ชื่อเด็กวันอังคาร ชื่อเล่นลูกวันอังคารพร้อมความหมาย ชื่อมงคลวันอังคาร

ชื่อเด็กวันอังคาร ชื่อเล่นลูกวันอังคารพร้อมความหมาย ชื่อมงคลวันอังคาร

วันนี้เรามี ชื่อเด็กวันอังคาร ชื่อมงคล ชื่อจริง ชื่อเล่น เด็กที่เกิดวันอังคารมาฝาก ทั้งชื่อลูกชายและชื่อลูกสาว มาดูกัน ว่าจะมีชื่ออะไร คุณแม่ ต้องชอบชื่อแน่

แม่คนไหนมีลูกเกิดวันอังคารตาม theAsianparent Thailand เว็บไซต์และคอมมูนิตี้อันดับหนึ่งที่คุณแม่เลือก มาทางนี้เลยค่ะ วันนี้เรามี ชื่อเด็กวันอังคาร ชื่อมงคล ชื่อจริง ชื่อเล่น เด็กที่เกิดวันอังคารมาฝากกัน ทั้งชื่อลูกชาย และ ชื่อลูกสาว มาดูกันนะคะ ว่าจะมีชื่ออะไรบ้าง เรารับรองได้เลยว่า คุณแม่ คุณพ่อ ผู้ปกครอง จะต้องชอบชื่อเหล่านี้แน่นอนค่ะ

ชื่อมงคล ลูกชาย เกิดวันอังคาร ชื่อเด็กวันอังคาร

ชื่อเด็กวันอังคาร

ชื่อเด็ก วันอังคาร

ชยน อ่านว่า ชะยน แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยชัยชนะ

ชรัณ อ่านว่า ชะรัน แปลว่า การต่อสู้ที่มีชัย

ชัชชน อ่านว่า ชัดชน แปลว่า ผู้เป็นนักสู้

ญาธิป อ่านว่า ยาทิป แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้

ธนัช อ่านว่า ทะนัด แปลว่า ผู้เกิดจากทรัพย์, คนร่ำรวย

มรุเดช อ่านว่า มะรุเดด แปลว่า ผู้มีเดชดุจเทวดา

วรดร อ่านว่า วอระดอน แปลว่า ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น

ศรุต อ่านว่า สะรุด แปลว่า ผู้มีชื่อเสียง

ญาณัท อ่านว่า ยานัด แปลว่า ผู้ผู้ให้ความรู้

ตนุภัทร อ่านว่า ตะนุพัด แปลว่า ผู้ดีงามด้วยตนเอง

ตีรณ อ่านว่า ตีรน แปลว่า ผู้มีปัญญาพิจารณา,ไตร่ตรอง

ถิรคุณ อ่านว่า ถิระคุน แปลว่า ผู้มีคุณธรรมมั่นคง

ทัตเทพ อ่านว่า ทัดเทบ แปลว่า ผู้ได้รับพรจากเทพประทาน

ธนภัทร อ่านว่า ทะนะพัด แปลว่า ผู้ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์

นรภัทร อ่านว่า นอระพัด แปลว่า ผู้ดีงาม, ผู้เจริญ

นิรัช อ่านว่า นิรัด แปลว่า ผู้ไม่มีธุลีคือกิเลส, ไม่มีกิเลส

ปวิตร อ่านว่า ปะวิด แปลว่า ผู้บริสุทธิ์

พสุชา อ่านว่า พะสุชา แปลว่า ผู้เกิดจากทรัพย์อนมั่งคั่ง

วรชิต อ่านว่า วอระชิด แปลว่า ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ

วรภพ อ่านว่า วอระพบ แปลว่า ผู้มีภพประเสริฐ, เกิดมาดี

วรภาส อ่านว่า วอระพาด แปลว่า ผู้มีแสงสว่างอันประเสริฐ

วิภาส อ่านว่า วิพาด แปลว่า ผู้มีความสว่าง, ความรุ่งโรจน์

ธรณัส อ่านว่า ทะระนัด แปลว่า เข้มแข็ง สามารถ มีอำนาจ

ฉัตรธร อ่านว่า ฉัดตระทอน แปลว่า ผู้ทรงความประเสริฐอันสุงส่ง

ชญตว์ อ่านว่า ชะยด แปลว่า ความฉลาด มีสติปัญญา

ชนายุส อ่านว่า ชะนายุด แปลว่า พลังกำลังแห่งคน

ชื่อเด็กวันอังคาร ชยพล อ่านว่า ชะยะพน แปลว่า มีพลังคือชัยชนะ

ชัยภัทร อ่านว่า ไชยะพัด แปลว่า สิริมงคลและชัยชนะ

ญาณวุฒิ อ่านว่า ยานะวุด แปลว่า เจริญด้วยความรู้

ไตรทศ อ่านว่า ไตทด แปลว่า สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ถิรวุษิ อ่านว่า ถิระวุด แปลว่า ความรู้อันมั่นคง

ทนตรวิท อ่านว่า มนตระวิด แปลว่า ความรู้ในการท่องบ่น

ทนุธรรม อ่านว่า ทะนุทำ แปลว่า รักษาความดี

ธนิสร อ่านว่า ทะนิสอน แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์

ธเนษฐ อ่านว่า ทะเนด แปลว่า ร่ำรวยสุด

ธัชชัย อ่านว่า ทัดชัย แปลว่า ผู้เป็นมงคลดั่งธงชัย

ธัชพล อ่านว่า ทัดชะพน, ทัดพน แปลว่า มีกำลังคืออำนาจ

นภัสดล อ่านว่า นะพัดสะดน แปลว่า ผู้มีอำนาจวาสนา

นิติธร อ่านว่า นิติทอน แปลว่า ผู้ทรงความยุติธรรม

นิธิศ อ่านว่า นิทิด แปลว่า เจ้าแห่งขุมทรัพย์

พสุธร อ่านว่า พะสุทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ, มั่งมี

พิชาภพ อ่านว่า พิชาพบ แปลว่า โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้

รัชพล อ่านว่า รัดชะพน แปลว่า เป็นกำลังของประเทศ

รุจิภาส อ่านว่า รุจิพาด แปลว่า แสงสว่างอันงดงาม

วรพล อ่านว่า วอระพน แปลว่า มีกำลังอันประเสริฐ

ศิวนาถ อ่านว่า สิวะนาด แปลว่า ที่พึ่งอันประเสริฐ

ษัฑวัต อ่านว่า สัดดะวัด แปลว่า ประกอบด้วยคุณความดีครบหก

สวิตร อ่านว่า สะวิด แปลว่า มีความสุขสว่างดุจดวงตะวันจันทร์

สินธุชา อ่านว่า สินทุชา แปลว่า ผู้มีความสว่างสดใส

ฉันท์ทัต อ่านว่า ฉันทัด แปลว่า ให้ความพอใจ

ชื่อเด็กวันอังคาร

ชื่อ เด็กวันอังคาร

ฉันทรัฐ อ่านว่า ฉันทะรัด แปลว่า ความงามน่าพอใจ

ชนสรณ์ อ่านว่า ชะนะสอน แปลว่า เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย

ชัชนันท์ อ่านว่า ชัดชะนัน แปลว่า ความยินดีของนักรบ,หรือนักรบผู้

ดนุสรณ์ อ่านว่า ดะนุสอน แปลว่า มีตนเป็นที่พึ่ง,พึ่งตน

ดิษยฐาน อ่านว่า ดิดสะยะถาน แปลว่า ผู้มีความสว่างมงคล

ติสรณ์ อ่านว่า ติสอน แปลว่า สรณะสามประการ

ธีรธรรม อ่านว่า ทีระทำ แปลว่า คุณธรรมของนักปราชญ์

นฤพัทธ์ อ่านว่า นะรึพัด แปลว่า สิริมงคลแก่คน

ชื่อมงคล ลูกสาว เกิดวันอังคาร 

ชื่อเด็กวันอังคาร

ชื่อเด็ก วันอังคาร

นิชาภา อ่านว่า นิชาพา แปลว่า ผู้มีรัศมีงดงามเฉพาะตน

ชื่อเด็กวันอังคาร ปทิตตา อ่านว่า ปะทิดตา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองแล้ว, ส่องแสงแล้ว

ปสุตา อ่านว่า ปะสุตา แปลว่า ผู้มีความเพียรอันประเสริฐ

ปูริดา อ่านว่า ปูริดา แปลว่า ผู้มีสมบูรณ์ด้วยความดี, เต็มเปี่ยม

พฤธา อ่านว่า พรึดทา แปลว่า ผู้ยินดีในความสำเร็จ

ภฤตยา อ่านว่า พรึดตะยา แปลว่า ผู้ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุน

ภารดี อ่านว่า พาระดี แปลว่า ผู้เป็นเลิศในด้านการเจรจา

ภาวิดา อ่านว่า พาวิดา แปลว่า อบรมแล้ว, ฝึกฝนมาดีแล้ว

ภูษณดา อ่านว่า พูสะนะดา แปลว่า ผู้ทรงความดีพร้อมเครื่องประดับ

รุจาภา อ่านว่า รุจาพา แปลว่า มีรัศมีเรืองรอง,ผู้เรืองรองยิ่ง

ทยิดา อ่านว่า ทะยิดา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก, เป็นที่กรุณา

เบญญาภา อ่านว่า เบนยาพา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญา

ปนิตา อ่านว่า ปะนิตา แปลว่า ผู้ได้รับการยกย่อง, สรรเสริญ

ปรมตา อ่านว่า ปะระมะตา แปลว่า ผู้มีฐานะสูงสุด

ปาลิดา อ่านว่า ปาลิดา แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา

ภัทรภร อ่านว่า พัดทระพอน แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ

ภาสนา อ่านว่า พาดสะหนา แปลว่า ผู้มีความรุ่งโรจน์เจิดจ้า

มธุรา อ่านว่า มะทุรา แปลว่า ผู้มีเสน่ห์อันประเสริฐ

ญาณัท อ่านว่า ยานัด แปลว่า ผู้ให้ความรู้

ธรณัส อ่านว่า ทะระนัด แปลว่า เข้มแข็ง สามารถ มีอำนาจ

จิรสุดา อ่านว่า จิระสุดา แปลว่า หญิงสาวผู้ยั่งยืน

ธัญรดี อ่านว่า ทันระดี แปลว่า มีความยินดีในสิริมงคล

บุษปวัน อ่านว่า บุดสะปะวัน แปลว่า ผู้มีความสุขรื่นรมย์

บูรณนิภา อ่านว่า บูระนะนิพา แปลว่า สุกสว่างเหมือนจันทร์เพ็ญ

ปดิวรัดดา อ่านว่า ปะดิวะรัดดา แปลว่า ผู้มีความประเสริฐพร้อม

ปิยมน อ่านว่า ปิยะมน แปลว่า เป็นที่รักแห่งใจ

เปรมยุดา อ่านว่า เปมยุดา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความน่ารัก

ผุสดี อ่านว่า ผุดสะดี แปลว่า ผู้มีความประเสริฐ

ภริตพร อ่านว่า พะริดพอน แปลว่า ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู

ภวภาวัน อ่านว่า พะวะพาวัน แปลว่า ให้คุณประโยชน์

ภวิษยา อ่านว่า พะวิดสะยา แปลว่า มีความหยั่งรู้กาลอนาคต

ภัทรวดี อ่านว่า พัดทระวะดี แปลว่า มีความเจริญ, มีสิริมงคล

ภาวินี อ่านว่า พาวินี แปลว่า มีความเจริญ

ภูษณิศา อ่านว่า พูสะนิสา แปลว่า เจ้าแห่งความงามเลิศ

มริษฎดา อ่านว่า มะริดตะดา แปลว่า ผู้มีความสุขหวานชื่น

มหาธยา อ่านว่า มะหาดทะยา แปลว่า มั่งคั่งอย่างยิ่ง

เมธาพร อ่านว่า เมทาพอน แปลว่า มีความรู้อันประเสริฐ

รสริน อ่านว่า รดสะริน แปลว่า มีเสน่ห์เสมอ

วรณัน อ่านว่า วอระนัน แปลว่า การสรรเสริญ, การพรรณนา

วรฤทัย อ่านว่า วอระรึไท แปลว่า มีใจประเสริฐ

วรัทยา อ่านว่า วะรัดทะยา แปลว่า มีความกรุณาอันประเสริฐ

วราลี อ่านว่า วะราลี แปลว่า สุกสว่างพระจันทร์

เวธนี อ่านว่า เวทะนี แปลว่า มีปัญญาเฉียบแหลม

จณรรถ อ่านว่า จัดนัด แปลว่า มีความประพฤติดี

นิพาดา อ่านว่า นิพาดา แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยความดี

บารมิตา อ่านว่า บาระมิตา แปลว่า บรรลุผลคุณในความสำเร็จ

ปราธีดา อ่านว่า ปราทีดา แปลว่า เรียนดี คงแก่เรียน

ปรีดิทา อ่านว่า ปรีดิทา แปลว่า ให้ความยินดีกับความสุข

ปวิตรา อ่านว่า ปะวิดตรา แปลว่า บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์

ผริตา อ่านว่า ผะริตา แปลว่า ผู้มีทรัพย์มาก

ภัททิยา อ่านว่า พัดทิยา แปลว่า มีความเจริญ

ภัทรมน อ่านว่า พัดทระมน แปลว่า มีใจดีงาม

ภาพยดา อ่านว่า พาบยะดา แปลว่า ความงดงามอันประเสริฐ

พรชนิตว์ อ่านว่า พอนชะนิด แปลว่า เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า

พรปวีณ์ อ่านว่า พอนปะวี แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

พรรวินท์ อ่านว่า พอนระวิน แปลว่า ประเสริฐเหมือนดอกบัว

theAsianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น theAsianparent Thailand ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน เพื่อติดตามพัฒนาการทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุดและผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว 

การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก theAsianparent Thailand เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง

เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

100 ชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อวันจันทร์มงคล

200 ชื่อเล่นไทยๆ แต่เก๋ ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ชื่อเล่นไทยๆ ในปี 2020

รวม 100 ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี เพราะๆ ยิ่งตั้ง ยิ่งมงคล ปี 2020

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

J.J.

app info
get app banner