โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบึงกุ่ม

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบึงกุ่ม

เรามากันเกินครึ่งทางแล้วค่ะ สำหรับโรงเรียนทั้ง 50 เขตในกทม. มากันที่เขตถัดไปเลย เขตบึงกุ่ม

เขตบึงกุ่ม

โรงเรียนอนุุบาลและประถมในเขตบึงกุ่ม

โรงเรียนอนุุบาลและประถมในเขตบึงกุ่ม

•โรงเรียนโสมาภา
รายละเอียด: โรงเรียนโสมาภาเชื่อว่าเด็ก ๆ เป็นผู้เรียนโดยธรรมชาติอยู่แล้ว พวกเขาจะสนใจ กระตือรือร้นและกระหายใคร่รู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา โรงเรียนใช้วิธีการเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play – based Kindergarten Program) เด็ก ๆ มีอิสระที่จะได้เคลื่อนไหวและเล่น แต่เป็นการเล่นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรียนรู้ การได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ การทดลอง การทำซ้ำ ๆ และเรียนรู้ตามระดับความสามารถของตนเองในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีมุมการเรียน (Learning Center) โรงเรียนจัดเตรียมมุมการเรียนโดยจัดสื่อ และอุปกรณ์ไว้อย่างมีเป้าหมาย เด็กจึงได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ รู้จักวางแผนตัดสินใจ เช่น มุมภาษา มุมวิทยาศาสตร์ มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ที่มา: www.somapa.ac.th/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 50/141-142 หมู่ที่ 5 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่ม
โทร. 02 734 8865

•โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา
รายละเอียด: การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักที่มุ่งจะพัฒนาเด็กอย่างสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งด้านคุณธรรม โดยการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ กิจกรรมการเรียนผ่านการเล่น การสัมผัส สำรวจทดลอง และลงมือกระทำต่อวัตถุด้วยตนเอง รวมทั้งการนำนวัตกรรมที่หลากหลายมาปรับใช้ทำให้เด็กมีโอกาสจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยมีครูเป็นผูสนับสนุน สังเกตกระตุ้น พร้อมทั้งประสานความความร่วมมือกัน ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนที่มุ่งสร้างให้เด็กเป็นคนดีคนเก่งและตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข
ที่มา: www.srinakornpat.ac.th/
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 111/1 หมู่บ้านศรีนครพัฒนา 1 ถนนนวมินทร์ 24 แขวงคลองกุ่ม
โทร. 02 377 6095 , 02 374 8040

โรงเรียนอื่นๆ

•อนุบาลรังรอง
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 4/292 ซอย 12 หมู่บ้านสหกรณ์ ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่ม
โทร. 02 379 7619, 02 379 8004

•โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 39/359 หมู่ 11 ซอย อมรวิวัฒน์ ถนน นวมินทรเขตบึงกุ่ม
โทร. 02 509 9215

•อนุบาลเครือคล้าย
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 60/11 ซอย 12 (ผู้ใหญ่บ้าน) ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่ม
โทร. 02 374 6139, 02 377 9822

•โรงเรียนคลองกุ่ม
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 109/4 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่ม
โทร. 02 374 1330

•อนุบาลแก้วฤทัย
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 33/4 ซอยธรณีนิคม ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่ม
โทร. 02 379 1064

•โรงเรียนประภาสวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 203.155.220.242/prapas/
13/117 หมู่ 13 ซอยสุวรรณประสิทธิ์ ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
โทร. 02 138 6768

•อนุบาลเกษมสุข
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 29/26 หมู่ที่ 9 ซอยสมาคมแพทย์ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
โทร. 02 509 9611-12

•โรงเรียนภัสสรานุบาล
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 142 ม.ศรีนครพัฒนา 1 2 นวมินทร์ 24 คลองกุ่ม บึงกุ่ม
โทร. 02 374 3226

กลับสู่หน้าหนักโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

อ่านหนังสือให้ลูกวัยหัดพูด

สิ่งที่หมอไม่ค่อยจะบอกคุณ

https://baby.kapook.com/view221760.html

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner