แปลว่า การสะสมความรู้

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

ดลลักษณ์ อ่านว่า ดนลัก แปลว่า ผู้มีความงดงามมาก

นงลักษณ์ อ่านว่า นงลัก แปลว่า หญิงผู้มีลักษณะดี

ชนจันทร์ อ่านว่า ชนนะจัน แปลว่า ยอดคน

นภัสวรรณ อ่านว่า นะพัดวัน แปลว่า สีฟ้า

บทม์วรรณ อ่านว่า บดทะวัน แปลว่า สีอย่างดอกบัว

พรวลัย อ่านว่า พอนวะไล แปลว่า กำไลอันประเสริฐ

พัทธวรรณ อ่านว่า พัดทะวัน แปลว่า ผูกพันกับหนังสือ

มนพัทธ์ อ่านว่า มนนะพัด แปลว่า ผูกใจมุ่งมั่น

กันต์ฤทัย อ่านว่า กันรึไท แปลว่า ดวงใจเป็นที่รัก,ที่รักแห่งดวงใ

ธรัลหทัย อ่านว่า ทะวันหะไท แปลว่า มีใจบริสุทธิ์

นวรัตน์ อ่านว่า นะวะรัด แปลว่า แก้วมณีแก้าประการ

ศัสยมน อ่านว่า สัดสะยะมน แปลว่า ผู้มีใจอันประเสริฐ

ลัทธพรรณ อ่านว่า ลัดทะพัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

ปัทมนันท์ อ่านว่า ปัดทะมะนัน แปลว่า ยินดีในดอกบัวหมู่ภมร

ธรณ์อักษร อ่านว่า ทอนอักสอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยปัญญา

ฉัตร์ปฐม อ่านว่า ฉัดปะถม แปลว่า ต้นยอดฉัตรอันประเสริฐ

นัทธ์ชวัล อ่านว่า นัดชะวัน แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองมาก

พัทธนันท์ อ่านว่า พัดทะนัน แปลว่า ผู้มีความสุขมั่นคงเสมอ

ธมน อ่านว่า ทะ-มน แปลว่า ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยความสวยงาม น่ารัก มีมงคลยิ่ง

ธนภร อ่านว่า ทะ-นะ-พร แปลว่า มั่งคั่งในสิ่งประเสริฐยิ่ง

ณฐ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ซึ่งคงไว้ด้วยความเฉียบคมประดุจนักปราชญ์

ณปภัช อ่านว่า นะ-ปะ-พัด แปลว่า ผู้ซึ่งคงไว้ด้วยทรัพย์สิน ดีงามอันมั่งคั่งมิ่งมงคล

ทัชชภร อ่านว่า ทัด-ชะ-พอน แปลว่า ผู้ซึ่งมีพลังทำให้สิ่งที่หวังสำเร็จผล

baby girl name ตั้งชื่อลูกส าว

กฤชสร อ่านว่า กริด-ชะ-สอน แปลว่า ผู้ซึ่งคงไว้ซึ่งความเฉียบคม

กชพร อ่านว่า กด-ชะ-พอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐประดุจดอกบัว

ชลกนก อ่านว่า ชน-กะ-หนก แปลว่า สารธารแห่งทองคำ

ชมธร อ่านว่า ชะ-มะ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยความสรรเสริญ

ภคอร อ่านว่า พัก-คะ-ออน แปลว่า ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง

บงกชธร อ่านว่า บง-กด-ทอน แปลว่า ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยดอกบัว

ชณชนก อ่านว่า ชน-ชะ-นก แปลว่า ผู้ที่ประเสริฐดั่งผู้เป็นพ่อ

ณภัทร อ่านว่า นะ-พัด แปลว่า ผู้มีความเจริญยิ่ง

นันท์นภัส อ่านว่า นันนะพัด แปลว่า มีความสุขดุจสวรรค์

บัญจรัตน์ อ่านว่า บันจะรัด แปลว่า รัตนะทั้ง 5 ได้แก่ ทอง เงิน นิล ทับทิม ไข่มุก

ปัญจรัตน์ อ่านว่า ปันจะรัด แปลว่า รัตนะทั้งห้า

อนพัทย์ อ่านว่า อะนะพัด แปลว่า ผู้หาที่ติมิได้,ผู้ไม่มีที่ติ

นัทธ์หทัย อ่านว่า นัดหะไท แปลว่า ผู้มีความผูกผันกับเชื้อสาย

ศัจนันท์ อ่านว่า สัดจะนัน แปลว่า ยินดีในการพูด, ยินดีในถ้อยคำ

กมลลักษณ์ อ่านว่า กะมนลัก แปลว่า มีลักษณะงดงามดุจดอกบัว

บวรลักษณ์ อ่านว่า บอวอนลัก แปลว่า มีลักษณะอันประเสริฐ

รัตนรัตน์ อ่านว่า รัดตะนะรัด แปลว่า มณีชั้นยอด

ลัพธวรรณ อ่านว่า ลับทะวัน แปลว่า รู้แตกฉาน

ปวันรัตน์ อ่านว่า ปะวันรัด แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์

ทรัพยมัย อ่านว่า ซับพะยะมัย แปลว่า มีสมบัติมาก

สันต์ฤทัย อ่านว่า สันรึไท แปลว่า มีใจสงบและเป็นมงคล

หรรษรัตน์ อ่านว่า หันสะรัด แปลว่า รัตนะแห่งความสุข ความร่าเริง

รักตจันทน์ อ่านว่า รักตะจัน แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยความรุ่งเรือง

บทม์รัตน์ อ่านว่า บดทะรัด แปลว่า บัวแก้วอันมงคลยิ่ง

นทรรัตน์ อ่านว่า จันทระรัด แปลว่า อัญมนีสีขาว (บุษย์น้ำเพชร)

วลัยพรรณ อ่านว่า วะไลพัน แปลว่า กำไลแห่งความรุ่งเรืองมั่งคั่ง

มนัสนันท์ อ่านว่า มะนัดสะนัน แปลว่า มีใจสุขสำราญ

จันทรัศม์ อ่านว่า จันทะรัด แปลว่า รัตนะอย่างหนึ่งคล้ายมุกดาหาร

จันทรัสม์ อ่านว่า จันทะรัด แปลว่า ผู้มีความน่ารักและมงคล

ธวัลรัตน์ อ่านว่า ทะวันรัด แปลว่า แก้วอันประเสริฐ

นันท์มนัส อ่านว่า นันมะนัด แปลว่า มีใจด้วยความเพลิดเพลิน

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร

นิชาภา อ่านว่า นิชาพา แปลว่า ผู้มีรัศมีงดงามเฉพาะตน

ปทิตตา อ่านว่า ปะทิดตา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองแล้ว, ส่องแสงแล้ว

ปสุตา อ่านว่า ปะสุตา แปลว่า ผู้มีความเพียรอันประเสริฐ

ปูริดา อ่านว่า ปูริดา แปลว่า ผู้มีสมบูรณ์ด้วยความดี, เต็มเปี่ยม

พฤธา อ่านว่า พรึดทา แปลว่า ผู้ยินดีในความสำเร็จ

ภฤตยา อ่านว่า พรึดตะยา แปลว่า ผู้ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุน

ภารดี อ่านว่า พาระดี แปลว่า ผู้เป็นเลิศในด้านการเจรจา

ภาวิดา อ่านว่า พาวิดา แปลว่า อบรมแล้ว, ฝึกฝนมาดีแล้ว

ภูษณดา อ่านว่า พูสะนะดา แปลว่า ผู้ทรงความดีพร้อมเครื่องประดับ

รุจาภา อ่านว่า รุจาพา แปลว่า มีรัศมีเรืองรอง,ผู้เรืองรองยิ่ง

ทยิดา อ่านว่า ทะยิดา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก, เป็นที่กรุณา

เบญญาภา อ่านว่า เบนยาพา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญา

ปนิตา อ่านว่า ปะนิตา แปลว่า ผู้ได้รับการยกย่อง, สรรเสริญ

ปรมตา อ่านว่า ปะระมะตา แปลว่า ผู้มีฐานะสูงสุด

ปาลิดา อ่านว่า ปาลิดา แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา

ภัทรภร อ่านว่า พัดทระพอน แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ

ภาสนา อ่านว่า พาดสะหนา แปลว่า ผู้มีความรุ่งโรจน์เจิดจ้า

มธุรา อ่านว่า มะทุรา แปลว่า ผู้มีเสน่ห์อันประเสริฐ

ญาณัท อ่านว่า ยานัด แปลว่า ผู้ให้ความรู้

ธรณัส อ่านว่า ทะระนัด แปลว่า เข้มแข็ง สามารถ มีอำนาจ

จิรสุดา อ่านว่า จิระสุดา แปลว่า หญิงสาวผู้ยั่งยืน

ธัญรดี อ่านว่า ทันระดี แปลว่า มีความยินดีในสิริมงคล

บุษปวัน อ่านว่า บุดสะปะวัน แปลว่า ผู้มีความสุขรื่นรมย์

บูรณนิภา อ่านว่า บูระนะนิพา แปลว่า สุกสว่างเหมือนจันทร์เพ็ญ

ปดิวรัดดา อ่านว่า ปะดิวะรัดดา แปลว่า ผู้มีความประเสริฐพร้อม

ปิยมน อ่านว่า ปิยะมน แปลว่า เป็นที่รักแห่งใจ

เปรมยุดา อ่านว่า เปมยุดา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความน่ารัก

baby Girl Name ตั้ง ชื่อลูกสาว

ผุสดี อ่านว่า ผุดสะดี แปลว่า ผู้มีความประเสริฐ

ภริตพร อ่านว่า พะริดพอน แปลว่า ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู

ภวภาวัน อ่านว่า พะวะพาวัน แปลว่า ให้คุณประโยชน์

ภวิษยา อ่านว่า พะวิดสะยา แปลว่า มีความหยั่งรู้กาลอนาคต

ภัทรวดี อ่านว่า พัดทระวะดี แปลว่า มีความเจริญ, มีสิริมงคล

ภาวินี อ่านว่า พาวินี แปลว่า มีความเจริญ

ภูษณิศา อ่านว่า พูสะนิสา แปลว่า เจ้าแห่งความงามเลิศ

มริษฎดา อ่านว่า มะริดตะดา แปลว่า ผู้มีความสุขหวานชื่น

มหาธยา อ่านว่า มะหาดทะยา แปลว่า มั่งคั่งอย่างยิ่ง

เมธาพร อ่านว่า เมทาพอน แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ

รสริน อ่านว่า รดสะริน แปลว่า มีเสน่ห์เสมอ

วรณัน อ่านว่า วอระนัน แปลว่า การสรรเสริญ, การพรรณนา

วรฤทัย อ่านว่า วอระรึไท แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรัทยา อ่านว่า วะรัดทะยา แปลว่า มีความกรุณาอันประเสริฐ

วราลี อ่านว่า วะราลี แปลว่า สุกสว่างพระจันทร์

เวธนี อ่านว่า เวทะนี แปลว่า มีปัญญาเฉียบแหลม

จณรรถ อ่านว่า จัดนัด แปลว่า มีความประพฤติดี

นิพาดา อ่านว่า นิพาดา แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยความดี

บารมิตา อ่านว่า บาระมิตา แปลว่า บรรลุผลคุณในความสำเร็จ

ปราธีดา อ่านว่า ปราทีดา แปลว่า เรียนดี คงแก่เรียน

ปรีดิทา อ่านว่า ปรีดิทา แปลว่า ให้ความยินดีกับความสุข

ปวิตรา อ่านว่า ปะวิดตรา แปลว่า บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์

ผริตา อ่านว่า ผะริตา แปลว่า ผู้มีทรัพย์มาก

ภัททิยา อ่านว่า พัดทิยา แปลว่า มีความเจริญ

ภัทรมน อ่านว่า พัดทระมน แปลว่า มีใจดีงาม

ภาพยดา อ่านว่า พาบยะดา แปลว่า ความงดงามอันประเสริฐ

พรชนิตว์ อ่านว่า พอนชะนิด แปลว่า เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า

พรปวีณ์ อ่านว่า พอนปะวี แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

พรรวินท์ อ่านว่า พอนระวิน แปลว่า ประเสริฐเหมือนดอกบัว

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางวัน

กันตา อ่านว่า กันตา แปลว่า ผู้อยู่เป็นสุข, สาวสวย

ภารดี อ่านว่า พาระดี แปลว่า ผู้เป็นเลิศการเจรจา

ภาวิดา อ่านว่า พาวิดา แปลว่า ผู้ได้รับการฝึกฝนมาดีแล้ว

วิภาดา อ่านว่า วิพาดา แปลว่า ผู้รู้,สว่าง

ณภัทร อ่านว่า นะพัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้

บทมี อ่านว่า บดทะมี แปลว่า ประเสริฐดั่งดอกบัว

ภาวิต อ่านว่า พาวิด แปลว่า ผู้อบรมมาดีแล้วมีกริยาดี

ภาวิต อ่านว่า พาวิด แปลว่า ฝึกอบรมตนแล้ว

เกสรา อ่านว่า เกดสะรา แปลว่า ผู้งดงามดั่งเกสรดอกไม้

เขมิกา อ่านว่า เขมิกา แปลว่า ผู้มีความเกษม

บุษบากร อ่านว่า บุดสะบากอน แปลว่า ความงามอันเต็มไปด้วยดอกไม้

ปาลิกา อ่านว่า ปาริกา แปลว่า ผู้รักษา,ผู้คุ้มครองผู้อื่นให้เป็นสุข

ปาลิดา อ่านว่า ปาริดา แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษาจากภัยใดๆ

ภาสิกา อ่านว่า พาสิกา แปลว่า ผู้มีที่เข้าใจมีความสุข

มธุรา อ่านว่า มะทุรา แปลว่า มีความน่ารัก, มีเสน่ห์

รักตาภา อ่านว่า รักตาพา แปลว่า ความรุ่งโรจน์รัศมีแดง, สีแดง

สุทธภา อ่านว่า สุดทะพา แปลว่า มีรัศมีบริสุทธิ์

ฐิตตา อ่านว่า ถิตะตา แปลว่า มีความมั่นคงในทรัพย์สิน

ทักษิณา อ่านว่า ทักสินา แปลว่า ทานเพื่อผลอันเจริญรุ่งเรือง

ภัททิยา อ่านว่า พัดทิยา แปลว่า มีความสุขสมบูรณ์

ภัทรมน อ่านว่า พัดทระมน แปลว่า มีใจดีงามสร้างความสุข

ลักษกร อ่านว่า ลักสะกอน แปลว่า ให้ความรู้ให้ความเข้าใจ

ลิปสา อ่านว่า ลิบสา แปลว่า ปรารถนาที่จะได้

อารยา อ่านว่า อาระยา แปลว่า ผู้ประเสริฐ

มธุภัทร อ่านว่า มะทุพัด แปลว่า ผู้เจริญด้วยความดีอันประเสริฐ

มนายุ อ่านว่า มะนายุ แปลว่า เป็นที่ปรารถนา

ปุณยธร อ่านว่า ปุนยะทอน แปลว่า ทรงไวซึ่งบุญ คุณธรรม

พสุธร อ่านว่า พะสุทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ, มั่งมี

ภโวทัย อ่านว่า พะโวทัย แปลว่า รุ่งอรุณแห่งเทพ, รุ่งเรืองในโลก

กุลิสรา อ่านว่า กุลิดสะรา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล

ฐปนกุล อ่านว่า ถะปะนะกุน แปลว่า มีสกุลตั้งมั่น

ฐายิกา อ่านว่า ถายิกา แปลว่า ผู้มีฐานะดี

ปัทมพร อ่านว่า ปัดทะมะพอน แปลว่า บัวอันประเสริฐ

เปรมยุดา อ่านว่า เปรมยุดา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความรัก

ภาวินี อ่านว่า พาวินี แปลว่า มีความเจริญ

รวิษฎา อ่านว่า ระวิดสะดา แปลว่า เป็นที่รักของพระอาทิตย์

รวิสุดา อ่านว่า ระวิสุดา แปลว่า ลูกสาวพระอาทิตย์

รสริน อ่านว่า รดสะริน แปลว่า มีรส,มีเสน่ห์เสมอ

ลภัสรดา อ่านว่า ละพัดระดา แปลว่า ยินดีแล้วในทรัพย์

ลักษยา อ่านว่า ลักสะยา แปลว่า เป้าหมายจำนวนแสน

วรรณกร อ่านว่า วันนะกอน แปลว่า ผิวพรรณผ่องใส

วรฤทัย อ่านว่า วอระรึไท แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรินทร อ่านว่า วอรินทอน แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

เวธณี อ่านว่า เวทะนี แปลว่า สว่าง,มีปัญญา,เฉียบแหลม

ศิวนาถ อ่านว่า สิวะนาด แปลว่า มีที่พึ่งอันประเสริฐ

ศีตลา อ่านว่า สีตะลา แปลว่า เย็นสนิท,เยือกเย็น

สาธนี อ่านว่า สาทะนี แปลว่า ให้สำเร็จประโยชน์

สีตลา อ่านว่า สีตะลา แปลว่า เย็นสนิท, เยือกเย็น

กานต์มณี อ่านว่า กานมะนี แปลว่า แก้วมณีที่น่ารัก, แก้วงาม

ดลลักษณ์ อ่านว่า ดนลัก แปลว่า ผู้มีความงดงามมาก

นงลักษณ์ อ่านว่า นงลัก แปลว่า หญิงผู้มีลักษณะดี

พรวลัย อ่านว่า พอนวะไล แปลว่า กำไลอันประเสริฐ

ลัทธพรรณ อ่านว่า ลัดทะพัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

วิศัลยา อ่านว่า วิสันละยา แปลว่า ปราศจากความทุกข์

สิงควรรณ อ่านว่า สิงคะวัน แปลว่า ผิวเหมือนทอง, งามผุดผ่อง

สุธาสินี อ่านว่า สุทาสินี แปลว่า ผู้มีพรอันประเสริฐ

พรกิตติ์ อ่านว่า พอนกิด แปลว่า ชื่อเสียงอันประเสริฐ

พารินทร์ อ่านว่า พาริน แปลว่า เป็นใหญ่เหนือน้ำ

ภัทรนิธิ์ อ่านว่า พัดทระนิด แปลว่า ขุมโชคลาภ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธกลางคืน

รัญชนา อ่านว่า รันชะนา แปลว่า ผู้เป็นที่น่ายินดี มีเสน่ห์

รัญชิดา อ่านว่า รันชิดา แปลว่า ผู้มีเสน่ห์น่ารักยิ่ง

รุจิรา อ่านว่า รุจิรา แปลว่า ผู้มีความน่ายินดี

ลลิตา อ่านว่า ละลิตา แปลว่า ผู้มีความงดงามน่ารัก

ลิขิตา อ่านว่า ลิขิตา แปลว่า ผู้เป็นนักปราชญ์ด้านหนังสือ อักษร

วรริกา อ่านว่า วอระริกา แปลว่า ผู้เป็นนักปราชญ์ด้านหนังสือ อักษร

วิคณา อ่านว่า วิกคะนา แปลว่า ผู้เป็นนักปราชญ์ด้านหนังสือ อักษร

วิชานาถ อ่านว่า วิชานาด แปลว่า มีความรู้เป็นที่พึ่ง

วิชิตา อ่านว่า วิชิตา แปลว่า ผู้ชนะแล้ว

ยศยา อ่านว่า ยดสะยา แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยความรุ่งเรือง

ยูรายุ อ่านว่า ยูรายุ แปลว่า ผู้มีอายุยืนนาน

เยาวนาถ อ่านว่า เยาวะนาด แปลว่า เจ้าแห่งความเยาว์วัย

โยษิตา อ่านว่า โยษิตา แปลว่า สตรีผู้มีความประเสริฐ

รวิษฎา อ่านว่า ระวิดสะดา แปลว่า เป็นที่รักของระวิ คือพระอาทิตย์

รสริน อ่านว่า สะริน แปลว่า ผู้ มีเสน่ห์เสมอ

รัชนัน อ่านว่า รัดชะนัน แปลว่า รัศมีแห่งความรุ่งโรจน์

รุ่งรดิศ อ่านว่า รุ่งระดิด แปลว่า รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ

วรรธิดา อ่านว่า วันทิดา แปลว่า เจริญงอกงาม เพิ่มพูน

วรรษิกา อ่านว่า วัดสิกา แปลว่า มีอายุตามฤดูฝน

วรรษิดา อ่านว่า วัดสิดา แปลว่า มีทรัพย์มากเหมือนฝน

วรฤทัย อ่านว่า วอระไท แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรัทยา อ่านว่า วะรัดทะยา แปลว่า มีความกรุณาอันประเสริฐ

วราลี อ่านว่า วะราลี แปลว่า งดงามดั่งพระจันทร์

วสุธิดา อ่านว่า วะสุทิดา แปลว่า ที่มีทรัพย์สมบัติ

วัจสา อ่านว่า วัดจะสา แปลว่า ผู้มีความรุ่งโรจน์ยิ่ง

วิชญาติ อ่านว่า วิดชะยาด แปลว่า ผู้ทรงความรู้

วิฐรา อ่านว่า วิดถะรา แปลว่า พูดเพราะพระพฤหัสบดี

วิทวลา อ่านว่า วิดวะลา แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยความฉลาด

วินีดา อ่านว่า วินีดา แปลว่า ผู้มีการอบรมดี

วิรตี อ่านว่า วิระตี แปลว่า ผู้ประพฤติการงดเว้น (จากความชั่ว)

วีรนาถ อ่านว่า วีระนาด แปลว่า มีผู้กล้าหาญปกป้อง

เวธนี อ่านว่า เวทะนี แปลว่า มีปัญญาเฉียบแหลม

กันต์ฤทัย อ่านว่า กันรึไท แปลว่า ดวงใจเป็นที่รัก, ที่รักแห่งดวงใจ

ฆรวัณณ์ อ่านว่า คะระวัน แปลว่า เป็นที่ยินดีในบ้าน

รัตน์วรา อ่านว่า รัดวะรา แปลว่า รัตนะประเสริฐ ทอง

รัตนาวลี อ่านว่า รัดตะนาวะลี แปลว่า สร้อยมุกอันสูงส่ง

ลักษณียา อ่านว่า ลักสะนียา แปลว่า งามตาด้วยความประเสริฐ

วรรษิตรี อ่านว่า วัดสิตรี แปลว่า ผู้บันดาลให้

วรรษิษฐา อ่านว่า วัดสิดถา แปลว่า มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด

วิศัลยา อ่านว่า วิสันละยา แปลว่า ไม่มีความทุกข์โศก

วีร์สุดา อ่านว่า วีสุดา แปลว่า ลูกสาวผู้กล้าหาญ

รัชนีวรรณ อ่านว่า รัดชะนีวัน แปลว่า มีผิวสวยอย่างน่ายินดี

รัตนรัตน์ อ่านว่า รัดตะนะรัด แปลว่า ผู้มีทรัพย์ดั่งมณีชั้นยอด

ลดาวัลย์ อ่านว่า ละดาวัน แปลว่า ผู้มีความพร้อมมูลด้วยทรัพย์

วิศัทวรรณ อ่านว่า วิสัดทะวัน แปลว่า ผู้มีความงดงามยิ่ง

โสรวีร์ อ่านว่า โสระวี แปลว่า ผู้มีความกล้าหาญและมั่งคั่ง

กานต์สินี อ่านว่า กานสินี แปลว่า สาวงามผู้น่ารัก

รักษณีย์ อ่านว่า รักสะนี แปลว่า พึงคุ้มครอง

กัลยรัตน์ อ่านว่า กันยะรัด แปลว่า มีความสามารถเป็นแก้ว,มีรัตนะอันประเสริฐ

ฉันทลักษณ์ อ่านว่า ฉันทะลัก แปลว่า ผู้มีความสามารถเชิงศิลป์

วัทน์สิริ อ่านว่า วัดสิริ แปลว่า มีใบหน้างาม, พูดเป็นเสน่ห์

วันนีย์ อ่านว่า วันนี แปลว่า ผู้เป็นที่น่าปราถนา

วิไลวรรณ อ่านว่า วิไลวัน แปลว่า ผิวงามดั่งทองคำ

ไวชญานีก์ อ่านว่า ไวชะยานี แปลว่า อุดมด้วยความรู้

 

ตั้งชื่อลูกสาว พร้อมความหมาย ตั้งชื่อจริงลูกสาว ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกเพราะๆ มีลูกสาว ตั้งชื่ออะไรดี ชื่อมงคลลูกสาวตามวันเกิด ชอบชื่อไหนมีความหมายบอก ตั้งชื่อลูกสาว พร้อมความหมาย ตั้งชื่อจริงลูกสาว ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกเพราะๆ

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพฤหัสบดี

ณัชชา อ่านว่า นัดชา แปลว่า เกิดเพื่อความรู้และรุ่งเรือง

บุณิกา อ่านว่า บุนิกา แปลว่า ผู้ใจบุญ ผู้ทรงคุณธรรม

ปุณิกา อ่านว่า ปุนิกา แปลว่า มีบุญ, มีคุณงามความดี

เปรมา อ่านว่า เปรมา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองประดุจพระอาทิตย์

ภาณี อ่านว่า พานี แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองยิ่ง

ภูรี อ่านว่า พูรี แปลว่า แผ่นดิน, มีปัญญากว้างไพศาล

มิรา อ่านว่า มิรา แปลว่า ผู้มีความยิ่งใหญ่ดุจมหาสมุทร

ศุภกร อ่านว่า สุพะกอน แปลว่า สร้างสิ่งที่ดี, โชคดีเป็นมงคลยิ่ง

สรชา อ่านว่า สอระชา แปลว่า ผู้มีบารมีสูงประเสริฐยิ่ง

อุรชา อ่านว่า อุระชา แปลว่า ลูกสาวอันเป็นที่รัก

เกสรา อ่านว่า เกดสะรา แปลว่า ผู้มีความงดงามดั่งเกสรดอกไม้

เขมิกา อ่านว่า เขมิกา แปลว่า ผู้มีความเกษมและประเสริฐยิ่ง

บาลิกา อ่านว่า บาลิกา แปลว่า ผู้ได้รับการดูแลอย่างดี

ปัณฑา อ่านว่า ปันดา แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นเลิศ

ปาลิกา อ่านว่า ปาลิกา แปลว่า ผู้ได้รับการรักษาคุ้มครอง

ปุณณภา อ่านว่า ปุนนะพา แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยรัศมีอันเต็มเปี่ยม

เปมิกา อ่านว่า เปมิกา แปลว่า ผู้มีความรัก, ผู้เป็นที่รักของผู้อื่น

สุชญา อ่านว่า สุชะยา แปลว่า ผู้มีปัญญารู้ดีในทุกอย่าง

บุณฑริก อ่านว่า บุนดะริก แปลว่า ดอกบัวขาวแห่งความประเสริฐ

บุรฑริกา อ่านว่า บุนทะริกา แปลว่า ดอกบัวขาวแห่งความประเสริฐ

บุษปศร อ่านว่า บุดสะปะสอน แปลว่า ศรแห่งความรักความอบอุ่น

บูรณี อ่านว่า บูระนี แปลว่า เต็มเปี่ยมด้วยความดีงามมั่งคั่ง

ปวีรา อ่านว่า ปะวีรา แปลว่า ผู้กล้าหาญยิ่ง

ปาณิศา อ่านว่า ปานิสา แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต

ปารีณา อ่านว่า ปารีนา แปลว่า สามารถทำสำเร็จทุกประการ

ปีวรา อ่านว่า ปีวะรา แปลว่า เป็นที่รักอย่างประเสริฐ

ปุณฑริก อ่านว่า ปุนดะริก แปลว่า ดอกบัวขาวแห่งความประเสริฐ

ผลิกา อ่านว่า ผะลิกา แปลว่า ความสำเร็จอันประเสริฐ

โมรี อ่านว่า โมรี แปลว่า นกยูงแห่งความงดงาม

ศศิภา อ่านว่า สะสิพา แปลว่า แสงแห่งความงดงาม

อักษรา อ่านว่า อักสะรา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ทรงหนังสือความรู้

กรวรรณ อ่านว่า กอนระวัน แปลว่า มีผิวพรรณงดงาม

กุลิสรา อ่านว่า กุลิดสะรา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล

โกลัญญา อ่านว่า โกลันยา แปลว่า สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง

บุปผบฏ อ่านว่า บุบผะบด แปลว่า ผ้าประดับดอกไม้

ประณยา อ่านว่า ประนะยา แปลว่า เสน่หา, ความคุ้นเคยฉันมิตร

ปรัษฐา อ่านว่า ปรัดถา แปลว่า ผู้นำอันประเสริฐสุด

ปริยากร อ่านว่า ปริยากอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก

ปวริศา อ่านว่า ปะวะริสา แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

ปาณิสรา อ่านว่า ปานิสะรา แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต

ไปรยา อ่านว่า ไปรยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

พหุศุภา อ่านว่า พะหุสุพา แปลว่า มีความดีมาก

ภัณฑิลา อ่านว่า พันทิลา แปลว่า มีลาภ, มีความสุข

ภูษณิศา อ่านว่า พูสะนิสา แปลว่า เจ้าแห่งเครื่องประดับ, งามเลิศ

มาณวี อ่านว่า มานะวี แปลว่า หญิงสาว

มิ่งกมล อ่านว่า มิ่งกะมน แปลว่า มิ่งขวัญแห่งดวงใจ

มิ่งพร อ่านว่า มิ่งพอน แปลว่า มิ่งขวัญประเสริฐ

เศวยา อ่านว่า เสวะยา แปลว่า เป็นที่รัก

สาริศา อ่านว่า สาริสา แปลว่า เจ้าแห่งแก่นสาร

สิริกร อ่านว่า สิริกอน แปลว่า สร้างสิริมงคล

อรกัญญา อ่านว่า ออระกันยา แปลว่า หญิงงาม

อรชพร อ่านว่า ออระชะพอน แปลว่า บริสุทธิ์ยิ่ง

อรณิชชา อ่านว่า ออระนิดชา แปลว่า สตรีผู้บริสุทธิ์

อัญชสา อ่านว่า อันชะสา แปลว่า ผู้มีความประเสริฐจริงแท้

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์

กันตา อ่านว่า กันตา แปลว่า ผู้มีความเป็นสุข, สาวสวย

ณัชชา อ่านว่า นัดชา แปลว่า ผู้เกิดเพื่อความรู้

ปสุตา อ่านว่า ปะสุตา แปลว่า ผู้ขยันขันแข็ง

ปุณิกา อ่านว่า ปุนิกา แปลว่า ผู้มีบุญ, มีคุณงามความดี

สาธกา อ่านว่า สาทะกา แปลว่า ผู้ทำให้สำเร็จประสงค์

สุเกต อ่านว่า สุเกด แปลว่า ผู้มีความตั้งใจดี มีใจเมตตากรุณา

เขมิกา อ่านว่า เขมิกา แปลว่า ผู้มีความเกษม

แขไข อ่านว่า แขไข แปลว่า ผู้มีความงดงามดั่งพระจันทร์, ส่องสว่าง

ชนิดาภา อ่านว่า ชะนิดาพา แปลว่า ให้เกิดรัศมีเป็นมงคล

ชนิตา อ่านว่า ชะนิตา แปลว่า ผู้ประเสริฐ, ผู้รู้

ชัญญา อ่านว่า ชันยา แปลว่า ผู้ประเสริฐ, ผู้รู้

โชติกา อ่านว่า โชติกา แปลว่า ผู้รุ่งเรือง, ผู้มีความรุ่งโรจน์

ปัณฑา อ่านว่า แปลว่า ปันทาผู้มีปัญญาเป็นเลิศ

ปุณณภา อ่านว่า ปุนนะพา แปลว่า ผู้มีรัศมีอันเต็มเปี่ยม

เปมิกา อ่านว่า เปมิกา แปลว่า ผู้มีความรัก, ผู้เป็นที่รัก

ศุทธดา อ่านว่า สุดทะดา แปลว่า ผู้มีความสะอาดหมดจด

สขิดา อ่านว่า สะขิดา แปลว่า ผู้มีความเป็นมิตร

สถนาถ อ่านว่า สะถะนาด แปลว่า ที่สำคัญ ที่เป็นหลัก

สุชญา อ่านว่า สุดชยา แปลว่า ผู้มีความรู้ดี

สุทธดา อ่านว่า สุดทะดา แปลว่า ผู้มีความบริสุทธิ์

จินตภา อ่านว่า จินตะพา แปลว่า มีความคิดเจิดจ้า

ปาณิศา อ่านว่า ปานิสา แปลว่า เจ้าแห่งชีวิต

ศัสดา อ่านว่า สัดสะดา แปลว่า ผู้ได้รับการยกย่อง, ชมเชย

ศุจิดา อ่านว่า สุจิดา แปลว่า ผู้มีความผ่องแผ้ว, หมดจด

สจิต อ่านว่า สะจิด แปลว่า ผู้มีความฉลาด

สุจิดา อ่านว่า สุจิดา แปลว่า ผู้มีความบริสุทธิ์ประเสริฐ

สุทัตตา อ่านว่า สุทัดตา แปลว่า ประทานมาดีแล้ว ,เกิดมาดี

เมทนี อ่านว่า เมทะนี แปลว่า รุ่งเรืองในแผ่นดิน

กันติชา อ่านว่า กันติชา แปลว่า เกิดจากความรัก

ธนัชญา อ่านว่า ทะนัดชะยา แปลว่า ผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์

ธัญชนก อ่านว่า ทันชะนก แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล, ให้เกิดโชค

สุภณิดา อ่านว่า สุพะนิดา แปลว่า คำพูดอันไพเราะ

ศาตจิต อ่านว่า สาตะจิด แปลว่า มีใจยินดี

กนิษฐา อ่านว่า กะนิดถา แปลว่า น้องสาวคนเล็ก, นิ้วก้อย

มนสิชา อ่านว่า มนสิชา แปลว่า เกิดในใจ, ความรัก

ศึกษิต อ่านว่า สึกสิด แปลว่า ผู้เป็นปัญญาชน

สุธนี อ่านว่า สุทะนี แปลว่า มีเสียงดี

สุธิศา อ่านว่า สุทิสา แปลว่า เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

สุนินาท อ่านว่า สุนินาด แปลว่า มีเสียงเพราะเป็นที่สบอารมณ์

กานต์พิชชา อ่านว่า กานพิดชา แปลว่า มีความรู้เป็นที่รัก

กานต์มณี อ่านว่า กานมะนี แปลว่า แก้วมณีที่น่ารัก, แก้วงาม

ชุติกาญจน์ อ่านว่า ชุติกาน แปลว่า รุ่งเรืองหรืองามดังทอง

เชษฐ์ธิดา อ่านว่า เชดทิดา แปลว่า ธิดาคนโต, พี่สาว

เชษฐ์สุดา อ่านว่า เชดสุดา แปลว่า ธิดาคนโต, พี่สาว

มนพัทธ์ อ่านว่า มะนะพัด แปลว่า ผูกพันใจ, เป็นที่รักแห่งใจ

สุทธิกานต์ อ่านว่า สุดทิกาน แปลว่า มีความบริสุทธิ์ที่น่าพอใจ

สุธาสินี อ่านว่า สุทาสินี แปลว่า ผู้กินอาหารทิพย์

สุจินันท์ อ่านว่า สุจินัน แปลว่า ยินดีในความบริสุทธิ์

กานต์สินี อ่านว่า กานสินี แปลว่า สาวงามผู้น่ารัก

ศุจินันท์ อ่านว่า สุจินัน แปลว่า ยินดีในความบริสุทธิ์

พิมพ์นิภา อ่านว่า พิมพ์นิพา แปลว่า มีรูปงาม

มนัสนันท์ อ่านว่า มะนัดสะนัน แปลว่า มีใจสุขสำราญ

 

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันเสาร์

ดารานาถ อ่านว่า ดารานาด แปลว่า นักปราชญ์อันประเสริฐ

ถามุนา อ่านว่า ถามุนา แปลว่า ผู้มีความมั่นคงพร้อมมูล

ทมิตา อ่านว่า ทะมิตา แปลว่า ผู้มีความรักความอบอุ่นเสมอ

ทยาตา อ่านว่า ทะยาตา แปลว่า ผู้ได้รับความกรุณาทุกเมื่อ

ทัสดา อ่านว่า ทัดสะตา แปลว่า ผู้มีความงามเด่นเสมอ

นภัค อ่านว่า นะพัก แปลว่า ผู้มีความงดงามดั่งดวงดาว

รุจาภา อ่านว่า รุจาพา แปลว่า มีรัศมีเรืองรอง,ผู้รุ่งเรืองยิ่ง

วิภาดา อ่านว่า วิภาดา แปลว่า ผู้มีความสุขสว่างเสมอ

ศรุดา อ่านว่า สะรุดา แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยมีชื่อเสียง

ศุทรา อ่านว่า สุทะรา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์อันประเสริฐ

ศุภกร อ่านว่า สุพะกอน แปลว่า สร้างสิ่งที่ดี, โชคดี

สรชา อ่านว่า สอระชา แปลว่า ผู้บริสุทธิ์อันประเสริฐ

สุกฤตา อ่านว่า สุกริดตา แปลว่า ผู้สร้างมาดี, ผู้สร้างบุญกุศล

สุรดา อ่านว่า สุระดา แปลว่า ผู้ยินดียิ่ง

สุรภา อ่านว่า สุระพา แปลว่า รัศมีแห่งเทพ

ธยาดา อ่านว่า ทะยาดา แปลว่า ผู้ได้รับการอุปถัมภ์ทุกเมื่อ

ธาริกา อ่านว่า ทาริกา แปลว่า ผู้ได้รับความสุขทุกเมื่อ

ธาริดา อ่านว่า ทาริดา แปลว่า ผู้ได้รับการอุปถัมภ์ทุกเมื่อ

นพดา อ่านว่า นบพะดา แปลว่า ผู้มีความสุขความสดชื่น

นภัทร อ่านว่า นะพัด แปลว่า มีสิริมงคลและความรู้

นวตา อ่านว่า นะวะตา แปลว่า ผู้มีความสุขความสดชื่น

นิรดา อ่านว่า นิระดา แปลว่า เป็นที่ยินดี พึงพอใจ

รมิดา อ่านว่า ระมิดา แปลว่า ผู้รื่นรมย์,ผู้มีความสุข

สคร อ่านว่า สะคอน แปลว่า ประกอบด้วยคำสรรเสริญ

สทาการ อ่านว่า สะทากาน แปลว่า แข็งขันโดยสม่ำเสมอ

สุดารา อ่านว่า สุดารา แปลว่า แจ่มจ้ายิ่ง มีความงาม

สุทธภา อ่านว่า สุดทะพา แปลว่า มีรัศมีบริสุทธิ์

จินตภา อ่านว่า จินตะพา แปลว่า มีความคิดเจิดจ้า

ชวิศา อ่านว่า ชะวิสา แปลว่า เจ้าแห่งเชาว์ปัญญา

ตมิสา อ่านว่า ตะมิสา แปลว่า งดงามดั่งพระจันทร์

ตัทธิตา อ่านว่า ตัดทิตา แปลว่า มีความดีประเสริฐแก่ตน

ติรยา อ่านว่า ติระยา แปลว่า สำเร็จลุล่วงด้วยความดี

ตุลยดา อ่านว่า ตุนยะดา แปลว่า ผู้มีความยุติธรรมในใจ

โตษยา อ่านว่า โตสะยา แปลว่า ยินดีในความสำเร็จ

ทินภัทร อ่านว่า ทินนะพัด แปลว่า วันที่เป็นสิริมงคล

ทิพนาถ อ่านว่า ทิบพะนาด แปลว่า เป็นที่พึ่งแห่งคนทั้งหลาย

ทีปินา อ่านว่า ทีปินา แปลว่า ผู้มีความละเอียดรอบคอบอันประเสริฐ

โทสิตา อ่านว่า โทสิตา แปลว่า งดงามดั่งพระจันทร์

ธรัตรา อ่านว่า ทะรัดตรา แปลว่า ผู้มีคุณธรรมเป็นเลิศ

ธารมิกา อ่านว่า ทาระมิกา แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยคุณธรรม

นรวรา อ่านว่า นอระวะรา แปลว่า เป็นเลิศในหมู่ชน

นลิน อ่านว่า นะลิน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐ

นิพาดา อ่านว่า นิพาดา แปลว่า ผู้มีความนอบน้อมเสมอ

นิยุดา อ่านว่า นิยุดา แปลว่า มีความมั่งคั่งร่ำรวยมาก

นิวรา อ่านว่า นิวะรา แปลว่า หญิงสาวอันประเสริฐ

รัญชนา อ่านว่า รันชะนา แปลว่า น่ายินดี,น่ารักเสมอ

รัญชิดา อ่านว่า รันชิดา แปลว่า น่ายินดี, ผู้มีเสน่ห์, น่ารัก

ลลิตา อ่านว่า ละลิตา แปลว่า สวย,มีเสน่ห์ แก่คนทั้งหลาย

วนิธา อ่านว่า วะนิทา แปลว่า ผู้มีความจำเป็นเลิศ

วิรากร อ่านว่า วิรากอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งผู้กล้า

ศศิภา อ่านว่า สะสิพา แปลว่า ผู้งดงามดั่งแสงจันทร์

ศาลิดา อ่านว่า สาลิดา แปลว่า ผู้มีความยิ่งใหญ่

ศุภานน อ่านว่า สุพานน แปลว่า ผู้มีรูปร่างหน้าตางดงาม

สขิลา อ่านว่า สะขิลา แปลว่า ผู้มีความนุ่มนวล, อ่อนหวาน

สทัย อ่านว่า สะไท แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยความเมตตา

สมิตา อ่านว่า สะมิตา แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยความยิ้มแย้ม

สวนาถ อ่านว่า สะวะนาด แปลว่า เป็นที่พึ่งของตนเอง

สาธิตา อ่านว่า สาทิตา แปลว่า ให้สำเร็จสมประสงค์

สาวิกา อ่านว่า สาวิกา แปลว่า ศิษย์ฝ่ายหญิงของศาสดา

 

โดย อ.วรันณ์ธร กระจ่าง นักพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่อ ลายเซ็น ฮวงจุ้ย

*บทความนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

แม่จ๋า..มาสนุกกับฟีเจอร์ ตั้งชื่อลูกความหมายดี ชื่อลูกความหมายเป็นมงคล ในแอปพลิเคชั่น theAsianparent ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย!!

แอปตั้งชื่อลูก

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เทรนด์ตั้งชื่อลูก ปี 2019 ตั้งชื่อลูกอย่างไรให้ล้ำ เก๋ เท่ น่ารัก

161 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อไทยๆ ชื่อเพราะๆ ชื่อความหมายดี ปี 2019

ชื่อไทยโบราณ 432 ชื่อเล่นไทยๆ แต่เก๋ไก๋ ทันสมัย ไม่ตกยุค

โปรแกรมตั้งชื่อ ลูกสาว ลูกชาย ตามวันเกิด

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner