ด่วน!! ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ได้ถึง 30 ก.ย.นี้ รีบตรวจสอบสิทธ์เลย!

ด่วน!! ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ได้ถึง 30 ก.ย.นี้ รีบตรวจสอบสิทธ์เลย!

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนได้ถึง 30 ก.ย.นี้! รีบตรวจสอบสิทธิ์ด่วนเลย

ด่วน!! ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ได้ถึง 30 ก.ย.นี้

ผู้มีสิทธิ์รีบตรวจสอบสิทธิ์เลย สําหรับหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ย้ำชัดผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 ยังสามารถมาลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 กันยายนที่จะถึงนี้ ซึ่งในการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกจนถึงอายุ 3 ปี

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561

2. อยู่ในครอบครัวยากจน หรือ เสี่ยงต่อความยากจน คือ ครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี

3. มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา /บิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)

4. กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นำเอกสารหลักฐานของบิดา-มารดา ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์

5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ แต่ถ้าหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561 ได้ที่ไหน

1. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร  สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา

2. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด  สามารถลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

3. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในเมืองพัทยา สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

4. กรณีทำงานหรืออาศัยในต่างภูมิลำเนา อนุโลมให้เดินทางไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพ เมืองพัทยา หรือเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง

เอกสารหลักฐานประกอบที่ใช้ในการลงทะเบียน

1. แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฯ (แบบ ดร.01)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาของเด็ก
4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของเด็ก
5. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1
6. สำเนาสูจิบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532
3. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : https://www.springnews.co.th

บทความอื่นที่น่าสนใจ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกับเงินสงเคราะห์บุตรคือตัวเดียวกันหรือไม่

33 คำถาม : เงินประกันสังคมกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรยื่นอย่างไรให้ได้เงิน

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

wachira

app info
get app banner