รางวัลจูงใจสำหรับ theAsianparent Insights Panel

รางวัลจูงใจสำหรับ theAsianparent Insights Panel

the Asian Mum Insights และ the Asian Dad Insights (ต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “Insights Panel”) มีสิทธิได้รับรางวัล และเข้าร่วมเกมการแข่งขันต่างๆ เป็นการตอบแทนในการเป็นสมาชิก และการให้ความร่วมมือในการทำ Insights Panel

รางวัลจูงใจ

ประเภทและจำนวนของของรางวัลในแต่ละเดือนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละแบบสำรวจ และจำนวนของผู้ได้รับของรางวัล ทั้งนี้ โอกาสในการชิงโชคแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ตอบแบบสำรวจนั้นๆ ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการชิงโชค

การเลือกผู้ได้รับรางวัลจูงใจ

การสุ่มคัดเลือกผู้ได้รับของรางวัลจะมีขึ้นภายใน 14 วัน หลังจากหมดเขตการทำแบบสำรวจ  ผู้รับรางวัลจะได้รับเลือกแบบสุ่มจากผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการจับฉลากในครั้งนั้นทั้งหมด  ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับแจ้งทางอีเมล์ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการจับฉลาก  โดยจำเป็นต้องตอบอีเมล์นั้นเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล หากไม่มีการตอบรับภายใน  7 วัน หลังจากประกาศแจ้งผลการจับฉลาก ผู้ได้รับเลือกจะหมดสิทธิ์ในการได้รับรางวัลนั้น และทางเราอาจโอนรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลรายใหม่ ซึ่งคัดเลือกแบบสุ่มโดยระบบคอมพิวเตอร์จากกลุ่มผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่เหลืออยู่

วิธีการเข้าร่วม

สมาชิกจะได้รับ 1 สิทธิ์การจับฉลากประจำเดือน ต่อ การทำแบบสำรวจ 1 ฉบับ บางครั้งอาจมีการแจกรางวัลโดยตรงกับผู้ที่ทำแบบสำรวจเลย

การคุ้มครองข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ theAsianparent Insights ครอบคลุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก คุณสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

สมาชิกยอมรับว่า รางวัลอาจเป็นการสมนาคุณจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวสำหรับใช้ในการรับรางวัลเท่านั้น

ข้อกำหนดทั่วไป

theAsianparent Insights ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายในการขอรับรางวัลใดๆ ผู้ได้รับรางวัลมีหน้าที่รายงานและชำระภาษีทั้งปวง (ถ้ามี) ที่อาจเกิดขึ้นในการขอรับรางวัลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ได้รับรางวัลต้องยอมรับรางวัลตามที่บริษัทมอบให้โดยไม่สามารถเรียกรับสิ่งอื่นใดแทนได้ และ theAsianparent Insights ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าโดยประการใดสำหรับการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใด ที่เกิดจากการรับ ครอบครอง และ/หรือใช้รางวัลที่ได้รับ

theAsianparent Insights ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคหรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือในกรณีที่แบบสำรวจล่าช้า สูญหาย อ่านไม่ออก เสียหาย ชำระค่าส่งไม่ครบถ้วน ส่งผิดสถานที่ ระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์โดยประการใด ทั้งนี้ แบบสำรวจที่มีการแก้ไขดัดแปลง ปลอมแปลง ตัดทอนในสาระสำคัญ ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก มีการทำสำเนาหรือทำซ้ำโดยอาศัยเครื่องอุปกรณ์ หรือส่งโดยหรือผ่านวิธีการฉ้อฉลใดๆ อาจถูกตัดสิทธิได้ โดยให้อยู่ภายใต้ดุลพินิจของ theAsianparent Insights แต่เพียงผู้เดียว และให้รวมถึงแบบสำรวจที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของรางวัลจูงใจเหล่านี้ด้วยไม่ว่าโดยประการใด

ในกรณีที่รางวัลจูงใจเหล่านี้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดมีไวรัส ข้อบกพร่อง มีการแทรกแซงจากบุคคลใดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ theAsianparent Insights ซึ่ง theAsianparent Insights เห็นว่าเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการ ระบบความปลอดภัย ความเป็นธรรม หรือความเหมาะสมในการชิงรางวัล theAsianparent Insights ขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกรางวัลจูงใจดังกล่าว และในการมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้รับการสุ่มคัดเลือกจากบรรดาสมาชิกทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจเข้ามาจนถึงเวลาที่มีการยกเลิกรางวัล ทั้งนี้ โดยให้อยู่ภายใต้ดุจพินิจของ theAsianparent Insights แต่เพียงผู้เดียว

คำวินิจฉัยของ theAsianparent Insights เกี่ยวกับข้อเท็จจริง การตีความ สิทธิในการรับรางวัล กระบวนการ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งปวงเกี่ยวกับรางวัลจูงใจเหล่านี้ ให้ถือเป็นที่สุด และ theAsianparent Insights ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือมอบสิ่งอื่นใดแทนรางวัลจูงใจเหล่านี้ ภายใต้ดุลพินิจของ theAsianparent Insights แต่เพียงผู้เดียว

ในการเข้าร่วมชิงรางวัลเหล่านี้ ผู้ได้รับรางวัลตกลงยินยอมให้ TheAsianparent Insights ใช้ชื่อของตนเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมอีก เว้นแต่กรณีที่ข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย และผู้ได้รับรางวัลตกลงปฏิบัติตามและผูกพันตนตามเงื่อนไขของรางวัลจูงใจเหล่านี้ทุกประการ

รางวัลจูงใจเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในประเทศทั้งปวง

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Insights Team

app info
get app banner