ด่วน!! ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ได้ถึง 30 ก.ย.นี้ รีบตรวจสอบสิทธ์เลย!

lead image

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนได้ถึง 30 ก.ย.นี้! รีบตรวจสอบสิทธิ์ด่วนเลย

ด่วน!! ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ได้ถึง 30 ก.ย.นี้

ผู้มีสิทธิ์รีบตรวจสอบสิทธิ์เลย สําหรับหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ย้ำชัดผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 ยังสามารถมาลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 กันยายนที่จะถึงนี้ ซึ่งในการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกจนถึงอายุ 3 ปี

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561

2. อยู่ในครอบครัวยากจน หรือ เสี่ยงต่อความยากจน คือ ครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี

3. มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา /บิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)

4. กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นำเอกสารหลักฐานของบิดา-มารดา ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์

5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ แต่ถ้าหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว หรือเบี้ยความพิการ ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนรับเงินเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561 ได้ที่ไหน

1. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร  สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา

2. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด  สามารถลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

3. ผู้ที่มีภูมิลำเนาในเมืองพัทยา สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

4. กรณีทำงานหรืออาศัยในต่างภูมิลำเนา อนุโลมให้เดินทางไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพ เมืองพัทยา หรือเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง

เอกสารหลักฐานประกอบที่ใช้ในการลงทะเบียน

1. แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฯ (แบบ ดร.01)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาของเด็ก
4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของเด็ก
5. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1
6. สำเนาสูจิบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532
3. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : https://www.springnews.co.th

บทความอื่นที่น่าสนใจ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกับเงินสงเคราะห์บุตรคือตัวเดียวกันหรือไม่

33 คำถาม : เงินประกันสังคมกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรยื่นอย่างไรให้ได้เงิน

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

wachira

app info
get app banner