โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตห้วยขวาง

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตห้วยขวาง

ในที่สุดก็เดินทางกันมาถึงเขตสุดท้ายแล้วค่ะ กับ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด ลองมาดูกันว่าในเขตห้วยขวางเราจะมีโรงเรียนอะไรมาแนะนำบ้าง

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,เขตห้วยขวาง

โรงเรียนอนุบาลและประถมเขตห้วยขวาง

โรงเรียนอนุบาลและประถมเขตห้วยขวาง

โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
รายละเอียด: ระดับอนุบาลยึดแนวคิดในการให้ความสำคัญกับความสามารถตามวัย และความแตกต่างระหว่าง บุคคลของเด็ก โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง กระบวนการเรียนรู้มุ่งให้เกิดการเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน ช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเตรียมความพร้อมให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนในอนาคต โปรแกรมที่จัดสอนเป็นแบบ Intensive English Programme สอนแนวบูรณาการ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และศิลปะ สอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สัดส่วนโดยประมาณ 50 : 50
ระดับประถม โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อพัฒนาทั้งด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และร่างกาย ให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละปัจเจกบุคคล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรง โรงเรียนมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ มี 20 คาบต่อสัปดาห์ สอนโดยอาจารย์ต่างชาติ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร EP สอนด้วยภาษาอังกฤษ : ภาษาไทย 60 : 40 ประกอบด้วย 8 สาระวิชา ได้แก่ เพิ่มสอนภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป
ที่มา: www.bbs.ac.th/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 596 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม
โทร. 02 690 3471

โรงเรียนอื่นๆ
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์

มีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับจดมุ่งหมายของหลักสูตร

ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาโดยองค์รวมทั้งด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สั่งคม และสติปัญญา อย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย

มีแผนกิจการนักเรียนที่มีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมด้านทักษะคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างชัดเจน

พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อ และเหมาะสม เป็นแหล่งเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

นำสื่อนวัตกรรมและอุปกรณ์ที่หลากหลายที่มีคณภาพและเพียงพอต่อผู้เรียน

จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลพื่อใช้ในกรวางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนร

ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 2 ซอยวัฒนานิเวศน์ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
โทร. 02 277 5507

โรงเรียนอนุบาลประนันทนิจ

รงเรียนอนุบาล 3 ภาษา “บ้านต้นไม้” คือยุคใหม่ของโรงเรียนอนุบาล “ประนันทนิจ” ซึ่งมีรากฐานเดียวกัน คือ การสร้างสรรค์ให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีความพร้อมทุกด้าน มีศักยภาพของแต่ละคน และมีความสุขในบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ

“อบอุ่นเหมือนบ้าน คุณครูอ่อนโยน รักเด็ก” และเน้นกิจกรรม “Learning by doing” การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เน้นหลักในการจัดประสบการณ์ ทั้งภายในและนอกห้องเรียนให้กับเด็กๆ หลายต่อหลายรุ่นที่ผ่านไป 28 ปีแล้ว มีลูกศิษย์ประนันทนิจเติบโตอย่างมีความสุข

ไปเป็นคุณหมอ คุณครู อาจารย์ นักเศรษฐกิจ นักบัญชี สื่อสารมวลชน วิศวกร และดำเนินธุรกิจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทต่างๆ รุ่นน้องๆ         ที่จะตามไปสร้างสรรค์สังคมไทยของเรา ภายใต้ชื่อที่ทำให้เรานึกถึง “ต้นไม้” ที่ทุกคนผูกพันจำได้เสมอ และเน้นการสอนหลายภาษาตามวิถี     ของโลกยุคนี้

“อนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้” (ภาษา ไทย อังกฤษ จีน)

ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 973 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
โทร. 02 277 817

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตห้วยขวาง

Portrait of cheerful female elementary school student wearing glasses in the classroom and pointing at a lamp picture on the blackboard

สนใจที่อื่น ๆ ได้ค่ะ

โรงเรียนชาญวิทย์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 194 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
โทร. 02 314 4353

โรงเรียนดลวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 1 ซอยศูนย์วิจัย 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
โทร. 02 3181 521

โรงเรียนศิริพรรณวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.siriphan.th.edu/
40/17-18 ซอย 41 (ภาวนา) ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
โทร. 02 513 1281

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตห้วยขวาง

ที่มาอ้างอิง http://www.baantonmai.ac.th/about-founder.php

บทอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

ไม่ได้โง่นะ…แค่มีความบกพร่องด้านคำนวณ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner