โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตทวีวัฒนา

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตทวีวัฒนา

วันนี้เรามาดูรายชื่อโรงเรียนใน "เขตทวีวัฒนา" กันบ้างดีกว่าค่ะ เขตนี้ขึ้นชื่อว่ามีโรงเรียนทางเลือกชื่อดังอยู่หลายโรง theAsianparent จึงได้เตรียมมาแนะนำให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจด้วยค่ะ

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,เขตทวีวัฒนา

โรงเรียนเพลินพัฒนา

รายละเอียด:โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นโรงเรียนทางเลือก ที่สอนนักเรียนด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย อาทิ Active Learning การเรียนเชิงรุกที่ผู้เรียนต้องลงมือกระทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียนรู้ Multiple Intelligences (MI) การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความถนัดของนักเรียน Constructive Learning การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นลำดับขั้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากมาย เช่น หน่วยวิชาแสนภาษา คือการพัฒนาศักยภาพในการสื่อภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพูดและภาษาเขียน ด้วยการกระตุ้น ฝึกฝน และพัฒนาระบบประสาทสัมผัสทุกชนิด
หน่วยวิชาดนตรีชีวิต คือการเชื่อมประสานศาสตร์แห่งการแสดงทั้งห้า คือ นาฏกรรม การบรรเลง การขับร้อง-ขับขาน กวีนิพนธ์ และศิลปะการละคร
หน่วยวิชา ESL คือการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองต่อจากภาษาแม่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยวิชาจินตทัศน์ คือการพัฒนาประสิทธิภาพในการคิด และการนำเสนอความคิดที่เป็นการผสมผสานตรรกวิทยา และจินตนาการด้านมิติสัมพันธ์ในรูปลักษณ์ที่หลากหลาย
ที่มา: www.plearnpattana.ac.th/m465/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 6103

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

รายละเอียด: การจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ ใช้การพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมให้ครอบคลุมทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาตามหลักไตรสิกขา นำชีวิตจริงและความกระตือรือร้นใฝ่ศึกษาของเด็กเป็นตัวตั้ง โดยผ่านการฝึกฝนพฤติกรรมที่ดีงามตามแนววิถีพุทธ และมีการนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาใช้ในกิจกรรมต่างๆด้วย เช่น ชมละครธรรมะ เล่านิทานชาดก พุทธประวัติ กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระ กิจกรรมอธิษฐานจิต – อธิษฐานธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังเน้นการให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีช่วงเล่นอิสระ ผ่อนคลาย สัมผัสธรรมชาติ ศึกษาผ่านกระบวนการภาษาธรรมชาติ สำรวจค้นคว้า ทดลอง และให้ทำกิจกรรมตามความสนใจของเด็กตามมุมต่าง ๆ เช่น มุมการศึกษา มุมศิลปะ มุมร้อย มุมปั้น มุมปักผ้า มุมธรรมชาติ เป็นต้น
ที่มา: www.baanploypoom.com/
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 13/4 ม.6 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
โทรศัพท์: 02 889 6941
Email: [email protected]

โรงเรียนอนุบาลจารุเวช

รายละเอียด: การจัดหลักสูตรมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกระบวน การเรียนรู้แบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญาตามวัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยให้ครอบครัว ชุมชน และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมอันดีด้วย นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลจารุเวชยังเปิด JK Children Developmental Center เพื่อเน้นพัฒนาการทักษะและระบบต่าง ๆ สำหรับนักเรียนของโรงเรียนและบุคคลภายนอกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมทักษะด้านระบบประสาทการรับรู้ การใช้งานของมือ ทักษะทางภาษา ทักษะการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ทักษะการเข้าสังคม เป็นต้น
ที่มา: www.jaruwech.com/
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 242/100 หมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์ ซอย 3-5 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 02 448 0518 , 02 448 0921 , 02 885 0819


โรงเรียนอื่นๆ

โรงเรียนอนุบาลสร้างสรรค์

ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 59/58 ซอย 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
โทร. 02 448 3612

โรงเรียนโชติกาญจน์

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.chotigarn.com/
43/7 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
โทร. 02 806 7865

โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 203.155.220.242/klongmahasawat/home.html
28/3 หมู่ 4 ถนนคลองมหาสวัสดิ์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
โทร.02 447 7430

โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: tangpiroontham.freetzi.com/
9/3 หมู่ 10 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
โทร. 02 441 3073

โรงเรียนคลองบางพรหม

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 53 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
โทร. 02 441 3157

โรงเรียนอนุบาลพลอยแก้ว

ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: www.ploykaew.com/
6/56 ซอยบรมราชชนนี 74 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
โทร. 02 441 2587

โรงเรียนคลองทวีวัฒนา

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: klongtawee.com/
155 หมู่ 1 ถนนคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
โทร. 02 431 5565

โรงเรียนคลองต้นไทร

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 87/2 หมู่ 19 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
โทร. 02 448 1539

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนในเขตตลิ่งชัน

การสอนระเบียบลูกที่พ่อแม่หลายคนทำพลาด

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner