100 ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี ชื่อมงคล ใช้แล้วดีไว้ตั้งในปี 2020

100 ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี ชื่อมงคล ใช้แล้วดีไว้ตั้งในปี 2020

ชื่อจริง ที่มงคล จะสามารถทำให้ลูกของเรามีความมงคลในชีวิต ไปไหนก็จะมีคนรัก เพราะชื่อจริงสำคัญมาก วันนี้เรามาดู100 ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี ชื่อมงคล

100 ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี ชื่อมงคล ใช้แล้วดีไว้ตั้งในปี 2020

 

ชื่อจริง ที่มงคล จะสามารถทำให้ลูกของเรามีความมงคลในชีวิต ไปไหนก็จะมีคนรัก เพราะชื่อจริงสำคัญมาก วันนี้เรามาดู100 ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี ชื่อมงคล ใช้แล้วดีไว้ตั้งในปี 2020 จะมีชื่อไหนบ้างมาดูกัน

ชื่อจริง ลูกสาว ความ หมายดี ชื่อมงคล

ชื่อจริง ลูกสาว ความ หมายดี ชื่อมงคล

ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี ชื่อมงคล ใช้แล้วดีไว้ตั้งในปี 2020

ชื่อ จริง ลูกสาว ความ หมาย ดี ชื่อ มงคล

ชื่อ จริง ลูกสาว ความ หมาย ดี ชื่อ มงคล

 1. นลินนิภา แปลว่า งดงาม บริสุทธิ์และงดงาม
 2. จุฬามณี แปลว่า ปิ่นปักผมของพระพุทธเจ้า
 3. ปราณประดุจ แปลว่า ดั่งลมหายใจ
 4. รติรัตน์ แปลว่า ดวงแก้วอันเป็นที่รัก แก้วตาดวงใจ
 5. นาถนรินทร์ แปลว่า ผู้ช่วย ผู้ภักดีต่อเจ้าแผ่นดิน
 6. ภัทรสวันต์ แปลว่า จิตเป็นสุข
 7. วรันณ์ธร แปลว่า ผู้ทรงความเป็นเลิศ ผู้ธำรงไว้ซึงความประเสริฐ 
 8. รริดา แปลว่า เต็มไปด้วยความจริง ,มากไปด้วยความชอบธรรม 
 9. สุมิตรานันต์ แปลว่า ผู้มีเพื่อนดี 
 10. อัณศยามน แปลว่า ผู้มีหัวใจแห่งความหวัง
 11. รชนิชล แปลว่า น้ำค้างหยดเดียว
 12. อัจฉรินธร แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความดีดุจนางฟ้า 
 13. จรีย์ธมน แปลว่า ประพฤตดีจิตใจตั้งมั่น
 14. อันนา แปลว่า ข้าว
 15. ชาคริยา แปลว่า ผู้มีความเพียร
 16. กมล แปลว่า บัว
 17. เพียงขวัญ แปลว่า มีขวัญมาก
 18. ปาลิดา แปล ผู้ได้รับการป้องกันแล้ว,รักษาแล้ว
 19. รัชชุตา แปลว่า บุตรสาวผู้มีทรัพย์สมบัติ
 20. พลอยนภัส แปลว่า ผู้ทำตามสวรรค์,ฟ้างามดังแก้วสี

ชื่อจริง ลูก สาว ความ หมาย ดี ชื่อมงคล ใช้แล้วดี ไว้ตั้งในปี 2020

ชื่อจริง ลูกสาว ความ หมายดี ชื่อ มงคล

ชื่อจริง ลูกสาว ความ หมายดี ชื่อ มงคล

 1. นพนันทน์ แปลว่า ผู้มีความยินดีใหม่,ผู้มีความสุขใหม่
 2. นภัสศรณ์ แปลว่า ที่พึ่งแห่งฟ้า 
 3. นนทน์ปวัน แปลว่า ผู้มีความบริสุทธิ์เป็นความน่ายินดี
 4. นันทนธรณ์ แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความยินดี 
 5. นวพรรณภัทร แปลว่า ผุ้มีความดีงามด้วยผิวพรรณใหม่
 6. นัทธ์วนัญ แปลว่า ผู้มีรู้เรื่องป่าและผูกพัน
 7. ธันวนัทธ์ แปลว่า กาลเวลาแห่งป่าอันโชคดี 
 8. ธรรม์ภัสร แปลว่า ผู้มีแสงสว่างแห่งความดีงาม 
 9. บุญจินดา แปลว่า เต็มไปด้วยแก้วสารพัดนึก 
 10. บุญดุลยา แปลว่า เต็มไปด้วยความเที่ยงธรรม
 11. ธัญกมล แปลว่า หัวใจแห่งโชค
 12. ภครมตี แปลว่า กามเทพแห่งโชค
 13. ธัญญรตา แปลว่า ผู้ยินดีในโชค 
 14. ภัคปพน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ทีมีโชค
 15. แพรธารา แปลว่า หยาดน้ำที่งามระยิบระยับดังไหมแพร,ลำธารที่งามวาวราวผ้าแพร
 16. กมลณิชา แปลว่า ดอกบัวบริสุทธิ์ ,ผู้มีใจบริสุทธิ์ 
 17. กรพิชญา แปลว่า ผู้สร้างความรู้,ผู้เป็นนักปราชญ์
 18. ญาวีณา แปลว่า ผู้แนะนำความรู้อันดี
 19. ญาณชิสา แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ในการเกิดความรู้ 
 20. ญาณณิษา แปลว่า ผู้ประพรมความรู้,ผู้ให้ความรู้

ชื่อ จริง ลูก สาว ความ หมาย ดี ชื่อมงคล ใช้แล้วดีไว้ตั้งในปี 2020

 1. ฐาปณี แปลว่า ผู้ดำรงมั่น
 2. รักษวรา แปลว่า ผู้รักษาความประเสริฐ
 3. พรลภณ แปลว่า ผู้มีลาภอันประเสริฐ 
 4. อภิชยชา แปลว่า เกิดมามีชัยชนะอันยิ่งใหญ่
 5. อรภูรี แปลว่า นางงามผู้มีปัญญากว้างไกล
 6. อุรวี แปลว่า แผ่นดิน
 7. อรารยา แปลว่า นางงามผู้ประเสริฐ
 8. อภิรยา แปลว่า ผู้มีความเร็วอันยิ่งใหญ่
 9. เปรมกุลชา แปลว่า ผู้เกิดมาในตระกูลที่เปี่ยมด้วยความรัก
 10. ไปรยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก
 11. อรอุรชา แปลว่า ลูกสาวที่งดงาม
 12. ณสิริ แปลว่า มีความรู้เป็นมงคล,ที่เป็นมงคล
 13. ณิชาพร แปลว่า ผู้ประเสริฐและบริสุทธิ์
 14. ฐาภูรี แปลว่า แผ่นดินที่มั่นคง
 15. ฐากำพร แปลว่า ผู้มีความประเสริฐอันมั่นคง
 16. อุรชา แปลว่า ลูกสาว
 17. เรณุกา แปลว่า เป็นชื่อเฉพาะ มารดาของปรสุราม
 18. ฤชาษมา แปลว่า ผุ้อ่อนน้อมอันเลื่องลือ
 19. อรฤชา แปลว่า นางงามอันเลื่องลือ
 20. วรปภา แปลว่า ผู้มีรัศมีอันประเสริฐ

ชื่อ จริง ลูกสาว ความ หมาย ดี ชื่อมงคล ใช้แล้วดีไว้ตั้ง ในปี 2020

ชื่อจริง ลูกสาว ความ หมายดี ชื่อ มง คล

ชื่อจริง ลูกสาว ความ หมายดี ชื่อ มง คล

 1. สุรภา แปลว่า ผู้มีรัศมีเป็นทิพย์
 2. ษมภร แปลว่า ผู้ค้ำจุนการอ่อนน้อม
 3. ศุภกร แปลว่า ผู้ทำความดีงาม
 4. ศภากร แปลว่า แสงอันสวยงาม 
 5. ศกาภร แปลว่า ผู้ค้ำจุนยุคสมัย
 6. ภูรี แปลว่า แผ่นดิน ผู้มีปัญญากว้างไกล
 7. ภณสา แปลว่า ผู้พอใจในคำพูด
 8. ภารุจา แปลว่า ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
 9. ภาวิกา แปลว่า ผู้มีความเจริญ
 10. พรภา แปลว่า แสงอันประเสริฐ
 11. กานต์ศรันย์ แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ารัก
 12. ศรันย์ภัทร์ แปลว่า ผู้ดีงามอันเป็นที่พึ่งพิง
 13. ศรัณย์ยมล แปลว่า ผู้มีคู่เป็นที่พึ่ง 
 14. ณัฏฐนังคณ์ แปลว่า ผู้ไม่มีมีกิเลสดังนักปราชญ์ 
 15. ณัฏฐ์นพัต แปลว่า ปราชญ์ผู้มีความริเริ่ม
 16. ณัฏฐนันทน์ แปลว่า ผู้มีความยินดีในความรอบรู้ 
 17. พรรณ์พัทธ์ แปลว่า ผู้มีผิวที่ผูกพัน 
 18. ปรัชญ์พมลพร แปลว่า ผู้มีความประเสริฐคู่ความรู้ 
 19. พัชญ์ภคนันท์ แปลว่า ผู้มีความสุขในทรัพย์ที่อยู่ในกรอบ 
 20. ปัถย์ชวนันท์ แปลว่า ผู้มีความยินดีในปัญญาอันเหมาะสม

ชื่อจริง ลูกสาว ความหมาย ดีชื่อมงคล ใช้แล้วดีไว้ตั้งในปี 2020

ชื่อจริง ลูกสาว ความ หมาย ดี ชื่อ มง คล

ชื่อจริง ลูกสาว ความ หมาย ดี ชื่อ มง คล

 1. ชามา แปลว่า ลูกสาว
 2. มนฤทัย แปลว่า ผู้มีหัวใจอันเป็นที่รักของคนทั่วไป
 3. พชรภัทร แปลว่า ผู้ประเสริฐดังเพชร 
 4. ธมนภัทร แปลว่า ผู้ประเสริฐและสวยงาม
 5. รมณภัทร แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยความสุข 
 6. รัชญาธาร แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ของแผ่นดิน 
 7. ชัญญณัท แปลว่า ผู้ให้ความรู้อันประเสริฐ 
 8. ญาณัณญา แปลว่า ผู้รู้ที่มีความรอบรู้ยิ่ง 
 9. รินนารา แปลว่า น้ำที่หลังมาน้อยๆเป็นรัศมีเรืองรอง
 10. พรลภณ แปลว่า ผู้มีลาภอันประเสริฐ
 11. พริมาภา แปลว่า แสงสว่างอันประเสริฐ,รัศมีความงามอันประเสริฐ
 12. พรวฤณ แปลว่า พรจากเทวดา ,ผู้ยินดีในความประเสริฐ
 13. พรมญาดา แปลว่า ผู้รู้ที่ให้ความสุข
 14. ณสิริ แปลว่า มีความรู้เป็นมงคล,ที่เป็นมงคล
 15. ณัฐกฤตา แปลว่า ผู้ถูกสร้างให้เป็นนักปราชญ์
 16. ณัทธมน แปลว่า ผู้สวยด้วยการให้
 17. ขวัญนลิน แปลว่า ดอกบัวที่เป็นขวัญมงคล
 18. ฉัตรรุจยา แปลว่า ผู้น่ารักที่ร่มเย็นเป็นสุข
 19. ณาลัลน์ แปลว่า สาวสวยที่มีความรู้
 20. พิมพ์พิรัล แปลว่า ผู้มีรูปงาม

แม่จ๋า..มาสนุกกับฟีเจอร์ ตั้งชื่อลูกความหมายดี ชื่อลูกความหมายเป็นมงคล ในแอปพลิเคชั่น theAsianparent ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย!!

แอปตั้งชื่อลูก

ที่มา : 1

100 ชื่อจริง ลูกสาว ไทยๆ ชื่อลูกสาวๆเพราะๆ ชื่อมงคล ปี 2020

500 ชื่อจริง ชื่อเล่น ลูกสาว 2020 เพราะๆไว้ตั้งให้ลูกสาว

ตั้งชื่อลูกสาว พร้อมความหมาย ตั้งชื่อจริงลูกสาว ชื่อมงคลลูกสาว ตั้งชื่อลูกเพราะๆ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner