รวม 200 ชื่อลูกสาวลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อเด็กวันจันทร์ ชื่อมงคลวันจันทร์

รวม 200 ชื่อลูกสาวลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อเด็กวันจันทร์ ชื่อมงคลวันจันทร์

วันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะ ว่าชื่อมงคลของลูกเกิดวันจันทร์มีอะไรบ้าง รวม 200 ชื่อลูกสาวลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อเด็กวันจันทร์ ชื่อมงคลวันจันทร์

รวม 200 ชื่อลูกสาวลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อเด็กวันจันทร์ ชื่อมงคลวันจันทร์

ชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้โดยไม่ได้คำนึงถึงหลักการใดๆ เลยทางโหราศาสตร์ อาจไม่ใช่ชื่อที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย ดังจะได้เห็นกันบ่อยครั้งว่า เด็กคนนั้นป่วยบ่อย เด็กคนนั้นเลี้ยงยาก พอเปลี่ยนชื่อให้ถูกหลักทางโหราศาสตร์แล้ว กลับกลายเป็น สุขภาพดี ร่าเริง แจ่มใส เลี้ยงง่าย เชื่อฟัง วันนี้เรารวบรวม 200 ชื่อลูกสาวลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อเด็กวันจันทร์  ชื่อมงคลวันจันทร์ มาให้ทุกคนไปตั้งให้ลูกได้เจอแต่ความมงคลพร้อมกันแล้ว

ชื่อลูกสาวลูกชายเกิดวันจันทร์

ชื่อลูกสาวลูกชายเกิดวันจันทร์

ชื่อลูกสาวลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อ เด็กวันจันทร์ ชื่อมงคลวันจันทร์

ธนวันต์ อ่านว่า ทะนะวัน แปลว่า ผู้มีทรัพย์มหาศาล

พัชรดนัย อ่านว่า พัดชะระดะไน แปลว่า ผู้กล้าแข็งดังเพชร

ยวมนต์ อ่านว่า ยะวะมน แปลว่า ผู้มีความเจริญด้วยความสมบูรณ์

ชยพัทธ์ อ่านว่า ชะยะพัด แปลว่า ผู้มีความเกี่ยวเนื่องกับความชนะ

นภัสศัย อ่านว่า นะพัดไส แปลว่า ผู้มีความประเสริฐอยู่ในท้องฟ้า เทวดา

พงศ์ปณต อ่านว่า พงปะนด แปลว่า เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม

ชัยสงค์ อ่านว่า ไชยะสงค์ แปลว่า แวดล้อมด้วยชัยชนะ

บวรวงศ์ อ่านว่า บอวอนวง แปลว่า ตระกูลอันประเสริฐ

มงคลกรณ์ อ่านว่า มงคลกอน แปลว่า การภาวนาเพื่อสิริ

ธนวัฒน์ อ่านว่า ทะนะวัด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์

ศัศอรรธ อ่านว่า สัดสะอัด แปลว่า ผู้มีความสุกสว่างดั่งจันทร์ทรา

สรรพวัต อ่านว่า สัพวัด แปลว่า มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสรรพ

สหัสวัต อ่านว่า สะหัดสะวัด แปลว่า ผู้เรืองอำนาจ

ชัยวัฒน์ อ่านว่า ไชยะวัด แปลว่า เจริญด้วยความชัยชนะ

พนรัญชน์ อ่านว่า พะนะรัน แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองสูงสุด

รัฐนันท์ อ่านว่า รัดถะนัน แปลว่า เป็นที่ยินดีของประเทศ

นวัสสัย อ่านว่า นะวัดไส แปลว่า มีความสมบูรณ์ในทุกเมื่อ

นันทพงศ์ อ่านว่า นันทะพง แปลว่า เชื้อสายแห่งความสุขเพลิดเพลิน

ยศพนธ์ อ่านว่า ยดสะพน แปลว่า ผู้มียศได้รับการสรรเสริญ

วงศพัทธ์ อ่านว่า วงสะพัด แปลว่า ผูกพันสกุลวงศ์

อนพัทย์ อ่านว่า อะนะพัด แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และประเสริฐสุด

ศัจนันท์ อ่านว่า สัดจะนัน แปลว่า ยินดีในการพูดและมีความร่ำรวย

พัทธนันท์ อ่านว่า พัดทะนัน แปลว่า มีความสุขมั่นคง

ณัฐนันท์ อ่านว่า นัดถะนัน แปลว่า ผู้ชื่นชมยินดีในความรู้

พลพจน์ อ่านว่า พนละพด แปลว่า มีคำพูดเป็นพลัง

อมลวัทน์ อ่านว่า อะมนวัด แปลว่า มีใบหน้างดงาม

ดรัสพงศ์ อ่านว่า ดะรัดพง แปลว่า วงศ์อันเข้มแข็ง มีความก้าวหน้า

ยศวันต์ อ่านว่า ยดสะวัน แปลว่า มีชื่อเสียง, มียศ

สัจสนธ์ อ่านว่า สัดจะสน แปลว่า ผู้มีความมั่นคงดีงาม

ดลลักษณ์ อ่านว่า ดนลัก แปลว่า ผู้มีความงดงามมาก

นงลักษณ์ อ่านว่า นงลัก แปลว่า หญิงผู้มีลักษณะดี

ชนจันทร์ อ่านว่า ชนนะจัน แปลว่า ยอดคน

ชื่อลูกสาวลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อเด็ก วันจันทร์ ชื่อมงคลวันจันทร์

ชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

ชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์

นภัสวรรณ อ่านว่า นะพัดวัน แปลว่า สีฟ้า

บทม์วรรณ อ่านว่า บดทะวัน แปลว่า สีอย่างดอกบัว

พรวลัย อ่านว่า พอนวะไล แปลว่า กำไลอันประเสริฐ

พัทธวรรณ อ่านว่า พัดทะวัน แปลว่า ผูกพันกับหนังสือ

มนพัทธ์ อ่านว่า มนนะพัด แปลว่า ผูกใจมุ่งมั่น

กันต์ฤทัย อ่านว่า กันรึไท แปลว่า ดวงใจเป็นที่รัก,ที่รักแห่งดวงใ

ธรัลหทัย อ่านว่า ทะวันหะไท แปลว่า มีใจบริสุทธิ์

นวรัตน์ อ่านว่า นะวะรัด แปลว่า แก้วมณีแก้าประการ

ศัสยมน อ่านว่า สัดสะยะมน แปลว่า ผู้มีใจอันประเสริฐ

ลัทธพรรณ อ่านว่า ลัดทะพัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม

ปัทมนันท์ อ่านว่า ปัดทะมะนัน แปลว่า ยินดีในดอกบัวหมู่ภมร

ธรณ์อักษร อ่านว่า ทอนอักสอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยปัญญา

ฉัตร์ปฐม อ่านว่า ฉัดปะถม แปลว่า ต้นยอดฉัตรอันประเสริฐ

นัทธ์ชวัล อ่านว่า นัดชะวัน แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองมาก

พัทธนันท์ อ่านว่า พัดทะนัน แปลว่า ผู้มีความสุขมั่นคงเสมอ

ธมน อ่านว่า ทะ-มน แปลว่า ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยความสวยงาม น่ารัก มีมงคลยิ่ง

ธนภร อ่านว่า ทะ-นะ-พร แปลว่า มั่งคั่งในสิ่งประเสริฐยิ่ง

ณฐ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ซึ่งคงไว้ด้วยความเฉียบคมประดุจนักปราชญ์

ณปภัช อ่านว่า นะ-ปะ-พัด แปลว่า ผู้ซึ่งคงไว้ด้วยทรัพย์สิน ดีงามอันมั่งคั่งมิ่งมงคล

ทัชชภร อ่านว่า ทัด-ชะ-พอน แปลว่า ผู้ซึ่งมีพลังทำให้สิ่งที่หวังสำเร็จผล

กฤชสร อ่านว่า กริด-ชะ-สอน แปลว่า ผู้ซึ่งคงไว้ซึ่งความเฉียบคม

กชพร อ่านว่า กด-ชะ-พอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐประดุจดอกบัว

ชลกนก อ่านว่า ชน-กะ-หนก แปลว่า สารธารแห่งทองคำ

ชมธร อ่านว่า ชะ-มะ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยความสรรเสริญ

ภคอร อ่านว่า พัก-คะ-ออน แปลว่า ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง

บงกชธร อ่านว่า บง-กด-ทอน แปลว่า ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยดอกบัว

ชณชนก อ่านว่า ชน-ชะ-นก แปลว่า ผู้ที่ประเสริฐดั่งผู้เป็นพ่อ

ณภัทร อ่านว่า นะ-พัด แปลว่า ผู้มีความเจริญยิ่ง

นันท์นภัส อ่านว่า นันนะพัด แปลว่า มีความสุขดุจสวรรค์

บัญจรัตน์ อ่านว่า บันจะรัด แปลว่า รัตนะทั้ง 5 ได้แก่ ทอง เงิน นิล ทับทิม ไข่มุก

ปัญจรัตน์ อ่านว่า ปันจะรัด แปลว่า รัตนะทั้งห้า

อนพัทย์ อ่านว่า อะนะพัด แปลว่า ผู้หาที่ติมิได้,ผู้ไม่มีที่ติ

นัทธ์หทัย อ่านว่า นัดหะไท แปลว่า ผู้มีความผูกผันกับเชื้อสาย

ศัจนันท์ อ่านว่า สัดจะนัน แปลว่า ยินดีในการพูด, ยินดีในถ้อยคำ

กมลลักษณ์ อ่านว่า กะมนลัก แปลว่า มีลักษณะงดงามดุจดอกบัว

บวรลักษณ์ อ่านว่า บอวอนลัก แปลว่า มีลักษณะอันประเสริฐ

รัตนรัตน์ อ่านว่า รัดตะนะรัด แปลว่า มณีชั้นยอด

ลัพธวรรณ อ่านว่า ลับทะวัน แปลว่า รู้แตกฉาน

ชื่อลูกสาว ลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อเด็ก วันจันทร์ ชื่อมงคลวันจันทร์

ชื่อลูกเกิดวันจันทร์

ชื่อลูกเกิดวันจันทร์

ปวันรัตน์ อ่านว่า ปะวันรัด แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์

ทรัพยมัย อ่านว่า ซับพะยะมัย แปลว่า มีสมบัติมาก

สันต์ฤทัย อ่านว่า สันรึไท แปลว่า มีใจสงบและเป็นมงคล

หรรษรัตน์ อ่านว่า หันสะรัด แปลว่า รัตนะแห่งความสุข ความร่าเริง

รักตจันทน์ อ่านว่า รักตะจัน แปลว่า ผู้ทรงไว้ด้วยความรุ่งเรือง

บทม์รัตน์ อ่านว่า บดทะรัด แปลว่า บัวแก้วอันมงคลยิ่ง

นทรรัตน์ อ่านว่า จันทระรัด แปลว่า อัญมนีสีขาว (บุษย์น้ำเพชร)

วลัยพรรณ อ่านว่า วะไลพัน แปลว่า กำไลแห่งความรุ่งเรืองมั่งคั่ง

มนัสนันท์ อ่านว่า มะนัดสะนัน แปลว่า มีใจสุขสำราญ

จันทรัศม์ อ่านว่า จันทะรัด แปลว่า รัตนะอย่างหนึ่งคล้ายมุกดาหาร

จันทรัสม์ อ่านว่า จันทะรัด แปลว่า ผู้มีความน่ารักและมงคล

ธวัลรัตน์ อ่านว่า ทะวันรัด แปลว่า แก้วอันประเสริฐ

นันท์มนัส อ่านว่า นันมะนัด แปลว่า มีใจด้วยความเพลิดเพลิน

ลักษณ์วัต อ่านว่า ลักสะวัด แปลว่า มีลักษณะดีมงคลยิ่ง

วงศวัฒน์ อ่านว่า วงสะวัด แปลว่า เพิ่มพูนผู้สืบสกุล

วรรธนันท์ อ่านว่า วัดทะนัน แปลว่า ยินดีในความเจริญรุ่งเรือง

วัชสัณห์ อ่านว่า วัดชะสัน แปลว่า มีคำพูดไพเราะ

พงศ์ภวัน อ่านว่า พงพะวัน แปลว่า การกำเนิดในวงศ์สกุล

พลลภัตม์ อ่านว่า พนละพัด แปลว่า เป็นที่รักที่สุด

ภัทรวรรธน์ อ่านว่า พัดทระวัด แปลว่า เจริญด้วยสิริมงคล

มนวรรธน์ อ่านว่า มนนะวัด แปลว่า เจริญด้วยจิตใจ

ฉันทวัฒน์ อ่านว่า ฉันทะวัด แปลว่า มีความอิ่มเอิบทางใจ

ชนมพันธ์ อ่านว่า ชนมะพัน แปลว่า ความผูกพัน

ชลทรัพย์ อ่านว่า ชนละซับ แปลว่า ผู้มีทรัพย์อุดม

ธรรมสรณ์ อ่านว่า ทำมะสอน แปลว่า ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง

สนทรรศน์  อ่านว่า สนทัด แปลว่า ผู้มีวิสัยทัศน์มองไกล

วัยวัฒน์ อ่านว่า ไวยะวัด แปลว่า ผู้มีอายุยืนยาว

พลัฏฐ์ อ่านว่า พะลัด แปลว่า ตั้งอยู่ในกำลัง, ทรงพลัง

ณัฐวัฒน์ อ่านว่า นัดถะวัด แปลว่า ความประพฤติของนักปราชญ์

ธวัลรัตน์ อ่านว่า ทะวันรัด แปลว่า ดวงแก้วอันประเสริฐ

ชื่อลูกสาว ลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อเด็ก วันจันทร์ ชื่อ มงคลวันจันทร์

ชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

ชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์

บรรยวัสถ์ อ่านว่า บันยะวัด แปลว่า มั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆ

พงศ์ภรณ์ อ่านว่า พงพอน แปลว่า ค้ำจุนวงศ์ตระกูล

ศรวัสย์ อ่านว่า สอระวัด แปลว่า ผู้ได้รับการสรรเสิรญ

ทรรศนันทน์ อ่านว่า ทัดสะนัน แปลว่า ผู้มีความสุขสมบูรณ์

ธนัยนันท์ อ่านว่า ทะไนนัน แปลว่า ยินดีในทรัพย์สมบัติ

อรรถพันธ์ อ่านว่า อัดถะพัน แปลว่า ได้รับความสมบูรณ์สุงสุด

ขวัญพัฒน์ อ่านว่า ขวัน-พัด แปลว่า เจริญก้าวหน้า

ภัทรภร แปลว่า ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ

มนัสนันท์ แปลว่า มีใจสุขสำราญ

วรณัน แปลว่า การสรรเสริญ, การพรรณนา

วลัยพรรณ แปลว่า  สีแห่งกำไล

หทัยทัด แปลว่า ของชอบใจ

ธัญญรัตน์ แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ

ธัญพร แปลว่า มีโชคอันประเสริฐ

ธัญชนก แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค

บัญจรัตน์ แปลว่า รัตนะทั้ง ๕ ได้แก่ ทอง เงิน นิล ทับทิม ไข่มุก

ชนกนันท์ แปลว่า เป็นที่ยินดีของบิดา

ธันยชนก แปลว่า ให้เกิดโชคดี

ตันหยง แปลว่า ดอกพิกุล

ทรงอัปสร แปลว่า รูปร่างงามดั่งนางฟ้า

นฏกร แปลว่า นักฟ้อนรำ

ศตพร แปลว่า ผู้มีพรอันประเสริฐมาก

พชร แปลว่า เพชร

ชลภัสส์ แปลว่า แสงสว่างแห่งน้ำ

ภัสสรมณฑ์ แปลว่า เครื่องประดับที่มีรัศมีความเรืองรอง

พลอยนภัส แปลว่า ผู้ทำตามสวรรค์, ฟ้างามดังแก้วสี

วันทน์ณภัทร แปลว่า ผู้ดีงามที่น่ากราบไหว้

กชพรรณ แปลว่า มีผิวพรรณดุจดอกบัว

กนกจันทร์ แปลว่า พระจันทร์ดั่งทองคำ

กมลฉันท์ แปลว่า ความพอใจ,ชื่อของฉันทลักษณ์

กมลลักษณ์ แปลว่า มีลักษณะงดงามดุจดอกบัว

กรภัทร์ แปลว่า มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ

กัลยวรรธน์ แปลว่า เจริญด้วยสิริมงคล

จรรยวรรธน์ แปลว่า ผู้เจริญทางความประพฤติดี

จันทรัศม์ แปลว่า รัตนะอย่างหนึ่งคล้ายมุกดาหาร

ณภัทร แปลว่า ดีงามด้วยความรู้

ธวัลรัตน์ แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์

นภัทร แปลว่า มีสิริมงคลและความรู้

ชื่อลูกสาว ลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อเด็ก วันจันทร์ ชื่อ มงคลวันจันทร์

นัทธมน แปลว่า มีใจผูกพัน

นัทธ์หทัย แปลว่า ใจอันผูกพันไว้

นัยน์ปพร แปลว่า ตาสวย, ตาดี

ณมน แปลว่า ที่รัก

บวรลักษณ์ แปลว่า มีลักษณะอันประเสริฐ

ปวันรัตน์ แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์

พรกนก แปลว่า ทองที่ประเสริฐ

พรวลัย แปลว่า กำไลอันประเสริฐ

พัทธวรรณ แปลว่า ผูกพันกับหนังสือ

ณัฏฐนันทน์ แปลว่า ผู้มีความยินดีในความรอบรู้

ศรัณย์พัทธ์ แปลว่า ผู้เป็นที่ผูกพันและพึ่งพิง

ณัฏฐ์พัชร์ แปลว่า ผู้มีคุณค่านักปราชญ์

ธวัลย์พัทธ์ แปลว่า ผู้ผูกพันความบริสุทธิ์

จรรย์วนันต์ แปลว่า ชายป่าแห่งความดีงาม 

ธัญญลักษณ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะดีมีราศรี

นัทสรวง แปลว่า ความสุขของสรวงสวรรค์

ทยกร แปลว่า บ่อเกิดแห่งความสุข

ทัตพร แปลว่า ได้รับพรที่ประเสริฐ

ธมกร แปลว่า แสงจันทร์

ธมนันท์ แปลว่า สวยดุจพระจันทร์

นัยน์ภัค แปลว่า ผู้มีดวงตาที่สวยงาม

นันชมน แปลว่า ผูกพันด้วยใจ

ภคพร แปลว่า ผู้มีโชคลาภ

วรมณ แปลว่า ผู้มีใจที่ประเสริฐ

หรรษพร แปลว่า ความเบิกบานด้วยความดี

ธฤตวัน แปลว่า คุณธรรม ท้องฟ้า มหาสมุทร คนฉลาด

ธฤษวรรณ แปลว่า ชื่อเสียงแห่งความกล้า

ธวนัน แปลว่า ทาบทาม แนะช่องทาง

ปรวัน แปลว่า วันเพ็ญ

พัทธมน แปลว่า มีจิตใจผูกพัน มุ่งมั่น

จันทร์ชนก แปลว่า ทะเล

ภวนันท์ แปลว่า ยินดีในความเป็นอยู่ทางโลก

รัชนัน แปลว่า รัศมี

รัศมน แปลว่า รัศมี

นรวรัตน์ แปลว่า มนุษย์ผู้ประเสริฐ

จันทรทิพย์ แปลว่า จันทร์ผู้ดีงาม

ตติยา แปลว่า ที่สาม

ชื่อลูกสาว ลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อเด็ก วันจันทร์ ชื่อ มงคลวันจันทร์

ชื่อเด็กเกิดวันจันทร์

ชื่อเด็กเกิดวันจันทร์

ตนิษฐ์ แปลว่า เล็ก

ตนุภัทร แปลว่า ดีงามด้วยตนเอง

ตนุวร แปลว่า ผู้มีความประเสริฐเฉพาะตน

ตนุสรณ์ แปลว่า พึ่งตนเอง

ตมิสา แปลว่า พระจันทร์

ทินมณี แปลว่า แก้วมณี

ทินรัตน์ แปลว่า แก้วมณี

ทินสิรี แปลว่า มิ่งขวัญ

ทิพกร ส่องแสงสว่าง

ธีนิดา แปลว่า ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา

ศศธร แปลว่า ดวงจันทร์

นัชชา แปลว่า แม่น้ำ

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

6 ข้อดีของการนวดเรียกนม นวดเรียกนมแล้วดีอย่างไร จากกูรูด้านการให้นม

สีรถมอเตอร์ไซค์ถูกโฉลกตามวันเกิด 2563 สีรถเรียกทรัพย์ เสริมดวงโชคลาภ

100 ชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันจันทร์ ชื่อวันจันทร์มงคล

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner