โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตพระนคร

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตพระนคร

แนะนำโรงเรียนอนุบาลและประถมในกทม.ทั้ง 50 เขต มาต่อกันที่เขตต่อไปเลยดีกว่าค่ะ "เขตพระนคร"

โรงเรียนอนุบาล และประถมในเขตพระนคร

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตพระนคร

โรงเรียนราชินี
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: www.rajini.ac.th/
44 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โทร. 02 221 1501

รายละเอียดของการได้ประโยชน์

สาระการเรียนรู้ของเด็กน้อยจะใช้เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน   เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาการทุก ๆ ด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  ทั้งอารมณ์  ทั้งจิตใจ  ทั้งสังคม  และทั้งสติปัญญา  ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนานักเรียนมาก ๆ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ  ทั้งนี้สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย  องค์ความรู้  ทักษะหรือ กระบวนการต่าง ๆ และ คุณลักษณะ หรือค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้สำหรับเด็กอายุ  3 – 5 ปี  จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน  บุคคลและสถานที่ที่แวดล้อม  ธรรมชาติรอบตัว  และสิ่งแวดต่างๆรอบตัวที่นักเรียนมีโอกาสใกล้ชิดหรือปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน  และเป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจจะไม่เน้นเนื้อหาการท่องจำ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะหรือกระบวนการ  จะบูรณาการทักษะที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับนักเรียน เช่น ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะความคิด ทักษะการใช้ภาษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  ขณะเดียวกันจะปลูกฝังให้เกิดเจตคติที่ดี  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  เช่น  ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น  รักการเรียน  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และมีคุณธรรม  จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย

จุดมุงหมายของโรงเรียน

  1. มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. มีความรู้อันเป็นสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต
  3. มีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
  4. มีความรักชาติ  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

ที่มาอ้างอิง http://www.rajini.ac.th/school/project.html

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตพระนคร

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตพระนคร เเละที่เรียน อื่น ๆ

โรงเรียนพิมานวิทย์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กทม.
โทร. 02 281 6746

โรงเรียนภารตวิทยาลัย
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: ซอยศิริชัย ถนนศิริพงษ์ แขวงสำราญราฎร์ เขตพระนคร กทม
โทร. 02 222 7588

โรงเรียนสตรีวรนาถ
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: http://www.svn.ac.th/index.html
23-25 ซอยเทเวศร์ 1 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
โทร. 02 281 7438

โรงเรียนสวนเด็ก
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 25 ถ.ประชาธิปไตย ซ.นามบัญญัติ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
โทร. 02 281 1405

โรงเรียนแสนยานุกรวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 29 ถ.เฟื่องนคร ซ.เฟื่องทอง เขตพระนคร
โทร. 02 223 1769

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตพระนคร

 

theAsianparent Thailand เชื่อว่าการศึกษาที่ดีจะช่วยเสริมสร้างรากฐานที่ดีให้กับเด็ก เป็นการเริ่มต้นสร้างสภาะแวดล้อมในการเรียนรู้ได้อย่างสมวัย และ เป็นไปตามที่ พ่อแม่ต้องการการเลือกโรงเรียนให้กับลูกคือหัวใจหนึ่งของการศึกษา เพราะการเลือกโรงเรียนตั้งแต่เนอสเซอรี่ การเลือกโรงเรียนอนุบาล เป็นด่านแรกที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกได้ เช่น มีหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักสูตรวิชาการที่พอดีกับการเรียนรู้ การใช้ Play Base Learning เพื่อเสริทสร้างพหุปัญญษทั้ง 8 ด้าน หรือ EF ที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill อย่างสมดุลย์ เพราะการเรียนรู้ที่ดี สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องไม่จำกัด และ ทำให้เด็กค้นพบตัวตน และ มีความสุขกับการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

 

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

ทำอย่างไรให้ลูกชอบทำการบ้าน

ค่านิยม ทำให้พ่อแม่รังแกลูก

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า
app info
get app banner