10 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร อันดับโรงเรียนมัธยม กทม มาดูกัน!

10 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร อันดับโรงเรียนมัธยม กทม มาดูกัน!

การเลือกโรงเรียนของผู้ปกครองนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและจริงจังมาก เพราะโรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่ 2 ของลูก และ หากอยากจะให้ลูกมีอนาคตที่ดี การมีโรงเรียนที่ดีก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะทำให้ลูกมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น วันนี้ theAsianparent พามาดู 10 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร อันดับโรงเรียนมัธยม กทม มาดูกัน! โดยอ้างอิงจากคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ของถสาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในปีการศึกษา 2561

อันดับโรงเรียนมัธยม กทม

อันดับโรงเรียนมัธยม กทม

10 โรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร อันดับโรงเรียนมัธยม กทม มาดูกัน!

1.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 360.85 คะแนน)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 227 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาณาบริเวณติดกับหลายคณะ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ภายในพื้นที่เช่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังเป็นที่ตั้งของกลุ่มอาคารจุฬาวิชช์กับที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปทุมวัน
เบอร์ติดต่อ : 02-254-0288

 

2.โรงเรียนสตรีวิทยา (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 308.47 คะแนน)

อันดับโรงเรียนมัธยมกทม

อันดับโรงเรียนมัธยมกทม

โรงเรียนสตรีวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาลมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทโรงเรียนสตรีล้วน ตั้งอยู่ที่ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 02-281-6505

 

3.โรงเรียนสามเสนวิทยา (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 304.16 คะแนน)

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ : 0-2278-2997

 

4.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 290.01 คะแนน)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นโรงเรียนชายล้วน ระดับชั้นมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง สนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ และหอประชุม จัดการเรียนการสอน ในช่วงชั้นการศึกษาที่ 3 และ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 36 ห้องเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 42 ห้องเรียน

เบอร์ติดต่อ : 02-224-9738

 

5.โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 278.06 คะแนน)

อันดับโรงเรียนมัธยมกทม

อันดับโรงเรียนมัธยมกทม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หรือเป็นที่รู้จักในภาษาปากว่า “เตรียมพัฒน์” เป็นโรงเรียน ประเภทสหศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สพม.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตั้งอยู่เลขที่ 499 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 มีเนื้อที่ภายในโรงเรียนทั้งหมด 38 ไร่

เบอร์ติดต่อ : 02-722-7970

 

6.โรงเรียนศึกษานารี (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 275.75 คะแนน)

โรงเรียนศึกษานารี เป็นโรงเรียนสตรีล้วนในกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี มีการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

เบอร์ติดต่อ : 02-466-7223

 

7.โรงเรียนหอวัง (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 270.13 คะแนน)

โรงเรียนหอวัง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2509 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีประวัติการก่อกำเนิดโรงเรียนเกี่ยวเนื่องกับ “โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” โรงเรียนหอวัง ตั้งอยู่ที่บริเวณ เลขที่ 16/9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีเนื้อที่จำนวน 339 ไร่

เบอร์ติดต่อ : 0-2512-6000

 

8.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 264.39 คะแนน)

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในกรุงเทพมหานคร ประเภทสหวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เบอร์ติดต่อ : 02-538-2573 

 

9.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 264.38 คะแนน)

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ก่อกำเนิดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปีพุทธศักราช 2535 มีโครงการจัดตั้งโรงเรียน โดย กรมสามัญศึกษา ในขณะนั้นมีโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ( 72 ห้องเรียน ) จำนวน 1ใน9 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เบอร์ติดต่อ : 02-373-1473

 

10.โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (คะแนน O-NET โดยเฉลี่ย 253.72 คะแนน)

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย พระครูโพธิสารคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อยู่ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ : 02-448-6130

 

theAsianparent Thailand เชื่อว่าการศึกษาที่ดีจะช่วยเสริมสร้างรากฐานที่ดีให้กับเด็ก เป็นการเริ่มต้นสร้างสภาะแวดล้อมในการเรียนรู้ได้อย่างสมวัย และเป็นไปตามที่พ่อแม่ต้องการการเลือกโรงเรียนให้กับลูกคือหัวใจหนึ่งของการศึกษา เพราะการเลือกโรงเรียนตั้งแต่เนอสเซอรี่ การเลือกโรงเรียนอนุบาล เป็นด่านแรกที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกได้ เช่น มีหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักสูตรวิชาการที่พอดีกับการเรียนรู้ การใช้ Play Base Learning เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญาทั้ง 8 ด้าน หรือ EF ที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill อย่างสมดุลย์ เพราะการเรียนรู้ที่ดี สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องไม่จำกัด และทำให้เด็กค้นพบตัวตน และมีความสุขกับการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

การอยู่ไฟ ตำราโบราณเพื่อคุณแม่ แบบไหนดีและเหมาะกับคุณแม่มือใหม่

จิล ไบเดน มารู้จัก(ว่าที่) สุภาพสตรีหมายเลข 1 เธอคนนี้ไม่ธรรมดา

ยาสตรีหลังคลอดกินขับน้ำคาวปลาแทนการอยู่ไฟได้ไหม

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner