โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางพลัด

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางพลัด

ตามคำสัญญากับโรงเรียนอนุบาลและประถมทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร สำหรับวันนี้ มากันที่เขตถัดไปเลยดีกว่าค่ะ “เขตบางพลัด” เป็นอีกเขตหนึ่งที่มีโรงเรียนอนุบาลและประถมชื่อดังและโรงเรียนที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียว

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,เขตบางพลัด

โรงเรียนอนุบาลประถมเขตบางพลัด

• โรงเรียนธรรมภิรักษ์
รายละเอียด: โรงเรียนธรรมภิรักษ์ แบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรสายสามัญ ระดับอนุบาลยึดหลักการสอนแบบ Montessori เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่นสื่อกิจกรรมต่าง ๆ นำสื่อนวัตกรรมการสอน Whole Language, Project Approach, Storyline Method เป็นหลักในการจัดกิจกรรม ส่วนในระดับประถมมีการเสริมภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษา เสริมภาษาจีนกลาง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาลใช้หลักสูตรการเตรียมความพร้อม บูรณาการและอ่าน-เขียนตามหลัก Whole language สอนพื้นฐานคณิต-วิทย์ เป็นภาษาอังกฤษ 10% ส่วนระดับประถมครูต่างชาติสอนวันละ 2 ชั่วโมง ครูไทยทบทวน 1 ชั่วโมง เสริมใบงาน ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
หลักสูตร TPR Tri Genius เปิดสอนชั้นประถมศึกษาเน้นมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านคณิต วิทย์ อังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ 12 คาบ/สัปดาห์ ใช้หนังสือเรียนจากต่างประเทศ และเสริมชีท คณิต – วิทย์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.thampirak.ac.th/index.php
22 ซอย รุ่งประชา ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
โทร. 02 434 4133

• โรงเรียนทิวไผ่งาม
รายละเอียด: โรงเรียนทิวไผ่งามจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วยหลักการดังนี้ 1. การเรียนรู้ที่ยึดสมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning ) 2. ความแตกต่างในการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามทฤษฎีพหุปัญญา (The Multiple Intelligences Theory) 3. พัฒนาการเรียนรู้ตามวัยของพิอาเจท์ (Piaget) และหลักการคิดของบลูม &ทอร์แรนซ์ เด็กปฐมวัย นอกจากนี้โรงเรียนทิวไผ่งามยังจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คือ “โครงการ English For Future (EFF)” เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการให้นักเรียนสายสามัญได้เรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาทุกวัน วันละ 1 คาบ รวม 5 คาบต่อสัปดาห์ และ โครงการ TSEP คือ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ K.1 – K.3 และ G.1 – G.12
ติดต่อ: www.thewphaingarm.ac.th/
1001 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
โทร. 02 424 1077, 02 424 6225

• โรงเรียนพิมลวิทย์
รายละเอียด: มุ่งเน้นความเป็นเลิศโดยการใช้ทักษะ สหวิทยการ ( Multi Disciplinary Skills ) และปลูกฝังแนวคิดด้านการ เรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิตนักเรียนที่มีความรู้ทัศนคติและความสามารถ สมวัยวุฒิ และคุณวุฒิ ของแต่ละชั้นเรียนและช่วงชั้นเรียน มีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาอย่างเป็นระบบ วิจัยและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันกระแสโลกาภิวัฒน์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.pimonwit.ac.th/index.html
3 ซอยจรัญสนิทวงศ์69 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
โทร. 02-424-1737 , 02-881-0086

โรงเรียนอนุบาลประถมเขตบางพลัด

 โรงเรียนอนุบาลประถมเขตบางพลัด


โรงเรียนอื่นๆ
• โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: www.yikhan.th.edu/
165 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 42 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
โทร. 02 424 4074

• โรงเรียนศิริมงคลศึกษา 
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.siri.ac.th/
1016 ซอยพระยาวรพงษ์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
โทร. 02 424 2583

• โรงเรียนอนุบาลจินกาญจณ์ด
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 2/2 ซอย 70/3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
โทร. 02 424 1247

• โรงเรียนรัตนกุลอนุบาล
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 242 ซอย 95/1 (มิตรพัฒนา) ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
โทร. 02 424 9745

• อนุบาลอุดมศาสตร์พัฒนา
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 295 สิรินทร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
โทร. 02 886 5181

• โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: school.bangkok.go.th/watchatkaew/
110 ซอย 94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอ้อ เขตบางพลัด
โทร. 02 424 3321

โรงเรียนอนุบาลประถมเขตบางพลัด

โรงเรียนอนุบาลประถมเขตบางพลัด

• สตรีบูรณวิทย์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ติดต่อ: 509/110 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
โทร. : 02 433 9504

• โรงเรียนศานติวิทยา
ระดับชั้น: ประถม
ติดต่อ: www.darulihsanthailand.com/
160/1 ซอย 95/1 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
โทร. 02 433 1418

• โรงเรียนประมุขวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 908 ซอย 96/3 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
โทร. 02 435 7703

• โรงเรียนบางอ้อศึกษา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
ติดต่อ: www.bangaw.ac.th/
254 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
โทร. 02-424-7565, 02-879-0438

• โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: www.khemasiri.ac.th/index.php
210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่เรือ เขตบางพลัด
โทร. 02 424 2244 , 02 433 9739

ที่มาอ้างอิง http://www.bangkok.go.th

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

อ่านหนังสือให้ลูกวัยหัดพูด

เคล็ดลับพาลูกเที่ยวต่างแดน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner