พ่อแม่ 4 ประเภท ที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมดีหรือก้าวร้าว คุณเป็นพ่อแม่แบบไหน

lead image

คุณเป็นพ่อแม่แบบไหนใน พ่อแม่ 4 ประเภท พฤติกรรมการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ส่งผลให้ลูกเป็นเด็กดี หรือเด็กก้าวร้าว นิสัยลูกสร้างได้ตั้งแต่พ่อแม่

พ่อแม่ 4 ประเภท คุณเป็นพ่อแม่แบบไหน

พ่อแม่ 4 ประเภท ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การกระทำ และนิสัยของลูก ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กจนโต พ่อแม่แบบไหนที่ทำให้ลูกได้ดี หรือทำให้ลูกกลายเป็นเด็กก้าวร้าว เอาแต่ใจ ดื้อด้าน ไม่ยอมรับฟัง สิ่งเหล่านี้เกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือคนใกล้ชิด พ่อแม่ควรเลี้ยงลูกแบบไหนลูกถึงจะได้ดี

1. พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกอย่างเผด็จการ (Authoritarian)

เป็นวิธีการอบรมเลี้ยงดูที่พ่อแม่มีความเข้มงวดสูง และไม่ให้อิสระต่อลูกเลย ไม่ว่าจะเป็น

 • การควบคุมและวางกฎเกณฑ์ให้ลูกปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด
 • ไม่ปล่อยให้ลูกได้อธิบายเหตุผล หรือปล่อยให้ลูกพูดน้อยมาก
 • ลูกต้องยอมรับในคำพูดของพ่อแม่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเสมอ
 • พ่อแม่ใช้อำนาจควบคุมโดยวิธีบังคับ และลงโทษเมื่อลูกไม่ทำตามอย่างที่คาดหวังไว้
 • พ่อแม่มักห่างเหิน และปฏิเสธที่จะรับฟังลูก
 • พ่อแม่ไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของลูก

ลูกจะกลายเป็นคนอย่างไร

 1.  ควบคุมตนเองได้สูง มีระเบียบ ซื่อสัตย์ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งอาจระเบิดอารมณ์ออกมาแบบคาดไม่ถึงและไม่สามารถควบคุมตนเองได้
 2. ซ่อนความก้าวร้าว ในบ้านดูเรียบร้อย แต่อาจก้าวร้าวรุนแรงเมื่ออยู่นอกบ้าน
 3. ขี้กลัวหรือขี้อายมาก ๆ ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ เพราะถูกกำกับให้อยู่ในกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดตลอดเวลา
 4. ขาดความมั่นใจในตนเอง เนื่องจากมีความภูมิใจในตนเองต่ำทำให้ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง
 5. ขาดทักษะทางสังคม ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ขาดวุฒิภาวะ
 6. แก้ไขสถานการณ์ยากลำบากในชีวิตไม่ได้ ปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ยาก เพราะที่ผ่านมาพ่อแม่จัดการให้หมด
พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบไหน

พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบไหน

2. พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยการเอาใจใส่ (Authoritative)

บางครั้งเรียกการเลี้ยงดูแบบนี้ว่า “ประชาธิปไตย” วิธีการนี้ คือ การที่พ่อแม่และลูกทุกคนใช้กฎกติการ่วมกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน มีความยืดหยุ่นโดยที่พ่อแม่จะคอยให้การสนับสนุนลูกตามวัยของเด็ก อนุญาตให้ลูกมีอิสระแต่ในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็คอยกำหนดขอบเขตพฤติกรรมของด้วย ดังนี้

 • คอยกำหนดให้ลูกเชื่อฟังและปฏิบัติตามแนวทางที่พ่อแม่กำหนดไว้อย่างมีเหตุผล
 • คอยให้ความรัก ความอบอุ่น และใส่ใจต่อลูก
 • เปิดโอกาสให้ลูกเป็นตัวของตัวเอง
 • คอยรับฟังเหตุผลจากลูก
 • สนับสนุนให้ลูกมีส่วนร่วมในการคิด และตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ของครอบครัว

ลูกจะกลายเป็นคนอย่างไร

 1. มีความสุข และโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข
 2. เป็นคนจิตใจดี มองโลกในแง่ดี เพราะมีพื้นฐานอารมณ์ที่ดี ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
 3. มีทักษะทางสังคมดี ปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
 4. เชื่อมั่นในตนเอง เพราะรู้ว่าตนเองมีคุณค่า และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 5. มีระเบียบวินัย มีความอดทน มีความรับผิดชอบ และมีวุฒิภาวะ
พ่อแม่ 4 ประเภท

พ่อแม่ 4 ประเภท

3. พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยการตามใจ (Permissive)

การเลี้ยงลูกด้วยการปล่อยให้ลูกทำในสิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการของลูก โดยที่ไม่มีการกำหนดขอบเขต ทำให้ลูกสามารถใช้อิสระได้อย่างเต็มที่ แสดงอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างเปิดเผย โดยที่พ่อแม่

 • ลงโทษลูกน้อยมาก
 • ไม่เรียกร้องหรือควบคุมพฤติกรรมลูกเลย
 • พ่อแม่จะอาจให้คำปรึกษา คอยโอนอ่อนผ่อนตามง่าย
 • คอยให้ความรัก ความอบอุ่น และตอบสนองความต้องการของลูกเสมอ
 • หลีกเลี่ยงการปะทะ เพราะเชื่อว่าเด็กจะเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของตนเองพยายามใช้เหตุผลกับลูก

ลูกจะกลายเป็นคนอย่างไร

 1. ไม่มีวินัย ไม่มีความรับผิดชอบ เพราะไม่เคยฝึก
 2. เอาตนเองเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง
 3. ไม่มั่นใจในตนเอง บางครั้งอาจรู้สึกไม่มีความมั่นคงในชีวิต เพราะไม่มีหลักหรือกฎระเบียบให้ยึดปฏิบัติตาม โดยเฉพาะเวลาที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่
 4. ก้าวร้าว ควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ ควบคุมตนเองไม่ได้ ไม่เชื่อฟังคนอื่น ขาดวุฒิภาวะ
 5. ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ยาก
 6. เห็นคุณค่าในตนเองสูง มีทักษะการสื่อสารกับคนอื่นดี แต่ขาดทักษะอื่นที่ต้องใช้ในการอยู่ร่วมกับคนอื่น เช่น การแบ่งปัน การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นต้น เพราะโดนตามใจจนเคย
อยากให้ลูกฉลาด พัฒนาการดี

วิธีเลี้ยงลูก

4. พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกอย่างปล่อยปละละเลย (Uninvolved)

การเลี้ยงลูกแบบนี้ เรียกอีกแบบหนึ่งว่า เป็นการเลี้ยงลูกแบบทอดทิ้ง อาจเป็นเพราะพ่อแม่ปฏิเสธลูกตั้งแต่แรก หรือหมกมุ่นอยู่กับปัญหา และความกดดันในชีวิตประจำวันจนไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูก ทำให้ลูกไม่ได้รับความเอาใจใส่เท่าที่ควรโดยที่พ่อแม่จะปฎิบุติกับลูก ดังนี้

 • ให้การดูแลเอาใจใส่ต่อลูกน้อยมาก หรือเพิกเฉยต่อลูก
 • พ่อแม่แทบจะไม่ให้ความสนใจหรือตอบสนองความต้องการของลูก
 • ไม่เรียกร้องหรือวางกฎเกณฑ์อะไร หรือพฤติกรรมใด ๆ ให้ลูกทำเลย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบิดามารดาปฏิเสธ
 • พ่อแม่จะดูแลลูกแค่เรื่องร่างกาย การกินอยู่ และความต้องการพื้นฐานเท่านั้น

ลูกจะกลายเป็นคนอย่างไร

 1. เอาตัวรอดได้ คือเด็กเรียนรู้ที่จะอยู่รอดด้วยตนเองไม่พึ่งคนอื่น
 2. เป็นคนมองโลกในแง่ร้าย และมักต่อต้านสังคม
 3. รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
 4. ควบคุมอารมณ์ได้ยาก
 5. ไม่ไว้ใจใครง่าย ๆ รู้สึกไม่มั่นใจ หรือกลัวเมื่อต้องพึ่งคนอื่น
 6. ขาดทักษะทางสังคมที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นไม่ได้ หรือทำได้ยาก
 7. รู้สึกเครียด กลัว กังวลตลอด เนื่องจากขาดกำลังใจจากครอบครัว
 8. โตขึ้นกลายเป็นวัยรุ่นที่มักมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ติดยาเสพติด ยุ่งเกี่ยวกับอาชญากรรม เป็นต้น

ซึ่งพ่อแม่ที่ลูกดูเอาใจใส่ลูก จะทำให้ลูกโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นมีพฤติกรรมและการปรับตัวที่ดี ในทางกลับกัน หากพ่อแม่ตามใจลูกหรือปล่อยปละละเลย อาจทำให้ลูกในวัยเด็กและวัยรุ่นเสี่ยงต่อการปฎิบัติตัวที่ไม่ดี

ที่มา: kapook,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

หยุดเลี้ยงลูกด้วยมือถือ เลี้ยงลูกด้วยมือถือ เลี้ยงลูกด้วยไอแพด อันตราย ทารกดูมือถือ สมาธิสั้น

เลี้ยงลูกในห้องแอร์ ลูกจะติดแอร์ไหม ออกข้างนอกยาก เป็นเด็กขี้โรคหรือเปล่า

วิธีเลี้ยงทารกให้ฉลาด อารมณ์ดี โดยใช้อ้อมกอดของพ่อแม่

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri