10 โรงเรียนประถมภาคตะวันออก อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคตะวันออก

10 โรงเรียนประถมภาคตะวันออก อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคตะวันออก

theAsianparent พามาดู 10 โรงเรียนประถมภาคตะวันออก อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคตะวันออก โรงเรียนภาคตะวันออกดีๆ ที่หลายคนต้องรู้นะคะ!

เมื่อลูกน้อยของเราโตขึ้น การเลือกโรงเรียน ก็เป็นสิ่งที่ต้องตามมาแน่นอน สำหรับ พ่อ แม่ บางคนอาจจะอยากได้ โรงเรียนใกล้บ้าน หรือ โรงเรียนที่ตนเคยเรียนมาก่อน แต่บางคน ก็อาจจะ เลือกโรงเรียนที่เข้ายาก หรือ โรงเรียนที่จะต้องสอบเข้า วันนี้ theAsianparent 10 โรงเรียนประถมภาคตะวันออก อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคตะวันออก โดยเราได้จัดอันดับโรงเรียน จากความนิยมของคนภาคตะวันออก การสอบเข้า คะแนน O-NET และ ปัจจัยอื่นๆเช่น ชื่อเสียง อายุของโรงเรียน และ ศิษย์เก่า เป็นต้น

โรงเรียนประถมภาคตะวันออก

โรงเรียนประถมภาคตะวันออก

10 โรงเรียนประถมภาคตะวันออก อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคตะวันออก

1.โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

10 โรงเรียนประถมภาคตะวันออก อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคตะวันออก

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2491 ทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ 128 ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทราถือกำเนิดมาเป็นสถาบันการศึกษา ลำดับที่ 6 ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในช่วงแรกโรงเรียนเซนต์หลุยส์เปิดทำการสอนเป็นโรงเรียนชายล้วน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการรับนักเรียนหญิงเข้ามาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 จึงทำให้โรงเรียนเซนต์หลุยส์เป็นโรงเรียนสหศึกษามาจนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้เปิดดำเนินการสอน ให้แก่บุตรหลานของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะภราดา และคณะครู ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ได้ทุ่มเทความตั้งใจที่จะพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนที่ ต้องการจะมีสถาบัน การศึกษาที่มีคุณภาพ ทำให้โรงเรียนแห่งนี้มีพัฒนาการที่ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา

เบอร์โทรศัพท์ : 038-535-481

2.โรงเรียนสาธิต พิบูลบําเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เดิมคือ โรงเรียนประชาบาลตำบลแสนสุข 3 (บ้านแสนสุข) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ. 2482 เป็นหน่วยงานภายในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการบริหารงานนอกระบบราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เดิมโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นโรงเรียนประถมศึกษาตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลหนองมน 3 (บ้านแสนสุขบน) โดยสร้างเป็นโรงเรียนชั่วคราว ด้วยเงินอุดหนุนการประถมศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นสละเงินร่วมกัน

เบอร์โทรศัพท์ : 038-102-257

3.โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง จังหวัดระยอง

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทิศเหนือติดถนนสุขุมวิท ทิศตะวันออกติดสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ทิศใต้ติดบริเวณสุสานวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทิศตะวันตกติดวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ มีเนื้อที่โดยประมาณ 25 ไร่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองจัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คือการให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้และเข้าถึงสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานอย่างเต็มความสามารถ และเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจ นอกเหนือจากจุดประสงค์ดังกล่าว โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองยังมุ่งเน้นที่จะจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “ จัดการศึกษาที่วางรากฐาน ให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น อันจะนำไปสู่การเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม ประเทศชาติและสังคมโลก ”

เบอร์โทรศัพท์ : 038-611-356

4.โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ก่อตั้งโดย ภราดาเทโอฟาน (ชิน บุณยานันทน์) วันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1944 (พ.ศ. 2487) และเป็นอันดับที่ 5 ใน 14 สถาบันของคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนในระบบสหศึกษา รับทั้งนักเรียนประจำและไป-กลับ โดย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชานั้น มีปรัชญาคือ ความรู้คู่คุณธรรมนำสังคมสู่ความดี

เบอร์โทรศัพท์ : 038-311-055

5.โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2486 โดยใช้อาคารเรียนเดิมของโรงเรียนชลกันยานุกูล (โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชลบุรีเดิม) ด้วยเงินทุนของจอมพล ป.พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อเริ่มเปิดโรงเรียน งานอนุบาลเป็นงานฝากให้รวมอยู่กับโรงเรียนชลกันยานุกูล มีครูใหญ่บริหารงานคนเดียวกัน คือ นางสาวอุ่นจิตต์ ติรัตนะ เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 นักเรียน 30 คน ครูอนุบาล 2 คน เมื่อนักเรียนรุ่นแรกเรียนจบชั้นอนุบาลปีที่ 2 แล้ว นักเรียนมีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจากในขณะนั้นมีระเบียบการรับเด็ก เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน เมื่อเรียนจบชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กจะมีอายุเพียง 5 ปี 6 เดือน ผู้ปกครองนักเรียน ส่วนมากได้ร้องขอให้เปิดชั้นประถมศึกษาขึ้นในโรงเรียนอนุบาล เพื่อเด็กจะได้เรียนชั้นประถมศึกษาต่อไป กรมสามัญศึกษาจึงอนุมัติให้เปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 เลื่อนขึ้นไปเรียนตามลำดับจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เบอร์โทรศัพท์ : 038-282-554

6.โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนสฤษดิเดช เดิมชื่อ “โรงเรียนตลาดจันทบุรี” เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาเมื่อวันที่3 สิงหาคม พ.ศ. 2465 โดยอาศัยอาคารเรียนหลังเดิมของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปิจจุบันโรงเรียนเปีดทำการสอนตั่งแต่ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ใน3 หลักสูตรด้วยกัน คือ หลักสูตร Standard Wold Class School หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิตเข้มซ้น และหลักสูตร English Program

เบอร์โทรศัพท์ : 039-311-169

7.โรงเรียนมารดานุสรณ์ จังหวัดตราด

โรงเรียนมารดานุสรณ์ ถือเป็นโรงเรียนของชุมชน ที่ประสบผลสำเร็จในด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดตราดเป็นโรงเรียนที่นำความพึงพอใจมาสู่คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตราดและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี จวบจนถึงปัจจุบัน ความไว้เนื้อ เชื่อใจ ความเชื่อถือศรัทธาของผู้ปกครอง

เบอร์โทรศัพท์ : 039-511-182

8.โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โรงเรียนมารีวิทยาจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2503 เป็นโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมี ดร. อัจฉรา สุขพิบูลย์ เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยโรงเรียน มีปรัชญาคือ คุณธรรมนำการศึกษา  เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

เบอร์โทรศัพท์ : 037-211-024

9.โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยอง

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เป็นสถานศึกษาลำดับที่ 9 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จากคำบอกเล่า และบทความเดิมทำให้ทราบความเป็นมาของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองโดยประมาณว่า เมื่อปี พ.ศ. 2506 จังหวัดระยอง มีเพียง 3 อำเภอ 2 กิ่ง คืออำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้านค่าย อำเภอแกลง กิ่งอำเภอบ้านฉาง และกิ่งอำเภอวังจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน โดย โรงเรียนอัสสัมชัญระยองนั้น เน้นการเรียนแบบบูรณาการให้นักเรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้

เบอร์โทรศัพท์ : 038-611-376

10.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุรี

อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคตะวันออก

อันดับโรงเรียนประถมยอดนิยม ในภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสาขาวิชาการต่างๆ สนองนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลและขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับ บริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยมอบที่ดินจำนวน 34 ไร่ 52 ตารางวา ณ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้สำหรับจัดตั้งสถานศึกษา โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้สถานที่ที่ได้รับมอบนี้ดำเนินการ โครงการการศึกษาพหุภาษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดดำเนินการโครงการการศึกษาพหุภาษา (Multilingual Program) ขึ้นเป็นโครงการวิชาการโครงการหนึ่งของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี โดยยึดวัตถุประสงค์ ปรัชญา และจุดมุ่งหมายการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแนวทางการจัดหลักสูตรเช่นเดียวกันกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขน

เบอร์โทรศัพท์ : 038-458-701 ต่อ 5

theAsianparent Thailand เชื่อว่าการศึกษาที่ดีจะช่วยเสริมสร้างรากฐานที่ดีให้กับเด็ก เป็นการเริ่มต้นสร้างสภาะแวดล้อมในการเรียนรู้ได้อย่างสมวัย และเป็นไปตามที่พ่อแม่ต้องการการเลือกโรงเรียนให้กับลูกคือหัวใจหนึ่งของการศึกษา เพราะการเลือกโรงเรียนตั้งแต่เนอสเซอรี่ การเลือกโรงเรียนอนุบาล เป็นด่านแรกที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกได้ เช่น มีหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักสูตรวิชาการที่พอดีกับการเรียนรู้ การใช้ Play Base Learning เพื่อเสริทสร้างพหุปัญญษทั้ง 8 ด้าน หรือ EF ที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill อย่างสมดุลย์ เพราะการเรียนรู้ที่ดี สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องไม่จำกัด และทำให้เด็กค้นพบตัวตน และมีความสุขกับการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

เมนูปลาหลังคลอด เมนูปลาอะไรกินได้หลังคลอด กินแล้วดี

จิล ไบเดน มารู้จัก(ว่าที่) สุภาพสตรีหมายเลข 1 เธอคนนี้ไม่ธรรมดา

ยาสตรีหลังคลอดกินขับน้ำคาวปลาแทนการอยู่ไฟได้ไหม

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner