ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ปี61 พ่อแม่ประกันสังคม มีสิทธิ์ได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดด้วยนะ

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ปี61 พ่อแม่ประกันสังคม มีสิทธิ์ได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดด้วยนะ

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เปิดให้ลงทะเบียน 2561 แม่ ๆ คนไหน ยังไม่ลงทะเบียน อย่าลืม!

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ปี61

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร ปี61 ลงทะเบียนกันยังแม่ แถมข่าวดี! พ่อแม่ประกันสังคม มีสิทธิ์ได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดด้วยนะ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัวยากจน รายได้น้อยตั้งแต่แรกเกิด – 1 ปี รายละ 400 บาท ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2559 และเพิ่มเงินอุดหนุนเป็นรายละ 600 บาท ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2560

ตั้งแต่เด็กแรกเกิด – 3 ปี โดยกลุ่มเป้าหมายที่รับลงทะเบียน ดังนี้ 1.เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – วันที่ 30 กันยายน 2560) จะได้รับเงินรายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียนจนเด็กอายุครบ 3 ปี 2.หญิงตั้งครรภ์ และเด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) จะได้รับเงินรายละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เกิดจนอายุครบ 3 ปี

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2561

*เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) และมารดา บิดา หรือผู้ปกครอง ยื่นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 จะได้รับเงินรายละ 600 บาท ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิดจนเด็กอายุครบ 3 ปี*

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

 1. แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฯ (แบบ ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาของเด็ก
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของเด็ก
 5. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1
 6. สำเนาสูจิบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
 7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ตามสถานที่ ดังต่อไปนี้

 • ในกรุงเทพมหานคร ให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตต่าง ๆ
 • ในต่างจังหวัดให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 • ในพัทยา ให้ไปลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

อ่าน พ่อแม่ประกันสังคม มีสิทธิ์ได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หน้าถัดไป

พ่อแม่ประกันสังคม มีสิทธิ์ได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม (นอกระบบประกันสังคม) โดยให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนครบอายุ 3 ปี หรือ 36 เดือน ที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจนเป็นเงินรายละ 600 บาทต่อเดือน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้รับสวัสดิการพื้นฐานแห่งรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ เริ่มดำเนินการปีงบประมาณ 2561 หากไม่เพียงพอให้จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายขอรับจัดสรรงบตามความจำเป็นต่อไป

เนื่องจากผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีต่าง ๆ ต่อเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ ดังนั้น สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรจึงเป็นสิทธิ์ของผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ จึงเห็นว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมควรมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการพื้นฐานแห่งรัฐเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปด้วย เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมในการดูแลบุตรและบุตรของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ

จากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดว่า ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม

*และให้เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ*

เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2561

 

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 (แบบ ดร.01)

 

ที่มา : http://www.tnamcot.com/

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เงินเด็กแรกเกิดกับเงินสงเคราะห์บุตร ต่างกันมั๊ย ได้เมื่อไหร่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

กองทุนประกันสังคม เพิ่มเงิน สงเคราะห์เพื่อการคลอดบุตรเป็น 30,000 บาท

วิธีคุยกับลูกในท้อง เพิ่มทักษะและพัฒนาการทารกในครรภ์ก่อนคลอด

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner