เด่นหล้า เปิดตัว “โรงเรียนเด่นหล้าประถม 3 ภาษา” มาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษสายวิชาการเข้มข้น

เด่นหล้า เปิดตัว “โรงเรียนเด่นหล้าประถม 3 ภาษา”  มาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษสายวิชาการเข้มข้น

เด่นหล้า เปิดตัว “โรงเรียนเด่นหล้าประถม 3 ภาษา” มาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษสายวิชาการเข้มข้น เน้น AI พร้อมทักษะในอนาคต 21st Century Skills ปูความพร้อมสอบเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำ ทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หลักสูตร EP และโรงเรียนนานาชาติ

ดร. เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม 3 ภาษา หรือ Denla Primary School (DLPS) กล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่เครือเด่นหล้าบริหารโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อยกระดับคุณภาพเด็กไทยให้มีความแข็งแกร่งทางการศึกษา เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เก่ง ดี มีทักษะชีวิต และมีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ปกครองถามมาตลอดว่าทำไมโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าถึงไม่เปิดโรงเรียนประถม

เด่นหล้า เปิดตัว “โรงเรียนเด่นหล้าประถม 3 ภาษา”  มาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษสายวิชาการเข้มข้น

 

เพราะมีความเชื่อมั่นว่าเด่นหล้าจะปลูกฝังความเป็นเลิศทางการศึกษาให้เด็ก ๆ และสามารถสอบเข้าโรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศได้เหมือนอย่างที่เคยปั้นเด็ก ๆ ให้สามารถสอบเข้าโรงเรียนประถมชั้นนำของประเทศได้ ในปี 2563 นี้ เรามีความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมในการเปิดตัวโรงเรียนเด่นหล้าประถม 3 ภาษา หลักสูตร English Programme ด้วยมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงเรียนนานาชาติ โดยมีจุดเด่นที่แตกต่างในการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเลิศในทุกด้าน ภายใต้วิสัยทัศน์ “EXCELLENCE FOR ALL” นั่นคือสร้างผู้เรียนให้มีความโดดเด่นในแบบลักษณะเฉพาะของตนเอง โดยมีจุดเด่น 3 ประการ ได้แก่ คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์, หลักสูตร English Programme แบบไฮบริดดึงความเป็นเลิศที่สุดของหลักสูตรอเมริกาและอังกฤษมารวมกัน, เน้นความแข็งแกร่งด้าน AI บูรณาการการสอนแบบ STEM และมุ่งสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นในอนาคต 21st Century Skills

 

คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท

โรงเรียนเด่นหล้าประถม 3 ภาษา ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี จากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (เพชรเกษม) โรงเรียนเด่นหล้าพระราม 5 และ โรงเรียนนานาชาติ Denla British School ที่เป็นทีมคุณภาพที่สุดในการผลิตนักเรียนให้สามารถสอบเข้าเรียนต่อยังโรงเรียนประถมศึกษาระดับต้น ๆ ของเมืองไทย โดยมีนักเรียนที่เรียนจบจากเครือโรงเรียนเด่นหล้ามาแล้วถึง 30,000 คน อีกทั้งยังประกอบไปด้วยทีมพัฒนาหลักสูตรที่มีประสบการณ์การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทั้งหลักสูตรของประเทศไทยและหลักสูตรนานาชาติ โดยมุ่งผลิตนักเรียนให้มีความพร้อมด้านวิชาการ ภาษา (อังกฤษ ไทย จีน) โดดเด่นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งมีทักษะด้านอารมณ์และสังคม เพื่อผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพป้อนสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำของประเทศ ทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หลักสูตร English Programme (EP) และโรงเรียนนานาชาติ

เด่นหล้า เปิดตัว “โรงเรียนเด่นหล้าประถม 3 ภาษา”  มาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษสายวิชาการเข้มข้น

 

หลักสูตร DLPS เป็นหลักสูตรไฮบริดดึงความเป็นเลิศและจุดแข็งของหลักสูตรอเมริกาและอังกฤษมารวมกัน

ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างโรงเรียนประถมศึกษาหลักสูตร English Programme ที่ดีที่สุดในประเทศไทย โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม (EP) เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางของประเทศไทย  เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นหลักสูตรที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ผสมผสานกับหลักสูตรต่างประเทศ (อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา)  โดยโรงเรียนจะเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดของหลักสูตรแต่ละประเทศมารวมกัน เพื่อให้หลักสูตรของโรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม ออกมาดีที่สุด ซึ่งการเรียนการสอนที่ โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม จัดการเรียนการสอนเทียบเท่ามาตรฐานในหลักสูตรนานาชาติ มีความเข้มข้นด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี เน้นการลงมือปฏิบัติ การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง ควบคู่กับการเรียนเชิงทฤษฎี เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนไม่เพียงสามารถเข้าใจในสิ่งที่เรียน แต่มีองค์ความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในอนาคต

 

“ส่วนหนึ่งที่เราจะเน้นก็คือเรื่องของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกที่เราจะเน้นทุกวิชาทุกการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษหมดสอนโดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา 100% ยกเว้นวิชาภาษาไทย วิชาสังคม และภาษาจีน ให้เด็ก ๆ สื่อสารได้ดีทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่จะมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ DLPS เด็กของเราจะได้เรียนภาษาจีนทุกคนสัปดาห์ละ 3 คาบ อีกจุดเด่นของหลักสูตรเราก็คือ เรื่องของการเตรียมความพร้อมให้เด็ก ๆ ของเราสามารถเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศไทยได้ ซึ่งหลักสูตรของ DLPS มีความเข้มข้นในการจัดการเรียนการสอน อีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เด็กบรรลุตามศักยภาพของตนเองนั่นคือ เรื่องบุคลากร เรามีกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรที่มีมาตรฐานค่อนข้างสูง นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ หรือสาธิตการสอนแล้ว ยังมีการตรวจสอบประวัติย้อนหลัง เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการทำงานในโรงเรียน ซึ่งคุณครูของเราทุกคนจบตรงทางด้านการศึกษาและสายวิชาที่สอน หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ นอกจากนี้นักเรียนทุกคนจะได้รับการประเมินศักยภาพผ่านการทำกิจกรรมและพัฒนาความโดดเด่นเฉพาะตัว โดยครูและผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด” ดร. เต็มยศกล่าวเสริม

เด่นหล้า เปิดตัว “โรงเรียนเด่นหล้าประถม 3 ภาษา”  มาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษสายวิชาการเข้มข้น

สายแข็งด้าน AI และ ทักษะในอนาคต 21st Century Skills

เด่นหล้า เปิดตัว “โรงเรียนเด่นหล้าประถม 3 ภาษา”  มาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษสายวิชาการเข้มข้น

ในปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่ทักษะด้าน Hard Skill ที่มีความจำเป็นเท่านั้น หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญด้าน Essential Skills เป็นอย่างมาก DLPS เห็นความสำคัญของการสร้างนักเรียนเป็นอย่างมากเพื่อให้มีความพร้อมต่อโลกอนาคต ดังนั้นในหลักสูตรของ โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม (EP) ได้มีการจัดเตรียมวิชา AI and Innovation เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานการ Coding, Programming  ซึ่งเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และมีแต่จะพัฒนามากขึ้นทุกวัน การเรียนการสอนของ DLPS จะใช้การบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์(Mathematics) หรือ STEM ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมนักเรียนตั้งแต่เล็ก ๆ  เพื่อให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว นอกเหนือจากวิชาการแล้ว เราก็ยังเชื่อว่าทักษะในอนาคต หรือ 21st Century Skills มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังแก่นักเรียนตั้งแต่ยังเล็ก  โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม (EP) จึงมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างพัฒนาด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ โดยมีการจัดเตรียมวิชา Essential Skills ซึ่งประกอบไปด้วย การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) , การทำงานร่วมกับผู้อื่นและความเป็นผู้นำ (Collaboration and Leading by Influence) การปรับตัวและความคล่องแคล่วว่องไว (Agility and Adaptability) ความคิดริเริ่มและการเป็นผู้ประกอบการ (Initiative and Entrepreneurialism) การสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนที่มีประสิทธิภาพ (Good Oral and Written Communication) การเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Accessing and Analyzing Information) และความใฝ่รู้และจินตนาการ (Curiosity and Imagination)

เด่นหล้า เปิดตัว “โรงเรียนเด่นหล้าประถม 3 ภาษา”  มาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษสายวิชาการเข้มข้น

“ด้วยจุดเด่นทั้ง 3 ประการนี้ เราเชื่อมั่นว่า โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม  3 ภาษา  หลักสูตร English Programme  จะสามารถพัฒนาความเป็นเลิศในทุกด้าน พร้อมสร้างความโดดเด่นให้นักเรียนอย่างมีเอกลักษณ์ของตนเอง ให้นักเรียนเป็นเด็กเก่ง ดี และมีความสุข สอดคล้องกับเจตนารมย์ของโรงเรียนที่ว่า “EXCELLENCE FOR ALL” ดร. เต็มยศกล่าวสรุป

 

โรงเรียนเด่นหล้า ฝ่ายประถม หรือ DLPS เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้น ป.1-ป.4 ในปีการศึกษา 2563 และเปิดรับสมัครระดับชั้น ป.5-ป.6 ในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป โทร. 094-969-7242, 02-459-5691-4 อีเมล์ [email protected] หรือ Line: @dlps

 

#DLPS #โรงเรียนเด่นหล้าฝ่ายประถม English Programme #ExcellenceForAll

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner