รวมชื่อมงคล ลูกชาย ลูกสาว เกิดวันอาทิตย์เพราะๆ ชื่อเด็กวันอาทิตย์ มงคล

รวมชื่อมงคล ลูกชาย ลูกสาว เกิดวันอาทิตย์เพราะๆ ชื่อเด็กวันอาทิตย์ มงคล

ชื่อเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไป วันนี้ theAsianparent รวมชื่อมงคล ลูกชาย ลูกสาว เกิดวันอาทิตย์เพราะๆ ชื่อเด็กวันอาทิตย์ มงคล มาให้ทุกคนแล้ว

ชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้โดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการใด ๆ เลยทางโหราศาสตร์ อาจไม่ใช่ชื่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ดังนั้นจะได้เห็นกันบ่อยครั้งว่า เด็กคนนั้นป่วยบ่อย เด็กคนนั้นเลี้ยงยาก พอเปลี่ยนชื่อให้ถูกหลักทางโหราศาสตร์แล้ว กลับกลายเป็น สุขภาพดี ร่าเริง แจ่มใส เลี้ยงง่าย เชื่อฟัง วันนี้ theAsianparent รวมชื่อมงคล ลูกชาย ลูกสาว เกิดวันอาทิตย์เพราะๆ ชื่อเด็กวันอาทิตย์ มงคล

ชื่อเด็กวันอาทิตย์

ชื่อเด็กวันอาทิตย์ ดูดวง

ชื่อมงคล ชื่อเด็กชาย ชื่อเด็กวันอาทิตย์ เกิดวันอาทิตย์

ชื่อเด็กวันอาทิตย์

ชื่อเด็กวันอาทิตย์ ดูดวง

 • เขมกร อ่านว่า เขมมะกอน แปลว่า ผู้ที่ให้ความเกษม,สร้างความสำราญ
 • กุลชาต อ่านว่า กุนละชาด แปลว่า ผู้ที่เกิดในตระกูลดี
 • คทาธร อ่านว่า คะทาทอน แปลว่า ผู้มีคฑาป็นอาวุธ
 • ฆนากร อ่านว่า คะนากอน แปลว่า ศูนย์รวมแห่งความสูงส่ง
 • ชลากร อ่านว่า ชะลากอน แปลว่า ผู้มีความรุ่งโรจน์
 • ธนกร อ่านว่า ทะนะกอน แปลว่า ผู้สร้างทรัพย์สิน, มั่งมี
 • ธนกฤต อ่านว่า ทะนะกริด แปลว่า ผู้สร้างทรัพย์สิน
 • รณกร อ่านว่า รนนะกอน แปลว่า ผู้กล้าหาญดั่งนักรบ, การรบ
 • ฆนนาท อ่านว่า คะนะนาด แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ประดุจเสียงฟ้าร้อง
 • ชนกนาถ อ่านว่า ชะนกนาด แปลว่า พ่อ,พ่อซึ่งเป็นที่พึ่งแห่งลูก
 • ชลนาถ อ่านว่า ชนละนาด แปลว่า เจ้าแห่งน้ำ
 • ธนชาต อ่านว่า ทะนะชาด แปลว่า ผู้มีทรัพย์มาก, เกิดแต่ทรัพย์
 • ธนากร อ่านว่า ทะนากอน แปลว่า สร้างความร่ำรวย, สร้างทรัพย์สมบัติ
 • นภัทร อ่านว่า นะพัด แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นศิริมงคล
 • ภัทรกร อ่านว่า พัดทระกอน แปลว่า ผู้สร้างสิ่งที่ดีงามอันเป็นมงคล
 • ภัทรดร อ่านว่า พัดทระดอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยความประเสริฐ, เจริญยิ่ง
 • วรดร อ่านว่า วอระดอน แปลว่า ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น
 • กีรติ อ่านว่า กีระติ แปลว่า ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือ, ชื่อเสียงที่ดี
 • กฤตนัน อ่านว่า กริดตะนัน แปลว่า ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
 • คฑาวุธ อ่านว่า คะทาวุด แปลว่า ผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่
 • ฆนรุจ อ่านว่า คะนะรุด แปลว่า ผู้ฉายแสงเหนือเมฆคือพระอาทิตย์
 • ชนาเทพ อ่านว่า ชะนาเทบ แปลว่า ผู้เป็นเทพแห่งชนทั้งหลาย
 • ชลธี อ่านว่า ชนละที แปลว่า ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่
 • ชัยกร อ่านว่า ไชยะกอน แปลว่า ผู้มีชัยชนะในทุกอย่าง
 • ชัยกฤต อ่านว่า ไชยะกริด แปลว่า ผู้ทำสิ่งใดก็มีชัยชนะ
 • ตีรณ อ่านว่า ตีรน แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นเลิศ
 • ถิรคุณ อ่านว่า ถิระคุน แปลว่า ผู้มีคุณธรรมมั่นคง
 • ทัตเทพ อ่านว่า ทัดเทบ แปลว่า เทพประทานพรให้รุ่งเรือง
 • ทีปรกร อ่านว่า ทีบประกอน แปลว่า ผู้มีรัศมีที่ส่องแสงรุ่งโรจน์
 • ธนภัทร อ่านว่า ทะนะพัด แปลว่า ผู้เจริญด้วยทรัพย์
 • ธนาคม อ่านว่า ทะนาคม แปลว่า ผู้มีความสามารถในการหาทรัพย์
 • ธายุกร อ่านว่า ทายุกอน แปลว่า ผู้ใจกว้างเป็นบ่อเกิดความดี
 • นรภัทร อ่านว่า นอระพัด แปลว่า ผู้เจริญแล้ว
 • นฤวัต อ่านว่า นะรึวัด แปลว่า ผู้มีสุขภาพแข็งแรง
 • นิรัช อ่านว่า นิรัด แปลว่า ผู้หลุดพ้นจากไม่มีกิเลส
 • ภานุเทพ อ่านว่า พานุเทพ แปลว่า เทพแห่งพระอาทิตย์
 • รณภัฎ อ่านว่า รนนะพัด แปลว่า นักรบในสงคราม
 • รวิกร อ่านว่า ระวิกอน แปลว่า ผู้ได้รับพรจากดวงอาทิตย์
 • วรชิต อ่านว่า วอระชิด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ
 • กุลดิลก อ่านว่า กุนละดีลก แปลว่า เป็นมิ่งขวัญของตระกูล
 • กมลทัต อ่านว่า กะมนทัด แปลว่า บัวประทาน
 • กรฤทธ์ อ่านว่า กอระริด แปลว่า เจริญรุ่งเรืองด้วยมือ
 • ฉันทกร อ่านว่า ฉันทะกอน แปลว่า ผู้สร้างความพอใจ
 • ฌิมากร อ่านว่า ทิมากอน แปลว่า ชื่อเฉพาะบุคคล
 • ญาณภัทร อ่านว่า ยานะพัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้
 • ถิรเจต อ่านว่า ถิระเจด แปลว่า เจตนามั่นคงเด็ดเดี่ยว
 • ทินภัทร อ่านว่า ทินนะพัด แปลว่า วันที่เป็นสิริมงคล
 • ทิพนาถ อ่านว่า ทิบพะนาด แปลว่า เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน
 • ธนาธิป อ่านว่า ทะนาทิป แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์คือท้าวกุเวร
 • ธราเทพ อ่านว่า ทะราเทบ แปลว่า ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน
 • ธัญชนก อ่านว่า ทันชะนก แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล
 • ธุวชิต อ่านว่า ทุวะชิด แปลว่า ผู้ชนะเป็นนิตย์
 • บุรโชติ อ่านว่า บุระโชด แปลว่า มีแสงโชติช่วงอยู่ข้างหน้า
 • ปรินทร อ่านว่า ปะรินทอน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น
 • ปัญญากร อ่านว่า ปันยากอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งปัญญา
 • พลาภร อ่านว่า พะลาพอน แปลว่า กองทัพเมฆ
 • ภัทรเวช อ่านว่า พัดทระเวช แปลว่า หมอผู้ประเสริฐ
 • วรภัทร อ่านว่า วอระพัด แปลว่า เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง
 • วโรดม อ่านว่า วะโรดม แปลว่า เลิศ, ประเสริฐ
 • วิชชากร อ่านว่า วิดชากอน แปลว่า สร้างความรู้
 • วิชญะ อ่านว่า วิดชะยะ แปลว่า นักปราชญ์
 • วิชานาถ อ่านว่า วชานาด แปลว่า มีความรู้เป็นที่พึ่ง
 • วิธาน อ่านว่า วิทาน แปลว่า กฎเกณฑ์, ระเบียบ
 • วิรากร อ่านว่า วิรากอน แปลว่า สร้างความกล้าหาญ, บ่อเกิดแห่งผู้กล้าหาญ

 

ชื่อเด็กวันอาทิตย์

ชื่อลูกเกิดวันอาทิตย์ ดูดวง

ชื่อมงคล ชื่อเด็กผู้หญิง เกิดวันอาทิตย์ ความหมายดี

 • กฤตติกา อ่านว่า กริดติกา แปลว่า ผู้มีความสุขเสมอ
 • จารุภา อ่านว่า จารุพา แปลว่า ผู้มีรัศมีงาม
 • ชลากร อ่านว่า ชะลากอน แปลว่า น้ำพุอันรุ่งเรือง
 • ณัชชา อ่านว่า นัดชา แปลว่า เกิดเพื่อความรู้
 • ดนิตา อ่านว่า ดะนิตา แปลว่า ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์
 • นิชาภา อ่านว่า นิชาพา แปลว่า มีรัศมีเฉพาะตน, รุ่งเรืองนาน
 • ปกิตตา อ่านว่า ปะกิดตา แปลว่า ผู้ได้รับคำชมเชย
 • รุจาภา อ่านว่า รุจาพา แปลว่า มีรัศมีเรืองรอง, ผู้รุ่งเรืองยิ่ง
 • ลฎาภา อ่านว่า ละดาพา แปลว่า หญิงงาม, หญิงสาวผู้น่ารัก
 • วิภาดา อ่านว่า วิพาดา แปลว่า ความงดงาม, รัศมีสุกใส, แสงสว่าง
 • กมลาภา อ่านว่า กะมะลาพา แปลว่า ผู้ประเสริฐเหมือนดอกบัว
 • เขมิกา อ่านว่า เขมิกา แปลว่า ผู้ให้ความเกษมสำราญ
 • ชลนาถ อ่านว่า ชนละนาด แปลว่า ผู้เป็นเจ้าแห่งสายน้ำ
 • ชัชชญา อ่านว่า ชัดชะยา แปลว่า ผู้มีความรู้รวดเร็ว, รอบรู้
 • ชัญญา อ่านว่า ชันยา แปลว่า ผู้ประเสริฐ, ผู้รู้
 • โชติกา อ่านว่า โชติกา แปลว่า ผู้รุ่งเรือง
 • ณภัทร อ่านว่า นะพัด แปลว่า ผู้ดีงามด้วยความรู้
 • ดนยา อ่านว่า ดะนะยา แปลว่า ลูกหญิงผู้ประเสริฐ
 • ดนุลดา อ่านว่า ดะนุละดา แปลว่า ผู้มีความงดงามยิ่ง
 • ดารัณ อ่านว่า ดารัน แปลว่า ผู้เอาชนะความยากลำบาก
 • ทยากร อ่านว่า ทะยากอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
 • ธาริกา อ่านว่า ทาริกา แปลว่า ผู้อ่อนเยาว์
 • ธาริดา อ่านว่า ทาริดา แปลว่า ผู้มีความเกื้อหนุน
 • นิรดา อ่านว่า นิระดา แปลว่า เป็นที่ยินดี
 • ปาลิดา อ่านว่า ปาลิดา แปลว่า ผู้ได้รับการป้องกันแล้ว, รักษาแล้ว
 • นันทกร อ่านว่า นันทะกอน แปลว่า ผู้ได้รบความสุขความบันเทิง
 • ปราณชล อ่านว่า ปรานชน แปลว่า ผู้ได่รับเกียรติ์อันดีงาม
 • เมทนี อ่านว่า เมทะนี แปลว่า รุ่งเรืองในแผ่นดิน
 • รุจิกร อ่านว่า รุจิกอน แปลว่า ผู้มีความสุขสมบูรณ์ยิ่ง
 • กันยกา อ่านว่า กันยะกา แปลว่า ผู้มีความสดใสร่างเริง
 • กันติชา อ่านว่า กันติชา แปลว่า เกิดจากความรัก
 • กฤตวยา อ่านว่า กริดตะวะยา แปลว่า ผู้ได้รับความสุขทุกเมื่อ
 • คีติกา อ่านว่า คีติกา แปลว่า ผู้ได้รับความสุขเสมอ
 • จิตชญา อ่านว่า จิดชะยา แปลว่า ผู้มีความสามารถรู้ใจผู้อื่น
 • จินตภา อ่านว่า จินตะพา แปลว่า มีความจำอันเจิดจ้า
 • ชฎาพร อ่านว่า ชะดาพอน แปลว่า เครื่องสวมอันประเสริฐ
 • ชนาพร อ่านว่า ชะนาพอน แปลว่า คนผู้ประเสริฐ
 • ชนารดี อ่านว่า ชะนาระดี แปลว่า ผู้เป็นทีรักพอใจแห่งมวลชน
 • ชลณนาถ อ่านว่า ชนนะนาด แปลว่า ความรักอันมงคลยิ่ง
 • ตีรณา อ่านว่า ตีระนา แปลว่า มีปัญญาพิจารณา, ไตร่ตรอง
 • เตชินิ อ่านว่า เตชินี แปลว่า ผู้มีเดช, มีความรุ่งเรื่อง
 • ทิพนาถ อ่านว่า ทิบพะนาด แปลว่า เป็นที่พึ่งแห่งกลางวัน
 • ธนัชญา อ่านว่า ทะนัดชะยา แปลว่า ผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์
 • ธัญชนก อ่านว่า ทันชะนก แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล, ให้เกิดโชค
 • นทีนาถ อ่านว่า นะทีนาด แปลว่า ผู้มีความอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อม
 • นัจกร อ่านว่า นัดจะกอน แปลว่า ผู้มีความสุขมาก
 • ผริตา อ่านว่า ผะริตา แปลว่า กว้างใหญ่ไพศาล, แผ่ไพศาล
 • ผลิดา อ่านว่า ผลิดา แปลว่า สำเร็จผลสมปรารถนา
 • ภาวิตรา อ่านว่า พาวิตรา แปลว่า เป็นใหญ่รุ่งเรืองโลกสาม, จักรวาล
 • เมธยา อ่านว่า เมดทะยะ แปลว่า เข็มแข็งหมั่นเพียร
 • เมธิรา อ่านว่า เมทิรา แปลว่า ปัญญาความฉลาด
 • รุจยา อ่านว่า รุดจะยา แปลว่า ผู้มีความสว่าง, กระจ่าง, น่ารัก
 • ลลิตา อ่านว่า ละลิตา แปลว่า ผู้มีความน่ารัก, น่าเอ็นดู
 • ลัคนา อ่านว่า ลักคะนา แปลว่า เวลาอันเป็นมงคล
 • วารัตดา อ่านว่า วารัตดา แปลว่า ความชำนาญ, ความสุขสมบูรณ์ของสุขภาพ
 • วิชิตา อ่านว่า วิชิตา แปลว่า ผู้ชนะแล้ว
 • ณัจยา อ่านว่า นัดจะยา แปลว่า การสะสมความรู้

ที่มาจาก : https://www.myhora.com/%E

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

เปิดใจ “คุณแม่ปู” คุณแม่สายเฮลตี้ อยากแข็งแรง จะได้อยู่กับลูกไปนาน ๆ

แชร์ประสบการณ์จ้างพี่เลี้ยง อยากให้มาดูแลเราและลูก กลับได้ป้ามหาภัยมาแทน 

อาการครรภ์เป็นพิษ อันตรายมากไหม คนท้องควรดูแลตัวเองอย่างไร

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner