10 โรงเรียนหญิงล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมกัน

10 โรงเรียนหญิงล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมกัน

พ่อ-แม่ หลายบ้าน ยังคงหวงลูกสาว และ ยังอยากให้ลูกสาวเข้าไปอยู่ในโรงเรียนหญิงล้วน มาดู 10 โรงเรียนหญิงล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมกัน

10 โรงเรียนหญิงล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมกัน

เชื่อว่า พ่อ-แม่ หลายบ้าน ยังคงหวงลูกสาว และ ยังอยากให้ลูกสาวเข้าไปอยู่ในโรงเรียนหญิงล้วน มากกว่าโรงเรียนที่เป็นสหศึกษา วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ 10 โรงเรียนหญิงล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมกัน

โรงเรียน หญิง ล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมกัน

โรงเรียน หญิง ล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมกัน

10 โรงเรียนหญิงล้วน ในกรุงเทพฯ

1.โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกหญิง ที่ตั้งอยู่บริเวณซอยโอเรียนเต็ล (ซอยเจริญกรุง 40) เขตบางรัก โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา การจัดการศึกษาของโรงเรียน ยึดแนวปรัชญาการจัดการศึกษาคาทอลิก เปิดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเพิ่งเปิดหลักสูตรในระดับมัธยมตอนปลาย

 

2.โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

โรง เรียน หญิง ล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดู ไป พร้อมกัน

โรง เรียน หญิง ล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดู ไป พร้อมกัน

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสตรีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จัดสอนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

3.โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (Wattana Wittaya Academy) มีชื่อเดิมว่า “กุลสตรีวังหลัง”  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 67 สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา เป็นโรงเรียนหญิงล้วนแห่งแรกของประเทศไทย โดยโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จัดสอนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

4.โรงเรียนราชินีบน

โรง เรียน หญิง ล้วน ใน กรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไร บ้าง มาดู ไป พร้อมกัน

โรง เรียน หญิง ล้วน ใน กรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไร บ้าง มาดู ไป พร้อมกัน

โรงเรียนราชินีบน เป็นโรงเรียนหญิงล้วนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา โรงเรียนราชินีบนตั้งอยู่ถนนสามเสน ผู้ทรงให้กำเนิดโรงเรียนคือ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เพื่ออบรมให้เป็นนักเรียนผู้ดีที่ทันสมัย แต่คงความเป็นกุลสตรีที่งดงาม เพรียบพร้อมในทุกๆ ด้าน โรงเรียนราชินีบนให้เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมและทันสมัยในทุก ๆ ด้าน มีความสะอาด สงบร่มรื่น

 

5.โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด เอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ รักประเพณี มีมรรยาทงาม และปรัชญาของโรงเรียน นักเรียนจะดีเพราะมีวัฒนธรรม นักเรียนจะเป็นผู้นำเพราะมีความรู้ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดสอนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

6.โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

โรง เรียน หญิง ล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดู ไปพร้อมกัน

โรง เรียน หญิง ล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดู ไปพร้อมกัน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นโรงเรียนโรมันคาทอลิกหญิงแห่งแรกของประเทศ และเป็นโรงเรียนแรกในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดสอนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

7.โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

โรงเรียน หญิง ล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดู ไปพร้อมกัน

โรงเรียน หญิง ล้วน ในกรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง มาดู ไปพร้อมกัน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กลุ่มคณะนักบวชสตรี ในคริสตศาสนา ที่เดินทางมาจากฝรั่งเศส คณะภคินีโดยคุณแม่อธิการิณีแซงต์ซาเวียร์ ได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้น โดยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดสอนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

8.โรงเรียนวาสุเทวี

โรงเรียนวาสุเทวี เดิมชื่อโรงเรียนพระแม่ฟาติมา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 มีนายมงคล วังตาล เป็นเจ้าของ เมื่อปี พ.ศ. 2498 ซิสเตอร์บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะอุร์สุลินแห่งประเทศไทย ได้ซื้อโรงเรียนนี้จากคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วาสุเทวี” โดยโรงเรียนวาสุเทวี  จัดสอนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

9.โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกและคอนแวนต์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และมีผู้จัดตั้งโรงเรียนคือมุขนายกฌอง หลุยส์ เวย์ โดย โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ จัดสอนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

10.โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

โรง เรียน หญิง ล้วน ใน กรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไร บ้าง มาดู ไป พร้อม กัน

โรง เรียน หญิง ล้วน ใน กรุงเทพฯ จะมีโรงเรียนอะไร บ้าง มาดู ไป พร้อม กัน

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเฉพาะนักเรียนหญิง ดำเนินกิจการในรูปแบบของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย

 

ที่มา : Wiki

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เตรียมลูกเข้าอนุบาลวันแรกอย่างไรให้ราบรื่น

8 เรื่องที่ต้องทำ! เพื่อเตรียมพร้อมก่อน ลูกเข้าเรียนอนุบาล

แบบฝึกหัดคัดลายมืออนุบาล แบบฝึกคัดลายมือเส้นประ ก-ฮ พร้อมระบายสี

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner