โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางนา

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางนา

ตามคำสัญญาค่ะ TheAsianparent.com ขอทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณพ่อคุณแม่แนะนำรายชื่อโรงเรียนอนุบาลและประถมที่น่าสนใจให้ครบทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร มาเริ่มที่เขตถัดมากันเลยดีกว่าค่ะ “เขตบางนา”

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,เขตบางนา

โรงเรียนอนุบาลประถมเขตบางนา

โรงเรียนอนุบาลประถมเขตบางนา

โรงเรียนลาซาล
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
14. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ที่กำหนดขึ้น
ติดต่อ: www.lasalleschool.ac.th/home/index.php
23 หมู่ 7 ซอย 105 ถนน สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
โทร. 02 393 3510

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางนา

โรงเรียนประภามนตรี
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

นักเรียนในเครือโรงเรียนประภามนตรีทุกคนได้รับการส่งเสริมให้รักการอ่าน ได้ลองปฏิบัติจริง ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งความรู้ที่เพียบพร้อม มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมช่วยกันแสดงความคิดเห็น ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน เริ่มที่ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองแล้วขยายเครือข่ายสู่เพื่อน นักเรียนได้รับการฝึกและกล้าแสดงออกตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา เราเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้เพื่อเป็นคนดี มีปัญญา และเรียนอย่างมีความสุข พร้อมกับมีจริยธรรมและคุณธรรม มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีพัฒนาการดีในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา

ติดต่อ: 21/405 หมู่ที่ 12 ถาวรนิเวศน์ 2 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางน
โทร.02 361 7242

สนใจโรงเรียนอนุบาลและประถมเขตบางนา อ่านเพิ่มเติมได้เลย

โรงเรียนอรรถวิทย์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.attawit.ac.th/index2.html
280 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
โทร. 02 744 8450-5 และ 02 744 8818-20

โรงเรียนเปรมสันต์
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: ซอยอุดมสุข 37 สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา
โทร. 02 398 4614

โรงเรียนสุทธิบงกช

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 114 การเคหะบางนา บางนา เขตบางนา
โทร. 02 399 1226-8

อนุบาลนวลทอง
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 65/37 ซอยเฉลียง 1 ถนนบางนา-ตราด, แขวงบางนา เขตบางนา
โทร. 0-2747-4339-40

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางนา

โรงเรียนมเหสักข์พิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 42 หมู่ที่ 12 ซอย.มณฑิพย์ (อุดมสุข 34) สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางน
โทร. 02 398 4548

โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: amnuaykanok.siam2web.com/?cid=163390
โทร. 0 2383 882

โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 595 ซอยจ่าโสด สุขุมวิท เขตบางนา
โทร. 02 393 5966

โรงเรียนวัดบางนาใน
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.nanai.ac.th/
โทร. 02 393 1646

ที่มาอ้างอิง http://www.bangkok.go.th

สนใจบทความอื่น ๆ อ่านได้เลย

โรงเรียนในเขตคลองสาน

เด็กควรออกกำลังมากน้อยแค่ไหน

หนังสือการ์ตูนที่เหมาะสำหรับเด็กที่อยากเป็นหมอ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner