พ่อแม่ เฮ!ทั่วไทย ครม. ไฟเขียว เพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตร เป็น 800 บาท

พ่อแม่ เฮ!ทั่วไทย ครม. ไฟเขียว เพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตร เป็น 800 บาท

theAsianparent พามาดู พ่อแม่ เฮ!ทั่วไทย ครม. ไฟเขียว เพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตร เป็น 800 บาท จาก 600 บาท เพื่อช่วยเหลือปัญหาเศรษฐกิจในประเทศตอนนี้!

theAsianparent พามาดู พ่อแม่ เฮ!ทั่วไทย ครม. ไฟเขียว เพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตร เป็น 800 บาท คนไทยทุกครัวเรือนเตรียมดีใจ มาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เพิ่มจาก 600 บาท เป็น 800 บาท

เงินสงเคราะห์บุตร

เงินสงเคราะห์บุตร

พ่อแม่ เฮ!ทั่วไทย ครม. ไฟเขียว เพิ่ม เงินสงเคราะห์บุตร เป็น 800 บาท

โดยเมื่อ เวลา 14.00 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ทำให้รายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้ เนื่องจากต้องหยุดงาน หรือ ต้องออกจากงาน ในขณะที่รายจ่ายก็เป็นสิ่งจำเป็น

เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของประชาชนกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ครม. จึงมีมติเห็นชอบร่างกฏกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดทนกรณีสงเคราะห์บุตร

โดยสาระสำคัญ

 • เพิ่มอัตราการจ่ายประโญชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บัตร จากเดิม 600 บาท ต่อลูก 1 คน เพิ่มเป็น 800 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
 • ผู้ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับเดิม (พ.ศ. 2561) จะยังคงได้รับสิทธิตามอัตราที่กำหนดใหม่ในกฎกระทรวงฉบับนี้ นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ

คุณสมบัติของเด็กแรกเกิด ที่มีสิทธิ รับ เงินอุดหนุนบุตร 2564

เช็คเงินสงเคราะห์บุตร

เช็คเงินสงเคราะห์บุตร

 • มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อ หรือแม่มีสัญชาติไทย)
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน รับ เงินอุดหนุนบุตร 2564

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี (นำรายได้รวมทั้งครัวเรือน 1 ปี มาหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน)
 • มีประกันสังคม หรือไม่มี ก็สามารถลงทะเบียนได้

คุณแม่ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอให้คลอดลูกก่อนถึงลงทะเบียนได้

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ โครงการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2564

เช็คเงินสงเคราะห์บุตร

เช็คเงินสงเคราะห์บุตร

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th

2.กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด

3.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล”

4.หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

5.หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฏข้อความ “ไม่พบสิทธิ์”

วิธีการลงทะเบียนโครงการเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2564

หากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีที่แล้ว พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ โดยจะไดเรับการโอนเงินต่อเนื่อง จนลูกมีอายุ 6 ขวบ แต่หากไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือ เพิ่งคลอดลูกในช่วงปลายปี 2562 ก็สามารถลงทะเบียนได้เลย

กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต

เมืองพัทยา : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

1.แบบลงทะเบียน (ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คนคือ

ผู้รับรองคนที่ 1
– กรุงเทพมหานคร : ประธานกรรมการชุมชน หรือหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประจำสำนักงานเขต
– เมืองพัทยา : ประธานชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา
– เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตาบล : อพม. หรือ อสม.
– บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์

ผู้รับรองคนที่ 2
– กรุงเทพมหานคร : ผู้อำนวยการเขต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
– เมืองพัทยา : ปลัดเมืองพัทยา หรือรองปลัดเมืองพัทยาที่ได้รับมอบหมาย
– เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล : ปลัดเทศบาล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ที่ปลัดมอบหมายหรือกานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน
– บ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ สถานสงเคราะห์ของรัฐ : หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว หรือ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของแม่เด็ก หรือพ่อของเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็กแล้วแต่กรณี

4. สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)

6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)

7. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

8. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)

ปฏิทินเงินอุดหนุน เพื่อเด็กแรกเกิด ปี 2564 เข้าวันไหนบ้าง

 • 9 ตุลาคม 2563
 • 10 พฤศจิกายน 2563
 • 9 ธันวาคม 2563
 • 8 มกราคม 2564
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564
 • 9 เมษายน 2564
 • 10 พฤษภาคม 2564
 • 10 มิถุนายน 2564
 • 9 กรกฏาคม 2564
 • 10 สิงหาคม 2564
 • 10 กันยายน 2564

theAsianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น theAsianparent Thailand ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งาน เพื่อติดตามพัฒนาการทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุดและผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก theAsianparent Thailand เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

ชวนมาดู เด็กเก่งแห่งปี 2020 จากนิตยสาร Times, Kid of the Years

อาหารเด็ก 2 ขวบ แชร์ไอเดียสูตรเมนูอาหารญี่ปุ่นสำหรับเด็ก 2 ขวบ

ทำไม ทักษะทางสังคม ถึงสำคัญกว่าคะแนน ไขคำตอบ ปลดล็อกลูกตั้งแต่อนุบาล

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner