10 อันดับโรงเรียนประถมภาคอีสาน อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคอีสาน

10 อันดับโรงเรียนประถมภาคอีสาน อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคอีสาน

การเลือกโรงเรียน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพ่อแม่ วันนี้ theAsianparent พามาดู 10 อันดับโรงเรียนประถมภาคอีสาน อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคอีสาน

เมื่อลูกน้อยของเราโตขึ้น การเลือกโรงเรียน ก็เป็นสิ่งที่ต้องตามมาแน่นอน สำหรับ พ่อ แม่ บางคนอาจจะอยากได้ โรงเรียนใกล้บ้าน หรือ โรงเรียนที่ตนเคยเรียนมาก่อน แต่บางคน ก็อาจจะ เลือกโรงเรียนที่เข้ายาก หรือ โรงเรียนที่จะต้องสอบเข้า รวมถึง โรงเรียนยอดนิยม วันนี้ theAsianparent พามาดู 10 อันดับโรงเรียนประถมภาคอีสาน อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคอีสาน โดยเราได้จัดอันดับโรงเรียน จากความนิยมของคนภาคอีสาน การสอบเข้า คะแนน O-NET และ ปัจจัยอื่นๆเช่น ชื่อเสียง อายุของโรงเรียน และ ศิษย์เก่า เป็นต้น

โรงเรียนประถมภาคอีสาน

โรงเรียนประถมภาคอีสาน

10 อันดับโรงเรียนประถมภาคอีสาน อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคอีสาน

1.โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวดอุดรธานี

โรงเรียนประถมภาคอีสาน

โรงเรียนประถมภาคอีสาน

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สถานะของโรงเรียน เป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ดำเนินงานโดยมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เปิดดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500 ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยปรัชญาของโรงเรียนมีดังนี้ ปรัชญาของโรงเรียน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยามุ่งส่งเสริมเยาวชนให้สมบรูณ์แบบ ตามแนวทางแห่งความจริงส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและ ศักยภาพภายในบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อที่ จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์ : 042-221-338

2.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนประถมภาคอีสาน

โรงเรียนประถมภาคอีสาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) เดิมชื่อ “โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 โดย ดร. สายสุรี จุติกุล คณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องจากโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนที่ทดลองหลักวิชาการต่าง ๆ ได้ ไม่จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนเหมือนโรงเรียนทั่วไป จึงตั้งขึ้นด้วยความเชื่อที่เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิชาการ กับ คุณธรรมไปพร้อมกัน

เบอร์โทรศัพท์ : 043-332-406

3.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโรงเรียนต้นแบบผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรยุคดิจิทัล และร่วมผลิตครูมืออาชีพ ที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้นำด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรม จึงทำให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้ายากในภาคอีสาน

เบอร์โทรศัพท์ : 043-364-504

4. โรงเรียนเซนต์เมรี่ จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนเซนต์เมรี่ ตั้งอยู่ 129 ถ.นิตโย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000 ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2504 โดยเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 บริหารงานโดยนักบวชหญิง คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดย โรงเรียนเซนต์แมรี่นั้นมีปรัชญาคือ ทุกคนมีส่วนดีที่พัฒนาได้ และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุเป้าหมาย

เบอร์โทรศัพท์ : 042-221-346

5.โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนมารีย์วิทยา เป็นสถานศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2499 โดยบาทหลวงมารีอุส หลุยส์ เบรย์ และเซอร์โยเซฟ อันนา เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 โดยโรงเรียนมารีย์วิทยานั้นมีส่วนในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา

เบอร์โทรศัพท์  : 044 -255-669

5.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)  จังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ในอดีตเคยเป็นโรงเรียนสาธิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มิได้สังกัดคณะศึกษาศาสตร์) แบ่งออกเป็น 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากร และเป็นโรงเรียนทดลองเพื่อศึกษาวิจัยการเรียนการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) นั้นเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเสริมสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพ โรงเรียนของเราน่าอยู่ “มีความพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ เรียนรู้อย่างมีความสุข”

เบอร์โทรศัพท์ : 043-754-333

6.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราขสีมา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานสังกัดคณะครุศาสตร์ เดิมมีสภาพเป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ใช้ชื่อ “ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสิงหราช” ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 มีอาคารสิงหราช (เดิมเป็นหอพักนักศึกษา) เป็นอาคารเรียนเปิดสอนระดับอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นโรงเรียนสาธิต ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

เบอร์โทรศัพท์ : 044-341-367

7. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีเดิมชื่อโรงเรียนสัพพัญญูวิทยาสงเคราะห์ ในปี พ.ศ. 2508 ต่อมาพระคุณเจ้าโกลด-ฟิลิป บาเย มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกอุบลราชธานี ได้มอบโรงเรียนให้คณะภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ลำดับที่ 10 และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้นำภราดาเข้ามาดูแลโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน อบรมสั่งสอนเยาวชน ให้มีความรู้อย่างลึกซึ้ง เพื่อสามารถนำความรู้ ไปประกอบอาชีพและเป็นบุคคลที่ดีต่อประเทศชาติ

เบอร์โทรศัพท์ : 045-284-444

8.โรงเรียนปัญญาประทีป จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนปัญญาประทีป ก่อตั้งขึ้นด้วยจิตที่ตั้งมั่นในการสร้างประโยชน์แก่สังคมไทยของ คุณยายทอสี สวัสดิ์-ชูโต พร้อมด้วยเจตจำนงและความร่วมมือร่วมใจของคณะบุคคลในชุมชนโรงเรียนทอสี ซึ่งมุ่งหมายที่จะสานต่อการศึกษาพุทธปัญญา จากระดับอนุบาลและประถมฯ ให้ต่อเนื่องไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา ในรูปแบบของโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต ที่ยังคงตั้งมั่นในการจัดวิถีการเรียนรู้ที่เป็นไปเพื่อการพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม ทั้งในส่วนของการพัฒนาเรื่องความรู้ที่สามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพ

เบอร์โทรศัพท์ : 044-318-229

9.โรงเรียนอาเวมารีอา จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียนอาเวมารีอา เป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดคณะซิสเตอร์รักกางเขนอุบลราชธานี บริหารงานโดยซิสเตอร์รักกางเขนแห่งอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 512 ถนนพรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 3 งาน ท่ามกลางชุมชนเมือง สะดวกในการสัญจรไปมา ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอด 60 ปีที่ผ่านมาโรงเรียนอาเวมารีอาได้พัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ได้รับ ความไว้วางใจจากผู้ปกครองมาโดยตลอดทั้งนี้เพราะความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่าง คณะผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนการสนับสนุนจากชุมชนรอบโรงเรียน ได้สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความรู้ความ สามารถ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติมาหลายรุ่น

เบอร์โทรศัพท์ : 045-261-642

10.โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ มุ่งพัฒนานักเรียนให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด รักและรับใช้สังคม ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้หน้าที่ ขยัน ประหยัด อดทน รักความเป็นไทยใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นเลิศทางวิชาการ คิดเป็นทำเป็นเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ออย่างมีความสุข ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสู้การเป็นครูมืออาชีพ สร้างโรงเรียนให้เป็นองค์แห่งการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีบรรยากาศที่ร่มรื่นและอบอุ่น

เบอร์โทรศัพท์ : 045-0261-642

theAsianparent Thailand เชื่อว่าการศึกษาที่ดีจะช่วยเสริมสร้างรากฐานที่ดีให้กับเด็ก เป็นการเริ่มต้นสร้างสภาะแวดล้อมในการเรียนรู้ได้อย่างสมวัย และเป็นไปตามที่พ่อแม่ต้องการการเลือกโรงเรียนให้กับลูกคือหัวใจหนึ่งของการศึกษา เพราะการเลือกโรงเรียนตั้งแต่เนอสเซอรี่ การเลือกโรงเรียนอนุบาล เป็นด่านแรกที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกได้ เช่น มีหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักสูตรวิชาการที่พอดีกับการเรียนรู้ การใช้ Play Base Learning เพื่อเสริทสร้างพหุปัญญษทั้ง 8 ด้าน หรือ EF ที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill อย่างสมดุลย์ เพราะการเรียนรู้ที่ดี สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องไม่จำกัด และทำให้เด็กค้นพบตัวตน และมีความสุขกับการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

นักร้องสาว ใบเตย โดนชาวเน็ตจวกหลังอุ้ม น้องเวทมนต์โชว์ความน่ารัก ผ่าน TikTok

สวัสดีปีใหม่จากดิเอเชี่ยนพาเร้นท์ ลุ้นรับ Eucerin Sun Kids Lotion SPF50!!

เบื้องหลังความสำเร็จในรอบ 12 ปีของ ชิจิดะ ประเทศไทย และก้าวใหม่กับการสร้างแฟรนไชส์สู่ต่างจังหวัด (School Hit)

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner