แนะนำโรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตจตุจักร

แนะนำโรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตจตุจักร

คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านคงกังวลใจกับการเลือกโรงเรียนประถมหรืออนุบาลให้ลูกรักแน่ ๆ หลายท่านอาจไม่ทราบว่ามีโรงเรียนหลายโรงที่สะดวกต่อการรับส่ง และอยู่ใกล้บ้านหรือเป็นทางผ่านที่ทำงานของคุณพ่อคุณแม่อีกมากมาย ในกรุงเทพมหานคร theAsianparent.com จึงขอทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแนะนำรายชื่อโรงเรียนที่น่าสนใจให้ครบทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานครเลยค่ะ มาดูที่เขตถัดไปกันเลย "เขตจตุจักร" เรามีโรงเรียนแนะนำให้สี่แห่ง และยังมีรายชื่อโรงเรียนในเขตเตรียมไว้ให้อีกมากมายด้วยค่ะ

เขตจตุจักรโรงเรียน,อนุบาล,ประถม,จตุจักร

 

 • โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

รายละเอียด: โรงเรียนใช้การเรียนรู้ผ่านการเล่น หมายถึง การจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเล่น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ สังเกต วิเคราะห์ ทดลอง คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความเพลิดเพลินและสนุกกับการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ดังกล่าวที่จัดให้กับเด็กนั้นมีหลากหลาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับวัยของเด็ก ธรรมชาติของเด็ก พัฒนาการของเด็ก และความแตกต่างระหว่างบุคคล

ที่มา: jananan.ac.th/

ระดับชั้น: อนุบาล

ติดต่อ: 87/2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 579 1850, 02 561 0837

 

 • โรงเรียนดรุณพัฒน์

รายละเอียด: โรงเรียนดรุณพัฒน์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กเป็นสำคัญ สำหรับระดับเตรียมประถม และประถมศึกษานักเรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ สอนเป็นภาษาอังกฤษ 70% โดยประมาณ และภาษาไทย 30% โดยประมาณ และเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นสำคัญ วิชาศิลปะ ภาษาไทย สังคมศึกษา สอนโดยครูประจำชั้นคนไทย โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่ตอบสนองความสามารถตามความถนัดและความสนใจในคาบเรียนที่ 7 และ 8  มี Club ต่าง ๆ และเสริมภาษาจีนสัปดาห์ละ 2 คาบด้วย

ที่มา: www.daroonpat.ac.th/

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม

ติดต่อ: โรงเรียนดรุณพัฒน์ ถ.ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 589 6560

 

 • โรงเรียนแสงโสม 

รายละเอียด: อนุบาล – เน้นการสอนตามระบบ Project Approach ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้การบูรณาการ มีการเรียนรู้โดยผ่านการกระทำ โดยนักเรียนจะเลือกหัวข้อ และตั้งคำถามสิ่งที่อยากจะรู้ และกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นจะตอบคำถามเด็กๆได้ นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ หลายด้านโดยครอบคลุมหลายวิชา เช่น เรื่องกล้วย ก็จะมีกิจกรรมปลูกกล้วย ทำกล้วยบวดชี ทำภาพพิมพ์ก้านกล้วย ประดิษฐ์ของเล่นจากใบตอง แต่งกลอนกล้วย เป็นต้น

ประถม – เน้นการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “หนูน้อยแจ่มใส ได้วิชา” นักเรียนจะได้เรียนอย่างมีความสุขภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์ ซึ่งมีประสบการณ์ทุกท่าน สำหรับชั้นประถมศึกษามีการเรียนการสอน 3 ภาษา  นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติทุกวัน เรียน Conversation กับครู native สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  เรียนคณิตศาสตร์และเรียนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเริ่มเรียนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1

ที่มา: www.sangsomschool.com/

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: 6 ซอย ประชาชื่น 32 ถนน ประชาชื่น เยื้องหมู่บ้านซิเมนต์ไทย

หมายเลขโทรศัพท์ :  02 585 6433 , 0 2 585 5316

 

 • โรงเรียนอรรถมิตร

รายละเอียด: หลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนอรรถมิตรเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการที่มุ่งให้เด็ก ๆ ได้ประสบการณ์การเรียนอย่างมีความสุข ในด้านวิชาการ เด็ก ๆ จะได้เรียนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และความถนัดทางการเรียน และได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศทุกวัน ซึ่งสอนบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ ผ่านกิจกรรมหลากหลายซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้าง ความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ที่มา: www.attamit.ac.th/

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม

ติดต่อ: 22/1 ซ.พหลโยธิน 37  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หมายเลขโทรศัพท์ :  02 513 1835

กรุณาคลิกหน้าถัดไปเพื่อดูโรงเรียนอื่น ๆ 

โรงเรียนอื่นๆ

 • โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น

ระดับชั้น:  อนุบาล ประถม

ติดต่อ:  www.school.stjohn.ac.th/

1110/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทร. 02 512 1239 , 02 512 1240

 • โรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตร

ระดับชั้น: อนุบาล

ติดต่อ: 02 579 2061

http://www.sethaputra.com/

 • โรงเรียนอนุบาลโชติมา

ระดับชั้น: อนุบาล

ติดต่อ: 02 589 4145

http://www.chotimakinder.ac.th/

 • โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์

ระดับชั้น: อนุบาล

ติดต่อ:  02 941 0898-9

 • โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

ระดับชั้น: อนุบาล , ประถม , มัธยม

ติดต่อ: 02 513 3210

 • โรงเรียนแย้มสอาด

ระดับชั้น: ประถม

ติดต่อ: 02 275 9026

 • โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม

ติดต่อ: 02 588 3689

 • โรงเรียนมาลากฤตยวิทยา

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: 180 ซอย 44 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

โทร. 02 579 2462

 • โรงเรียนจินดานุกุล

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: 29 ซอย 41 (ภาวนา) ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว

โทร 02 541 9381

 • โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: http://www.thatcharinschool.ac.th/

7/23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง-เขตจตุจักร กทม 10900

โทร.  02 537 8245-6

 • โรงเรียนทับทอง

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: 104 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

โทร. 02 561 2004

 • โรงเรียนสมิทธิโชติ

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: 1182 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

โทร. 02 579 0997

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนในเขตคลองเตย

ทำอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner