เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก หลักสูตรแบบไหนดี?

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก หลักสูตรแบบไหนดี?

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก หลักสูตรแบบไหนดี? ปัจจุบันมีโรงเรียนประถมมากมายหลายหลักสูตรให้เลือก สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดกำลังอยู่ในช่วงเลือกโรงเรียนประถมให้ลูก ลองอ่านข้อมูลโรงเรียนประเภทต่างๆ หรือ หลักสูตรต่างๆ ที่เราสรุปไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกโรงเรียนประถมให้ลูกดูค่ะ

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก,ประถม,หลักสูตร

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูกโรงเรียนเด็กที่ไหนดี

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก หลักสูตรแบบไหนดี?

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก หลักสูตรแบบไหนดี? ลองอ่านข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนประถม แต่ละหลักสูตรที่เราได้สรุปข้อมูลไว้ดูค่ะ
1. โรงเรียนประถมหลักสูตรสองภาษา ( English Program )
2. โรงเรียนสาธิต
3. โรงเรียนประถมหลักสูตรสามัญ
4. โรงเรียนประถมหลักสูตรนานาชาติ
5. โรงเรียนประถมหลักสูตรทางเลือก

1. โรงเรียนประถมหลักสูตรสองภาษา ( English Program )

• โรงเรียนประถมหลักสูตรสองภาษา ( English Program) หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อคือ อีพี (EP) เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอน และ สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

• แต่มีข้อแตกต่าง คือ หลักสูตร English Program นั้นจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทย และ วิชาสังคมศึกษาที่มีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย และ ประเพณี วัฒนธรรมไทย

• โดยมากในระดับประถมจะมีการเรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ พลศึกษา เมื่อขึ้นชั้นมัธยมจึงเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุก วิชายกเว้นวิชาภาษาไทย และ วิชาสังคม

คลิกหน้าถัดไปเพื่ออ่านหลักสูตรสาธิต

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก,หลักสูตร,โรงเรียน,ประถม

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูกโรงเรียนเด็กที่ไหนดี

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก หลักสูตรแบบไหนดี?

2. โรงเรียนสาธิต
• เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การควบคุม ดูแลของคณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย
• เป็นสถานที่ฝึกการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
• เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา เป็นเสมือนหนึ่งในสถานที่วิจัย ทดลอง พัฒนาด้านการเรียนการสอน
• เน้นสอนให้เด็ก ๆ กล้าแสดงออก เป็นตัวของตัวเอง แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุ มีผล ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่ค่อนข้างหลากหลาย
• ในส่วนของที่ตั้งนั้น มักเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่โรงเรียนนั้น ๆ สังกัดอยู่

คลิกหน้าถัดไปเพื่ออ่านหลักสูตรสามัญ

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก หลักสูตรแบบไหนดี?

3. โรงเรียนประถมหลักสูตรสามัญ

• เป็นโรงเรียนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
• โดยหลักมีสองแบบ คือ โรงเรียนเอกชน และ โรงเรียนรัฐบาล
• การเรียนการสอนจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดยกเว้นในวิชาภาษาต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันหลายโรงเรียนก็เริ่ม มีการเปิดหลักสูตรแบบต่าง ๆ ขึ้นมาเพิ่มเติม เช่น หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรสามภาษา

คลิ๊กหน้าถัดไปเพื่ออ่านหลักสูตรนานาชาติ

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก,โรงเรียน,ประถม,หลักสูตร

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก หลักสูตรแบบไหนดี?

4. โรงเรียนประถมหลักสูตรนานาชาติ

• หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศ หรือ หลักสูตรต่างประเทศที่ปรับรายละเอียดเนื้อหาวิชาใหม่ที่ไม่ใช่หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
• ใช้ภาษาต่างประเทศ (โดยมาก คือ ภาษาอังกฤษ) เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
• เน้นการผสมผสานที่ลงตัว และ ความกลมกลืนของนักเรียนที่มาจากต่างชาติ ต่างภาษา โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และ ไม่ขัดต่อศีลธรรมความมั่นคงของประเทศ
• โดยมากในปัจจุบัน โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยใช้หลักสูตร 3 หลักสูตรโดยหลัก คือ หลักสูตรอเมริกัน หลักสูตรอังกฤษ และ หลักสูตร IB

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th/inter_school/

คลิกหน้าถัดไปเพื่ออ่านหลักสูตรทางเลือก

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก หลักสูตรแบบไหนดี

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก หลักสูตรแบบไหนดี

เลือกโรงเรียนประถมให้ลูก หลักสูตรแบบไหนดี?

5. โรงเรียนประถมหลักสูตรทางเลือก

• โรงเรียนทางเลือก หมายถึง โรงเรียนที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน แตกต่างไปจากโรงเรียนตามหลักสูตรสามัญทั่ว ๆ ไป
• ทั้งนี้โรงเรียนทางเลือกก็ยังคงอยู่ใน สังกัดของโรงเรียนศึกษาธิการ และ ต้องจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
• โรงเรียนทางเลือกนั้น มีหลักสูตรหลากหลายให้เลือก แต่โดยรวมแล้วโดยมากนั้น จะเป็นหลักสูตรที่ เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ใช่การท่องจำตามตำรา และเรียนแค่ในชั้นเรียน
• อาจกล่าวได้กว่าโรงเรียนทางเลือกโดยมากนั้น มีระบบการเรียนการสอนที่ ไม่เน้นวิชาการมากนัก แต่มีการเรียน รู้นอกห้องเรียน สอนให้เด็ก ๆ รู้จักคิด เข้าใจมนุษย์ และ สภาพแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น

ที่มาอ้างอิง http://www.moe.go.th/inter_school/

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

6 แนวการสอนโรงเรียนทางเลือก

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner