เงินอุดหนุนเด็ก 2563 ยื่นยังไงให้ผ่าน ใช้เอกสารอะไรบ้าง เงินจะเข้าวันไหน

เงินอุดหนุนเด็ก 2563 ยื่นยังไงให้ผ่าน ใช้เอกสารอะไรบ้าง เงินจะเข้าวันไหน

คุณแม่ต้องอ่าน อย่าให้เสียสิทธิ์ เงินอุดหนุนเด็ก 2563 ยื่นยังไงให้ผ่าน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ลงทะเบียนยังไง ปฏิทินการจ่ายเงิน เงินจะเข้าวันไหนบ้างในแต่ละเดือน

เงินอุดหนุนเด็ก 2563 ยื่นยังไงให้ผ่าน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถือเป็นสวัสดิการของรัฐ ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกของคุณพ่อคุณแม่ โดยที่รัฐจะสนับสนุนเงินเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาท ต่อเดือน ไปจนกว่าเด็กจะอายุครบ 6 ปี เงินอุดหนุนเด็ก 2563 ยื่นยังไงให้ผ่าน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ลงทะเบียนยังไง ปฏิทินการจ่ายเงิน เงินจะเข้าวันไหนบ้างในแต่ละเดือน คุณพ่อคุณแม่มาเช็คกันได้เลย

เงินอุดหนุนเด็ก 2563 ยื่นยังไงให้ผ่าน

ระยะเวลาการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

สำหรับเด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป สามารถยื่นขอลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กได้ตลอดทั้งปี โดยรัฐจะจ่ายเงินตั้งแต่เดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์ จ่ายทุก ๆ เดือน จนกว่าเด็กจะมีอายุครบ 6 ปี ดังนั้นยื่นเร็ว ก็แปลว่าจะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเร็วด้วยเช่นเดียวกัน แต่ต้องรอคลอดก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ คุณแม่ตั้งครรภ์ยังไม่สามารถยื่นได้

เงินอุดหนุนเด็กจะเข้าเมื่อไหร่

กรมบัญชีกลาง ได้ชี้แจงเรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จัดทำปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเช็คได้ว่า เงินอุดหนุนเด็กในแต่ละเดือน จะเข้าวันที่เท่าไหร่บ้าง

 • เดือนมกราคม 2563 : เงินเข้า วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2563 : เงินเข้า วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
 • เดือนมีนาคม 2563 : เงินเข้า วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
 • เดือนเมษายน 2563 : เงินเข้า วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
 • เดือนพฤษภาคม 2563 : เงินเข้า วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
 • เดือนมิถุนายน 2563 : เงินเข้า วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
 • เดือนกรกฎาคม 2563 : เงินเข้า วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
 • เดือนสิงหาคม 2563 : เงินเข้า วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
 • เดือนกันยายน 2563 : เงินเข้า วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

เงินอุดหนุนเด็ก 2563 ยื่นยังไงให้ผ่าน

เงินอุดหนุนเด็กยื่นยังไงให้ผ่าน

ง่าย ๆ เลยก็คือให้ตรวจสอบสิทธิ์และเอกสารให้ชัดเจน ตรวจสอบคุณสมบัติของคนที่สามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนเด็ก ว่าตัวเองมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการหรือไม่ จากนั้นก็ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน เท่านี้ก็ยื่นขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านแล้ว

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินอุดหนุนเด็ก 2563

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

 • สัญชาติไทย
 • พ่อและแม่ หรือคนใดคนหนึ่ง ต้องมีสัญชาติไทย
 • เด็กเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
 • เด็กอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่รายได้น้อยตามเกณฑ์ที่ระบุไว้
 • เด็กไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

 • สัญชาติไทย
 • อาศัยอยู่กับเด็กแรกเกิด
 • มีรายได้เฉลี่ยของทั้งครอบครัว ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน (ให้เอารายได้ทั้งปีของทุกคน มาหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน รวมตัวเด็กด้วย เพื่อหาค่าเฉลี่ยต่อคนต่อปี)

เงินอุดหนุนเด็ก 2563 ยื่นยังไงให้ผ่าน

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอรับเงินอุดหนุนเด็ก 2563

 • แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 • สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง โดยต้องเป็น 3 ธนาคารที่ระบุไว้เท่านั้น ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
 • สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์
 • กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน)
 • สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

เงินอุดหนุนเด็ก 2563 ยื่นยังไงให้ผ่าน

ผู้รับรองบุคคลที่ 1

 • อาสาสมครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.)
 • อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)

ผู้รับรองบุคคลที่ 2

 • กํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน
 • ข้าราชการสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
 • ข้าราชการในระดับปฎิบัติการหรือเทียบเท่าในท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเด็ก 2563 ยื่นยังไงให้ผ่าน

คุณพ่อคุณแม่ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ว่าตัวเองลงทะเบียนผ่านแล้วหรือยัง รวมไปถึงตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ทะเลาะกับสามีเรื่องเงิน ทำยังไงดี แชร์ 8 วิธีแก้ให้ไม่ทะเลาะกันเรื่องเงิน

ปีนี้ต้องเฮงตลอดปีรวม สีเสื้อมงคล ประจำปี 2563 งานดี เงินเริ่ด ความรักพุ่ง!

พ่อพาลูกแท้ๆออกมาขอทาน พ่อใจดำพาลูกแท้มาตากฝนขอทานหาเงิน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

PP.

app info
get app banner