กรมควบคุมโรค เตือนให้ เฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออกในเด็ก ในช่วงนี้!!

กรมควบคุมโรค เตือนให้ เฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออกในเด็ก ในช่วงนี้!!

กรมควบคุมโรค เตือนให้ เฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออกในเด็ก ในช่วงนี้!! ในช่วงหน้าฝน ยุงลายเยอะมากกว่าปกติ เพราะฉะนั้นทุกบ้านต้องระวังให้ดี

กรมควบคุมโรค เตือนให้ เฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออกในเด็ก ในช่วงนี้!!

 

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ในช่วงฤดูฝน ซึ่งฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะในโรงเรียน และ สถานที่ศึกษา ที่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียน กรมควบคุมโรค จึงขอให้คุณคณู และ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ ประชาชนร่วมทำความสะอาดโรงเรียนหรือสถานที่ศึกษา กรมควบคุมโรค เตือนให้ เฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออกในเด็ก ในช่วงนี้!!

กรมควบ คุม โรค เตือนให้ เฝ้าระวัง โรคไข้เลือด ออก ในเด็ก ในช่วงนี้!!

กรมควบ คุม โรค เตือนให้ เฝ้าระวัง โรคไข้เลือด ออก ในเด็ก ในช่วงนี้!!

โดยจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ของประเทศไทย ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 2 มิถุนายน 2563 พบผู้ป่วยไปทั้งหมด 15,385 ราย เสียชีวิต 11 ราย โดยในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุ 5-14 ปี จำนวน 5,828 ราย คิดเป็น 1 ใน 3 ของผู้ป่วยทั้งหมด และ เสียชีวิต 4 ราย โดยปัจจัยของการเสียชีวิตมาจากการรักษาซ้ำ รวมถึงติดเชื้อจากโรคอื่น เช่น ภาวะอ้วน ทั้งนี้ จากผลการประเมินค่าความชุกของลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน พบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 ค่า CI อยู่ ระหว่าง 1.61-6.04 ซึ่งยังเกินค่ามาตรฐาน (ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายมาตรฐานต้องเป็นศูนย์ CI-0) จากการสำรวจภาชนะที่พบลูกน้ำส่วนใหญ่ ได้แก่ ภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว ร้อย 11.29 จานรองกระถางต้นไม้ ร้อยละ 13.89 มาจากยางรถยนต์เก่า ร้อยละ 17.65 ตามลำดับ

กรมควบ คุม โรค เตือนให้ เฝ้าระวัง โรคไข้เลือด ออก ในเด็ก ใน ช่วงนี้!!

กรมควบ คุม โรค เตือนให้ เฝ้าระวัง โรคไข้เลือด ออก ในเด็ก ใน ช่วงนี้!!

โดยในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และ รับฤดูการระบาดของโรคไข้เลือดออก กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้โรคติดต่อนำโดยยุงลาย และขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนทั่วประเทศปรับใช้แนวทางดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ ปรับใช้ในการป้องกันและลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มเด็กต่อไป และขอความร่วมมือครูประจำชั้นจัดเวรนักเรียนสำรวจลูกน้ำ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ตามภาชนะ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์

กรม ควบ คุม โรค เตือนให้ เฝ้าระวัง โรคไข้เลือด ออก ในเด็ก ใน ช่วงนี้!!

กรม ควบ คุม โรค เตือนให้ เฝ้าระวัง โรคไข้เลือด ออก ในเด็ก ใน ช่วงนี้!!

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวอีกว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำหนังสือต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอความร่วมมือ ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางและมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในโรงเรียน โดยก่อนเปิดภาคเรียนและช่วงปิดภาคเรียน ครู เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน สถานศึกษา กำจัดขยะ เก็บกวาดเศษใบไม้ ทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดโปร่ง พร้อมทั้งสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนทุกสัปดาห์จนเปิดภาคเรียน และให้มีผู้รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงาน โดยก่อนเปิดภาคเรียนหนึ่งสัปดาห์ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องเป็นศูนย์ (CI=0)

กรม ควบ คุมโรค เตือนให้ เฝ้าระวัง โรคไข้เลือด ออก ในเด็ก ใน ช่วงนี้!!

กรม ควบ คุมโรค เตือนให้ เฝ้าระวัง โรคไข้เลือด ออก ในเด็ก ใน ช่วงนี้!!

ในกรณีที่มียุงจำนวนมาก ควรฉีดพ่นกำจัดยุงตัวเต็มวัยก่อนเปิดภาคเรียนหนึ่งสัปดาห์ สำหรับระหว่างเปิดเรียน มอบหมายให้นักเรียนจัดตารางเวรสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์ และติดตามผลการดำเนินงานทุก 2 สัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) การจะเข้าโรงเรียน/สถานศึกษา ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดกิจกรรมโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น มีการตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองนักเรียนและบุคลากรก่อนเข้าเรียน เพื่อเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และโรคโควิด 19 ด้วย

 

 

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้ขอให้ทุกคนดำเนินตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ดังนี้

กรม ควบ คุมโรค เตือน ให้ เฝ้าระวัง โรคไข้เลือด ออก ในเด็ก ใน ช่วงนี้!!

กรม ควบ คุมโรค เตือน ให้ เฝ้าระวัง โรคไข้เลือด ออก ในเด็ก ใน ช่วงนี้!!

  1. เก็บบ้านให้สะอาด เช่น พับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้หรือแขวนให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง
  2. เก็บขยะ ที่อยู่บริเวณรอบบ้านเก็บภาชนะใส่อาหารหรือน้ำดื่มที่ทิ้งไว้ใส่ถุงดำ และนำไปทิ้งลงถังขยะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
  3. เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ 3 โรค
  • โรคไข้เลือดออก
  • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
  • โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ มีจุดแดงที่ผิวหนัง ตับโต อาจกดเจ็บบริเวณชายโครงขวา ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรับการวินิจฉัยโรคและรับการรักษา หากมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะช็อกอาจเสียชีวิตได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

Source : Bangkokbiznews

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

ไข้เลือดออกเด็กตาย อีกหนึ่งราย มันมาแล้ว ระบาดหนักเกือบ 700 ราย

ประโยชน์ มะละกอ สมุนไพรรักษาไข้เลือดออก แม่ต้องมีไว้ติดบ้าน

เหา เรื่องเหา ๆ ที่พ่อแม่หนักใจ เหาคืออะไร เกิดจากอะไร และกำจัดได้อย่างไร

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner