100 ชื่อจริงลูกสาวเกิดวันเสาร์ ชื่อจริงมงคล ลูกเกิดวันเสาร์ พร้อมความหมาย

100 ชื่อจริงลูกสาวเกิดวันเสาร์ ชื่อจริงมงคล ลูกเกิดวันเสาร์ พร้อมความหมาย

ชื่อมงคลเป็นหนึ่งส่ิงที่พ่อแม่หลายคน ให้ความสำคัญอย่างมาก รวมถึง ชื่อประจำวันเกิดด้วย วันนี้เรามี 100 ชื่อจริงลูกสาวเกิดวันเสาร์

100 ชื่อจริงลูกสาวเกิดวันเสาร์ ชื่อจริงมงคล ลูกเกิดวันเสาร์ พร้อมความหมาย

 

ชื่อมงคลเป็นหนึ่งส่ิงที่พ่อแม่หลายคน ให้ความสำคัญอย่างมาก รวมถึง ชื่อประจำวันเกิดด้วย วันนี้เรามี 100 ชื่อจริงลูกสาวเกิดวันเสาร์ ชื่อจริงมงคล ลูกสาวเกิดวันจันทร์ พร้อมความหมาย มาให้ทุกคนนำไปตั้งแล้วค่ะ

ชื่อ จริง ลูกสาวเกิดวันเสาร์ ชื่อจริงมงคล ลูกเกิดวันเสาร์ พร้อมความหมาย

ชื่อ จริง ลูกสาวเกิดวันเสาร์ ชื่อจริงมงคล ลูกเกิดวันเสาร์ พร้อมความหมาย

ชื่อจริงลูกสาวเกิดวันเสาร์ ชื่อจริงมงคล ลูกเกิดวันเสาร์ พร้อมความหมาย

 1. กชนิภา แปลว่า เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
 2. กชมน แปลว่า มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว
 3. กมลนัทธ์ แปลว่า เป็นที่ผูกพันใจ เกลียวใจ
 4. กมลพิชญ์ แปลว่า ใจนักปราชญ์
 5. กฤตพร แปลว่า ผู้สร้างพร มีความประเสริฐ
 6. กฤตมุข แปลว่า นักปราชญ์
 7. ตนันท์ แปลว่า มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก
 8. ชญานิศ แปลว่า แปลว่า เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้
 9. ชนิสรา แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน
 10. นริสรา แปลว่า แปลว่า เป็นใหญ่เหนือคน
 11. ปวิชญา แปลว่า แปลว่า นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง
 12. ภริตพร แปลว่า ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู
 13. ภันทิลา แปลว่า มีลาภ มีความสุข
 14. ภาวิดา แปลว่า อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว
 15. ภูษิตา แปลว่า ประดับประดาแล้ว
 16. รวินท์ แปลว่า ดอกบัว
 17. รัมภ์รดา แปลว่า ไผ่แดง ไผ่งาม กล้วยงาม
 18. วริษา แปลว่า ฤดูฝน
 19. สุภัสสรา แปลว่า มีรัศมีงาม
 20. สุภิดา แปลว่า ผู้มีความงาม

ชื่อจริงลูกสาว เกิดวันเสาร์ ชื่อจริงมงคล ลูกเกิดวันเสาร์ พร้อมความหมาย

ชื่อ จริง ลูกสาว เกิดวันเสาร์ ชื่อจริงมงคล ลูกเกิด วัน เสาร์ พร้อม ความ หมาย

ชื่อ จริง ลูกสาว เกิดวันเสาร์ ชื่อจริงมงคล ลูกเกิด วัน เสาร์ พร้อม ความ หมาย

 1. อดิศา แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่
 2. พิชญาภัค แปลว่า นักปราชญ์ผู้โชคดี
 3. ภูริชญา แปลว่า มีปัญญา นักปราชญ์
 4. ศิศิรา แปลว่า น้ำค้าง
 5. ศุภรดา แปลว่า ขาวสะอาด
 6. สลิลทิพย์ แปลว่า น้ำทิพย์
 7. สาธินี แปลว่า ให้สำเร็จ
 8. คะนึงนิตย์ แปลว่า คิดทบทวนอยู่ตลอด, คิดถึงอยู่ตลอด
 9. คัทลียา แปลว่า กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
 10. คันธนีรา แปลว่า น้ำหอม
 11. คันธมาลี แปลว่า ดอกไม้หอม
 12. คันธารัตน์ แปลว่า กลิ่นแก้ว
 13. คุ้มขวัญ แปลว่า คุ้มครองป้องกันด้วยความดี
 14. เครือวัลย์ แปลว่า เถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์
 15. ชัญญานุช แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ
 16. ชัยรัมภา แปลว่า ชัยชนะของนางฟ้า
 17. ชาลิสา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
 18. ชินารมย์ แปลว่า ยินดีในพระชินเจ้า
 19. ชีวันธร แปลว่า มีชีวิต ทรงไว้ซึ่งชีวิต
 20. ชุติกาญจน์ แปลว่า รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง

ชื่อจริงลูกสาว เกิด วันเสาร์ ชื่อจริงมงคล ลูกเกิดวันเสาร์ พร้อมความหมาย

ชื่อ จริง ลูกสาวเกิดวันเสาร์ ชื่อจริงมงคล ลูกเกิด วัน เสาร์ พร้อม ความ หมาย

ชื่อ จริง ลูกสาวเกิดวันเสาร์ ชื่อจริงมงคล ลูกเกิด วัน เสาร์ พร้อม ความ หมาย

 1. โชติกา แปลว่า ผู้รุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งเรือง
 2. โชติชนิด แปลว่า ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง
 3. โชติมนต์ แปลว่า ประเสริฐในความรู้
 4. ดรัลพร แปลว่า ทับทิมอันประเสริฐ
 5. ดารินทร์ แปลว่า ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา
 6. ตรีทิพยนิภา แปลว่า เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
 7. ต้องครรลอง แปลว่า ถูกแนวทาง ถูกคลองธรรม
 8. นนทรมย์ แปลว่า มีความเพลิดเพลินยินดี
 9. นรินทร์พร แปลว่า พรของพระราชา
 10. นรีกานต์ แปลว่า หญิงผู้เป็นที่รัก
 11. นลัทพร แปลว่า น้ำผึ้ง ดอกไม้ที่ประเสริฐ
 12. นลินนิภา แปลว่า งดงามหรือบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
 13. นวรัตน์ แปลว่า แก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม
 14. นวันธร แปลว่า ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ
 15. นัทธมน แปลว่า มีใจผูกพัน
 16. นันทฉัตร แปลว่า ฉัตรที่น่ารื่นรมหรือที่ดีงาม
 17. นันท์นภัส แปลว่า มีความสุขดุจสวรรค์
 18. นันท์นลิน แปลว่า บัวงาม น่าเลิดเพลินดุจดอกบัว
 19. บงกชเพชร แปลว่า ดอกบัวที่งดงามและมีค่า
 20. บงกชรัตน์ แปลว่า ดอกบัวแก้ว

ชื่อจริงลูกสาว เกิด วันเสาร์ ชื่อจริง มงคล ลูกเกิดวันเสาร์ พร้อมความหมาย

ชื่อ จริง ลูกสาวเกิดวันเสาร์ ชื่อจริงมงคล ลูกเกิด วันเสาร์ พร้อม ความ หมาย

ชื่อ จริง ลูกสาวเกิดวันเสาร์ ชื่อจริงมงคล ลูกเกิด วันเสาร์ พร้อม ความ หมาย

 1. บวรกานต์ แปลว่า ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
 2. บวรรัตน์ แปลว่า รัตนะอันประเสริฐ
 3. บาจรีย์ อ่านว่า บา-จะ-รี แปลว่า ผู้เบิกบาน
 4. บุญญาพร แปลว่า มีบุญเป็นพร
 5. บุญญิสา แปลว่า ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
 6. บุญสิตา แปลว่า ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี
 7. บุรัสกร แปลว่า ริเริ่ม ทำสำเร็จก่อนคนอื่น
 8. บุริมนาถ แปลว่า เป็นที่พึ่งคนแรก เป็นที่พึ่งสำคัญ
 9. เบญจพร แปลว่า พร 5 ประการ
 10. เบญจมาศ แปลว่า เดือน 5 , ดอกเบญจมาศ
 11. เบญจรัตน์ แปลว่า รัตนะห้าอย่าง
 12. ปรางทิพย์ แปลว่า แก้มงาม, มะปรางแก้ว
 13. ปราญชลี แปลว่า กระพุ่มมือไหว้ นอบน้อมถ่อมตน
 14. ปรารถนา แปลว่า ความประสงค์
 15. ปริยฉัตร แปลว่า ฉัตรเป็นที่รัก
 16. ปรียาวดี แปลว่า หญิงอันเป็นที่รัก
 17. ปวรรัตน์ แปลว่า รัตนะอันประเสริฐ
 18. ปวิชญาดา แปลว่า นักปราชญ์ผู้รอบรู้
 19. ปสาทนีย์ แปลว่า น่าเลื่อมใส
 20. ลูกขวัญ แปลว่า ลูกคนที่รักมากที่สุด

ชื่อจริง ลูกสาว เกิด วันเสาร์ ชื่อจริง มงคล ลูกเกิดวันเสาร์ พร้อมความหมาย

ชื่อ จริง ลูกสาวเกิดวันเสาร์ ชื่อจริงมงคล ลูกเกิด วันเสาร์ พร้อม ความหมาย

ชื่อ จริง ลูกสาวเกิดวันเสาร์ ชื่อจริงมงคล ลูกเกิด วันเสาร์ พร้อม ความหมาย

 1. ผกายแก้ว แปลว่า ประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า
 2. ผ่องรำไพ แปลว่า งามผุดผ่อง
 3. ฝนทิพย์ แปลว่า หยาดน้ำหยดจากฟ้าที่ดีวิเศษ
 4. ฝนสุดา แปลว่า หญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน
 5. มธุรส แปลว่า น้ำผึ้งหวาน
 6. มนชิดา แปลว่า ชนะใจ
 7. มนตกานต์ แปลว่า มีมนต์เป็นที่รัก, เป็นที่รักดั่งมีมนต์
 8. มนต์วลี แปลว่า มีคำพูดชักจูงใจ
 9. มนปริยา แปลว่า เป็นที่รักแห่งใจ
 10. มนัญชยา แปลว่า ผู้ชนะใจ
 11. มนัสนันท์ แปลว่า มีใจสุขสำราญ
 12. มโนชา แปลว่า อชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก
 13. มโนรม แปลว่า เป็นที่รื่นเริงแห่งใจ
 14. มยุรฉัตร แปลว่า หางนกยูง
 15. มานเมตต์ แปลว่า จิตใจมีเมตตา เอื้อเฟื้อ
 16. ยมลภัทร แปลว่า คู่ผู้ดีงาม
 17. เยาวเรศ แปลว่า หญิงสาวสวย,นางกษัตริย์
 18. โยษิตา แปลว่า สตรี
 19. รจิตพิชญ์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม
 20. รตินันท์ แปลว่า ยินดีกับความรัก

แม่จ๋า..มาสนุกกับฟีเจอร์ ตั้งชื่อลูกความหมายดี ชื่อลูกความหมายเป็นมงคล ในแอปพลิเคชั่น theAsianparent ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย!!

แอปตั้งชื่อลูก

Source : 1

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

100 ชื่อลูกสาวเกิดวันจันทร์ รวมชื่อจริงลูกสาวเกิดวันจันทร์เพราะๆ ไม่ซ้ำใคร 2020

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner