200 ชื่อลูกสาว ความหมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้งแล้วมงคล ตั้งในปี 2020

200 ชื่อลูกสาว ความหมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้งแล้วมงคล ตั้งในปี 2020

200 ชื่อลูกสาว ความหมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้งแล้วมงคล ตั้งในปี 2020

 

ชื่อลูกสาว ความหมายดี ใหม่ๆ ในปี 2020 มีชื่อเพราะๆ มาให้เพื่อนๆได้ไปเลือกใช้แล้ว จะมีชื่อไหนบ้าง มาดูกันเลย

200 ชื่อ ลูก สาว ความ หมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้งแล้วมงคล ตั้งในปี 2020

200 ชื่อ ลูก สาว ความ หมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้งแล้วมงคล ตั้งในปี 2020

200 ชื่อลูกสาว ความหมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้งแล้วมงคล ตั้งในปี 2020

 1. รตชา แปลว่า เกิดมาน่ายินดี
 2. นันทัชพร แปลว่า คนประเสริฐเกิดมาเพื่อความสุข
 3. กรรัมภา แปลว่า มือนางฟ้า
 4. นลิน แปลว่า ดอกบัว 
 5. พริษฐ์ดา แปลว่า พรอันประเสริฐและรุ่งเรืองยิ่ง
 6. นลินนิภา แปลว่า งดงาม บริสุทธิ์และงดงาม
 7. หรรษมน แปลว่า ใจร่าเริง
 8. อนณรัมย์พร แปลว่า ไม่มีหนึ้มีความรื่นรมย์และมีพรประเสริฐ
 9. นรกมล แปลว่า เป็นดวงใจของคนอื่น เป็นที่รักของคนอื่น
 10. จุฬามณี แปลว่า ปิ่นปักผมของพระพุทธเจ้า
 11. อันนา แปลว่า ข้าว
 12. กชสร แปลว่า ดอกบัวทิพย์
 13. ตรังค์ แปลว่า ลูกคลื่น
 14. เขมญา แปลว่า มีความรู้ความสบายใจ
 15. วรัตมนพร แปลว่า ในที่ประเสริฐและมีความยินดียิ่ง
 16. ใจรัง แปลว่า รักบ้านเกิด
 17. อัจฉรินธร แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความดีดุจนางฟ้า
 18. จิตรลดา แปลว่า เป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์
 19. ฉัตรฤดี แปลว่า ฉัตรแห่งความยินดี
 20. ฉันท์ชนิต แปลว่า ก่อให้เกิดความพอใจ
 21. ฉันทพิชญา แปลว่า ผู้รู้แจ้งความพอใจ
 22. นิมมาน แปลว่า นฤมิต
 23. ปทุมมาลย์ แปลว่า มาลัยดอกบัว
 24. ปภาวรินทร์ แปลว่า ยอดแห่งความรุ่งเรือง
 25. ปรมาภรณ์ แปลว่า อาภรณ์ชั้นเลิศ
 26. ประภัสสร แปลว่า บริสุทธิ์,สี่เลื่อมพราย, แสงแพรวพราว
 27. ภวรัญชน์ แปลว่า เป็นที่ยินดีของผู้คน
 28. มิลานันท์ แปลว่า ไม่เคยห่างจากสิ่งที่น่าพอใจ
 29. หรรษภัคสร แปลว่า โชคดีวิเศษและหรรษา
 30. รชนิชล แปลว่า น้ำค้างหยดเดียว
 31. พชรพร แปลว่า อันนี้จำความหมายไม่ได้อ่ะ
 32. ชาคริยา แปลว่า ผู้มีความเพียร
 33. ณฐมน แปลว่า หัวใจของนักปราชญ์
 34. รมณ แปลว่า ยินดี รื่นเริง ความสุข
 35. ญาดาฐิตา แปลว่า ปราชญ์หญิงผู้ดำรงมั่น
 36. ญาวีณา แปลว่า ผู้แนะนำความรู้อันดี
 37. ญดา แปลว่า ผู้รู้
 38. กัญญาวีร์ แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ
 39. กัญวรา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 40. กัณฐมณี แปลว่า ของที่รัก
 41. จงรักษ์ แปลว่า ให้รักษาไว้
 42. จงสุข แปลว่า ให้มีความสุข
 43. จรณบูรณ์ แปลว่า ถึงพร้อมด้วยความประพฤติ
 44. จรณะ แปลว่า ความประพฤติ
 45. จรณา แปลว่า ดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ
 46. จรรยพร แปลว่า มีความประพฤติดี ประเสริฐ
 47. ภคพร แปลว่า มีโชคเป็นพร
 48. ภัควลัญชญ์ แปลว่า ลักษณะผู้มีโชค
 49. ภัสสร แปลว่า รัศมีเรืองรอง
 50. ยมล แปลว่า คู่
200 ชื่อ ลูก สาว ความ หมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้งแล้ว มงคล ตั้งในปี 2020

200 ชื่อ ลูก สาว ความ หมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้งแล้ว มงคล ตั้งในปี 2020

200 ชื่อ ลูกสาว ความ หมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้งแล้วมงคล ตั้งในปี 2020

 1. ยมลพร แปลว่า คู่ที่ประเสริฐ
 2. ปุณณาสา แปลว่า สมหมาย สมหวัง
 3. ปุณยาพร แปลว่า ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี
 4. ปุริมปรัชญ์ แปลว่า นักปราชญ์คนแรก
 5. ปุษยา แปลว่า สะอาด บริสุทธิ์
 6. ปุษาบุล แปลว่า ได้รับการอบรมมาก
 7. เปมิศา แปลว่า ผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่
 8. ไปรยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก
 9. ปาลิกา แปลว่า ผู้รักษา ผู้คุ้มครอง
 10. ปุณยภา แปลว่า แสงแห่งความดี แสงแห่งคุณธรรม
 11. ปุณิกา แปลว่า มีบุญ มีคุณงามความดี
 12. ปุลพร แปลว่า มีพรมาก มากไปด้วยความประเสริฐ
 13. เปมิกา แปลว่า ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก
 14. ผกาพรรณ แปลว่า ดอกไม้งาม
 15. ผกามาศ แปลว่า ดอกไม้มีค่ายิ่งทอง
 16. ผกายแก้ว แปลว่า ประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า
 17. ลูกขวัญ แปลว่า ลูกคนที่รักมากที่สุด
 18. วชิรญาณ์ แปลว่า มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
 19. วณิชชา แปลว่า การค้าขาย
 20. วรัชยา แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ
 21. วรัญชลี  แปลว่า การกระพุ่มมือ การนอบน้อมอย่างยิ่ง
 22. วรัญญา แปลว่า แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
 23. วัชรียา แปลว่า เพชร
 24. รวินท์ แปลว่า ดอกบัว
 25. ชนิสรา แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
 26. อมลวัทน์ แปลว่า มีใบหน้างดงาม
 27. อนัญพร แปลว่า ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า
 28. ฉันท์สินี แปลว่า ความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี
 29. ชญานิศ แปลว่า เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
 30. ชญานิษฐ์ แปลว่า มีความรู้น่าพึงพอใจ
 31. ชนาศัย แปลว่า แปลว่า ที่พักของคน
 32. ชนิศา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
 33. ชนิษฐา แปลว่า ผู้เป็นที่ปรารถนาแห่งปวงชน
 34. ชนิสรา แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
 35. ชยิสรา แปลว่า มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะ
 36. ชาลิสา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
 37. ณัฐวศา แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
 38. ณัฐสินี แปลว่า หญิงผู้ฉลาด
 39. ณัฐสุดา แปลว่า สาวนักปราชญ์
 40. ธนิษฐา แปลว่า มีทรัพย์อันน่าปรารถนา ดาวไซหรือดาวกา
 41. ธัญญมาส แปลว่า แปลว่า มาตราตวง
 42. ธัญญามาศ แปลว่า โชคลาภยิ่งทองคำ
 43. ธัญสินี แปลว่า หญิงสาวงามผู้โชคดี
 44. จริยาวดี แปลว่า หญิงผู้มีความประพฤติดี
 45. ฉันทชา แปลว่า เกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ
 46. ฉันทพิชญา แปลว่า ผู้รู้แจ้งความพอใจ
 47. ชญาภา แปลว่า ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
 48. ชฎาภรณ์ แปลว่า เครื่องประดับมวยผม
 49. ชฎารัตน์ แปลว่า มงกุฎแก้ว
 50. ชุติมณฑน์ แปลว่า มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
200 ชื่อ ลูก สาว ความ หมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้ง แล้ว มงคล ตั้งในปี 2020

200 ชื่อ ลูก สาว ความ หมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้ง แล้ว มงคล ตั้งในปี 2020

200 ชื่อ  ลูกสาว ความ หมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้งแล้ว มงคล ตั้งในปี 2020

 1. ชุติมันต์ แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์
 2. โชติมนต์ แปลว่า ประเสริฐในความรู้
 3. ญาณัจฉรา แปลว่า มีความรู้ดุจนางฟ้า
 4. ญาณัฐ แปลว่า เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
 5. ญาณิดา แปลว่า มีความรู้
 6. ญาณิน แปลว่า ผู้มีความรู้
 7. ฐปนีย์ แปลว่า ผู้มีความตั้งมั่น
 8. ฐปิตา แปลว่า ผู้มีจุดยืนแล้ว
 9. กันยารัตน์ แปลว่า นางแก้ว
 10. กัลย์สุดา แปลว่า ธิดาผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ
 11. กานต์สินี แปลว่า สาวงามผู้น่ารัก
 12. กานต์สิริ แปลว่า เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก
 13. กานต์สิรี แปลว่า เป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก งามน่ารัก
 14. กานติศา แปลว่า เจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก
 15. มัลลิกา แปลว่า ดอกมะลิ
 16. มาติกา แปลว่า แม่บท แบบอย่าง
 17. มาธวี แปลว่า หวาน หวานปานน้ำผึ้ง
 18. ม่านฟ้า แปลว่า เมฆ
 19. มานิดา แปลว่า ผู้ที่คนนับถือ
 20. มานี แปลว่า คนมีมานะ
 21. มายาวี แปลว่าผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น
 22. มาลาตี แปลว่า ดอกมะลิชนิดหนึ่ง
 23. มาลินี แปลว่า ผู้ตกแต่งด้วยพวงดอกไม้
 24. มาลีรัตน์ แปลว่า ดอกไม้ที่มีค่า
 25. มาลีวัลย์ แปลว่า เถาดอกไม้
 26. มิ่งกมล แปลว่า มิ่งขวัญแห่งดวงใจ
 27. มิ่งพร แปลว่า มิ่งขวัญประเสริฐ
 28. มิตรสินี แปลว่า หญิงงามที่เป็นมิตร
 29. มุกตาภา แปลว่า แสงแห่งไข่มุก
 30. เมธปิยา แปลว่า มีปัญญาเป็นที่รัก
 31. เมธาพร แปลว่า มีความรู้อันประเสรริฐ
 32. ฐิติพรรณ แปลว่า ผิวพรรณที่ยั่งยืน
 33. ดลพร แปลว่า บันดาลพร
 34. ดารินทร์ แปลว่า ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
 35. ธนภรณ์ แปลว่า ค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์
 36. ธนวรรณ แปลว่า มีผิวงามเป็นสมบัติ
 37. ธนัญญา แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์
 38. ธนัฏฐา แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์
 39. ธนัตพร แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ
 40. ธนาพรรณ แปลว่า มีผิวพรรณเป็นทรัพย์
 41. ธนาภรณ์ แปลว่า มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ
 42. กุลวดี แปลว่า หญิงผู้เกิดในตระกูลดี
 43. กุลิน แปลว่า ผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง
 44. เกณิกา แปลว่า พลับพลาที่ประทับของพระราชา
 45. เกตน์นิภา แปลว่า เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย
 46. เกตนิกา แปลว่า ผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน
 47. เกตุมณี แปลว่า ยอดเศียรเปรียบแก้วสูงค่า
 48. เกยูร แปลว่า สร้อยอ่อน
 49. เกวลิน แปลว่า ผู้สำเร็จ
 50. เกวลี แปลว่า มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
200 ชื่อ ลูก สาว ความ หมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้ง แล้ว มง คล ตั้งในปี 2020

200 ชื่อ ลูก สาว ความ หมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้ง แล้ว มง คล ตั้งในปี 2020

200 ชื่อ  ลูกสาว ความ หมาย ดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้งแล้ว มงคล ตั้งในปี 2020

ชื่อ ลูกสาว ความ หมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้ง แล้ว มง คล ตั้งในปี 2020

ชื่อ ลูกสาว ความ หมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้ง แล้ว มง คล ตั้งในปี 2020200 ชื่อ ลูกสาว ความ หมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้ง แล้ว มง คล ตั้งในปี 2020

 1. แก้วตา แปลว่า สิ่งที่รักยิ่ง
 2. แก้วทิพย์ แปลว่า สูงค่าเป็นของดีวิเศษ
 3. ธมนต์ แปลว่า กำจัดมลทิน
 4. ธมนวรรณ แปลว่า มีผิวพรรณสวยงาม
 5. ธมนันท์ แปลว่า สวยเหมือนพระจันทร์
 6. ธมลวรรณ แปลว่า มีผิวพรรณงาม
 7. ธยาน์ แปลว่า ปัญญาแห่งพินิจ
 8. ธยานี แปลว่า ผู้มีปัญญาแห่งพินิจ
 9. ธรณ์ธันย์ แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโชคดี
 10. ปานตา แปลว่า ประดุจดังดวงตา
 11. ปานทิพย์ แปลว่า เปรียบเสมือนของวิเศษ
 12. ปานไพลิน แปลว่า เหมือนไพลิน
 13. ปานฤทัย แปลว่า เปรียบเสมือนดวงใจ
 14. ปานหทัย แปลว่า เปรียบเสมือนดวงใจ
 15. ปารณีย์ แปลว่า ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ
 16. ปารมี แปลว่า บารมี
 17. ปารวัณ แปลว่า เพิ่มขึ้น ขยายขึ้น
 18. ปาริมา แปลว่า ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
 19. ปารีณา แปลว่า ให้ลุถึงฝั่ง
 20. ปารุดา แปลว่า ผู้ได้รับการป้องกัน
 21. ปาลิดา แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
 22. ปาลิตา แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา
 23. ภคนางค์ แปลว่า ผู้มีร่างกายนำโชค
 24. ภควดี แปลว่า ผู้มีโชค
 25. ภณิดา แปลว่า ผู้บอกเล่า
 26. ภณิตา แปลว่า ผู้บอก
 27. ภรณี แปลว่า  หญิงที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี
 28. ภรณีนิภา แปลว่า แสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี เสมือนดาวภรณี
 29. ภรัณยา แปลว่า การบำรุงเลี้ยง กากรอุปถัมภ์ค้ำจุน
 30. ภริดา แปลว่า ได้รับการเบี้ยงดู
 31. ภริตพร แปลว่า แปลว่า ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู
 32. อาทิมา แปลว่า แปลว่า ลูกสาวคนแรก
 33. รวิชา แปลว่า ลูกพระอาทิตย์
 34. พิจักขณา แปลว่า มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง
 35. พิรญาณ์ แปลว่า มีความรู้อันกล้าหาญ
 36. นริสรา แปลว่า เป็นใหญ่เหนือคน
 37. ปวิชญา แปลว่า นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง
 38. ภริตพร แปลว่า ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู
 39. ภันทิลา แปลว่า มีลาภ มีความสุข
 40. ภาวิดา แปลว่า อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว
 41. รัมภ์รดา แปลว่า ไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม
 42. วริษา แปลว่า ฤดูฝน
 43. สุภัสสรา แปลว่า มีรัศมีงาม
 44. สุภิดา แปลว่า ผู้มีความงาม
 45. อดิศา แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่
 46. พิชญาภัค แปลว่า นักปราชญ์ผู้โชคดี
 47. ภูริชญา แปลว่า มีปัญญา นักปราชญ์
 48. กัณฐาภรณ์ แปลว่า เครื่องประดับคอ
 49. กัณฐิกา แปลว่า สร้อยคอ
 50. กัณณิกา แปลว่า ช่อฟ้า,ดอกไม้

แม่จ๋า..มาสนุกกับฟีเจอร์ ตั้งชื่อลูกความหมายดี ชื่อลูกความหมายเป็นมงคล ในแอปพลิเคชั่น theAsianparent ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย!!

แอปตั้งชื่อลูก

ที่มา : 1

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

200 ชื่อมงคล ผู้หญิง รวมชื่อลูกสาวมงคลเพราะๆ ไว้ตั้งในปี 2020

200 ชื่อเล่นลูกสาว 2 พยางค์ เพราะๆ น่ารักๆ ไว้ตั้งในปี 2020

500 ชื่อเล่นยอดฮิต สำหรับลูกสาว และ ลูกชาย ในปี 2020 จะมีชื่อไหนมาดูกัน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner