เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม 600 บาท ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลตั้งแต่ 2561

lead image

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม 600 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม 600 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข้อความว่า กฎกระทรวง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรพ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 75 ตรี วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และมาตรา 75 ตรี วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ 4 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2549

(2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ข้อ 3 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร ซึ่งมีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์จำนวนคราวละไม่เกินสามคน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดก่อนหรือหลังการเป็นผู้ประกันตน

ข้อ 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตราหกร้อยบาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน

ข้อ 5 การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งมีบุตรเกิดในระหว่างเดือนให้จ่ายเต็มเดือน

ข้อ 6 ในกรณีที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือกรณีที่บุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์มีอายุหกปีบริบูรณ์ หรือถึงแก่ความตาย หรือได้จดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น ให้งดจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเดือนที่บุตร มีอายุหกปีบริบูรณ์ หรือถึงแก่ความตาย หรือได้จดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น แล้วแต่กรณี

ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายในขณะที่บุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์ ให้จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรแก่ผู้ประกันตนซึ่งเป็นผู้ทุพพลภาพหรือบุคคลตามมาตรา 75 จัตวา ต่อไปจนกว่าบุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์อยู่มีอายุหกปีบริบูรณ์

ข้อ 8 เพื่อให้การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นไปโดยถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของบุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบตามวรรคหนึ่งได้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยการมีชีวิตอยู่ของบุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีสงเคราะห์บุตรแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยู่ของบุตรซึ่งได้รับการสงเคราะห์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หากผู้มีสิทธิดังกล่าวไม่สามารถแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยู่ของบุตรภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิระงับการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรไว้ก่อนได้

ข้อ 9 ผู้ใดมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และยังคงมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรตามกฎกระทรวงนี้ ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

 

เงินสงเคราะห์บุตรของประกันสังคม 600 บาท

เพจสาระน่ารู้ประกันสังคม ได้โพสต์ว่า สงเคราะห์บุตร 600 บาทของประกันสังคม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 มกราคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง และสายด่วนประกันสังคม 1506 กด 1

พร้อมทั้งได้ตอบข้อสงสัยอื่น ๆ เช่น

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม 600 บาท ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลตั้งแต่ 2561 รอรับเงินได้เลย! เงินสงเคราะห์บุตร600บาท ประกันสังคม มีผลมกราคม 2561

เงินสงเคราะห์บุตรของประกันสังคม 600 บาท

 

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม 600 บาท ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลตั้งแต่ 2561 รอรับเงินได้เลย! เงินสงเคราะห์บุตร600บาท ประกันสังคม มีผลมกราคม 2561

เงินสงเคราะห์บุตรของประกันสังคม 600 บาท

 

ด้านเพจสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม อธิบายถึงเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม 600 บาท ว่า กรณีปรับอัตราการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร จาก 400 บาท เป็น 600 บาท โดยเริ่มมีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งกฎหมายประกาศเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 จึงต้องมีการจ่ายย้อนหลัง ซึ่งมีคำถามมากมายเกิดขึ้น จึงขอทำความเข้าใจดังนี้

1. การจ่ายย้อนหลังจะจ่ายเพิ่มเดือนละ 200 บาทจากสิทธิที่ได้รับไปแล้ว 400 บาท ท่านสามารถดูได้ด้วยตนเองนะคะ เนื่องจากท่านได้รับ 400 บาทไปแล้วท่านก็จะได้รับเพิ่มอีก 200 บาททุกคน ไม่ว่าบุตรจะเกิดเมื่อไหร่อาจจะเกิดปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 หรือปีใดก็ตามที่ยังไม่ครบ 6 ขวบ

2. การจ่ายย้อนหลังถ้าท่านมีสิทธิรับมาโดยตลอดทุกเดือน จะได้รับตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2561 ซึ่งคาดว่าจะจ่ายเข้าบัญชีภายในเดือนมกราคม 2562 โดยผู้ประกันตนไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ค่ะ ทางสำนักงานประกันสังคมจะประมวลผลจ่ายให้เอง ส่วนท่านที่บุตรอายุครบ 6 ขวบ หรือว่าออกจากงานก่อนกันยายน 2561 ก็จะจ่ายย้อนให้เช่นกันตามสิทธิที่พึงได้รับ เช่น บุตรอายุครบ 6 ปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ท่านก็จะได้รับย้อนหลัง 2 เดือน คือ มกราคม -กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 400 บาท เป็นต้น

3. ทำไมไม่ย้อนหลัง 12 เดือน?? ไม่ย้อนหลัง 12 เดือนเนื่องจากปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมไม่ได้จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเดือนต่อเดือนค่ะ การจ่ายเป็นการจ่ายแบบย้อนสิทธิ

  • สิทธิของเดือนมกราคม 2561 โอนผ่านบัญชีเมื่อเดือนเมษายน 2561
  • สิทธิของเดือนกุมภาพันธ์ 2561โอนผ่านบัญชีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561
  • สิทธิของเดือนมีนาคม 2561 โอนผ่านบัญชีเมื่อเดือนมิถุนายน 2561
  • สิทธิของเดือนเมษายน 2561 โอนผ่านบัญชีเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561
  • สิทธิของเดือนพฤษภาคม 2561 โอนผ่านบัญชีเมื่อเดือนสิงหาคม 2561
  • สิทธิของเดือนมิถุนายน 2561 โอนผ่านบัญชีเมื่อเดือนกันยายน 2561
  • สิทธิของเดือนกรกฎาคม 2561 โอนผ่านบัญชีเมื่อเดือนตุลาคม 2561
  • สิทธิของเดือนสิงหาคม 2561 โอนผ่านบัญชีเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561
  • สิทธิของเดือนกันยายน 2561 โอนผ่านบัญชีเมื่อเดือนธันวาคม 2561

ดังนั้น เงินที่จะโอนผ่านบัญชีในเดือนมกราคม 2562 นี้จะเป็นสิทธิของเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งก็จะโอน 600 บาท

4. กรณีท่านที่ไม่เคยยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน ถามว่าจะได้สิทธิย้อนหลังหรือไม่?? สิทธิของแต่ละคนจะได้รับไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการนำส่งเงินสมทบด้วย เพราะฉะนั้น หากท่านต้องการทราบรายละเอียด รบกวนโทร. สอบถามสำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งที่ท่านสะดวก หรือสายด่วน 1506 แจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน….เนื่องจากแอดมินไม่ได้อยู่สำนักงานตลอดเวลา บางครั้งไม่สามารถตรวจสอบอะไรให้ได้ค่ะ

 

ส่วนเพจสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้โพสต์ถึงเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม 600 บาท ระบุว่า ข่าวดี ต้อนรับปีหมูทอง ฉลองสงเคราะห์บุตรเดือนละ 600 บาท ใครมีสิทธิรับสงเคราะห์บุตรเดือน มกราคม 2561 ได้ย้อนหลังกันไปเดือนละ 200 บาท นะจ๊ะ

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม 600 บาท ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลตั้งแต่ 2561 รอรับเงินได้เลย! เงินสงเคราะห์บุตร600บาท ประกันสังคม มีผลมกราคม 2561

แจ้งเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม 600 บาท ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม 600 บาท ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลตั้งแต่ 2561 รอรับเงินได้เลย! เงินสงเคราะห์บุตร600บาท ประกันสังคม มีผลมกราคม 2561

แจ้งเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม 600 บาท ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

เงินที่จะโอนเข้าสิ้นเดือนมกราคม 2562

ตัวอย่างที่ 1

1) ม.ค.- ก.ย.61= 9 x 200 =1,800 บาท

2) ต.ค. 2561 = 600 บาท

สำหรับผู้ที่มีสิทธิต่อเนื่อง

ตัวอย่างที่ 2

1) ม.ค. – พ.ค. 61 = 5 x 200 =1,000 บาท

สำหรับผู้ที่มีสิทธิแค่ช่วง ม.ค.- พ.ค.61

 

ที่มา : สาระน่ารู้ประกันสังคม และ http://www.ratchakitcha.soc.go.th

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเตรียมขยายเพิ่ม จนถึงอายุ 6 ปี ใครได้สิทธิ์บ้าง เช็คเลย!

สิทธิประกันสังคมคนท้อง เบิกได้เท่าไหร่ เบิกอะไรได้บ้าง รวมเรื่องที่คุณแม่ต้องรู้!

ตารางอาหารทารกและเด็กเล็ก ในแต่ละช่วงวัย พ่อแม่ควรดูแลอาหารการกินลูกอย่างไร

วิธีเลี้ยงลูกแบบสวีเดน เลี้ยงลูกอย่างไรให้ฉลาดแบบไม่ต้องยัดเยียด

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya