อนุบาลค่าเทอมไม่แพง ค่าเทอมถูก ค่าเทอม ปี 2555 -2557

อนุบาลค่าเทอมไม่แพง ค่าเทอมถูก ค่าเทอม ปี 2555 -2557

ในยุคที่อะไรๆ ก็แพงไปหมดการส่งลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลเริ่มกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะค่าเทอมที่แสนแพงนี่แหละ เราจึงสรรหาอนุบาลค่าเทอมราคาไม่แพง ค่าเทอมถูก (ไม่เกิน 10,000 - 20,000 บาท) ในแถบกรุงเทพฯและปริมณฑลมาให้พิจารณากันค่ะ

อนุบาลค่าเทอมไม่แพง ค่าเทอมถูก (หมายเหตุ ค่าเทอม ณ ปี 2555 -2557)

อนุบาล, ค่าเทอม, ไม่แพง

โรงเรียนอนุบาลค่าเทอมไม่แพง ราคาถูก (ไม่เกิน 20,000 บาท)

1. โรงเรียนอนุบาลสามเสน

รายละเอียด: โรงเรียนอนุบาลสามเสนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการศึกษาปฐมวัยโดย มุ่งสร้างเสริมพัฒนาการ เด็กทุกด้านแบบองค์รวมผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม การเน้นเรียนรู้จากการเล่นและ ประสบการณ์ตรง โรงเรียนไม่เร่งสอนเด็กอนุบาลแบบชั้นประถมศึกษา ดังนั้น การดูแลรอยเชื่อมต่อระหว่างชั้นอนุบาลปีที่ 2 กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ โรงเรียนจะพาเด็ก ๆ อนุบาล 2 ไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของพี่ ๆ ในระดับชั้น ป.  1 ครูอนุบาล 2 จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับครูป. 1 นอกจากนี้ยังเน้นให้เด็ก ๆ แสดงออกถึงความเชื่อมั่นกล้าแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะด้วย (ข้อมูลจากเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลสามเสน www.abss.ac.th )
ที่ตั้ง: 302/342 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ติดต่อ: www.abss.ac.th
โทร. 02 279 0415

2. โรงเรียนอมาตยกุล

รายละเอียด: โรงเรียนอมาตยกุลเป็นโรงเรียนที่ใช้การเรียนการสอนตามแนวนีโอฮิวแมนนิส มีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในพื้นที่เกือบ 10 ไร่ เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งธรรมชาติ สอดคล้องกับปรัชญานีโอฮิวแมนนิส ที่ให้เด็ก ๆ ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ รักธรรมชาติ และมีจิตใจที่สงบ ที่โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการด้านบวกมากมาย ที่จะทำให้เด็กเป็นคนที่มีคลื่นสมองต่ำ อารมณ์ดี ความจำดี มีสมองดี ฉับไว ด้วยการพัฒนาเซลล์สมองของเด็ก มองตนเองในด้านบวก ด้วยคำพูดด้านบวก รวมทั้งทำเรื่องวิชาการยาก ๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (ข้อมูลจากเว็บไซต์โรงเรียนอมาตยกุล www.amatyakulschool.com/ )
ที่ตั้ง: 100/20, 23 ซอย 51 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ติดต่อ: www.amatyakulschool.com/
โทร. 02 552 3291

3. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

รายละเอียด: โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจัดการเรียนการสอนแนวบูรณาการ เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มุ่งเน้นในการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (ข้อมูลจากเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ www.la-orutis.dusit.ac.th/ )
ที่ตั้ง: 295 ราชสีมา เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ: www.la-orutis.dusit.ac.th/
โทร. 02 241 4656

4. โรงเรียนชลประทานวิทยา

ที่ตั้ง: 201 หมู่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ: www.cpw.ac.th/subindex.php
โทร. 02 583 4078

5. โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

รายละเอียด: เปิดสอนระดับปฐมวัยมุ่งหวังวางรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความพร้อมให้กับเด็กที่จะก้าวไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยอาศัยกระบวนการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะส่งผลให้เด็กเกิด ทักษะ “คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น” โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสมองกับการเรียนรู้ของเด็กไปพร้อมกันทุกส่วนเช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ ทุกประเภท เรียนรู้เทคโนโลยีที่จำเป็นเหมาะสมกับวัย ฯลฯ โดยเป็นการจัดกิจกรรมแบบ “เล่นปนเรียน” (ข้อมูลจากเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี www.anubannon.ac.th/ )
ที่ตั้ง: 1 หมู่ที่ 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อ: www.anubannon.ac.th/
โทร. 02 525 2170

โรงเรียนอนุบาลค่าเทอมไม่แพง (ไม่เกิน 20,000 บาท)

โรงเรียนอนุบาลค่าเทอมไม่แพง (ไม่เกิน 20,000 บาท)

6. อนุบาลเกษร

รายละเอียด: ด้านการเรียนการสอนจัดแบบบูรณาการ เน้นพัฒนาการเรียนทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ตามสาระที่ควรเรียนรู้ของหลักสูตรปฐมวัย (ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.gasornschool.com )
ที่ตั้ง: 310/434 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
ติดต่อ: www.gasornschool.com/?cid=1929639
โทร. 087-0806501

7. โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ

รายละเอียด: โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เด็กได้เรียนรู้แบบบูรณาการด้วยนวัตกรรมการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) และพหุปัญญา (Multiple Intelligences) โดยเน้นการเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีการสอดแทรกคุณธรรม-จริยธรรม ส่งเสริม และปลูกฝังให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดีเพื่อพัฒนาความพร้อมให้ไปศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาต่อไป โรงเรียนยังเล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดี จึงร่วมกับ Fun Language Club จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนผ่านการเล่นเกมและเพลงกับครูเจ้าของภาษา อีกทั้งโรงเรียนยังจัดให้เด็กได้เรียนดนตรี เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็ก กล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน (ข้อมูลจากเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ)
ที่ตั้ง: 1128 ถนน เจริญนคร เขต คลองสาน กรุงเทพฯ
ติดต่อ: www.suwawan.com/
โทร. 02-437-2985, 02-862-7874

8. โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

รายละเอียด: โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับอนุบาลหรือปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและความสามารถ ขณะเดียวกันก็ปลูกฝังให้เด็กเกิดเจตคติที่ดี รักการเรียนรู้ รักธรรมชาติ และมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย (ข้อมูลจากเว็บไซต์โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์)
ที่ตั้ง: 146 ซอยกุฎีจีนถนนเทศบาลสาย 1, แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
ติดต่อ: www.scc.in.th/index.php
โทร. 02 465 0954

9. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

รายละเอียด: โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษาเป็นแห่งที่ 3 ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ที่เปิดทำการสอนแบบ Bilingual Program (แผนการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา) คือ ภาษาอังกฤษและไทย เด็ก ๆ จะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์, สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต, ดนตรี, คอมพิวเตอร์ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และใช้ครูต่างชาติสอน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ความเป็นไทย (ข้อมูลจากเว็บไซต์โรงเรียน www.sws.ac.th/ )
ที่ตั้ง: 308 หมู่ 10 ซอย 90 ประชาอุทิศ ตำบล ในคลองบางปลากด จังหวัด สมุทรปราการ
ติดต่อ: www.sws.ac.th/‎
โทร. 02 815 7540

*** ค่าเทอมทั้งหมด คือ ค่าเทอม ณ ปี 2555 -2557

ขอบคุณข้อมูลส่วนหนึ่งจาก www.thaidaddy.com

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner