ทฤษฎีหมวกหกใบดีต่อลูก อย่างไร หมวกแต่ละใบคืออะไร?

ทฤษฎีหมวกหกใบดีต่อลูก อย่างไร หมวกแต่ละใบคืออะไร?

ทฤษฎีหมวกหกใบดีต่อลูก มันจะช่วยจัดระเบียบการคิด ทำให้การคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดหลักการคิดเป็นทักษะช่วยดึงเอาความรู้และประสบการณ์มาใช้อย่างมีประโยชน์

ทฤษฎีหมวกหกใบดีต่อลูก อย่างไร หมวกแต่ละใบคืออะไร?

ทฤษฎีหมวก 6 ใบ คือ เทคนิคการคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีการจำแนกความคิดออกเป็นด้าน ๆ และคิดอย่างมีคุณภาพ ทฤษฎีหมวกหกใบดีต่อลูก เพราะมันจะเพื่อช่วยจัดระเบียบการคิด ทำให้การคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดหลักการคิดเป็นทักษะช่วยดึงเอาความรู้และประสบการณ์ของผู้คิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ทักษะความคิดจึงมีความสำคัญที่สุด

โดยทฤษฎีนี้ เป็นวิธีคิดที่ถูกออกแบบขึ้นมาโดย ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ศาสตราจารย์ด้านการคิดชาวอิตาลี เป็นการใช้หมวก 6 สี เข้ามาช่วยให้เรามีความคิดที่มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และครบในทุกมิติมากยิ่งขึ้น โดยใช้หมวกแต่ละใบเป็นตัวแทนของมุมมองที่แตกต่างกัน เป็นวิธีคิดที่ช่วยจัดระเบียบการคิด ทำให้การคิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ทฤษฎีนี้คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับลูก  ๆ ในการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้ เพื่อที่จะได้คำตอบอย่างรอบได้ และสอนให้ลูกได้คิดอย่างรอบคอบได้อีกด้วย

ทฤษฎีหมวกหกใบดีต่อลูก ประโยชน์ของการคิดแบบทฤษฎีหมวก 6 ใบ

  • ง่ายต่อการเรียนรู้วิธีใช้ รวมถึงการประยุกต์การใช้งาน
  • ทำให้คิดในแต่ละมุมมองได้อย่างเต็มที่ ไม่หลงประเด็น และไม่สับสน
  • ระดมความคิดได้รอบด้าน ครบในทุกมุมมอง
  • ป้องกันความขัดแย้ง โต้เถียงกันในที่ประชุม

ซึ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนากระบวนการคิดของเด็ก ๆ ให้มีประสิทธิภาพและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทฤษฎีหมวก 6 ใบนี้ นับว่าเป็นทฤษฎีที่มีประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถนำไปประยุกต์ได้หลากหลาย การให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดหมวก 6 ใบ จะช่วยให้พวกเขามีกระบวนการคิดที่ดีและรอบคอบ  ซึ่งการพัฒนาทักษะนี้เป็นผลดีต่อเด็กทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะถ้าเขาสามารถใช้ทฤษฎีหมวก 6 ใบได้อย่างคล่องแคล่ง เรื่องของการคิดวิเคราะห์ แยกแยะที่มีในหลักสูตรก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายเลยก็ได้

วิธีสอนใช้ ทฤษฎีหมวกหกใบดีต่อลูก

  • ใช้หมวกทีละหนึ่งใบสำหรับความคิดแต่ละครั้ง โดยทุกคนจะต้องสวมหมวกใบเดียวกัน เพื่อให้ทุกคนคิดไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะได้ผลลัพท์อย่างมีประสิท
  • ใช้หมวกหลายใบต่อเนื่องกันเป็นชุด เรียงกันไปตามสีแล้วแต่ว่าจะใช้สีไหนก่อน ที่สำคัญคือควรคิดให้ครบทั้ง 6 แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการคิดให้รอบด้าน

ความหมายของหมวกแต่ละใบ

หมวกใบที่ 1 หมวกสีขาว เป็นตัวแทนของข้อเท็จจริง

ทฤษฎีหมวกหกใบดีต่อลูก

ทฤษฎี หมวก หกใบดีต่อลูก

หมวกสีขาวเป็นสีที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นกลาง จึงเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง จำนวนตัวเลข เมื่อสวมหมวกสีนี้ หมายความว่าที่ประชุมต้องการข้อเท็จจริงเท่านั้น คือ ข้อมูลเบื้องต้นของสิ่งนั้น ๆ ไม่ต้องการความคิดเห็น ไม่นำความรู้สึกลงไปเพื่อแสดงความเห็นในเรื่องนั้น ๆ

หมวกใบที่ 2 หมวกสีแดง เป็นตัวแทนของอารมณ์และความรู้สึกที่มีต่อเรื่องราวนั้น ๆ

ทฤษฎีหมวกหกใบดีต่อลูก

ทฤษฎี หมวก หก ใบ ดีต่อลูก

หมวกสีแดง สีแดงเป็นสีที่แสดงถึงอารมณ์และความรู้สึก เมื่อสวมหมวกสีนี้ เราสามารถบอกความรู้สึกของตนเองว่าชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี ซึ่งส่วนใหญ่การแสดงอารมณ์จะไม่มีเหตุผลประกอบ ซึ่งหมายความว่าหมวกสีแดงเป็นหมวกของการแสดงอารมณ์ หรือการตระหนักรู้ โดยฉับพลัน นั่นก็คือ เรื่องบางเรื่องที่เคยเข้าใจในแบบหนึ่ง อยู่ ๆ ก็เกิดเข้าใจในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งการตระหนักรู้แบบนี้จะทำให้เกิดงานสร้างสรรค์ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีคิดทางคณิตศาสตร์แบบก้าวกระโดด ความคิดความเข้าใจในสถานการณ์โดยทันที

หมวกใบที่ 3 หมวกสีดำ เป็นตัวแทนของความระมัดระวัง

ทฤษฎีหมวกหกใบดีต่อลูก

หมวก หก ใบ ดี ต่อ ลูก

หมวกสีดำ สีดำ เป็นสีที่แสดงถึงความโศกเศร้า และการปฏิเสธ เมื่อสวมหมวกสีนี้ ต้องพูดถึงจุดด้อย อุปสรรคโดยมีเหตุผลประกอบ ข้อที่ควรคำนึงถึง เช่น เราควรทำสิ่งนี้หรือไม่ ไม่ควรทำสิ่งนี้หรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ ทำให้การคิดมีความรอบคอบมากขึ้น มีเหตุและมีผลมารองรับการกระทำเสมอนั่งเอง ทำให้เราระวังตัวได้มากขึ้นอย่างดี ไตร่ตรองและยับยั้งการดำเนินการ ที่อาจทำให้ความเสียหายหรือล้มเหลวได้ ผู้บริหารจะใช้หมวกสีดำเพื่อพิจารณาว่าสิ่งที่จะทำนั้นเหมาะสมหรือไม่

หมวกใบที่ 4 หมวกสีเหลือง เป็นตัวแทนของการแสงหาทางเลือกอย่างมีความหวัง 

ทฤษฎีหมวกหกใบดีต่อลูก

ทฤษฎี หมวก หก ใบดีต่อลูก

หมวกสีเหลือง สีเหลือง คือ สีของแสงแดด และ ความสว่างสดใส เมื่อสวมหมวกสีนี้ หมายถึง การคิดถึงจุดเด่น โอกาส สิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลในเชิงบวก เป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นหมวกที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสดใสตามสีของหมวก

หมวกใบที่ 5 หมวกสีเขียว เป็นตัวแทนของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ

ทฤษฎีหมวกหกใบดีต่อลูก

หมวก หก ใบ ดีต่อลูก

หมวกสีเขียว สีเขียวเป็นสีที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ และการเจริญเติบโต เมื่อสวมหมวกสีนี้ จะแสดงความคิดใหม่ ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นหมวกที่พร้อมจะพัฒนาเพื่อให้มีความเจริญเติบโตที่ดี

หมวกใบที่ 6 หมวกสีน้ำเงิน เป็นตัวแทนของการควบคุมความคิดทั้งหมด

ทฤษฎีหมวกหกใบดีต่อลูก

ทฤษฎีหมวกหกใบดีต่อลูก

หมวกสีน้ำเงิน สีน้ำเงินเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสงบ จะเป็นเหมือนท้องฟ้า หมวกนี้เกี่ยวกับการควบคุม การบริหารกระบวนการคิด หรือการจัดระเบียบการคิดได้ดีมากยิ่งขึ้น การคิดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของความคิดรวบยอด ข้อสรุป การยุติข้อขัดแย้ง การมองเห็นภาพและการดำเนินการที่มีขั้นตอนเป็นระบบ ต้องการให้มีการควบคุมสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ในระบบระเบียบที่ดีและถูกต้องหมวกสีน้ำเงินมักเป็นบทบาทของหัวหน้า ทำหน้าที่ควบคุมบทบาทของสมาชิก ควบคุมการดำเนินการประชุม การอภิปราย การทำงาน ควบคุมการใช้กระบวนการคิด การสรุปผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

 

Source : 1 , 2

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

12 ความเชื่อเกี่ยวกับทารก ความยาวนิ้วบอกความฉลาด เด็กนิ้วนางยาวจะเก่งเลข

วินาทีที่ต้องบอกลาลูกของลิเดีย เมื่อต้องห่างลูกและความเข้มแข็งของคนเป็นแม่

วิธีการเลี้ยงลูกให้โตไปประสบความสำเร็จ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งผลอย่างไร

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย
ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

J.J.

app info
get app banner