เด็กออทิสติกเรียนร่วมกับเด็กปกติ ได้หรือไม่ ที่นี่มีคำตอบสำหรับพ่อแม่แล้ว!

เด็กออทิสติกเรียนร่วมกับเด็กปกติ ได้หรือไม่ ที่นี่มีคำตอบสำหรับพ่อแม่แล้ว!

ปัจจุบันเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งเด็กออทิสติกเป็นกลุ่มหนึ่งที่พบมากในสังคม เด็กออทิสติกเป็นอย่างไร สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้หรือไม่ เรามีคำตอบ

เด็กออทิสติกเรียนร่วมกับเด็กปกติได้หรือไม่ ที่นี่มีคำตอบสำหรับพ่อแม่แล้ว!

เด็กออทิสติกเรียนร่วมกับเด็กปกติได้หรือไม่? เป็นคำถามหลักที่ พ่อแม่มีลูกเป็นเด็กออทิสติก และกำลังหาที่เรียนให้ลูก หรือเกิดความกังวลต่างๆ ว่าลูกของเราจะใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติอย่างไร วันนี้ The Asianparent มาไขคำตอบพร้อมกับเช็กลิสต์รายชื่อโรงเรียนสำหรับเด็กออทิสติกโดยเฉพาะค่ะ

เด็กออทิสติกเรียนร่วมกับเด็กปกติ

เด็กออทิสติกเป็นอย่างไร

ข้อมูลจากสถาบันราชานุกูล  พบว่า  ปัจจุบันเด็กไทยที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  แอลดี ,ออทิสติก ,สมาธิสั้น ,เรียนรู้ช้า มีมากถึง 13 % หรือกว่า 9 แสนคนของประชากรเด็กทั้งหมด   ในจำนวนนี้มีเด็กออทิสติกรวมอยู่ด้วย

เด็กออทิสติก คือ  เด็กที่มีอาการผิดปกติของสมองซึ่งเกิดขึ้นในวัยเด็กยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดได้  พบว่า  มีแน้วโน้มสูงขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก  พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง  ถึงแม้ว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่ก็มีการดูแลและช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้  ในปัจจุบันสามารถช่วยเด็กออทิสติกได้มากขึ้น โดยเฉพาะถ้าได้รับการวินิจฉัยและดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และกระทำอย่างต่อเนื่อง หากพบแพทย์เพื่อรักษาตั้งแต่ยังเล็กก่อนอายุ 4 ขวบ จะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้

เด็กออทิสติกเรียนร่วมกับเด็กปกติ- 01

ดร.ผดุง  อารยะวิญญู  นายกสมาคมแอลดีแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า  กลุ่มเด็กพิการทางสมองมีแน้วโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ โดยกลุ่มออทิสติก ในทุก 500 คน  จะเกิดขึ้น 1 คน โดยพบข้อมูลที่น่าสนใจของปัจจัยการเพิ่มขึ้นของกลุ่มออทิสติกมาจากหลายสาเหตุ  เช่น  ส่วนหนึ่งมาจากระบบย่อยอาหารที่ผิดกติ  เพราะลำไส้เล็กไม่ดูดซึมทำให้อาหารถูกดูดซึมเข้าลำไส้ใหญ่  ซึ่งเป็นแหล่งรวมของเสีย แบคทีเรียจึงถูกดูดซึมขึ้นสมอง  รวมถึงการแพ้นมวัว  เป็นต้น

เด็กออทิ สติกเรียนร่วมกั บเด็กปกติ

ลักษณะอาการผิดปกติมี 3 ด้าน คือ

1.มีการแสดงอาการผิดปกติทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

2.มีความผิดปกติทางภาษาและการสื่อสาร

3.มีความผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม

อย่างไรก็ตามแม้ว่าเด็กออทิสติกจะมีความผิดปกติทางสมอง   แต่เด็กออทิสติกเหล่านี้สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้  มาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไร และมีที่ใดบ้างที่มีการจัดการเรียนร่วมกับเด็กปกติ

เด็กออทิส ติก เรียนร่วมกับเด็กปกติ

ความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการเรียนร่วม

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาระบุว่า “การจัดการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพลภาพ  หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ”  และระบุเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดที่กระบวนการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพ (กรมสามัญ ,2542)

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ระบุไว้เกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาที่ต้องจัดให้เด็กพิเศษ  เป็นการแสดงให้เห็นว่า  แม้เด็กพิเศษก็มีสิทธิและโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติเช่นกัน  ดังนั้น  คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นเด็กออทิสติกไม่ต้องกังวล  เพราะคุณก็สามารถส่งลูกเข้ารับการศึกษาร่วมกับเด็กปกติได้ค่ะ  โดยมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนร่วมจำนวนมาก (ติดตามอ่าน รายชื่อโรงเรียนที่จัดเด็กออทิสติกเรียนร่วม)

เด็กอ อทิสติกเรียนร่วมกับเด็กปกติ

อ่าน การเรียนร่วมของเด็กออทิสติกมีลักษณะอย่างไร คลิก

การเรียนร่วมของเด็กออทิสติกมีลักษณะอย่างไร

การเรียนร่วมหรือการจัดการเรียนร่วม  (Inclusive Education) เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาที่โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้แก่เด็กทุกคน  โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเด็กคนใดเป็นเด็กปกติ  เด็กคนใดเป็นเด็กพิเศษ  ซึ่งการจัดการเรียนของเด็กออทิสติกร่วมกับเด็กปกติ  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล่านี้มีโอกาสเรียนรู้ตามรูปแบบที่เหมาะสม  โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้นให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข  การจัดการเรียนร่วมสามารถจัดได้ ดังนี้

1.จัดชั้นพิเศษในการเรียนปกติ เด็กออทิสติก จะมีห้องเรียนเฉพาะแต่มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่ไม่ใช่การเรียนในห้องเรียน  เช่น  การเข้าแถวเคารพธงชาติ  กิจกรรมไหว้ครู  การประชุม  การรับประทานอาหารกลางวัน  กีฬาสี  เป็นต้น

2.จัดชั้นพิเศษสำหรับเด็กออทิสติกคู่ขนานกับชั้นปกติ เด็กออทิสติก มีห้องเรียนเฉพาะบางวิชา  บางวิชาส่งไปเรียนร่วมกับเด็กปกติ  เช่น  พลศึกษา  ขับร้อง  ดนตรี  นาฏศิลป์  จริยศึกษา  และศิลปศึกษา  เป็นต้น

3.จัดให้เด็กออทิสติกเรียนร่วมเต็มเวลา เหมาะสำหรับเด็กออทิสติก ที่ได้รับการพิจารณาว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมดี  ที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติโดยไม่ต้องกลับไปเรียนในชั้นพิเศษ

4.จัดห้องเสริมวิชาการในโรงเรียนปกติ มีนักเรียนหลาย ๆ ระดับรวมกันในห้องเดียวกัน  นักเรียนอาจเรียนอยู่ในชั้นปกติ  แต่มาห้องเสริมวิชาการในบางวิชา  เช่น  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  เป็นต้น  โดยมีครูเสริมวิชาการ  หรือครูเดินสอน  เป็นผู้เสริมวิชาการให้ตามความต้องการหรือความจำเป็นของเด็กออทิสติก  เป็นรายบุคคล

5.การจัดชั้นเรียน หรือห้องเสริมวิชาการในโรงพยาบาล  มีครูการศึกษาพิเศษประจำเพื่อสอนเด็กที่เจ็บป่วยระยะยาว  เพื่อให้เด็กมีโอกาสทบทวนบทเรียนและสอนบทเรียนใหม่  โดยการสอนตามจุดประสงค์  และประเมินจุดประสงค์ที่ได้สอนและทำรายงานการประเมินให้เด็กนำไปแสดงต่อโรงเรียนเมื่อเด็กหายป่วยออกจากโรงพยาบาล

ข้อดีของการให้เด็กออทิสติกเรียนร่วมกับเด็กปกติ

1.เด็กออทิสติกมีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไป

2.ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ที่ไม่ต้องส่งไปอยู่โรงเรียนสำหรับเด็กพิการ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประจำ

3.เด็กออทิสติกมีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัว โดยไม่รู้สึกแบ่งแยกว่าเป็น  “เด็กพิการ”

4.เด็กออทิสติกมีโอกาสได้เรียนรู้และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้เร็วกว่าต้องไปอยู่โรงเรียนเด็กพิการ เป็นประสบการณ์ตรงที่จะเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

5.รัฐบาลใช้งบประมาณน้อยกว่าการจัดโรงเรียนพิเศษเฉพาะเด็กพิการ

6.สังคมจะเข้าใจและยอมรับ เด็กออทิสติกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ช่วยให้เด็กออทิสติกใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  และทำประโยชน์ให้สังคมได้

อ่าน รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสำหรับเด็กออทิสติกเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ คลิก

รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสำหรับเด็กออทิสติกเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ

1.โรงเรียนดาราคาม    ที่อยู่  ถ.สุขุมวิท เขตพระโขนง   กรุงเทพฯ 10110  โทร 02-392-2422

2.โรงเรียนพญาไท        ที่อยู่  ถ.ศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  โทร  02-245-8152

3.โรงเรียนวัดหนัง       ที่อยู่  ถ.จุฒากาศ  บางค้อ  เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ 10150  โทร  02-468-2662

4.โรงเรียนราชวินิตประถม      ที่อยู่  บางแค  ถ.เพชรเกษม  บางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160  โทร  02-413-0607

5.โรงเรียนประถมนนทรี         ที่อยู่  ถ.เชื้อเพลิง  ช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120  โทร 02-249-1446

6.โรงเรียนวัดมหาบุศย์  (พิทักษ์ถาวรคุณ)       ที่อยู่  ถ.อ่อนนุช  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  12050  โทร 02-311-1483

7.โรงเรียนวัดสุวรรณษราม      ที่อยู่  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700 โทร  02-424-4087

8.โรงเรียนสามเสนนอก          ที่อยู่ เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10320  โทร  02—277-0557

9.โรงเรียนวัดลาดพร้าว                   ที่อยู่  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  10230  โทร 02-513-2410

10.โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  ที่อยู่  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ  10220  โทร 02-531-4608

11.โรงเรียนวัดนิมมานรดี       ที่อยู่  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 10160  โทร 02-413-1144

12.โรงเรียนวัดไตรสามัคคี       ที่อยู่ ต.บางเมืองใหม่  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร 02-394-2227

13.โรงเรียนสาธิตบางนา         ที่อยู่  ถ.เทพารักษ์  ต.บางปลา  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540

โทร 02-312-1528

14.โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา  ที่อยู่  อ.พระประแดง  จ.สมุทปราการ  10130  โทร 02-462-6289

15.โรงเรียนสุขสวัสดิ์             ที่อยู่  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 10130  โทร 02-462-8103

อ้างอิงข้อมูลจาก

http://www.thai-dbp.org/network005.html

http://taamkru.com/th

อ่านบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดูแลเด็กออทิสติก

สุดเศร้า! เด็กออทิสติกวัย 7 ปี เขียนจดหมายถามแม่ว่า หนูเกิดมาเลวหรือ?

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner