พ่อแม่ 4 ประเภท ที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมดีหรือก้าวร้าว คุณเป็นพ่อแม่แบบไหน

พ่อแม่ 4 ประเภท ที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมดีหรือก้าวร้าว คุณเป็นพ่อแม่แบบไหน

คุณเป็นพ่อแม่แบบไหนใน พ่อแม่ 4 ประเภท พฤติกรรมการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ส่งผลให้ลูกเป็นเด็กดี หรือเด็กก้าวร้าว นิสัยลูกสร้างได้ตั้งแต่พ่อแม่

พ่อแม่ 4 ประเภท คุณเป็นพ่อแม่แบบไหน

พ่อแม่ 4 ประเภท ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การกระทำ และนิสัยของลูก ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กจนโต พ่อแม่แบบไหนที่ทำให้ลูกได้ดี หรือทำให้ลูกกลายเป็นเด็กก้าวร้าว เอาแต่ใจ ดื้อด้าน ไม่ยอมรับฟัง สิ่งเหล่านี้เกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือคนใกล้ชิด พ่อแม่ควรเลี้ยงลูกแบบไหนลูกถึงจะได้ดี

1. พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกอย่างเผด็จการ (Authoritarian)

เป็นวิธีการอบรมเลี้ยงดูที่พ่อแม่มีความเข้มงวดสูง และไม่ให้อิสระต่อลูกเลย ไม่ว่าจะเป็น

 • การควบคุมและวางกฎเกณฑ์ให้ลูกปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด
 • ไม่ปล่อยให้ลูกได้อธิบายเหตุผล หรือปล่อยให้ลูกพูดน้อยมาก
 • ลูกต้องยอมรับในคำพูดของพ่อแม่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเสมอ
 • พ่อแม่ใช้อำนาจควบคุมโดยวิธีบังคับ และลงโทษเมื่อลูกไม่ทำตามอย่างที่คาดหวังไว้
 • พ่อแม่มักห่างเหิน และปฏิเสธที่จะรับฟังลูก
 • พ่อแม่ไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของลูก

ลูกจะกลายเป็นคนอย่างไร

 1.  ควบคุมตนเองได้สูง มีระเบียบ ซื่อสัตย์ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งอาจระเบิดอารมณ์ออกมาแบบคาดไม่ถึงและไม่สามารถควบคุมตนเองได้
 2. ซ่อนความก้าวร้าว ในบ้านดูเรียบร้อย แต่อาจก้าวร้าวรุนแรงเมื่ออยู่นอกบ้าน
 3. ขี้กลัวหรือขี้อายมาก ๆ ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ เพราะถูกกำกับให้อยู่ในกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดตลอดเวลา
 4. ขาดความมั่นใจในตนเอง เนื่องจากมีความภูมิใจในตนเองต่ำทำให้ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง
 5. ขาดทักษะทางสังคม ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ขาดวุฒิภาวะ
 6. แก้ไขสถานการณ์ยากลำบากในชีวิตไม่ได้ ปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ยาก เพราะที่ผ่านมาพ่อแม่จัดการให้หมด
พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบไหน

พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบไหน

2. พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยการเอาใจใส่ (Authoritative)

บางครั้งเรียกการเลี้ยงดูแบบนี้ว่า “ประชาธิปไตย” วิธีการนี้ คือ การที่พ่อแม่และลูกทุกคนใช้กฎกติการ่วมกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน มีความยืดหยุ่นโดยที่พ่อแม่จะคอยให้การสนับสนุนลูกตามวัยของเด็ก อนุญาตให้ลูกมีอิสระแต่ในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็คอยกำหนดขอบเขตพฤติกรรมของด้วย ดังนี้

 • คอยกำหนดให้ลูกเชื่อฟังและปฏิบัติตามแนวทางที่พ่อแม่กำหนดไว้อย่างมีเหตุผล
 • คอยให้ความรัก ความอบอุ่น และใส่ใจต่อลูก
 • เปิดโอกาสให้ลูกเป็นตัวของตัวเอง
 • คอยรับฟังเหตุผลจากลูก
 • สนับสนุนให้ลูกมีส่วนร่วมในการคิด และตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ของครอบครัว

ลูกจะกลายเป็นคนอย่างไร

 1. มีความสุข และโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข
 2. เป็นคนจิตใจดี มองโลกในแง่ดี เพราะมีพื้นฐานอารมณ์ที่ดี ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
 3. มีทักษะทางสังคมดี ปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
 4. เชื่อมั่นในตนเอง เพราะรู้ว่าตนเองมีคุณค่า และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 5. มีระเบียบวินัย มีความอดทน มีความรับผิดชอบ และมีวุฒิภาวะ
พ่อแม่ 4 ประเภท

พ่อแม่ 4 ประเภท

3. พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยการตามใจ (Permissive)

การเลี้ยงลูกด้วยการปล่อยให้ลูกทำในสิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการของลูก โดยที่ไม่มีการกำหนดขอบเขต ทำให้ลูกสามารถใช้อิสระได้อย่างเต็มที่ แสดงอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างเปิดเผย โดยที่พ่อแม่

 • ลงโทษลูกน้อยมาก
 • ไม่เรียกร้องหรือควบคุมพฤติกรรมลูกเลย
 • พ่อแม่จะอาจให้คำปรึกษา คอยโอนอ่อนผ่อนตามง่าย
 • คอยให้ความรัก ความอบอุ่น และตอบสนองความต้องการของลูกเสมอ
 • หลีกเลี่ยงการปะทะ เพราะเชื่อว่าเด็กจะเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของตนเองพยายามใช้เหตุผลกับลูก

ลูกจะกลายเป็นคนอย่างไร

 1. ไม่มีวินัย ไม่มีความรับผิดชอบ เพราะไม่เคยฝึก
 2. เอาตนเองเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง
 3. ไม่มั่นใจในตนเอง บางครั้งอาจรู้สึกไม่มีความมั่นคงในชีวิต เพราะไม่มีหลักหรือกฎระเบียบให้ยึดปฏิบัติตาม โดยเฉพาะเวลาที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่
 4. ก้าวร้าว ควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ ควบคุมตนเองไม่ได้ ไม่เชื่อฟังคนอื่น ขาดวุฒิภาวะ
 5. ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ยาก
 6. เห็นคุณค่าในตนเองสูง มีทักษะการสื่อสารกับคนอื่นดี แต่ขาดทักษะอื่นที่ต้องใช้ในการอยู่ร่วมกับคนอื่น เช่น การแบ่งปัน การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นต้น เพราะโดนตามใจจนเคย
อยากให้ลูกฉลาด พัฒนาการดี

วิธีเลี้ยงลูก

4. พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกอย่างปล่อยปละละเลย (Uninvolved)

การเลี้ยงลูกแบบนี้ เรียกอีกแบบหนึ่งว่า เป็นการเลี้ยงลูกแบบทอดทิ้ง อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปฏิเสธลูกตั้งแต่แรก หรือหมกมุ่นอยู่กับปัญหา และความกดดันในชีวิตประจำวันจนไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูก ทำให้ลูกไม่ได้รับความเอาใจใส่เท่าที่ควรโดยที่พ่อแม่จะปฎิบุติกับลูก ดังนี้

 • ให้การดูแลเอาใจใส่ต่อลูกน้อยมาก หรือเพิกเฉยต่อลูก
 • พ่อแม่แทบจะไม่ให้ความสนใจหรือตอบสนองความต้องการของลูก
 • ไม่เรียกร้องหรือวางกฎเกณฑ์อะไร หรือพฤติกรรมใด ๆ ให้ลูกทำเลย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบิดามารดาปฏิเสธ
 • พ่อแม่จะดูแลลูกแค่เรื่องร่างกาย การกินอยู่ และความต้องการพื้นฐานเท่านั้น

ลูกจะกลายเป็นคนอย่างไร

 1. เอาตัวรอดได้ คือเด็กเรียนรู้ที่จะอยู่รอดด้วยตนเองไม่พึ่งคนอื่น
 2. เป็นคนมองโลกในแง่ร้าย และมักต่อต้านสังคม
 3. รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
 4. ควบคุมอารมณ์ได้ยาก
 5. ไม่ไว้ใจใครง่าย ๆ รู้สึกไม่มั่นใจ หรือกลัวเมื่อต้องพึ่งคนอื่น
 6. ขาดทักษะทางสังคมที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นไม่ได้ หรือทำได้ยาก
 7. รู้สึกเครียด กลัว กังวลตลอด เนื่องจากขาดกำลังใจจากครอบครัว
 8. โตขึ้นกลายเป็นวัยรุ่นที่มักมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ติดยาเสพติด ยุ่งเกี่ยวกับอาชญากรรม เป็นต้น

ซึ่งพ่อแม่ที่ลูกดูเอาใจใส่ลูก จะทำให้ลูกโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นมีพฤติกรรมและการปรับตัวที่ดี ในทางกลับกัน หากพ่อแม่ตามใจลูกหรือปล่อยปละละเลย อาจทำให้ลูกในวัยเด็กและวัยรุ่นเสี่ยงต่อการปฎิบัติตัวที่ไม่ดี

ที่มา: kapook,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

หยุดเลี้ยงลูกด้วยมือถือ เลี้ยงลูกด้วยมือถือ เลี้ยงลูกด้วยไอแพด อันตราย ทารกดูมือถือ สมาธิสั้น

เลี้ยงลูกในห้องแอร์ ลูกจะติดแอร์ไหม ออกข้างนอกยาก เป็นเด็กขี้โรคหรือเปล่า

วิธีเลี้ยงทารกให้ฉลาด อารมณ์ดี โดยใช้อ้อมกอดของพ่อแม่

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner