รวมรายชื่อจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นในกทม.

รวมรายชื่อจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นในกทม.

รายชื่อจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการพาน้องไปประเมินปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ การปรับตัว การเรียน รวมถึง สมาธิสั้น ข้อมูลจากเพจชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

รวม รายชื่อจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ในกทม.

ชื่อโรงพยาบาล
รายชื่อแพทย์
เบอร์ติดต่อ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ พญ.ปิยาภัสร์ จิตภิรมย์ 02 282 0214
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
โรงพยาบาลกรุงเทพ นพ.กมล แสงทองศรีกมล 02 310 3000
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ 02 256 4000
พญ.อลิสา วัชรสินธุ
พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
นพ.ณัทธร ทิพยรัตน์เสถียร
นพ.ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล
พญ.วัลย์ฐิภา วิทยาศัย
โรงพยาบาลตำรวจ พญ.ภัทริการ์ โฮ 02 207 6000
พญ.สิรินยา เพชรชูพงศ์
พญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล
โรงพยาบาลธนบุรี พญ.อมรรัตน์ ภัทรวรธรรม 02 487 2000
พญ.สุพัตรา หงส์ยั่งยืน
โรงพยาบาลนครธน  พญ. กุลนิดา เต็มชวาลา 02 450 9999
โรงพยาบาลนนทเวช พญ.ดวงพร สุรพงษ์พิวัฒนะ 02 596 7888
โรงพยาบาลบางนา พญ.เมทินี เทิมแพงพ 02 746 8630
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล นพ.ชลภัฏ จาตุรงคกุล 02 877 1111
โรงพยาบาลบ้านสวน นพ.ฐานิศร์ ชื่นมีเชาว์ 02 865 8114-6
โรงพยาบาลพญาไท 1 พญ.สุนิดา โสภณนรินทร์ 1772
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พญ.นวพร หิรัญวิวัฒน์กุล 02 763 9300
พญ.โสรยา ชัชวาลานนท์
โรงพยาบาลพระราม 9 พญ.สุภาพร ปิตวิวัฒนานนท์ 02 202 9999
โรงพยาบาลภูมิพล พญ.จักจิตกอร์ สัจจเดว์ 02 534 7000
พญ.วีร์นะ ตระกูลฮุน
พญ.สุภาพร วิจัยธรรม
โรงพยาบาลมนารมย์ นพ.ชาตรี วิทูรชาติ 02 399 2822
พญ.กมลชนก เหล่าชัยศรี
พญ.เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์
พญ.ปรานี ปวีณชนา
พญ.ปรารถนา เจรียงประเสริฐ
พญ.เบญจพร ตันตสูติ
นพ.พิสาส์น เตชะเกษม
โรงพยาบาลรามาธิบดี นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์ 02 201 1000
นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
พญ.สุวรรณี พุทธิศรี
นพ.มนัท สูงประสิทธิ์
พญ.พลิศรา ธรรมโชติ
พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ
นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์
พญ.วินิทรา แก้วพิลา
พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ
โรงพยาบาลวชิระ พญ.วรุณา กลกิจโกวินท์ 02 244 3000
นพ.ชัยพร วิศิษฏ์พงศ์อารีย์
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ พญ.จุฑามาศ อัตชู 02 265 7777
โรงพยาบาลศิริราช ภาคกุมารเวช พญ.จริยา ทะรักษา 02 419 7000
พญ.ศศิธร จันทรทิณ
พญ.ศันสนีย์ เรืองสอน
พญ.นภัทร สิทธาโนมัย
พญ.วิฐารณ บุญสิทธิ์
โรงพยาบาลศิริราช ภาคจิตเวช นพ.พนม เกตุมาน
นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล
พญ.สุพร อภินันทเวช
พญ.สิรินัดดา ปัญญาภาส
พญ.ทิฆัมพร หอสิริ
พญ.ธิดารัตน์ ปุรณะชัยคีรี
พญ.ฐิตวี แก้วพรสวรรค์
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พญ.วิวรรณ สุจริต 02 460 0000
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ พญ.อัจฉรา ตราชู 02 022 2222
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท พญ.ปุณณดา สุไลมาน 02 022 2222
ศูนย์การแพทย์นวบุตรเพื่อสตรีและเด็ก พญ.เบญจพร ตันตสูติ 02 677 7370-3
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พญ.รัชนีการ เอี่ยมผ่อง 02 441 6100
พญ.สลักจิต แสงสิน
สถาบันราชานุกูล พญ.ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ 02 248 8900
พญ.จันทร์อาภา สุขทัพภ์
พญ.วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ
พญ.อาภาภรณ์ พึ่งยอด
พญ.เลิศศิริ ราชเดิม
สถาบันสมเด็จเจ้าพระยา พญ.เบญจพร ปัญญายง 02 437 0200
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ 02 248 8999
พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ
พญ.ทิพาวรรณ บูรณสิน
พญ.ศุทรา เอื้ออภิสิทธิวงศ์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ 1415
พญ.ปราณี เมืองน้อย
พญ.ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์
พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร

(ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2559)

ที่มา ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

บทความที่น่าสนใจอื่นๆ

10 รายชื่อหมอเด็กในใจคุณแม่

รายชื่อโรงพยาบาลในกรุงเทพที่มีหมอเด็ก 24 ชั่วโมง

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า
app info
get app banner