6 แนวการสอนของโรงเรียนทางเลือก

6 แนวการสอนของโรงเรียนทางเลือก

หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทำความรู้จักกับความหมาย “โรงเรียนทางเลือก” ซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าโรงเรียนทางเลือกมีแนวการสอนที่แตกต่างจากโรงเรียนปกติ เราลองมาทำความรู้จักกับ “แนวการสอน” ก่อนเลือกโรงเรียนทางเลือกที่เหมาะกับลูกของเรากันดีกว่า

6 แนวการสอน ของโรงเรียนทางเลือก

6 แนวการสอน

6 แนวการสอน

โรงเรียนทางเลือก การศึกษาแนวใหม่สำหรับเด็กยุคนี้

คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะเคยได้ยินกับคำว่า “โรงเรียนทางเลือก” มาบ้าง แต่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าโรงเรียนทางเลือกมีอะไรที่แตกต่างจากโรงเรียนปกติ มีหลักสูตรอะไรที่โดดเด่นกว่า และโรงเรียนทางเลือกจะเหมาะกับลูกของเราหรือไม่ วันนี้ จะพาไปทำความรู้จักกับโรงเรียนทางเลือก รวมทั้งรายละเอียดค่าแรกเข้าและค่าเทอมต่อปีด้วย เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่คุณพ่อคุณแม่จะใช้เลือกโรงเรียนให้ลูกค่ะ

6 แนวการสอน

โรงเรียนทางเลือกคืออะไร

โรงเรียนทางเลือกคือโรงเรียนที่มีแนวทางการเรียนการสอนต่างออกไปจากโรงเรียนกระแสหลัก ระบบการศึกษาของโรงเรียนทางเลือกจะมีความยืนหยุ่นมากกว่า ทั้งในด้านการเรียนการสอน การประเมินผล เป็นการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเฉพาะตัว เพื่อมุ้งเน้นให้เหมาะสมกับผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม โดยจะไม่เน้นการท่องจำหรือนั่งคัดลอกตามกระดานมากนัก หากแต่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และให้เขาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ หรืออาจเป็นโรงเรียนที่ตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก โดยจะมีการปรับการสอนและแนวคิดเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเด็กที่มีความต้องการเฉพาะ เช่น เด็กมีปัญหาด้านพฤติกรรม เด็กที่มีแนวโน้มเลิกเรียนกลางคัน หรือเด็กอัจฉริยะ เป็นต้น

แนวทางการสอนที่หลากหลายของโรงเรียนทางเลือก

ด้วยความที่โรงเรียนทางเลือกมีแนวทางการสอนที่หลายหลายและเป็นเอกลักษณ์ แนวทางการสอนเลยจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน ขึ้นอยู่กับว่าปรัชญาของทางโรงเรียนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์อย่างไรจากการเรียน หรือว่ามุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนไปในทิศทางไหน

6 แนวการสอน

  • แนวการสอนแบบมอนเตสซอรี (Montessori)

แนวการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในช่วงวัยอนุบาลโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เด็ก ๆ จะได้ฝึกทักษะต่าง ๆ อย่างอิสระผ่านกลไกประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นกับเพื่อน ทำให้เด็กเรียนรู้ความอดทนอดกลั้น มีความรับผิดชอบ รักตัวเอง เข้าสังคมได้ดี เห็นคุณค่าและเคารพในความแตกต่างของผู้อื่น ตัดสินใจเองได้ เป็นเด็กที่โตตามธรรมชาติของตัวเอง และมีประสบการณ์มากพอที่จะก้าวสู่วัยประถม พร้อมที่จะรับความรู้ด้านวิชาการต่อไป

  • แนวการสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia)

แนวการสอนที่เหมาะอย่างยิ่งกับเด็กที่โตมากับเทคโนโลยีในยุคนี้ หลักสูตรจะเน้นทักษะด้านกระบวนการทางความคิด ส่งเสริมให้เด็ก ๆ รู้จักคัดกรองความรู้ มีการวางแผน การคาดคะเนคำตอบ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยหัวข้อกิจกรรมในห้องเรียนจะเกิดจากสิ่งที่เด็กต้องการเรียนรู้ ซึ่งไม่มีการกำหนดระยะเวลาแน่นอน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสนใจของเด็กล้วน ๆ โดยที่ผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นด้วย ซึ่งจะทำให้เด็กมีความมั่นใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง และรู้จักเคารพผู้อื่น

  • แนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf)

แนวการสอนที่ให้เด็กได้พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยมีศิลปะเป็นตัวเชื่อม เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการโดยการเรียนรู้และลงมือทำกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม เช่น งานประดิษฐ์ การทำอาหาร ให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการที่กว่าจะมาเป็นอาหาร 1 จานต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง ทำให้เด็กรู้จักคิด เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา มีโอกาสได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นตามความสนใจของตนเองอย่างแท้จริง

  • แนวการสอนวิถีพุทธ (Buddhist School)

แนวการสอนที่ยึดหลักตามพระพุทธศาสนา ภายในโรงเรียนมีธรรมชาติและบรรยากาศที่สงบ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิถีชาวพุทธ รู้จักสวดมนนต์ นั่งสมาธิ เพื่อการเจริญสติปัญญา ทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความเข้าอกเข้าใจ มีธรรมะคอยกล่อมเกลาจิตใจ ทำให้เด็กสามารถมองเห็นและรับมือกับปัญหาได้เป็นอย่างดี และเติบโตอย่างมีอารมณ์ที่มั่นคง

  • แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist Education)

แนวการสอนที่มุ้งเน้นสร้างเด็กที่มีความฉลาด จิตใจดี มีร่างกายที่แข็งแรง เน้นกิจกรรมในการสร้างเซลล์สมองที่พัฒนาไปตามวัยได้อย่างเต็มที่ ทำให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การไปทัศนศึกษา เป็นอาสาสมัคร เลี้ยงสัตว์ หรือปลูกผัก

  • แนวการสอนแบบโครงการ (Project Approach)

แนวการสอนที่ปลูกฝังให้เด็กรักการเรียนรู้ โดยให้เด็ก ๆ ได้แลกเปลี่ยนหัวข้อที่ตัวเองสนใจจะศึกษาร่วมกับกับเพื่อน ๆ โดยศึกษาแบบลงลึกในรายละเอียดของเรื่องนั้นอย่างละเอียด ทำให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน รู้จักการสำรวจ การนำเสนอข้อมูล สามารถนำไปบูรณาการกับวิชาการแขนงต่าง ๆ ต่อไปได้

  • แนวการสอนแบบไฮสโคป (High/Scope)

แนวการสอนที่เน้นให้เด็กมีการคิดแบบเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและสมวัย โดยมuครูคอยกระตุ้นให้เด็กรู้จักการวางแผน ลงมือทำ และมีการทบทวน เป็นการส่งเสริมพัฒนาการและสติปัญญา ทำให้เด็กมีพื้นฐานจิตใจที่มั่นคงแข็งแรงจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้ลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง

  • แนวการสอนแบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence) 

แนวการสอนที่เชื่อว่าเด็กเล็กนั้นมีความฉลาดที่แตกต่างกันออกไปเฉพาะบุคคล โดยจะมีครูคอยจัดกิจกรรมเสริมปัญญาซึ่งมีทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ ความฉลาดด้านภาษา ความฉลาดด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์ ความฉลาดด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว ความฉลาดด้านดนตรี ความฉลาดด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ความฉลาดในการรู้จักและเข้าใจตัวเอง ความฉลาดทางด้านธรรมชาติ และความฉลาดในการคิดใคร่ครวญ เพื่อทำให้เด็กรู้จักจุดเด่นและจุดอ่อนของตัวเอง รวมถึงใช้ศักยภาพของตนเองให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้เด็กรู้สึกภูมิใจในตัวเอง มีความสุข และทำให้เด็กสามารถตั้งเป้าหมายในอนาคตได้ด้วยตัวเอง

  • แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language Approach)

แนวการสอนที่เน้นให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งถือเป็นการสื่อสารตามธรรมชาติ สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ผ่านภาพ เสียง การพูด และตัวอักษร ทำให้เด็กได้ใช้ทักษะทางด้านภาษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เด็กจะมีการสื่อสารที่แข็งแรงจนสามารถอ่านออกเขียนได้ มีความมั่นใจในตัวเอง และมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นสูง

แนวทางการสอนที่มักพบใน โรงเรียน ทางเลือก ยังมีแบบอื่น ๆ อีกมากที่แต่ละโรงเรียนเล็งเห็นว่าเข้ากับปรัชญาและเป้าหมายของทางโรงเรียน จากจุดนี้เราจะเห็นได้ว่าแนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือกแต่ละที่ก็มีจุดแข็งเป็นของตัวเอง ในขณะที่ก็มีจุดอ่อนที่พ่อแม่ควรจะเป็นผู้เสริมเติมให้เด็ก เพื่อให้เด็กได้พัฒนาอย่างรอบด้าน

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

โรงเรียนการัญศึกษา วิชาการเข้มข้น กิจกรรมจัดเต็ม (School Hit)

วิธีสร้างวินัยให้ลูกน้อย เคล็ดลับการสอนลูก ให้รู้จักการแบ่งเวลาเรียนและเล่นได้ดี

รวม 10 ฟาร์มและแหล่งการเรียนรู้ สำหรับคุณลูก ไปง่าย ใกล้เมืองกรุง

 

https://northnfe.blogspot.com/2018/04/blog-post_17.html

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner